EDI aicina praksē un augstākās izglītības iestāžu studentus no Latvijas un citām valstīm. Ir iespējams noformēt praksi kā trīspusēju līgumu starp universitāti, studentu un EDI, lai izpildītu augstākās izglītības iestāžu prasības.

Praksi var apvienot ar maģistra, bakaulara vai kvalifikācijas darba izstrādi: noslēguma darbu tēmas.

Prakse EDI

Kādās jomās tiek piedāvāta prakse?

Iespējams atrast uzdevumus visās EDI pētītajās jomās, tai skaitā iegulto iekārtu izstrādē: aparatūra un programmatūra, mašīnmācīšanās, attēlu apstrāde, darbs ar FPGA, tīklu protokolu programmēšana, web izstrāde, mobilo lietotņu izstrāde u.c. Konkrētos prakses uzdevumus noteic prakses darba vadītājs.

Kāpēc kļūt par praktikantu EDI?

Prakse EDI var būt gan veids, kādā iegūt pirmo darba pieredzi, gan iespēja strādāt pie sev interesējošām tēmām ar pieredzējuša vadītāja atbalstu un izmantojot mūsdienīgu infrastruktūru. Daudziem studentiem prakse uz vietas EDI ir labākais veids, kādā izstrādāt savu noslēguma darbu.

Kā kļūt par praktikantu EDI?

Lūdzu, atsūtiet e-pastu uz adresi info@edi.lv ar savu CV. Mēs ar jums sazināsimies un uzaicināsim uz institūtu abpusēji piemērotā laikā.

Man nav EDI vajadzīgo zināšanu / prasmju / pabeigtas izglītības / u.c. vai arī man ir neērti traucēt nepazīstamus cilvēkus pa e-pastu.

Zināšanas un prasmes var apgūt prakses procesā. Atstāj savas piemērotības izvērtēšanu mūsu ziņā; svarīgi ir tas, lai tev būtu pietiekama interese par darbu jomā, lai izrādītu iniciatīvu un pieteiktos. Jebkurā gadījumā mēs priecāsimies redzēt pieteikumu, tai skaitā pavisam noteikti arī tad, ja tev ar EDI līdz šim nav bijis kontaktu.

Kādas ir prasības cilvēkiem, kuri grib kļūt par praktikantiem EDI?

Galvenās prasības ir interese par tēmu un gatavība mācīties. Prakses uzsākšanas brīdī mēs neprasām nekādas īpašās zināšanas ārpus tā, ko var apgūt augstskolu kursos. Mums ir pieredze arī ar praktikantiem, kuri vēl mācās skolā.

Vai praksi EDI “oficiāli” atzīst universitātes?

Jā, prakse šeit var tikt noformēta, piemēram, Latvijas Universitātes datorzinātņu bakalaura kursa prasību izpildei. Par papildu prasībām šajā gadījumā iesakām interesēties savā universitātē.

Kāds ir prakses ilgums?

Prakse parasti nav garāka par dažiem mēnešiem. Tā var būt atkarīga no laika, kas ir vajadzīgs noslēguma darba izstrādei. Prakses uzsākšanas datums atkarīgs no savstarpējas vienošanās; nav visiem praktikantiem vienota sākuma datuma, jo mēs pastāvīgi izskatām jaunus prakses pieteikumus.

Kādas ir iespējas pēc prakses beigām?

Daudzi EDI darbinieki institūtā ir uzsākuši darboties tieši praktikanta statusā. EDI šobrīd ir pietiekami daudz projektu, lai abpusējas intereses gadījumā pēc prakses beigām varētu pāriet uz pastāvīgu, algotu darbu.

Kāda infrastruktūra tiek lietota?

EDI ir moderna darba vide: saziņa caur Slack, savs versiju kontroles serveris GitLab, sava mākoņskaitļošanas vide, iespējas lietot High Performance Computing klasteri — piemēram, mašīnmācīšanās uzdevumiem.

Noslēguma darbu izstrāde EDI

Kādās jomās EDI piedāvā noslēguma darbu tēmas?

