Projekti ES projekti JPI-21221-09-01-084

   Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta nosaukums: „Datu migrācijas metodikas izstrāde”

Projekta numurs: JPI/2.1.2.2.1/09/01/084.

Projekta vadītājs (no EDI) : Dr.sc.comp. M. Broitmans. Izpildes laiks no 2009.g. līdz 2010.g.

Projekta izklāsts:

Viena no mūsdienu sabiedrības raksturīgām īpatnībām ir milzīgs informācijas resursu daudzums, kurš izveidots pēdējos gadu desmitos. Ja vēl pagājušā gadsimta vidū galvenais informācijas glabāšanas veids bija drukātie izdevumi, kas savākti bibliotēkās, tad līdz ar datoru un elektronisko datu nesēju rašanos situācija ir krasi mainījusies. Ir izveidots milzīgs skaits datubāzu, datu glabātuvju un elektronisko bibliotēku. Radušies patstāvīgi rūpniecības virzieni, kas nodrošina jaunu datu nesēju un informācijas sakārtotas glabāšanas, piekļuves un modifikācijas iekārtu ražošanu (datubāzu serveri, disku masīvi, lentu bibliotēkas u.t.t.). Uzkrājamās informācijas apjoms nepārtraukti aug. Nepārtraukti aug arī tās pieprasījums, kas savukārt prasa informācijas resursu piekļuves ātruma palielināšanos, efektīvāku šīs informācijas strukturēšanu. Paralēli tiek radīti jauni, efektīvāki programmu un tehniskie līdzekļi (operētājsistēmas, datubāzu vadības sistēmas, datubāzu serveri, disku masīvi u.t.t.).

Atbilstoši attīstības dialektikai, neizbēgami pienāk moments, kad novecojušie programmu un/vai tehniskie līdzekļi nespēj apstrādāt nepārtraukti pieaugošo informācijas apjomu un rodas uzdevums pāriet uz jaunas paaudzes programmu un tehniskajiem līdzekļiem. Diemžēl jaunie līdzekļi ne vienmēr uztur vecās datu organizācijas metodes un piekļuvi tiem. Tādēļ neizbēgami rodas datu migrācijas uzdevums. Vispārīgā gadījumā datu pārnešanas shēmas no vienas vides uz citu ir tipiskas, tomēr pārnesamo datu un saišu starp tiem relāciju datubāzes unikalitāte dara atbilstošās programmatūras sistēmas unikālas.

Dotā projekta mērķis – izstrādāt jaunu datu migrācijas (DM) metodiku, kas ietver šī procesa efektivitātes un kvalitātes novērtēšanas līdzekļus. Datu migrācija no vienas operāciju-tehniskās vides uz citu notiek izmantojot speciāli izstrādātu programmatūru. Šī programmatūra atšķiras ar to, ka, pirmkārt, tās komponentēm jāstrādā dažādās operāciju-tehniskajās vidēs un sadarboties datu apmaiņas līmenī, otrkārt, migrācijas programmatūra gala rezultātā tiek izmantota vienu reizi, tādēļ migrācijas procesa kvalitātes noteikšanai nepieciešama speciāla metodika un speciāls metriku kopums, treškārt, migrācijas kvalitātes novērtēšanai nepieciešams izstrādāt speciālu testa programmatūru ne tikai jaunajai, bet arī sākumdatu programmu-tehniskajai videi. DM procesa galvenais rezultāts ir migrēto datu kvalitāte, kas iegūti ieplānotajā laika intervālā un paredzēto izdevumu robežās. Ar datu kvalitāti te tiek saprasta: sākumdatu un migrēto datu identiskums, to pilnīgums un savstarpējo saišu atbilstība, kas nodrošina rezultātu identiskumu, izpildot visas eksistējošas funkcijas vecajā un jaunajā operāciju-tehniskajā vidē.