Dynamic land use monitoring by fusion of satellite data - DynLand

Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Eiropas Sadarbības valsts plāna (ESVP) projekts


Īstenotājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts
Partneris: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”
Projekta numurs: 4000118771/16/NL/SC
Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.comp. Ints Mednieks
Partnera zinātniskais vadītājs: Mg.biol. Juris Zariņš
Izpildes laiks: 1.12.2016 .. 30.11.2018

Projekta mērķi:

  • Izstrādāt pielāgotas satelītu (SENTINEL u.c.) datu apstrādes metodes Latvijas lauku apvidu zemes izmantošanas karšu veidošanai
  • Radīt ĢIS izmantojamas programmatūras prototipus
  • Pārbaudīt risinājumus, izmantojot lauka datus no ‘Meža resursu monitoringa’ un citiem parauglaukumiem Latvijā

Plānotie rezultāti:

Programmatūras prototipi, kas ĢIS sistēmā ļauj veidot:

  • Zemes izmantošanas veidu kartes


  • Mežu izplatības un kategoriju (skuju koku, lapu koku, jauktie) kartes
  • Aizaugušo un pamesto lauksaimniecības teritoriju kartes
  • Purvu teritoriju kartes
  • Augstākminēto kategoriju izmaiņu laika rindas kartes

Projekta aktivitātes:

11.01.2017. Sagatavots projekta plakāts un informācija par projektu prezentēta EKA informācijas dienas dalībniekiem (http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/EKA/Projekti_rollup/DynLand_baneris.pdf ).

03.03.2017. Projekta izpildītāju kopīga tikšanās. Apspriesta metodoloģijas atskaites gatavošana, lauka datu raksturlielumi un augstas izšķirtspējas satelītu datu iepirkšanas jautājumi.

13.03.2017. Pabeigta un uz EKA aizsūtīta Metodoloģijas atskaite, kas apraksta tālizpētes datu izmantošanu projektā paredzēto mērķu sasniegšanai.

25.05.2017. Projekta izpildītāju tikšanās. Apspriesta Programmatūras prasību specifikācijas gatavošana, pirmās progresa atskaites saturs, lauka dati  un citu palīgdatu avoti, kas izmantojami zemes pārklājuma klasifikatoru veidošanai.

26.05.2017. Pabeigta un uz EKA aizsūtīta Programmatūras prasību specifikācija un pirmā projekta progresa atskaite.

16.06.2017. Iegūti augstas izšķirtspējas satelītu dati (WorldView, TerraSAR-X).

20.07.2017. Izstrādāts multispektrālu attēlu nevadītas klasterizācijas algoritms. Turpinās programmas optimizācija lielu attēlu apstrādei.

08.09.2017. Izstrādāta programma interaktīvai klasteru sasaistīšanai ar definētām pikseļu kategorijām.