Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā stājās spēkā  Trauksmes celšanas likums /https://likumi.lv/ta/id/302465/ ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Valsts kancelejas 2019. gada 16. aprīļa Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai valsts pārvaldes institūcijās (turpmāk – Vadlīnijas) pieejamas arī Valsts kancelejas mājas lapā.

Trauksmes cēlējs likuma izpratnē ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai, darba drošībai u.c. jomās (Trauksmes celšanas likuma 3. pants).

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

 • trauksmi ceļ anonīma persona;
 • trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
 • trauksmes celšana nav rīcība, kuras galvenais motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai kāda personīga labuma, tostarp materiāla labuma gūšana;
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 • apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Kur ziņot par iespējamo pārkāpumu?

 • Par iespējamo pārkāpumu sagatavo ziņojumu, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, sūtot to uz Elektronikas un datorzinātņu institūta e-pastu trauksme@edi.lv .
 • ziņojumā jānorāda trauksmes cēlēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, kā arī to, vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus. Ziņojumam ir jābūt parakstītam. Ziņojumā jānorāda, ka tas ir trauksmes celšanas ziņojums.
 • Ziņojums jāiesniedz pēc parauga, kas atrodams Vadlīnijās
 • Elektronikas un datorzinātņu institūta kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir direktora vietniece administratīvajos jautājumos Iveta Rubika, 67558200

Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana Elektroniskas un datorzinātņu institūtā.

Trauksmes cēlēja ziņojumu izskata atbilstoši Trauksmes celšanas likumam un Valsts kancelejas Vadlīnijām.

Trauksmes cēlēja ziņojumu sākotnēji skata Elektronikas un datorzinātņu institūta kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos, vērtējot tā atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm.

Ja iesniegums tiek atzīts par Elektronikas un datorzinātņu institūta kompetencē esošu trauksmes cēlēja ziņojumu, tad tajā aizklāj datus, kas var atklāt iesniedzēja identitāti, un piešķir tam pseidonīmu.

Pseidonimizētu ziņojumu pēc būtības skata atbildīgā amatpersona, kura par ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē rakstveidā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

Lai aizsargātu trauksmes cēlējus Elektronikas un datorzinātņu institūts atbildi trauksmes cēlējam sūtīs uz viņa norādīto pasta adresi (ar ierakstītu vēstuli) vai uz  elektronisko adresi.