EDI ir dibināts 1960.gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas ietvaros un šobrīd ir neatkarīgs valsts zinātniskais institūts, kas veic fundamentālus un lietišķus pētījumus datorzinātnes, informāciju, komunikāciju un elektronisko tehnoloģiju un aparātbūves jomās, kuras atbilst Latvijā 2014.-2017.gadam noteiktā prioritārajā zinātnes virziena “Inovatīvi materiāli un tehnoloģijas” informātikas, informācijas un signālpastrādes tehnoloģiju sadaļām.

Institūta stratēģiskais mērķis, atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikai, ir veicināt uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību Latvijā. Mērķa sasniegšana tiek panākta ar jaunu zināšanu ieguvi un inovatīvu tehnoloģiju izstrādi, kuru izmantošana tautsaimniecībā dod būtisku progresu jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanā, tādejādi sekmējot IKT un elektronisko iekārtu ražošanas nozaru ilgtspējīgu attīstību un palielinot Latvijas un Eiropas Savienības konkurētspēju pasaulē.
EDI savā darbībā cenšas kļūt par Eiropā atzītu pētniecības centru elektronikas, datorzinātņu, informācijas tehnoloģiju un ar tām saistīto inženierzinātņu jomās, kura galvenie pētniecības virzieni ir saistīti ar tādu integrētu sistēmu radīšanu, kas paredzētas signālu reģistrēšanai, datu izguvei, apstrādei un pārraidei. Sistēmu radīšana ietver plaša spektra aktivitātes, t.sk. signālu reģistrēšanas un datu izguves metožu, kā arī atbilstošas aparatūras un programmatūras izstrādi.

Starptautiskajā zinātnisko institūciju darbības izvērtējumā, kas veikts Latvijā 2014.gadā, EDI sniegumu eksperti novērtējuši kā teicamu vai labu, un Institūts ir vienīgā valsts zinātniskā institūcija inženierzinātņu jomā, kas šajā izvērtējumā vērtēta kā augsta līmeņa, spēcīga un starptautiski nozīmīga institūcija.

Institūta finansu līdzekļus veido konkursa kārtībā iegūtu pētniecisko projektu finansējums no vietējiem un starptautiskiem avotiem.

2017.gada sākumā EDI strādāja 57 zinātniskie darbinieki (37 no tiem ieņem akadēmiskos amatus). Kopējais darbinieku skaits 84.


Statuss

Kopš 2007.gada 6.janvāra, saskaņā ar Zinātniskās darbības likumā izdarītajiem grozījumiem, EDI ir valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona.

Institūta darbība pamatojas uz Zinātniskās darbības likumu un Elektronikas un datorzinātņu institūta nolikumu. Institūta lemējorgāns ir zinātniskā padome, kura vispārējās administratīvās vadības īstenošanai ievēl institūta direktoru.

Elektronikas un datorzinātņu institūts atrodas Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā.


Struktūra

Institūta struktūru veido:

 • 1.1. Direkcija,
  • Direktors – Modris Greitāns
  • Direktora vietnieks administratīvajos jautājumos – Ieva Tentere
  • Direktora vietnieks attīstības jautājumos – Kaspars Ozols
  • Projektu asistente – Ērika Beča
  • Personāla speciāliste – Pārsla Krūmiņa
  • Informācijas vadības speciāliste – Jolanta Beitāne
 • 1.2. Tehniskā un saimniecības daļa,
  • Galvenais inženieris – Viktors Harlinskis
 • 1.3. Grāmatvedība,
  • Galvenā grāmatvede – Aija Katlapa
  • Vecākā grāmatvede – Ziedīte Migliniece

+ AST žurnāla redakcija;

+ zinātniskās darbības sekretārs;

+ iepirkumu komisija.

STARPTAUTISKĀ KONSULTATĪVĀ PADOME