Projekts  Nr.3 „Oriģinālu signālu apstrādes paņēmienu izveide un izpēte konkurētspējīgu IT tehnoloģiju radīšanai”

Projekta mērķis ir tādu oriģinālu signālu diskrētās apstrādes paņēmienu izstrāde un izpēte, kas palīdz aktuālu moderno IT tehnoloģiju problēmu risināšanai, tādejādi paaugstinot IT nozares produktu zinātņietilpību un kāpinot to konkurētspēju.

Projekta mērķa sasniegšanai ir paredzēts koncentrēties uz vairāku būtisku uzdevumu atrisināšanu:

  • platjoslīgu radiofrekveņču (līdz vairākiem GHz) signālu pilnīgi diskrētas apstrādes metožu attīstīšana, samazinot analīzē iegūto rezultātu kropļojumus dēļ dažādas izcelsmes artifaktiem,
  • nestacionāru signālu jaunu apstrādes pieeju izstrāde, īpaši izpētot potenciālās priekšrocības, ko var sniegt neregulārās diskretizācijas pielietojumi,
  • oriģinālu signālapstrādes paņēmienu izveide izkliedētu datu priekšapstrādei daudzkanālu  sistēmu gadījumos, kā arī tālākai  primārās datu informācijas rekonstrukcijai un parametru novērtēšanai.

ETAPI

1. etaps (2005.gada augusts – decembris)   1.etapa atskaite

2. etaps (2006.gada aprīlis – jūnijs)              2.etapa atskaite

3. etaps (2006.gada jūlijs – decembris)         3.etapa atskaite

4. etaps (2007.gada janvāris – decembris)    4.etapa atskaite

5. etaps (2008.gada janvāris –decembris)    5.etapa atskaite

6. etaps (2009.gada janvāris –decembris)    6.etapa atskaite

Projekta  Nr.3 „Oriģinālu signālu apstrādes paņēmienu izveide un izpēte konkurētspējīgu IT tehnoloģiju radīšanai”  prezentācija 1.12.2008.g. LU MII.

  

5. Etapa uzdevumi:

1. Signālu rekonstrukcija no ar notikumvadītu ACP iegūtiem datiem, kas kodēti ar impulsu pozicionēšanu uz laika ass, tajā skaitā attīstot pārveidojumus ar signālatkarīgu kodolu.

2. Pētījumi adaptīvu signālapstrādes paņēmienu izmantošanai augstas jūtības superplatjoslas stroboskopiskā pārveidotāja parametru uzlabošanā, eksperimentālo paraugu ar jūtību <50uV un joslu >10GHz izveide un izpēte.

3. Asinhronu datu apstrādes sistēmu attīstība (ieskaitot maketa izveidi nestacionāru procesu, kas kodēti ar impulsu pozīcijām uz laika ass, fiksēšanai ciparu formā) izmantojot mikroprocesoru, specializēto mikroshēmu u.c. mūsdienīgas mikrominiaturizēšanas tehnoloģijas.

4. Oriģinālu signālapstrādes paņēmienu iesaiste multimodālas biometrijas, siltumstaru pielietojumu un elektroenerģijas pārvades diagnosticēšanas jomās.

Publikācijas:

1. R. Fuksis, M. Greitans, E. Hermanis. „Motion Analysis and Remote Control System using Pyroelectric Infrared Sensors”. Electronics and Electrical Engineering, N6 (86), 2008, pp. 72-75.

2. M. Greitans and R. Shavelis „SIGNAL-DEPENDENT ANALYSIS OF SIGNALS SAMPLED BY SEND ON DELTA SAMPLING SCHEME”, Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications  „SIGMAP2008” Porto, Portugal, Jul. 2008., pp 125-130.

3. Modris Greitans, Evalds Hermanis, „”Three-phase” Representation of Harmonic Signals for Application to Non-contact Diagnostics of Electric Power Transmission Lines”, Proceedings of the International Symposium ELMAR-2008, Zadar, Croatia, 10-12 of Sep. 2008. pp.427-430.

4. Aldis Baums, Uldis Grunde, Modris Greitans, „Level-crossing sampling using microprocessor based system”, Proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES’08, Krakow, Poland, Sep. 2008.

5. M.Greitans, O.Nikisins, „Microprocessor System for Facial Recognition Using Eigenface–based algorithm”, Presentation in the 12th International Conference ELECTRONICS’2008, Kaunas, Lithuania, 20-22 of May, 2008.

6.E. Beiner, K. Kruminsh, V. Peterson.”The experimental research of digital sampling converter”. Automatic Control and Computer Sciences. 2008. Volume 42, Number 1, pp. 58-65.

7. Карклиньш. „Модификация статистического метода для обнаружения слабых зашумленных сигналов”. Автоматика и вычислительная техника.-2008.-№1.- С. 40-44.

8. К Круминьш,  В Плоциньш „О недостаточности критерия A2/s2  в режиме обнаружения сигналов статистическими методами” Автоматика и вычислительная техника.-2008.-№4.-С.63-72.

9. В.Карклиньш. „Статистический метод регистрации зашумленных сигналов с улучшенными характеристиками.”Автоматика и вычислительная техника.-2008.-№5.-С.68-75.

10. A.Lorencs.Digital Signal Processing UD Method and its Statistical Characteristics”. Electronics and Electrical Engineering. 2008, No.6, pp. 33-36.(

11.  V. Plociņš. „Statistical Method Correction Possibilities”. Electronics and Electrical Engineering. 2008. No. 2. pp. 29-34.

12. Э. Бейнер, К. Круминьш. „Моделирование и расчет стробируемого балансного компаратора на туннельных диодах”. Iesniegts publicēšanai žurnālā Автоматика и вычислительная техника.

13. Э. Бейнер, К. Круминьш. „Моделирование и расчет ассиметрии стробируемого балансного компаратора на туннельных диодах”.  Iesniegts publicēšanai žurnālā Автоматика и вычислительная техника

6. etaps (2009.gada janvāris –decembris)

2009.gada 6. novembrī notika seminārs Valsts Pētījumu Programmas „Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze” projekta „Oriģinālu signālu apstrādes paņēmienu izveide un izpēte konkurētspējīgu IT tehnoloģiju radīšanai” norises gaitas un rezultātu apspriešana.

Projekta  Nr.3 „Oriģinālu signālu apstrādes paņēmienu izveide un izpēte konkurētspējīgu IT tehnoloģiju radīšanai” prezentācija 25.11.2009.g.  Latvijas Zinātņu Akadēmijā.