Intelektuālā īpašuma aizsardzība, reģistrējot un spēkā uzturot patentus:

LR patents Nr.15429 A. "Antena ar elektroniski maināmu virziendarbību". Izgudrotāji: I.Driķis. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.07.2019.

LR patents Nr.15273. "Ierīce attālināta kustībā esoša objekta lokalizēšanai". Izgudrotāji: Vladimirs ARISTOVS, Rolands ŠĀVELIS. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2017.

LR patents Nr.15068. “Stroboskopiskais pārveidotājs ultraplatjoslas radiolokācijas signālu atklāšanai”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, V.Pētersons, V.Plociņš un A.Ševerdaks. Publ. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2015.

1. Stroboskopiskais pārveidotājs (Fig.3), kas sastāv no komparatora 1, kam ir trīs ieejas: pārveidojamā signāla ieeja 2, strobsignāla ieeja 3, kompensācijas signāla ieeja 4, kam pieslēgta ciparu-analogā pārveidotāja 5 izeja, pie kam strobējamā komparatora 1 izeja ir pieslēgta pie kompensatora 6 ieejas, kura izeja ir pieslēgta pie ciparu-analogā pārveidotāja 5 ieejas, kas atšķiras ar to, ka, ar mērķi uzlabot stroboskopiskā pārveidotāja ekspluatācijas īpašību – ultraplatjoslas radiolokācijas signālu atklāšanas efektivitāti, kompensatora 6 izeja 7 ir pieslēgta datu komutatora 8 ieejai, pie kura vadības ieejas 9 caur strobimpulsu skaitītāju 10 ir pieslēgta strobimpulsu ieeja 3, savukārt datu komutatora 8 izeja ir pieslēgta otra datu komutatora 11 ieejai, kura vadības ieejā 12 padod vadības signālu, kas UWB signālu atklāšanas režīmā ir loģiskais „1”, bet parastajā signālu stroboskopiskās pārveidošanas režīmā ir „0”, turklāt datu komutatora 11 izeja caur invertoru 13 ir Pieslēgta summatora 14 vienai ieejai, kura otrai ieejai caur aizkaves reģistru 15 ir pieslēgta datu komutatora 8 izeja, bet summatora 14 izeja kalpo kā stroboskopiskā pārveidotāja ultraplatjoslas radiolokācijas signālu atklāšanai izeja

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20151120.pdf

LR patents Nr.14998. "Ierīce ādas melanomas atšķiršanai no labdabīgas dzimumzīmes". Izgudrotāji: Aivars Lorencs, Ints Mednieks, Juris Siņica-Siņavskis, Dainis Jakovels, Dmitrijs Bļizņuks. Īpašnieks Elektronikas un datorzinārņu institūts, Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts. Publicēts 20.08.2015.
1. Ierīce ādas melanomas atšķiršanai no labdabīgas dzmumzīmes, kas sastāv no gaismas avotiem (101), (102) un (103) ar atšķirīgiem izstarotās gaismas centrālajiem viļņu garumiem λ 1 , λ 2 , λ 3 , kuri secīgi apstaro pētāmoādas objektu (104), un detektora (105), kas uztver no objekta difūzi atstaroto gaismu un pārveido to optiskā blīvuma attēlos, un kas atšķiras ar to, ka:

-detektora (105) izeja pieslēgta pie atmiņas bloku (106), (108), (109) attiecīgajām ieejām (5), (6) un (7);

-atmiņas bloku (106), (108), (109) izejas attiecīgi pieslēgtas pie atmiņas bloku (110), (111), (112) datu ieejām;

-atmiņas bloka (106) izeja pieslēgta pie segmentācijas bloka (107) ieejas;

-segmentācijas bloka (107) izeja pieslēgta pie atmiņas bloku (110), (111), (112) vadības ieejām;

- atmiņas bloku (110), (111), (112) izejas (13), (14), (15) pieslēgtas pie vidējās vērtības aprēķina bloku (113), (115), (117)un standartnovirzes aprēķina bloku (114), (116), (118) attiecīgajām ieejām;

- vidējās vērtības aprēķina bloku (113), (115), (117) izejas (16), (18), (20) pieslēgtas attiecīgi pie komparatoru (119), (121), (123 p)irmajām ieejām, bet uz komparatoru (119), (121), (123) otrajām ieejām (51), (53), (55) attiecīgi padotas konstantas sliekšņu vērtības;

