Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" projekta "Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs" Nr. 1.2.1.1/16/A/002

pētījums Nr. 11

"Pētījums par datorredzes paņēmienu attīstību industrijas procesu norises automatizācijai"

Pētījuma īstenotājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI)

Pētījuma īstenošanas vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Pētījuma īstenošanas ilgums: 01.11.2016. līdz 30.11.2018.

Pētījumu līdzfinansē: Eiropas Savienība
Projektā tiek īstenota 1.aktivitāte "Pētījums par datorredzes datu ieguves un apstrādes metodēm un integrēšana ar industriālo robotu komponentēm". Izveidota eksperimentālā sistēma datu ieguvei ar Kinect V2 prototipu, kurā 40x40x40cm  kastē gadījuma veidā izvietoti paralēlskaldņveidīgi objekti. Izmantojot Python valodu un OpenCV bibliotēku, īstenots algoritms, kas ar Kinect sensoru iegūtā dziļuma kartē atrod kastes robežas, kā arī nosaka, vai šobrīd starp kameru un kasti nav kāds traucējošs objekts. Klasificēšanas modulis izstrādāts Python, lietojot dziļo neironu tīklu pieeju un spēj no vizuāla attēla atpazīt testa objekta jeb konkrēta paralēlskaldņveidīga objekta satveršanas malu. Darbs pie industrijas procesu izpētes, kurus būtu iespējams automatizēt, izmantojot datorredzes paņēmienus. Simulācijas vidē RobotStudio tiek veikta simulāciju veidošana, paralēlskaldņveidīgu objektu pārvietošana, izmantojot izveidoto robota piesūcekni. Saistībā ar projekta pētījumiem, tiek izstrādāts bakalaura darbs „Industriālo robotu un datorredzes risinājumu integrēšanas iespēju izpēte, rūpniecisko procesu automatizācijai”
31.05.2017. Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas kompetences centram iesniegts pētījuma Nr.11 "Pētījums par datorredzes paņēmienu attīstību industrijas procesu norises automatizācijai" 1.nodevums "Industrijas procesu norises datu savākšanas makets datu apstrādei un monitorēšanai". Nodevumā ir aprakstīts Industrijas procesu norises datu savākšanas makets datu apstrādei un monitorēšanai. Dokumentā ir apskatītas datu savākšanas metodes, kas ļauj iegūt informāciju par industrijas procesa norisi. Apskatītas datu apstrādes metodes konkrētam industrijas procesu uzdevumam, kurā haotiski sabērtā kaudzē ar objektiem tiek detektēti objekti, kuri ir paņemami ar robota manipulatoru no šīs kaudzes. Aprakstīta izstrādātā robota manipulatora vadības sistēma robota simulācijai, un tā izmantojama arī reālam robotam. Dokumenta beigās ir aprakstīta kopējā datu ieguves un apstrādes maketa shēma.

Interesanti par nodevuma sīkāku saturu var sazināties ar Institūtu (e-pasts: info@edi.lv, telefons: 67554500)Projektā ir izpētītas attēlu iegūšanas metodes ar Kinect V2, Bumblebee Xb3 un FLIR t650 termālo kameru. Ir izveidots industriālā procesa norises makets datu savākšanai un apstrādei, kas veic datu ieguvi no Kinect V2 sensora, datu apstrādi kas veic paņemamu objektu detektēšanu no haotiski sabērtas kaudzes, datu apstrādi ar MNT, kas veic atpazīšanu aiz kura malas objekts paņemts, robota vadības simulāciju.
Projekta ietvaros izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs „Industriālo robotu un datorredzes risinājumu integrēšanas iespēju izpēte, rūpniecisko procesu automatizācijai”
Projekta rezultāti prezentēti Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrā. Sīkāka informācija ir pieejama prezentācijā.