31.07.2018.


Paveiktais ERAF projektā „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” (UPIRS), līguma nr. KC-PI-2017/26 laika posmā no 2018.gada 1.g. maija līdz 31.jūlijam.


2018.gada 23.maijā Elektronikas un datorzinātņu institūta "EDI dienā" – pasākumā par institūta zinātniskajām aktualitātēm inovāciju un komercializācijas jomās – klātesošie tika iepazīstināti ar projektā „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” pašreiz izstrādātā prototipa versiju.   

Laika posmā no 01.05.-31.07.2018. projekta zinātniskais personāls turpināja strādāt pie ultra platjoslas antenu un raidītāja izstrādes saskaņā ar atļautajiem radiofrekvenču ierobežojumu standartiem un ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanas integrālajā mikroshēmā saskaņā ar identificētajām tirgus prasībām. Ultra platjoslas antenu un raidītāja izstrādes aktivitātē tika veikta platjoslas pulsu filtrācijas algoritmu iespēju izpēte, no objektiem atstaroto ultra platjoslas pulsu filtrācijas algoritmu un  programmaparatūras (firmware) izstrāde un pielāgošana dažādu pielietojumu un mērījumu vajadzībām, tehnoloģijas demonstrācijas algoritmu izstrāde un implementācijas lietotāja grafiskajā saskarnē, raidītāja (versijas 1.3.1) vadības programmatūras lietotāja grafiskās saskarnes izstrāde, raidītāja maketa elektronisko komponentu montāža un testēšana, radara attāluma mērīšanas precizitātes eksperimentāla noteikšana.

EDI iegādājās Xethru X4M03 radara sensora izstrādes rīka komplektu (developement kit) priekš EDI ultra platjoslas impulsu radara sensora tehnoloģijas raidītāju un antenas salīdzinošiem pētījumiem, lai veiktu ultra platjoslas antenu un raidītāja izstrādi saskaņā ar atļautajiem radiofrekvenču ierobežojumu standartiem. Vienlaikus EDI iegādājās dažādas elektronikas komponentes un materiālus.

Ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanas integrālajā mikroshēmā aktivitātē zinātniskais personāls uzsāka raidītāja ieviešanu integrālajā mikroshēmā pēc izvēlētās tehnoloģijas, veica iteratīvas simulācijas, lai pārliecinātos par nepieciešamajiem parametriem un izvēlētās integrālo mikroshēmu tehnoloģijas atbilstību definētajām tirgus prasībām, izpētīja un analizēja pieejamās integrālo mikroshēmu tehnoloģijas, izveidoja tranzistora modeli simulācijas svarīgāko parametru un raksturlīkņu iegūšanai (trokšņu analīze, atsevišķa tranzistora frekvenču joslas noteikšana, volt-ampēru raksturlīknes) vienā no pieejamām CMOS tehnoloģijām. Tika strādāts pie impulsu jūtības funkcijas noteikšanai nepieciešamo simulāciju izveides un parametru noteikšanas, izmantojot brīvās piekļuves CMOS tehnoloģiju, veica piemērotāko EUROPRATICE tehnoloģiju analīzi, apkopoja iespējas funkcionalitātes parametru nodrošināšanai, īstenoja vienas EUROPRACTICE pieejamas tehnoloģijas instalēšanu, SiGe:C tehnoloģijas metodikas izstrādi, testēšanas un uztvērēja komporatora ISF noteikšanu.
2018.g.jūnijā EDI iegādājās Cadence IC Package programmatūru un pievienojās iniciatīvai „Europractice”, lai varētu īstenot ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanu integrālajā mikroshēmā un  izstrādātu mikroshēmu microSD kartes lielumā izvietošanai pie raidošās un uztverošās antenas datu nolasīšanai, tādējādi paplašinot tehnoloģiskā risinājuma izmantošanas iespējas. Bez šīs programmatūras izmantošanas nav iespējas sekmīgi  īstenot projekta aktivitātes.