- standartnovirzes aprēķina bloku (114), (116), (118) izejas (17), (19), (21) pieslēgtas attiecīgi pie komparatoru (120), (122), (124) pirmajām ieejām, bet uz komparatoru (120), (122), (124) otrajām ieejām (52), (54), (56) attiecīgi padotas konstantas sliekšņu vērtības;

- komparatoru (119), (121), (123) izejas pieslēgtas pie summatora (125) ieejām; - komparatoru (120), (122), (124) izejas pieslēgtas pie summatora (126) ieejām;

- summatora (125) izeja pieslēgta pie reizinātāja (127) pirmās ieejas, bet uz reizinātāja (127) otro ieeju (57) padota konstanta reizinātāja vērtība;

- summatora (126) izeja pieslēgta pie reizinātāja (128) pirmās ieejas, bet uz reizinātāja (128) otro ieeju (58) padota konstanta reizinātāja vērtība;

- reizinātāju (127) un (128) izejas pieslēgtas summatora (129) ieejām; - summatora (129) izeja pieslēgta komparatora (130) pirmajai ieejai, bet uz komparatora (130) Otro ieeju padota konstanta vērtība;

- komparatora (130) izeja ir aparāta izeja.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20150820.pdf

LR patents Nr.13662 “Ierīce īsu vienreizēju impulsu amplitūdas mērīšanai”. Izgudrotāji: V.Bespaļko. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.02.2008.

LR patents Nr. 15560  ” Metode laika atzīmju formēšanas precizītātes novērtēšanai”. Izgudrotājs: Vladimirs Bespaļko, Igors Buraks, Aleksandrs Kalinovskis, Kalvis Salmiņš. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts oficiālajā izdevumā 20.03.2021.g.

Pdf


Reģistrēts LR patents Nr. 15529 A  " ANTENAS SISTĒMA ZEMVIRSMAS RADARAM AR ANTENĀM, KAS NOVIETOTAS VIENA OTRAI PRETĪ.  ANTENNA SYSTEM FOR UNDERGROUND RADAR WITH LOCATION OF THE ANTENNAS OPPOSITE EACH OTHER". Izgudrotāji: Vladimirs Aristovs. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts 20.10.2020.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

LR patents Nr. 15326. “Analogu signālu paātrināta pārraides metode ar impuls-platuma modulāciju un demodulāciju ar sekojošu filtrēšanu, balstītu uz impulsu platuma-fāzes pārveidojumiem " Izgudrotāji: V.Bespaļko, I.Bilinskis, J.Buls. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.05.2018.

LR patents Nr. 15308 “Mobila ierīce bezvadu sensoru tīklu un to mezglu efektīvai izstrādei mērķa vide”, Izgudrotāji Leo SEĻĀVO, Krišjānis NESENBERGS, Jānis JUDVAITIS, Didzis LAPSA, Rihards BALAŠS, Arnis SALMIŅŠ, Modris GREITĀNS, publicēts 20.03.2018.

LR patents Nr. 15284 „Notikuma taimeris ar sistemātiskās taimēšanas kļūdas stabilizāciju/Event time-tagging device with stabilization of systematic error”. Izgudrotāji: Vladimirs BESPAĻKO (LV), Jevgeņijs BULS (LV), Igors BURAKS (LV), Vadims VEDINS (LV). Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts oficiālajā izdevumā 20.11.2017.

LR patents Nr. 15274.  Interpolatora kļūdas stabilizācijas metode pārveidotājam „Laiks-kods”. Izgudrotāji: V. Bespalko, J. Buls, V.Vedin, A. Skaģeris

LR patents Nr. 14992. “Termokompensēts interpolators pārveidotājam "laiks-kods" ar samazinātu dīkstāves laiku." Izgudrotāji: V.Bespaļko, J.Buls, V.Vedins. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.06.2015.