EDI nodarbojas ar pētniecisku darbu elektronikas, signālu apstrādes, telekomunikāciju un datorzinātnes jomās, veic zinātņietilpīgu elektronisko iekārtu un programmnodrošinājuma izstrādi. EDI galvenokārt specializējas viedās, kooperatīvās iegultajās sistēmās (“smart embedded cooperative systems”) – jomā, kas bez iepriekšminētā ietver arī mašīnmācīšanos, datortīklus, informācijas drošību un citus praktiskus, ar jaunradi saistītus inženierijas uzdevumus. Sīkāka informācija: https://www.edi.lv/studentiem

Kāpēc noslēguma darbu izstrādāt EDI?

 • Iespēja strādāt pie aktuālām un praktiski nozīmīgām tēmām.
 • EDI izstrādātie bakalaura, maģistra un citi darbi aizstāvēšanā saņem vidēji labākas atzīmes nekā citi darbi. Vairāk nekā 90% darbu no EDI saņem izcilus vai teicamus novērtējumus.
 • Darba izstrādāšanai mēs piedāvājam prakses darba vietu EDI un iespējas darba izstrādei izmantot EDI infrastruktūru.
 • Ir pieejami pieredzējuši darba vadītāji ar ekspertīzi gan tehniskās jomās, gan noslēguma darbu vadīšanā un noformēšanā.
 • Iespējas darba izstrādes laikā konsultēties pie citiem EDI darbiniekiem, savu jomu speciālistiem.
 • Lielāka brīvība izvēlēties tēmu: mēs neesam tik lielā mērā piesaistīti konkrētu klientu vajadzībām kā privātie uzņēmumi.
 • Tas var kļūt par karjeras sākumu EDI.

Vai EDI ir piesaistīts kādai augstskolai?

EDI ir patstāvīgs valsts zinātniskais institūts. Mūsu darbinieki strādā par pasniedzējiem un pētniekiem gan Latvijas Universitātē (LU), gan Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), Transporta un Sakaru institūtā (TSI), gan citās Latvijas augstskolās, un pie mums noslēguma darbus raksta un praksē nāk gan šo, gan citu augstskolu studenti, tai skaitā ERASMUS+ studenti no ārzemēm.

Vai mana noslēguma darba vadītājs var būt no EDI?

Atbilstoši  sadarbības līgumiem, noslēgtiem ar RTU, LU  un VeA, institūts ir šo augstskolu pētniecības bāze, un tā darbiniekiem ir līdzvērtīgas tiesības un pienākumi akadēmisko darbu vadīšanā. Neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar savu universitāti.

Darba uzsākšana EDI

Kādu algu ir iespējams saņemt?

Parasti, uzsākot darbu EDI, tu tiec piesaistīts konkrētam pētniecības projektam. Alga EDI ir atkarīga no projektiem. Zinātniski tehniskajam personālam tā tipiski ir no 8 līdz 14 EUR stundā projektos, kas finansēti no valsts budžeta vai Eiropas struktūrfondu līdzekļiem; citi projekti (Horizon Europe projekti un līgumpētījumi) var noteikt arī citu (lielāku) summu. Ja esi jau pieredzējis speciālists vai arī gatavs uzsākt veikt zinātnisko darbību, tad tev ir iespējams tikt ievēlētam par zinātnisko darbinieku: asistentu (vajadzīgs bakalaura grāds), pētnieku (vajadzīgs maģistra grāds, pietiekama pieredze un vairākas publikācijas) vai vadošo pētnieku (vajadzīgs doktora grāds, pieredze un publikācijas), kuriem iekšējais nolikums paredz ievērojami lielāku atalgojumu. Nolikums ar algu līmeņiem ir brīvi pieejams visiem EDI darbiniekiem institūta intranetā.

Kas būs mans vadītājs?

