Projekti ES projekti 3D AUDUMS

Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D  Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 laika posmā no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.janvārim

31.01.2019.

Laika posmā no 01.11.2018.-31.01.2019. projekta zinātniskais personāls turpināja strādāt pie demonstrācijas prototipa izstrādes un pielāgošanas izmantošanai būvniecībā/būvuzraudzībā un tā testēšanas aktivitātēm.

Zinātniskā komanda strādāja pie sensoru sistēmas komunikācijas programmatūras izstrādāšanas un attīstīšanas attālinātai sensoru sistēmas datu pārsūtīšanai un glabāšanai (no 10m līdz vairākiem 100km). Programmatūras izstrādāšana Rapsberry Pi ierīces, sensoru datu lokālai saņemšanai un attālinātai pārsūtīšanai uz serveri. Rezultātā zinātniskā komanda izstrādāja eksperimentālo maketu automātiskai lāzera sensora datu nolasīšanai un pārsūtīšanai uz datoru (Raspberry Pi).

Vienlaikus projekta zinātniskais personāls pabeidza  darbu pie lokanās lentas LSM9DS0 sensoriem izstrādes un uzsāka tehnoloģijas pielāgošanu jumta konstrukciju slodzes monitoringam – tika notestēts sensoru stiprināšanas iespējas pie metāla jumta profiliem. Tika notestēta ilglaicīga sensoru datu savākšana, lai identificētu problēmas ne tikai sensoru mērījumu precizitātē, bet arī sistēmas drošības aspektā.  Tika pielāgota programmatūra pirmajam salodētajam lokanās lentas sensoram, kā arī sadarbībā ar RTU, tiek pētītas sensoru lentas validācijas metodes ar lāzeru sensoru un tenzometriem.
Vienlaikus zinātnieku komanda strādāja pie akselerometra mērījumu rezultātā iegūtā paātrinājuma un gravitācijas spēka vektoru veidotā leņķa vērtību diapazona atrašanas,  atkarībā no akselerometra mērījumu normēto vērtību kļūdu diapazona. Iegūtie teorētiskie rezultāti tika salīdzināti ar modelēšanas rezultātiem.

Projekta komanda tikās ar t/c Spice tehnisko direktoru, kurā tika apspriesta lielveika pieredze ar Ruki Smart Roof sensoriem un pārrunātas iespējas uzstādīt projektā izstrādāto sensoru sistēmu uz t/c  “Spice” jumta, lai monitorētu jumta deformācijas, kuras radušās sniega noslodzes rezultātā. Projekta  komanda arī piedalījās LIAA organizētajās apmācībās pētījumu rezultātu komercializācijai.


31.10.2018.

Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D  Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 laika posmā no 2018.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim

Laika posmā no 01.08.-31.10.2018. projekta zinātniskais personāls turpināja strādāt pie demonstrācijas prototipa izstrādes, risinājumu izvēles lokanās lentas izstrādei un  sensoru prototipa pielāgošanas izstrādei uz lokanās lentas.

Zinātniskā komanda strādāja pie sensoru lentas elektriskās shēmas optimizācijas, sensoru mezglu datu pārsūtīšanas algoritma pārveidošanas, lai sensoru programma nebūtu atkarīga no izmantoto sensoru skaita, pie sensoru lentas trokšņaino MEMS sensoru mezglu atlasīšanas un aizstāšanas ar mazāk trokšņojošiem sensoriem. Tika strādāts pie virsmas izliekuma eksperimentāli uzņemto datu apstrādes un iegūto rezultātu salīdzināšanas ar lāzera atbalsta mērījumiem. Rezultātā tika konstatēta laba atbilstība starp aprēķinātajiem izliekumiem un lāzera mērījumiem un secināts, ka jāveic akselerometru trokšņu ienesto kļūdu analīze, lai noteiktu sensoru koordinātu varbūtīgos intervālus atkarībā no attāluma līdz izvēlētajam atbalsta sensoram.