1. Termokompensēts interpolators pārveidotājam „laiks - kods” ar samazinātu dīkstāves laiku, kurš satur monovibratoru, vadāmu slēdzi, pozitīvas strāvas Ip ģeneratoru, negatīvas strāvas In ģeneratoru (Ip > In), uzkrājošo kondensatoru, galveno diodi, analog - ciparu pārveidotāju (ADC) ar tiešo un inverso ieeju, kam ir koda izeja un ADC darba diapazona indikācijas izeja OR, reģistru ar ieraksta vadības ieeju, pie tam monovibratora ieeja ir interpolatora ieeja, monovibratora izeja ir savienota ar slēdža vadības ieeju, slēdža ieeja ir savienota ar pozitīvās strāvas ģeneratora izeju, bet izeja ir savienota ar uzkrājošo kondensatoru, ar galvenās diodes anodu, ar negatīvas strāvas ģeneratora izeju un ADC tiešo ieeju, bet ADC koda izeja ir savienota ar reģistra koda ieeju, un reģistra ieraksta vadības ieeja ir savienota ar ADC signāla OR izeju, kas atšķiras ar to, ka, ar mērķi vienkāršot interpolatora realizāciju un samazināt interpolācijas dīkstāves laiku, tajā ir ievesti pozitīvās strāvas Ip - In ģenerators, kompensējošā diode un nobīdes sprieguma avots, pie tam pozitīvās strāvas Ip - In ģeneratora izeja, kompensējošās diodes anods un ADC inversā ieeja ir savienoti kopā, nobīdes sprieguma avots ir savienots ar kompensējošās diodes katodu, bet reģistra izeja ir interpolatora izeja.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20150620.pdf

LR patents Nr. 14881. “Metode un ierīce nolašu skaita samazināšanai līmeņšķērsojuma analogciparu pārveidotājā”. Izgudrotājs: U.Grunde. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.06.2014.

Izgudrojums attiecas uz mērīšanas tehniku un to var izmantot pēkšņu, galīga ilguma nestacionāru signālu pārveidošanai ciparu formā. Ierīcē ir realizēta pilnveidotā nevienmērīgas diskretizācijas metode, kurā izmanto signālu līmeņšķērsojuma nolases un kuras būtība ir izdalīt un izslēgt no pārveidojamā signāla nolasēm trokšņa izsauktās signāla fluktuāciju nolases un tādējādi samazināt kopējo nolašu skaitu. Šā mērķa sasniegšanai ierīcē ir izmantots tāds līmeņšķērsojuma analogciparu pārveidotāja nolašu īpašību kopums, kas ļauj noteikt trokšņa izraisītās signāla fluktuāciju nolases. Nolašu skaita samazināšana ir nodrošināta, atlasot secīgu nemainīgu līmeņšķērsojumu nolases pēc uzdotajiem kritērijiem un analizējot līmeņšķērsojuma nolašu izmaiņu dinamiku. Piedāvātās iekārtas blokshēma ir attēlota 1. zīm. Tā sastāv no: pārveidojamā signāla ieejas (1); līmeņšķērsojuma analogciparu pārveidotāja (2); līmeņšķērsojuma notikuma pazīmes izejas (3), FIFO atmiņas (4); analīzes un vadības bloka (5); pazīmju analīzes un vadības bloka signāla izejas (6) rezultāta reģistra vadībai; pazīmju analīzes un vadības bloka signālu izejām (7) un (8) šķērsojumu skaita skaitītāja vadībai; rezultāta reģistra (9); secīgo viena līmeņa šķērsojumu skaitītāja (10); rezultāta reģistra izejas (11) un secīgo viena līmeņa šķērsojumu skaitītāja izejas (12).

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20140620.pdf

LR patents Nr. 14803. “Strobējams komparators ar aizkaves līniju”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, E.Beiners un V.Pētersons. Publ. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.01.2014.

Izgudrojums attiecas uz mērīšanas tehniku un to var izmantot elektrisko signālu momentāno vērtību salīdzināšanai ar slieksni un signālu stroboskopiskai pārveidošanai. Piedāvātais komparators sastāv no divām virknē slēgtām tuneļdiodēm un trešās tuneļdiodes, kas kalpo kā strobsignāla formētājs. Izgudrojuma mērķis ir uzlabot strobējamā komparatora laika Izšķiršanas spēju, ko raksturo ar stroboskopiskā pārveidotāja, kas būvēts uz šī komparatora bāzes, pārejas raksturlīknes kāpuma laiku. Lai Sasniegtu izvirzīto mērķi, ķēdē starp tuneļdiodēm ir ieslēgta aizkavēšanas līnija.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20140120.pdf

LR Patents Nr. 14802. “Sakrišanas shēma ar ieejas impulsa selektoru”. Izgudrotāji: V.Bespaļko, A.Skaģeris, V.Vedins Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.01.2014.