Lai UWB radara tehnoloģija tiktu izmantota militāra rakstura pielietojumos,  projekta komercializācijas eksperts strādāja pie kontaktu dibināšanas ar Nacionālajiem Bruņotajiem Spēkiem par tehnoloģijas izmantošanu militārajām vajadzībām. Paralēli tika strādāts pie dažādu industrijas pārstāvju apzināšanas un to vajadzību identificēšanas, jaunu kontaktu dibināšanas ar pašvaldībām un transporta infrastruktūras pārstāvjiem. Norit sarunas par iespējamo tehnoloģijas testēšanu  2018.g. rudenī vai 2019.g. pavasarī.


27.04.2018.

Paveiktais ERAF projektā „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” (UPIRS), līguma nr. KC-PI-2017/26 laika posmā no 2018.gada 1.februāra līdz 30.aprīlim.

Pirmais īstenošanas etaps ERAF līdzfinansētajā komercializācijas projektā „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” (UPIRS), līguma nr. KC-PI-2017/26 noslēdzās 31.01.2018., kad tika iesniegts vērtēšanai LIAA tehnoloģijas tehniskā ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākuma plāns nākamiem 2,5 gadiem.

2018.gada 27.martā projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.com. Modris Greitāns un komercializācijas eksperts Vents Riekstiņš LIAA ekspertu panelim aizstāvēja projekta idejas dzīvotspēju, ultra platjoslas impulsu radara sensoru tehnoloģijas (UWB) pielāgošanu komercializācijai un tās  komercializācijas potenciālu. LIAA eksperti atzinīgi novērtēja pirmajā projekta īstenošanas periodā EDI projekta komandas paveikto un pozitīvi novērtēja UWB tehnoloģijas tirgus potenciālu, 29.03.2018. piešķirot ERAF finansējumu 307,15 tūkstošu EUR apmērā (ERAF līdzfinansējums - 276,43 tūkst. EUR, EDI līdzfinansējums – 30,72 tūkst. EUR).   

Laika posmā no 01.02.-30.04.2018. projekta zinātniskais personāls aktīvi strādāja pie ultra platjoslas antenu un raidītāja izstrādes saskaņā ar atļautajiem radiofrekvenču ierobežojumu standartiem, iepērkot dažādus materiālus un komponentus eksperimentu veikšanai, maketu un prototipu izstrādei projekta mērķu sasniegšanai un ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanas integrālajā mikroshēmā. Lai UWB radara tehnoloģija tiktu izmantota “viedo pilsētu” risinājumos, infrastruktūras kontroles risinājumoss un dažādu uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanā, projekta komercializācijas eksperts Vents Riekstiņš intensīvi strādāja pie jaunu kontaktu dibināšanas ar vairākiem Latvijas transporta infrastruktūras uzņēmumiem un Latvijas pašvaldībām.

EDI zinātniskais asistents Rūdolfs Cīrulis un komercializācijas eksperts Vents Riekstiņš sekmīgi prezentēja UWB tehnoloģiju 2018.g. 13.aprīlī starptautiskās zinātniskās start-up konferences "Deep Tech Atelier" ekspertu panelī, tādējādi sekmējot jaunu kontaktu veidošanos sekmīgai tehnoloģijas virzībai tirgū.

Jāuzsver, ka projekta UPIRS zinātniskā komanda kopā ar ekspertu jau demonstrēja esošo UWB radara tehnoloģiju 2018.g. marta beigās, veicot ledus biezuma mērījumus vienā no Latvijas upēm pašvaldības vajadzībām.