Vienlaikus zinātniskais personāls strādāja pie lokanās plates izstrādes specifikācijas sagatavošanas un projektēšanas. Sadarbībā ar lokano plašu izstrādātājiem, tika precizēti lokanās sensoru lentas dizaina jautājumi (sensoru skaits uz lentas, attālums starp sensoriem u.c)  un izgatavošanas tehnoloģija, tika strādāts pie lokanās sensoru lentas korpusa projektēšanas, izgatavošanas un pielāgošanas ar mērķi nodrošināt aizsardzību no putekļiem un mehāniskā spiediena.

Projekta zinātniskais personāls un komercializācijas eksperts sniedza interviju portāla “Labs of Latvia” žurnālistiem priekš raksta “Latvijas zinātnieki meklē sadarbības partnerus unikāla deformāciju sagatavošanas rīka testēšanai” publicēšanas.  
Komercializācijas eksperts devās komandējumā uz Pekinu  un Tianjinu (Ķīnu) 11.09.-16.09.2018., lai tiktos ar Plug and Play Tech Center China, SinnoLabs, Vanke Group jaunuzņēmumu akseleratoru pārstāvjiem; ar Proteus Growth vadošo partneri William Paul Peckham un piedalītos 2 konferencēs „ICI Annual Conference” un  „She Loves Tech”. Komandējuma laikā tika popularizēta un demonstrēta „3D formu jūtīgs audums”  tehnoloģija un pārrunātas 3D tehnoloģijas potenciālu ienākšanai Ķīnas tirgū un investīciju piesaistes iespējas ar Ķīnas akseleratoru starpniecību.

Tika apmeklēts seminārs “BIMrīts: Digitālās tehnoloģijas būvniecībā“ ar mērķi uzzināt jaunākās tendences Latvijas būvniecības sektorā un popularizētu projektā izstrādāto 3D tehnoloģiju.
10.09.2018.

Par projekta komandas paveikto - izstrādātā 3D lentas ar iestrādātiem sensoriem prototipa potenciālo pielietojumu būvju konstrukciju deformāciju monitorēšanā lasi intervijā Labs of Latvia! 
31.07.2018.


Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D  Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 laika posmā no 2018.gada 1.g. maija līdz 31.jūlijam.

2018.gada 23.maijā Elektronikas un datorzinātņu institūta "EDI dienā" – pasākumā par institūta zinātniskajām aktualitātēm inovāciju un komercializācijas jomās – klātesošie tika iepazīstināti ar projektā „3D formu jūtīgs audums” pašreiz izstrādātā prototipa versiju pielietojumam būvniecībā un būvuzraudzībā.

Laika posmā no 01.05.-31.07.2018. projekta zinātniskais personāls turpināja strādāt pie demonstrācijas prototipa izstrādes tehnoloģijas pielietošanai būvniecībā & būvuzraudzībā un tās testēšanas izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos. Tika veikti sensora lentes pielāgošana eksperimentālā maketa izveidošanas testiem RTU MKI, lai sensoru lentas slodzes mērījumus salīdzinātu ar video kameras mērījumiem. Sensoru mērījumi satur ievērojamu troksni, taču pēc datu filtrēšanas ir iespējams noteikt pat ļoti nelielas deformācijas (sensoru rotācija zem 0,5 grādiem), kas ir būtiski sensora lentas izstrādes procesā.

Vienlaikus zinātniskais personāls strādāja pie sijas slodzes datu analīzes no akselerometriem, veica MEMS akselerometru iespējamo trokšņu avotu izpēti. Tika konstatēta no akselerometru datiem atjaunotās virsmas izliekuma neatbilstība virsmas patiesajai formai, tāpēc tika meklēti ienestās kļūdas avoti. Rezultātā tika atklāts, ka atsevišķi sensoru mezgli dod stipri trokšņojošus mērījumus, kuru savlaicīgai atklāšanai tika izstrādāta Matlab programma akselerometru mērījumu kvalitātes novērtēšanai reāllaikā. Zinātniskais personāls noskaidroja mērījumu kļūdu ietekmi uz virsmas atjaunošanas precizitāti, izpētīja datu filtrēšanas metodes mērījumu precizitātes uzlabošanai, veica sensoru virknes pielāgošanu un novērsa novirzes.  Strādāja pie sensoru signālu apstrādei nepieciešamās programmas izstrādes virsmas izliekuma aprēķinam, iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar eksperimentāli iegūtajiem datiem. Uzsāka darbu pie sensoru korpusu dizaina izstrādes esošajai sensoru sistēmai, kas nodrošinātu daļēju mitrumizturību.