Piedāvātā sakrišanas shēma ar ieejas impulsa selektoru var tikt izmantota derīgā signāla izdalīšanai no signāla un trokšņu maisījuma, balstoties uz signālu vienlaicīgas parādīšanās kritēriju vairāku devēju izejās. Atšķirībā no zināmajām sakrišanas shēmām piedāvātajai shēmai ir paplašinātas funkcionālās iespējas, jo, pateicoties analogajai aizkavei un analogajam slēdzim, shēmas izejā vienlaicīgi nokļūst devēju impulsi, kuru forma un amplitūda saglabājas. Tāda funkciju paplašināšana ir lietderīga gadījumos, kad laikā sakritušajiem devēju Impulsiem informatīvi ir arī citi šo impulsu parametri, piemēram forma un amplitūda. Bez tam piedāvātās sakrišanas shēmas izšķiršanas laiks nav atkarīgs no ieejas impulsu garuma, un tas padara impulsu sakrišanas reģistrāciju efektīgāku. Piedāvātā sakrišanas shēma ar ieejas impulsa selektoru tika pārbaudīta mākslīgo Zemes pavadoņu impulsu lāzerlokācijas eksperimentos un nodrošināja iespēju veikt lāzerlokāciju dienas laikā. Pie tam, ar mērķi precizēt izmērīto attālumu līdz pavadonim, tika saglabāta iespēja reģistrēt fotodevēja impulsa amplitūdu.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20140120.pdf

LR patents Nr. 14767 “Simetriskas ultra-platjoslas (UWB) antenas triecienierosmes impulsa formētājs”. Izgudrotāji: M.Greitāns, V.Aristovs, G.Šūpols. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2013.

Izgudrojuma mērķis ir, modificē jotprototipa shēmu, to piemērot pikosekunžu platuma impulsu formēšanai simetriskas antenas triecienierosmei, lai iegūtu ultraplatjoslas (UWB) impulsus. Piedāvātais ultraplatjoslas antennas triecienierosmes impulsa formētājs sastāv no diviem koaksiāliem līniju nogriežņiem ar garumu L un viļņu pretestību Z0, līdzsprieguma barošanas avota U un līnijas pakāpeniskas uzlādes nodrošināšanai nepieciešamā, strāvas ierobežojošā Rezistora R, slēdža elementa – lavīntranzistora T, kā arī no simetrisko antenu un nesimetrisko impulsu formētāju Salāgojošā viļņu transformatora Tr.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20131120.pdf

LR patents Nr. 14764 “Precīzu mērītāju gadījuma kļūdu novērtēšanas metode”. Izgudrotāji: V.Bespaļko, J.Buls, A.Ribakovs, A.Skaģeris. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2013.

Izgudrojums attiecas uz mēraparatūras metroloģiju, tanī skaitā uz mērītāju gadījumu kļūdu novērtēšanu. Piedāvātā metode paredz nemainīga testsignāla daudzkārtēju mērīšanu un iegūto mērīšanas rezultātu statistisko apstrādi, kas ietver sekojošas operācijas:

- katrā i-tajā mērīšanas ciklā testsignālu vienlaicīgi mēra divi mērītāji A un B, un iegūtie mērījumu rezultāti AI un BI tiek saglabāti atmiņā;

- mērīšanas cikli daudzkārt ( n reizes) tiek atkārtoti, kā rezultātā tiek izveidoti mērījumu rezultātu masīvi

{AI}n i=1 , {Bi} n i=1 ;

- no šiem mērījumu datu masīviem tiek Izrēķinātas dispersijas D[A], D[B] un kovariācija cov (A,B);

- katra mērītāja gadījuma kļūdu dispersija D[a] un D[b] tiek novērtēta, izmantojot formulas:

D[a] = D[A]- cov (A,B),

D[b] = D[B]- cov (A,B).

Piedāvātā metode, tāpat kā zināmā „three-cornered hat” metode, der precīzas mēraparatūras testēšanai. Metodes realizācija ir vienkāršāka, salīdzinot ar zināmo metodi, kuras izmantošanai ir nepieciešami trīs mērītāji, bet piedāvātās metodes realizācijai ir vajadzīgi tikai divi mērītāji.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20131120.pdf

LR patents Nr. 14730 “Strobējams komparators”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, E.Beiners, V.Pētersons. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2013.

