Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina rakstisku izsoli tehnoloģijas neekskluzīvai vienkāršai licencei ar augšupejošu soli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai:

Izsoles priekšmets: projektā  “Dinamiska  zemes lietošanas  pārraudzība” („NevKlas”) (KC-PI-2017/95) radītās tehnoloģijas “Dynland” klāsterēšanas un klašu piešķiršanas moduļi.

Pieteikumi intelektuālā īpašuma neekskluzīvas vienkāršas licences līgumam jāiesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, 2. stāvā direkcijā darba dienās laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums rakstiskai izsolei par intelektuāla īpašuma tehnoloģijas “Dynland” licencēšanu līdz 2021. gada 30. Septembra plkst. 11:00, vai arī pieteikums ir iesniedzams elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2021. gada 30. Septembrim plkst. 11:00 un sūtot uz epasta adresi info@edi.lv no 2021. gada 30. Septembra plkst. 11:01 līdz tās pašas dienas plkst. 13:00.

Papildus informāciju par izsolāmo intelektuālo īpašumu iespējams iegūt rakstot uz info@edi.lv.

Izsoles nolikumu, kas ietver izsoles pieteikumu, intelektuālā īpašuma uzskaitījumu un neekskluzīvas vienkāršas licences līguma projektu, kā arī tehnoloģijas īsu izklāstu skatīt šeit.

Izsoles objekta sākumcena ir 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi) neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš par izsoles objektu nosolījis visaugstāko ceturkšņa samaksu. EDI patur tiesības slēgt neekskluzīvas vienkāršas licences līgumu ar vairākiem pretendentiem uz vienādiem nosacījumiem, ja vien tas ir komerciāli izdevīgāk. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, A auditorijā, Rīgā, 2021. gada 30. septembrī plkst. 13:01.

 


REZULTĀTI:
30.09.2021. ir saņemti divi pieteikumi. Izsoles dalībnieki SIA „SWH SETS” reģ.nr. 40003524397 un SIA „Baltic Satellite Service” reģ.nr. 40103236845 pieteikumus izsolei ir atbilstoši noformējuši un iesnieguši termiņā kā arī to piedāvātās izsoles objekta cena ir vienāda un lielākā izsoles cena. Līdz ar to abiem izsoles dalībniekiem, saskaņā ar izsoles nolikumu, ir slēdzami neekskluzīvas vienkāršas licences līgumi.