Trauksmes celšana

  1. gada 1. maijā stājās spēkā  Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmes cēlējs likuma izpratnē ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai, darba drošībai u.c. jomās.

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

  • trauksmi ceļ anonīma persona;
  • trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
  • trauksmes celšana nav rīcība, kuras galvenais motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai kāda personīga labuma, tostarp materiāla labuma gūšana;
  • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
  • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
  • apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
  • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Kur ziņot par iespējamo pārkāpumu?

  • ziņojumā jānorāda trauksmes cēlēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, kā arī to, vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus. Ziņojumam ir jābūt parakstītam. Ziņojumā jānorāda, ka tas ir trauksmes celšanas ziņojums.
  • Elektronikas un datorzinātņu institūta kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir direktora vietniece administratīvajos jautājumos Ieva Tentere, 67558233, ieva@edi.lv

Ja izlasot trauksmes cēlēja ziņojumu tiks secināts, ka tas ir citas institūcijas kompetencē, tad trauksmes cēlēja ziņojums tiks pārsūtīts kompetentās institūcijas trauksmes cēlēju kontaktpersonai par to informējot trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

Par kompetento institūciju tiek uzskatīta iestāde, kura saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci ir pilnībā vai daļēji atbildīga par tā jautājuma risināšanu, par kuru tiek celta trauksme un tai ir atbilstošas pilnvaras un kapacitāte veikt trauksmes cēlēja ziņojumā norādītās informācijas izvērtēšanu, konstatēt pārkāpumu un reaģēt uz to.

Kā tiek aizsargāta trauksmes cēlēja identitāte Elektronikas un datorzinātņu institūtā?

Trauksmes cēlēja ziņojumu sākotnēji skata Elektronikas un datorzinātņu institūta kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos, vērtējot tā atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm. Ja iesniegums tiek atzīts par Elektronikas un datorzinātņu institūta kompetencē esošu trauksmes cēlēja ziņojumu, tad tajā aizklāj datus, kas var atklāt iesniedzēja identitāti, un piešķir tam pseidonīmu.

Pseidonimizētu ziņojumu pēc būtības skata atbildīgā amatpersona, kura par ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē rakstveidā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

Lai aizsargātu trauksmes cēlējus Elektronikas un datorzinātņu institūts atbildi trauksmes cēlējam sūtīs uz viņa norādīto pasta adresi (ar ierakstītu vēstuli) vai arī uz oficiālo elektronisko adresi.

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājas lapu www.trauksmescelejs.lv , kurā ir publicēta arī institūciju un to kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kurai institūcijai konkrētajā gadījumā iesniegt trauksmes celšanas ziņojumu.