Komercializācijas eksperts piedalījās  start-up un inovācijas konferencē „Unbound 2018” Londonā 18.07.-19.07.2018., lai iepazītos ar jaunākajām tendencēm inovācijas, lietu interneta, viedo pilsētu attīstības, digitalizācijas, e-komercijas, nākamās paaudzes inovācijas, digitālā mārketinga attīstības, IPR, investoru piesaistes jomās un tiktos  ar industrijas ekspertiem Rayan Jawad un Paul Finch. Abu tikšanās laikā tika identificēti vairāki potenciālie 3D Audums tehnoloģijas lietotāji. Tikšanās laikā ar StartupBootCamp pārstāvi Liam Gray tika pārrunātas tehnoloģijas perspektīvas un potenciāls dalībai kādā no StartupBootCamp programmām. Konferences laikā eksperts iepazinās ar vairākiem investoriem atgriezeniskās saites iegūšanai par turpmākajām investīciju piesaistēm 3D Audums tehnoloģijas komercializācijai.

Komercializācijas eksperts nodibināja kontaktus ar Ķīnas akseleratoriem, kā rezultātā saņēma uzaicinājumu prezentēt 3D Audums tehnoloģiju konferencē „„ICI Annual Conference”  Pekinā 11.09.-16.09.2018., kuras laikā tiksies ar Plug and Play Tech Center China Ventures, SinnoLabs un Vanke akseleratoru pārstāvjiem,  Proteus Growth vadošo partneri William Paul Peckham.27.04.2018.

Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D  Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 laika posmā no 2018.g. 1. februāra līdz 30.aprīlim.

Pirmais īstenošanas etaps ERAF līdzfinansētajā komercializācijas projektā „3D formu jūtīgs audums” (3D Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 noslēdzās 31.01.2018., kad LIAA tika iesniegts vērtēšanai tehnoloģijas tehniskā ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākuma plāns nākamiem 2,5 gadiem.

2018.gada 27.martā projekta pētnieks Ričards Cacurs  un komercializācijas eksperts Kristiāns Karlsons LIAA ekspertu panelim  aizstāvēja projekta idejas dzīvotspēju,  3D Auduma tehnoloģijas pielāgošanu komercializācijai un tās  komercializācijas potenciālu. LIAA eksperti atzinīgi novērtēja pirmajā projekta īstenošanas periodā EDI projekta komandas paveikto un pozitīvi novērtēja 3D Auduma tehnoloģijas tirgus potenciālu, 29.03.2018. piešķirot ERAF finansējumu 309,97 tūkstošu EUR apmērā (ERAF līdzfinansējums - 278,98 tūkst. EUR, EDI līdzfinansējums – 30,99 tūkst. EUR).

Laika posmā no 01.02.-30.04.2018. projekta zinātniskais personāls aktīvi strādāja pie demonstrācijas prototipa izstrādes tehnoloģijas izmantošanai būvniecībā & būvuzraudzībā un tās testēšanas izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos aktivitātes. Proti, pētnieciskais darbs projektā notika pie demonstrācijas prototipa izstrādes, lokano spiesto lenšu piegādātāju apzināšanas, sensoru lentas eksperimentālā maketa izveidošanas mērījumu veikšanai vertikālā un horizontālā sensoru virknes izvietojumā, maketa kalibrācijas algoritmu izpētes precīzākai lentes formas atjaunošanai, tika veikti testi vertikālu un horizontālu būvkonstrukciju deformāciju noteikšanai, pie mērījumu salīdzināšanas ar lāzera tālmēri, demonstratora programmas izstrādes sensoru sagāšanās leņķu vizualizācijai laikā.

