Projekti ES projekti ERAF 2.5.2_2

Projekta nosaukums: „Elektronikas un datorzinātņu institūta infrastruktūras attīstība konkurētspējīgu elektronisko tehnoloģiju izstrāde”

14.03.2008. Elektronikas un datorzinātņu institūts, Izglītības un zinātnes ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumu par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēta projekta īstenošanu.

Nacionālās programmas projekts

Nacionālā programma paredz nodrošināt ar modernu pētniecības aprīkojumu un infrastruktūru vadošās pētniecības iestādes, kurām ir potenciāls komercializēt pētījumus. Projekta mērķis ir paaugstināt Elektronikas un datorzinātņu institūta (turpmāk – EDI) zinātniski pētniecisko darbu efektivitāti, radīt apstākļus jauno speciālistu iesaistīšanai zinātniskajā darbā un iegūto pētījumu rezultātu aktīvai pielietošanai Latvijas tautsaimniecības aktuālu uzdevumu risināšanai. Lai to visu sasniegtu, nepieciešams Institūtu apgādāt ar modernu aprīkojumu, pielietojamo pētījumu realizēšanai nepieciešamām iekārtām, vienlaikus arī veicot laboratorijas un palīgtelpu remontus un nepieciešamo labiekārtošanu atbilstoši būvnormatīviem.

Aprēķinātās kopējās projekta izmaksas (LVL) 336000.

Projekta ieviešanas ilgums līdz 31.08.2008.g.