Paziņojumi Akadēmisko darbu tēmas

Elektronikas un datorzinātņu institūts aicina RTU, LU un citu augstskolu studentus izstrādāt savus maģistra un bakalaura darbus izmantojot institūta resursus un zinātnisko vadību.

Tēmas pdf formātā

 

Maģistra un bakalaura darbu izpilde notiek atbilstošu zinātnisko darbinieku vadībā, tiek nodrošinātas iespējas teorētisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanai. Maģistra un bakalaura darbu veikšanu iespējams savienot ar strādāšanu institūtā!


Interesentiem lūgums rakstīt uz info@edi.lv vai zvanīt 67554500.
Elektronikas un datorzinātņu institūts aicina RTU, LU un citu augstskolu studentus izstrādāt savus maģistra un bakalaura darbus izmantojot institūta resursus un zinātnisko vadību.


Elektronikas un datorzinātņu institūts ir valsts zinātniska institūcija, kas nodarbojas ar pētniecisku darbu elektronikas, signālu apstrādes, telekomunikāciju un datorzinātnes jomās, veic zinātņietilpīgu elektronisko iekārtu un programmnodrošinājuma izstrādi pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un risinājumus. Atbilstoši noslēgtiem sadarbības līgumiem ar RTU, LU un VeA, institūts ir šo augstskolu pētniecības bāze, un tā darbiniekiem ir līdzvērtīgas tiesības un pienākumi akadēmisko darbu vadīšanā. Institūta darbība balstās uz dažādu Latvijas, Eiropas Komisijas, Eiropas struktūrfondu u.c. avotu finansētu projektu izpildi, kuros izvirzītiem uzdevumiem tiek rasti oriģināli risinājumi. Saistībā ar izpildāmo projektu pētniecības jomām, maģistra un bakalaura darbus tiek piedāvāts izstrādāt sekojošās tematikās:


 1. Modernās signālu ciparapstrādes metodes (nestacionāru, strukturētas informācijas u.c. signālu efektīvai apstrādei) – notikumu vadīti analogs-ciparu pārveidojumi, signālatkarīgas transformācijas, laika-frekvenču analīze, Compressive Sensing, u.c. (teorija, modelēšana MATLAB, SIMULINK, LabVIEW u.c. vidēs, eksperimenti).

 2. Smadzeņu elektrisko signālu (EEG) ieguve un apstrāde. Domu jūtīgas saskarnes izveide (BCI). Ar domu “spēku” vadāmas mehāniskās ierīces.

 3. Bezvadu sensoru tīklu attīstība:

a) dzīves kvalitātes uzlabošana (t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), viedā māja, viedā klase, viedā laboratorija, dzīves vides uzlabojumi;

b) virtuāla pele - sensori uz pirkstiem, kas ļauj kustināt un klikšķināt virtuālu peli, neatejot ar rokām no klaviatūras;

c) bezvadu sensoru tīklu testēšanas vides (TestBed) programmatūras izstrāde.

 1. Valkājams sensoru tīkls ķermeņa kustību noteikšanai.

 2. Inerciālo sensoru moduļa izstrāde objekta orientācijas noteikšanai.

 3. Ultra-platjoslas (UWB) signālu ģenerēšanas, reģistrēšanas, apstrādes metodes un shēmtehniskie risinājumi, tuvdarbības UWB radara (“Through-wall imaging”, zemgarozas kartogrāfija, bezkontakta diagnostika, mazu objektu kustības detektēšana, antenas izvēle ultraplatjoslas signāla izstarošanai ar triecienimpulsa metodi u.c.), energoefektīvas datu pārraides (RFID, bezvadu sensoru tīkli u.c.) u.c. pielietojumiem.

 4. Superaugstas precizitātes (dažas pikosekundes) laika mērīšanas sistēmas:

a) laika signālu apstrādes algoritmu realizācija virtuālos instrumentos;

b) fāzes trokšņu un “drebuļa” aprakstīšana un analīze;

c) impulsu kalibrēšanas ģeneratora izstrādāšana augstas precizitātes laika mērīšanas ierīcēm;

d) impulsu veidošanas shēmu-tehniskie risinājumi ar augstu laika stabilitāti.

 1. Multimodāla biometrija: signālu (sejas 3D attēli, plaukstas asinsvadu tīklojums u.c.) reģistrācija, apstrādes metodes un sistēmu realizācija (orientēta uz mikroprocesoru risinājumiem).

 2. Loģisko struktūru implementēšana FPGA.

 3. Analogo signālu reprezentācijas veidi atkarībā no pielietojuma, šādu signālu efektīva apstrāde ar specializētām loģiskām struktūrām (paņēmienu un algoritmu modelēšana MATLAB vidē).

 4. Attēlu un video apstrāde pilsētu drošības uzlabošanai – transporta satiksmes uzlabošana, cilvēku atpazīšana, objektu atklāšana, objektu izsekošana, notikumu atpazīšana (uzdevumi tiek pildīti, lietojot mākslīgos neironu tīklus un citas attēlu apstrādes metodes).

 5. Nemarķētu datu klāsterizācija ar mākslīgajiem neironu tīkliem jeb Dziļo Apmācību.

 6. Datu kompresija ar mākslīgajiem neironu tīkliem jeb Dziļo Apmācību.

 7. Hiperspektrālo attēlu apstrāde ar pielietojumiem objektu klasifikācijai.

 8. Rentgena attēlu apstrāde ar pielietojumu objektu detektēšanā.

 9. LiDAR datu apstrāde mežu izpētei.

 10. Speciālas aparatūras izstrāde trīsfāzu 50/60 Hz energotīklu un lokālo energoavotu (vēja ģeneratoru, mazo spēkstaciju, koģenerācijas staciju, u.c.) elektronu automātikas ierīču autonomai pārbaudei un regulēšanai. Trīsfāzu tīkla imitatori ar programmējamiem amplitūdas-fāzu kropļojumiem un sinhronizējamiem diviem izejas kanāliem, slodzes sadalījuma un pārejas procesu laika daudzkanālu mērītāji.

 11. Diskrētās stroboskopijas adaptīvo metožu optimizācija (teorija, modelēšana).

 12. Analītisks pētījums par servisa kvalitātes nodrošināšanas efektivitāti tīklā ar integrētu trafiku.

 13. Bezvadu tīklu arhitektūras (MESH Networks) pētīšana.

 14. Laika jūtīga (time-sensitive) trafika pārraides efektivitātes analīze.

 15. Viedas iegultas (intelligent embedded) vadības sistēmas (t.sk. izmantojot BeagleBoard (OMAP3530 procesors) un LINUX OS).

 16. Mobila robota problēmas:

  a) autonoma konfigurējama mobila robota sistēmas izveidošana darbībai šķēršļiem bagātā teritorijā;

  b) konfigurējama mobila robota sistēmu un mezglu matemātiski modeļi izveidošana un to simulēšana - veiktspējas novērtēšana;

  c) konfigurējama mobila robota un tā mezglu enerģijas patēriņa novērtēšana;

  d) konfigurējama mobila robota video kameras attēlu - objektu atpazīšana;

  e) konfigurējama mobila robota un objektu sadursmju (kolīziju) novēršana;

  f) konfigurējama mobila robota iegulta vadības kontroliera izveidošana.Maģistra un bakalaura darbu izpilde notiek atbilstošu zinātnisko darbinieku vadībā, tiek nodrošinātas iespējas teorētisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanai. Maģistra un bakalaura darbu veikšanu iespējams savienot ar strādāšanu institūtā!


Interesentiem lūgums rakstīt uz info@edi.lv vai zvanīt 67554500.