EDI pētnieks Ričards Cacurs un komercializācijas eksperts Kristiāns Karlsons sekmīgi prezentēja 3D Audums tehnoloģiju 2018.g. 13.aprīlī starptautiskās zinātniskās start-up konferences "Deep Tech Atelier" ekspertu panelī, tādējādi sekmējot jaunu kontaktu veidošanos sekmīgai tehnoloģijas virzībai tirgū.

Lai 3D Auduma tehnoloģija tiktu izmantota ēku, tiltu, torņu un citu būvju strukturālā monitorēšanā, projekta komercializācijas eksperts Kristiāns Karlsons intensīvi strādāja pie jaunu kontaktu dibināšanas ar vairākiem Latvijas būvniecības un būvuzraudzības uzņēmumiem, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un RTU.02.10.2017.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts  „3D formu jūtīgs audums” („3D AUDUMS”).


Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/4 un Nr. KC-PI-2017/25)

Projekta atbildīgā par saturisko ieviešanu: Diāna Krieviņa (diana.krievina@edi.lv)

Projekta mērķis –ir palielināt Institūtā izstrādātas inovatīvas sensoru sistēmas tehnoloģijas gatavības līmeni, kas kalpos par pamatu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanai.

„3D Audums”  tehnoloģija ietver sevī inovatīvu vadu datu komunikācijas risinājumu, kas ļauj saslēgt vairākus simtus sensoru, nodrošinot vairāku simtu punktu izšķirtspēju virsmas formas atjaunošanai. Izstrādātā tehnoloģija nodrošina virsmas formas atjaunošanu reālā laikā ar atjaunošanas biežumu līdz 100 reizēm sekundē. Datu komunikācijas risinājums ir balstīts uz kombinēta bezvadu un vadu komunikācijas risinājuma, kas nodrošina mazu enerģijas patēriņu (ar tipiska viedtālruņa bateriju nodrošina ~24 h darbību), un nodrošina ērtu datu pārsūtīšanu no mērošās ierīces uz datu analīzēs ierīci, kas atbalsta Bluetooth bezvadu komunikācijas tehnoloģiju (Personālais dators, klēpjdators, planšetdators, viedtālrunis, u.c.).

Šī brīža tehnoloģijas stāvoklis ir TRL4. Lai pierādītu tehnoloģijas spēju darboties ir izstrādāts prototips ar 63 sensoriem un sadarbībā ar rehabilitācijas centru “Mēs esam līdzās” ir veikta šī prototipa aprobācija, un aprobācijas rezultāti prezentēti konferencē “25th European Academy of Childhood Disability”.

Komunicējot ar dažādu nozaru ekspertiem ir konstatēts, ka trīsdimensionālas informācijas iegūšana par objektu formu ir aktuāla dažādās nozarēs un ļauj risināt virkni problēmu, kas padara šo tehnoloģiju universālu un tai ir potenciāls plašā nozaru spektrā: rehabilitācijā, sportā, filmu industrijā, video spēļu industrijā, burāšanas industrijā, apģērbu industrijā u.c.

Pirmajā projekta etapā līdz 2018.gada 31.janvārim tiek veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija, padziļināti izanalizējot tirgus pieprasījumu pēc vairākiem iespējamiem pielietojumiem. Tiks izvelēts tālāk attīstāmais pielietojums (Use Case) ar augstāko ekonomisko potenciālu, lai tālāk virzītu tehnoloģiju komercializēšanai, piesaistot investorus un noslēdzot licences līgumus ar komersantiem par tehnoloģijas tālāku ražošanu.

Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta izpildes termiņš: no 2017.gada 18.jūlija līdz 2018.gada 31.janvārim

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777.78 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000 EUR