EDI ir divu veidu organizācijas struktūra: visi zinātniskie un zinātniski tehniskie darbinieki ir piesaistīti konkrētām laboratorijām, bet tai pašā laikā gandrīz visi darbinieki strādā konkrētos projektos (vienā vai vairākos), kuros nereti kopā darbojas cilvēki no vairākām laboratorijām. Tā projekta vadītājs, kurā tu strādā, parasti ir arī tavs tiešais darba un zinātniskais vadītājs. Šis cilvēks tev uzdos tiešos darba pienākumus un palīdzēs tev ar projektu saistītos jautājumos. Tavs administratīvais vadītājs savukārt ir vai nu tavas laboratorijas vadītājs, vai arī viņa nozīmēts laboratorijas darbinieks. Šis cilvēks organizēs kopējās laboratorijas aktivitātes, palīdzēs tev aizpildīt nepieciešamās atskaites un darīs citus nepieciešamos darbus.

Kādas ir citas nozīmīgās personas EDI?

Uzsākot darbu, tu iepazīsies ar Personāla daļas vadītāju, kā arī ar darba drošības speciālistu. Vēl jāpiemin, ka EDI nav liels institūts un tā darbiniekiem ir iespējams vienkārši piekļūt un komunicēt ar administrāciju: direktoru, attīstības direktoru un administratīvo direktori, iepirkumu speciālisti u.c.

Vai noslēguma darbs var tikt izstrādāts kā daļa no manu tiešo darba pienākumu izpildes?

Tas ir atkarīgs no konkrētā projekta, kurā strādā, un no noslēguma darba tēmas. Ja starp tām ir pietiekama saskaņa, noslēguma darba izstrādes praktiskos aspektus var veikt kā daļu no darba pienākumiem projektā, un to ir pat ieteicams darīt. Uz šo jautājumu tev vislabāk atbildēs tā projekta vadītājs, kurā tu strādā.

Vai EDI piedāvā mācības jaunajiem darbiniekiem?

Pēc darba uzsākšanas parasti ir iespējams daļu no darba laika veltīt vajadzīgo tēmu apgūšanai. Gadījumā, kad vairāki EDI darbinieki vai praktikanti vēlas uzlabot savas zināšanas, tiek organizētas kopējas mācību grupas. Piemēram, nesen veiksmīgi notika kopīgas, regulāras apmācības mašīnmācīšanās tēmā, kuru ietvaros EDI darbinieki kopīgi apguva vairākus MOOC kursus. Tāpat arī EDI notiek semināri, kuros darbinieki stāsta par savu zinātnisko darbību un iepazīstina ar tehnoloģijām, kuras izmanto.

Kāpēc strādāt EDI?

EDI ir mūsdienīga, daudzos starptautiskos projektos iesaistīta pētniecības organizācija, kas pēdējā starptautiskajā zinātnisko institūciju darbības izvērtējumā inženierzinātņu un datorzinātņu jomā saņēma augstāko vērtējumu Latvijā. Darbs šeit ļauj elastīgi apvienot akadēmisku pētniecību ar praktisku, uzņēmējiem un sabiedrībai vajadzīgu risinājumu izstrādēm, balansējot šos divus komponentus pēc savām vēlmēm un iespējām. Vairums zinātnisko darbinieku ir gados jauni.

Kādas vēl ir priekšrocības EDI darbiniekiem?

 • Veselības apdrošināšana pilna laika darbiniekiem pēc pārbaudes laika beigām;
 • atlaide institūta ēdnīcā;
 • neliela trenažieru zāle, tenisa galds un pludmales volejbola laukums;
 • bezmaksas autostāvvieta.

Kādas ir karjeras iespējas?

EDI ir lieliskas iespējas ilgstoši strādāt zinātniskajā un tehniskajā darbā, starptautiskos un vietējos projektos institūta ietvaros; pēc viena projekta beigām tiek piedāvāta iespēja strādāt nākamajā. Ja tomēr rodas citas intereses, tad zini, ka EDI bijušie darbinieki strādā gan vadošajos Latvijas elektronikas un IT uzņēmumos, gan paši savos jaunuzņēmumos, gan arī ārzemēs: pētniecības iestādēs, augstskolās un industrijā.