1. Strobējamais komparators, kas sastāv no divām virknē slēgtām tuneļdiodēm 1 un 2, pie kam tuneļdiodes 1 katods ir savienots ar zemi, bet anods ir savienots ar tuneļdiodes 2 katodu un iejas signāla pretestību 3, kuras otrs izvads kalpo kā komparatora ieeja 4, kas caur nulles līnijas nobīdes kompensācijas pretestību 5 ir savienota ar nulles līnijas nobīdes kompensācijas sprieguma avotu 6; bez tam tuneļdiodes 1 anods caur kompensācijas signāla pretestību 7 ir savienots ar kompensācijas signāla ieeju 8, savu – kārt tuneļdiodes 2 anods caur strobsignāla ķēdes pretestību 9 ir savienots ar strobējošās tuneļdiodes 10 anodu, kuras katods caur atbalsta pretestību 11 ir savienots ar zemi, kas kas atšķiras ar to, ka, lai palielinātu komparatora trokšņu noturību, komparatora stāvokļa nolasīšanas izeja 12 ir savienota ar strobējošās tuneļdiodes 10 anodu, kas caur induktivitāti 13 ir savienots ar strobējošās tuneļdiodes 10 darba režīma iestādīšanas sprieguma avotu 14, pie kam strobējošās tuneļdiodes 10 anods caur kondensatoru 15 ir savienots ar komparatora palaišanas impulsa ieeju 16.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20131120.pdf

LR patents Nr. 14691 “Monostabils multivibrators”. Izgudrotāji: V.Bespaļko, A.Mezeriņš. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.06.2013.

Piedāvātais monostabilais multivibrators attiecas uz impulsu elektroniku un to var izmantot stabila ilguma impulsu formēšanā. Ieejas palaišanas impulss 1 pārslēdz trigeri 2 aktīvajā stāvoklī. Sākuma stāvoklī trigeris 2 tiek atgriezts caur atiestatīšanas ķēdi 3 kabeļu aiztures līnijas veidā un komparatoru 4. Rezultātā tiek ģenerēts izejas impulss 6, kura ilgumu nosaka atiestatīšanas ķēdes 3 unkomparatora 4 aiztures. Komparatora 4 aiztures vērtību šajā shēmā var regulēt, mainot sprieguma avota 5 līmeni komparatora inversajā ieejā. Sprieguma avota 5 līmeņa izmaiņu var padarīt atkarīgu no temperatūras, piemēram, izmantojot termorezistorus. Ja ir zināma monostabilā multivibratora izejas impulsa ilguma temperatūras atkarības raksturlīkne, tad sprieguma avota 5 līmeņa temperatūras atkarību uzdod tā, lai kompensētu multivibratora 6 izejas impulsa ilguma izmaiņas no temperatūras. Šādā veidā tiek nodrošināts multivibratora precīzijas raksturojums, jo tā izejas impulsa ilgumam ir augsta stabilitāte.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20130620_0.pdf

LR patents Nr. 14641 “Komparatora tipa stroboskopiskais pārveidotājs”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, E.Beiners, V.Pētersons. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.02.2013.

Izgudrojums attiecas uz mērīšanas tehniku, un to var izmantot elektrisko signālu stroboskopiskai pārveidošanai. Izgudrojuma mērķis ir uzlabot komparatora tipa stroboskopiskā pārveidotāja, kas būvēts uz strobējamu komparatoru bāzes, ekspluatācijas īpašības un panākt pārveidotāja „nulles’” līmeņa nemainību pie pieslēgta vai atslēgta pārveidojamā signāla avota ar patvaļīgu iekšējo pretestību. Šī mērķa sasniegšanai strobējamā komparatora 1 pārveidojamā signāla ieejai 2 ir pieslēgts „nulles” līmeņa nobīdes kompensācijas rezistors 7, kura otrs izvads ir pieslēgts pie līdzsprieguma avota 8, kura spriegums ir ieregulēts tāds, ka, pieslēdzot un atslēdzot pārveidojamā signāla avotu ar patvaļīgu iekšējo pretestību, „nulles” līmenis pārveidotāja izejā nemainās.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/media/vestnesis/20130220.pdf

LR patents Nr. 14622 “Zigzag antena, kas konstruktīvi ir sajūgta ar koaksiālo kabeli”. Izgudrotāji: M.Greitāns, V.Aristovs, G.Šūpols. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.02.2013.

