Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina rakstisku izsoli tehnoloģijas neekskluzīvai vienkāršai licencei ar augšupejošu soli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai:

Projektā “UPIRS” (KC-PI-2017/26) radītās tehnoloģijas “Ultra platjoslas impulsu radara sensora izstrādes komplekts” zinātība un ar to saistītās tiesības.

Pieteikumi intelektuālā īpašuma neekskluzīvas vienkāršas licences līgumam jāiesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, 2. stāvā direkcijā darba dienās laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums rakstiskai izsolei par intelektuāla īpašuma tehnoloģijas “UPIRS” licencēšanu” līdz 2021. gada 20. jūlijam plkst. 11:00, vai arī pieteikums ir iesniedzams elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2021. gada 20. jūlijam plkst. 13:00 un sūtot uz epasta adresi info@edi.lv no 2021. gada 20. jūlija plkst. 11:01 līdz tās pašas dienas plkst. 13:00.

Papildus informāciju par izsolāmo intelektuālo īpašumu iespējams iegūt rakstot uz info@edi.lv

Izsoles nolikumu, kas ietver izsoles pieteikumu, intelektuālā īpašuma uzskaitījumu un neekskluzīvas vienkāršas licences līguma projektu, kā arī tehnoloģijas īsu izklāstu skatīt šeit.

Izsoles objekta sākumcena ir 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) par Zinātības uzrādīšanu un samaksa 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) apmērā katrā ceturksnī ar termiņu uz 5 (pieciem) gadiem pēc līguma parakstīšanas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš par izsoles objektu nosolījis visaugstāko ceturkšņa samaksu. EDI patur tiesības slēgt neekskluzīvas vienkāršas licences līgumu ar vairākiem pretendentiem uz vienādiem nosacījumiem, ja vien tas ir komerciāli izdevīgāk. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, A auditorijā, Rīgā, 2021. gada 20. jūlijā plkst. 13:01.

 


REZULTĀTI:
20.07.2021. neekskluzīvas vienkāršas licences izsolē uz “UPIRS” (nr. KC-PI-2017/26) projektā radītā intelektuālā īpašuma – “Ultra platjoslas impulsu radara sensora izstrādes komplekts” tehnoloģijas lietošanas tiesībām
Elektronikas un datorzinātņu institūta izsoles komisija par uzvarētāju ir atzinusi SIA Maksikoms.