Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma „P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”


Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)

Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.4/17/I/014.

Projekta atbildīgā par saturisko ieviešanu: Ieva Meirāne (ieva.meirane@edi.lv)

Projekta mērķis - EDI institucionālās kapacitātes stiprināšana un pētniecības resursu koncentrācija konkurētspējīgā zinātniskajā institūcijā, pilnveidojot EDI pārvaldības un resursu vadības efektivitāti un modernizējot pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomu ietvaros, tādējādi veicinot EDI iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un EDI rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai.

Galvenās projekta darbības ir pētniecības infrastruktūras attīstība, kas ietver sevī pētniecībai paredzētā aprīkojuma, programmatūras un darba vietu iegādi un modernizēšanu, kā arī telpu, laboratoriju un koplietošanas infrastruktūras attīstība, kas ietver sevī EDI telpu un āra infrastrukturas uzlabošanu un pielāgošanu pētniecības vajadzībām.

Projekta rezultātā EDI zinātnisko darbinieku rīcībā būs modernizēta pētniecības infrastruktūra augstas kvalitātes pētījumu veikšanai, lai nostiprinātu savi kā starptautiski atpazīstamu pētniecības organizāciju.

Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta izpildes termiņš: 2018.gada 1.janvāris – 2021.gada 31.decembris.

Projekta kopējais finansējums: 939 933.00 EUR, no tā ERAF finansējums 758 995.00 EUR.