Zigzag antena, kas konstruktīvi ir savienota ar koaksiālo kabeli un sastāv no sešiem antenas nogriežņiem, ieejas izvadiem un reflektora un no prototipa (BiQuad antenas) ir atšķirīga ar to, ka divu antenas nogriežņu un stiprinājuma stieņa vietā ir izmantots izlocīts koaksiālais kabelis, kura ārējā čaula (ekrāns) ir savienota ar antenas nogriežņu galu un antenas ieejas izvadu, bet kabeļa centrālā dzīsla ir pievienota pie antenas otra ieejas izvada, pie kam pats koaksiālais kabelis kalpo kā antenas stiprinājuma stienis un ir piestiprināts pie reflektora, bet aiz reflektora noslēdzas ar savienojuma ligzdu.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/media/vestnesis/20130220.pdf

LR patents Nr. 14455 “Precīzo ģeneratoru perioda džitera novērtējuma metode”. Izgudrotāji: V.Bespaļko, J.Buls. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.03.2012.

Precīzo ģeneratoru perioda džitera novērtēšanas metode, kas satur šādas operācijas: precīzā ģeneratora uzdoto secīgo periodu skaita n mērīšanu un mērījumu rezultātu uzkrāšanu  datu masīvā, kas atšķirīga ar to, ka katrs i-tais precīzā ģeneratora periods tiek mērīts divos mērīšanas kanālos A un B, pie kam katrā  no tiem notiek mērījumu rezultātu uzkrāšana masīvos [Ai] un [Bi], bet precīzāģeneratora perioda džitera novērtējums σperiod tiek noteikts atkarībā no minēto mērījumu rezultātu masīvu kovariācijas  novērtējuma, izmantojot sakarības.

Metode saskaņā ar 1. punktu, kas atšķiras ar to, ka mērījuma kļūdu aiun bisavstarpēja korelācija mērīšanas kanālos A un B jebkuram i-tajam precīzo ģeneratoru periodam tiek izslēgta, resp., cov[ai,bi] ≈ 0.3.

Metode pēc 1.punkta, kas atšķiras ar to, ka operācijas tiek veiktas ar precīzo ģeneratoru ģenerētiem laika intervāliem, bet precīzā ģeneratora laika intervāla džitera novērtējums σTi tiek noteikts, izmantojot laika intervālu mērīšanas rezultātu masīvu kovariācijas novērtējumu.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/media/vestnesis/20120320.pdf

LR patents Nr. 14358 “Interpolācijas pārveidotāja “laiks-kods” kalibrēšanas metode”. Izgudrotāji: J.Artjuhs, V.Bespaļko, J.Buls, A.Mezeriņš. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.05.2011.

Izgudrojums attiecas uz elektronikas nozari, kas apskata notikuma laika pārveidošanu kodā interpolācijas ceļā, nolasīšanas metodi apvienojot ar interpolācijas metodi, kas precizē nolasīšanas metodes rezultātu takts T0 robežās. Problēma, ko risina izgudrojums, ir interpolatoru raksturlīkņu nestabilitāte, kuras ietekmi uz pārveidošanas precizitāti var samazināt, iepriekš interpolatorus kalibrējot. Lai veiktu kalibrēšanu, ieejas signālu pakļauj pārveidošanai, veicot speciālas kalibrēšanas operācijas noteiktā secībā. Interpolators izdala nesinhroniskuma intervālus, resp., intervālus no ieejas signāla pienākšanas brīža līdz tuvākajam takts impulsam, kurus pārveido interpolācijas kodos. Visu interpolācijas kodu realizācijas frekvences tiek saskaitītas, lai konstruētu interpolatora pārvades raksturlīkni interpolācijas kodu tabulas un tiem atbilstošu interpolācijas korekciju veidā. Kalibrēšanas secība tiek izvēlēta tā, lai nesinhroniskuma intervālu garumiem būtu vienmērīgs sadalījums intervālā [0, T0]. Tāpēc piedāvātā metode ļauj noteikt un ievērot reālo interpolatora pārvades raksturlīkni, kas būtiski vienkāršo interpolatora shēmas tehnisko risinājumu un vienlaicīgi palielina interpolācijas precizitāti mērījumu veikšanai.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/media/vestnesis/20110520.pdf

LR patents Nr. 14280 “Pikosekunžu impulsu formētājs ar IMPATT diodi”. Izgudrotāji: V.Aristovs, M.Greitāns, E.Hermanis. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.02.2011.