02.10.2017.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts  „Ultra platjoslas impulsu radara sensor”  (UPIRS)Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/4 un Nr. KC-PI-2017/26

Projekta atbildīgā par saturisko ieviešanu: Diāna Krieviņa (diana.krievina@edi.lv)

Projekta mērķis – izstrādāt konkurētspējīgu ultra platjoslas impulsa radara sensoru, kas spētu  nodrošināt kustības noteikšanu drošības risinājumiem. Ultra platjoslas impulsu radara tehnoloģiju iespējams izmantot telpas drošības uzlabošanai, kas vienlaicīgi sniedz arī iespēju elpošanas pazīmju noteikšanai. Ar to iespējams noteikt objektu klātesamību, kustību, trajektoriju un elpošanas pazīmes vienā iekārtā (radara sensorā). Izmantojot radioimpulsa izplatīšanās īpašības, šādu sensoru iespējams noslēpt aiz sienām vai iekaramajiem griestiem. Iekārta ar šādām īpašībām var papildināt, uzlabot vai pat pilnībā aizstāt esošās drošības sistēmas tādas kā kustības sensorus un novērošanas kameras. Tie var veikt arī kustīgu objektu skaitīšanu un to pārvietošanās trajektoriju noteikšanu sniedzot diskrētumu par personu identitāti.

Tehnoloģija balstās uz EDI veiktajiem pētījumiem, kuros izstrādāti unikāli risinājumi ultra platjoslas signālu uztveršanai un raidīšanai, par ko liecina Eiropas patenti.  Patreizējā stadijā ir izstrādāts radara sensora sistēmas demonstrācijas modelis atsevišķu bloku veidā un pārbaudīta tā darbība laboratorijas apstākļos, kas atbilst 4. tehnoloģijas gatavības līmenim TRL4.


Tehnoloģijas attīstība:

Lai paaugstinātu tehnoloģijas gatavības līmeni uz TRL5, nepieciešams izveidot demonstrācijas modeļa prototipu un veikt tā testus reālai videi pietuvinātos apstākļos. To panāks ar daļu no elektriski funkcionālo bloku izstrādi vienā integrālajā mikroshēmā, kas arī novērsīs drošības risinājuma, materiālu biezuma noteikšanas un arī citiem pielietojumiem esošos trūkumus. Jāveic iegūto rezultātu salīdzinājums ar patreizējiem un jānoskaidro vai iegūtie rezultāti atbilst gaidītajam rezultātam. Veicamo pasākumu etapi tehnoloģijas gatavības līmeņa paaugstināšanai ir sekojoši:

  1.  Veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti un izstrādāt komercializācijas stratēģiju, kurā tiktu izvēlēts pielietojums ar augstāko tirgus pieprasījumu un ekonomisko potenciālu;
  2. Definēt nepieciešamos ultra platjoslas impulsu radara sensora parametrus izvelētajā pielietojumā;
  3. Ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšana integrālajā mikroshēmā pēc nepieciešamo parametru nosacījumiem. Integrālo shēmu tehnoloģijas izvēle;
  4. Integrēta sensora demonstrācijas modeļa izstrāde. Izstrādātā sensora demonstrējamā modeļa parametru noteikšana laboratorijas apstākļos un labojumu/uzlabojumu noteikšana;
  5. Integrālās daļas iekļaušana sistēmā izvelētajam pielietojumam;
  6. Izvēlētā pielietojuma demonstrēšana reālai videi pietuvinātos apstākļos (TRL5);
  7. Komercializācijas stratēģijā noteikto pasākumu īstenošana tehnoloģijas patentēšanai (plašākai intelektuālo īpašuma tiesību nostiprināšanai) licencēšanai vai spin-off uzņēmuma izveidošanai.

Pirmajā projekta etapā līdz 2018.gada 31.janvārim tiek veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija ar mērķi komercializēt EDI pētnieku izstrādāto ulta platjoslas radara sensora tehnoloģiju, piesaistot investorus un noslēdzot licences līgumus ar komersantiem par tehnoloģijas tālāku ražošanu.

 Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts.

 Projekta izpildes termiņš: no 2017.gada 18.jūlija līdz 2018.gada 31.janvārim

 Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777.78 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000 EUR