Yu.Artyukh, V.Bespal'ko, K.Lapushka, A.Rybakov. Event Timing System for Riga SLR Station. Proceedings of the 15th International Workshop on Laser Ranging, Canberra, Australia, 2008, Vol.2, pp. 306-310.