Pikosekunžu impulsu formētājs ar IMPATT diodi ar ierosmes impulsu ieeju, kurš satur impulsu ģeneratoru, zemfrekvenču filtru, inversās nobīdes shēmu, IMPATT diodi slēgumā, kurā ierosmes ieeja ir savienota ar impulsu ģeneratora ieeju un inversās nobīdes shēmas izeja ir savienota ar zemfrekvenču filtra ieeju, kura izeja ir pieslēgta IMPATT diodes katodam, kas raksturīgs ar to, ka ir izveidots papildu buferinvertors, kura ieeja ir savienota ar impulsģeneratora izeju, un ir izveidots otrs zemfrekvences filtrs ar ieeju, kas savienota ar invertējošā bufera izeju, un ar izeju, kas savienota ar IMPATT diodes katodu, bet slodze ir pievienota IMPATT diodes anodam un iekārtas izejai.

2. Pikosekunžu impulsu formētājs saskaņā ar 1.pretenziju, kas raksturīgs ar to, ka impulsu ģenerators izveidots uz lavīntranzistora bāzes, kura impulsi, ieregulējot to amplitūdu un ilgumu pie IMPATT diodes inversas nobīdes, uz tās p/n pārejas veido negatīvu diferenciālo pretestību, pie tam pārejas procesā veidojas kristāla atomu triecienjonizācija ar ātri kustīgiem elektroniem un caurumiem, kas rada lavīnveidīgu procesu caur IMPATT diodi.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/media/vestnesis/20110220.pdf

LR patents Nr. 14005 “Interpolācijas metode “laiks-kods” pārveidošanai”. Izgudrotāji: J.Artjuhs, V.Bespaļko, J.Buls, V.Vedins. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2009.

1.Interpolācijas metode, lai pārveidotu laiku par kodu, kas ietver sekojošas operācijas: sākuma sprieguma fiksāciju uz uzkrājošā kondensatora; laika palīgintervāla veidošanu, sākot no ieejas signāla pienākšanas brīža; palīgsignāla veidošanu, uzlādējot uzkrājošo kondensatoru palīgintervāla laikā un tam sekojošo kondensatora izlādēšanu līdz sākuma sprieguma sasniegšanai; palīgsignāla uz uzkrājošā kondensatora apstrādi, atšķirīga ar to, ka palīgsignāla uz uzkrājošā kondensatora apstrāde notiek, veicot šī signāla analogciparu pārveidošanu (ACP) laika momentos, kad pienāk taktsimpulsi, un atbilstoši ACP rezultātiem tiek fiksēts palīgsignāla veidošanas fakts, pirmais un trešais ACP rezultāts tiek saglabāts atmiņā, betinterpolācijas rezultāts ir saglabāto ACP rezultātu starpība.

2.Pirmajā punktā aprakstītā metode, kas atšķirīga ar to, ka laika palīgintervāla ilgums tiek fiksēts vienāds ar pusotru takts periodu, pie tam, veidojot palīgsignālu uzkrājošā kondensatora uzlādēšanas laikā, spriegums uz kondensatora taktsimpulsu perioda laikā tiek mainīts no ACP rezultāta darba diapazona sākumā līdz ACP rezultātam darba diapazona beigās, un uzkrājošā kondensatora izlādes laikā izlādes strāva tiek nodrošināta vienāda pēc absolūtās vērtības ar uzlādes strāvu, bet ar pretējo zīmi

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/media/vestnesis/20091120.pdf

LR patents Nr. 13942 “Digitālu pelēko toņu attēlu analizators”. Izgudrotāji: I.Mednieks, A.Skaģeris. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.08.2009.

Digitālu pelēko toņu attēlu analizators, kas ieejās saņem attēla katra pikseļa gaišumam atbilstošu paralēlo kodu, pikseļu un rindu taktsignālus un satur filtru mainīgā fona izslēgšanai, kas atšķiras ar to, ka ir paredzēts vienlaicīgai attēla r rindu nepārtrauktai analīzei pa r x r pikseļu izmēra attēla fragmentiem un satur: r-1 virknē slēgtas FIFO tipa operatīvās atmiņas, kuru garums sakrīt ar pikseļu skaitu attēla rindā; r x r pikseļu paralēlā koda reģistrus; aritmētisko operāciju moduli, kas nepieciešams attēla fragmentu pikseļu kovariāciju raksturojošā koeficienta aprēķināšanai katram analizējamajam attēla fragmentam; koda komparatoru aprēķinātā koeficienta salīdzināšanai ar uz prakses pamata izvēlētu līmeni, lai attēlā atklātu par fonu tumšākus apgabalus, kas norāda uz svešķermeņu klātbūtni kontrolējamajā objektā; trauksmes signālierīci, kas bloķē iespējamos neīstos trauksmes signālus, kas var rasties analizējot ikvienas attēla rindu grupas pēdējos r-1 pikseļus, kad kopā ar šiem pikseļiem analizēti tiek nākamās jaunās attēla rindu grupas pirmie pikseļi, kas ģeometriski atrodas attēla pretējā pusē.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/media/vestnesis/20090820.pdf

LR patents Nr. 13857 “Digitālu rentgena attēlu analizators svešķermeņu atklāšanai objektos reālā laika režīmā”. Izgudrotāji: I.Mednieks, A.Skaģeris. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.03.2009.

1. Bronzas nepārtrauktās liešanas elektromagnētiskais kristalizators, kas atšķirīgs ar to, ka korpusa (1) centrālajā atverē caur tā izeju (22) ir ievietots konusveida ieliktnis (2), starp ieliktņa (2) cilindrisko izeju (21) un korpusa (1) augšējo virsmu ir ievietots korķis (5), korpuss (1) un ieliktnis (2) ir savienoti ar skrūvēm (24) un uzgriežņiem (25), pie kam uz korpusa (1) apakšējās daļas caur "O" veida gredzenu (6) ir uzstādīts vāciņš (3) un piestiprināts ar skrūvēm (32), korpusa (1) ejā (41) ir ievietots gredzens (4) un piestiprināts korpusam (1), turklāt caurumos (8) ir uzstādīti savienojumi (9) un piemetināti korpusam (1).

2. Bronzas nepārtrauktās liešanas elektromagnētiskais kristalizators saskaņā ar 1.punktu, kas atšķirīgs ar to, ka starp savienojumiem (9) un gredzenu (4) ir izvietoti daudzi induktora (101) vijumi, kuri caur vadītājiem (103) ir savienoti ar invertoru (102).

3. Bronzas nepārtrauktās liešanas elektromagnētiskais kristalizators saskaņā ar 1.punktu, kas atšķirīgs ar to, ka šķērsprofilu diametri D2 un D1 atrodas aptuvenā attiecībā D2:D1 = 1:(3,9 līdz 1,77), šķērsprofilu diametri D4 un D3 atrodas aptuvenā attiecībā D4:D3 = 1:(1,684 līdz 1,262), bet garumi L2 un L1 garums atrodas aptuvenā attiecībā L2:L1 = 1:(1,208 līdz 1,16).

4. Bronzas nepārtrauktās liešanas elektromagnētiskais kristalizators saskaņā ar 1.punktu, kas atšķirīgs ar to, ka korpusa (1) centrālajā atverē ir izveidotas spirālveidā izkārtotas ribas (15), kuras savā starpā veido spirālveida kanālus (14), un ar to, ka korpusā (1) izveidoti caurumi (8, 10, 11, 12, 13), pie kam caurumi (11, 12) ir noslēgti ar necaurejošu korķi (7), kas piemetināts korpusam (1).

5. Bronzas nepārtrauktās liešanas elektromagnētiskais kristalizators saskaņā ar 1. punktu, kas atšķirīgs ar to, ka konusveida ieliktnī (2) ir izveidota centrālā konusveida atvere (26), bet cilindriskajā izejā (21) ir izveidotas daudzas atveres (23).

6. Bronzas nepārtrauktās liešanas elektromagnētiskais kristalizators saskaņā ar 1.punktu, kas atšķirīgs ar to, ka apakšējā vāciņā (3) ir izveidota centrālā atvere (33), kā arī liels skaits apļveida atveru (31) un liels skaits apļveida atveru (34).

LR patents Nr. 13770 “Metode un ierīce signāla laika-frekvences reprezentācijas paaugstinātas izšķirtspējas iegūšanai”. Izgudrotāji: M.Greitāns. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.09.2008.

LR patents Nr. 13686 “Laika intervālu mērītājs un tā kalibrēšanas metode”. Izgudrotāji: J.Artjuhs, V.Bespaļko, K.Lapuška, A.Ribakovs. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.05.2008.