LR patents Nr. 14691 “Monostabils multivibrators”. Izgudrotāji: V.Bespaļko, A.Mezeriņš. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.06.2013.

Piedāvātais monostabilais multivibrators attiecas uz impulsu elektroniku un to var izmantot stabila ilguma impulsu formēšanā. Ieejas palaišanas impulss 1 pārslēdz trigeri 2 aktīvajā stāvoklī. Sākuma stāvoklī trigeris 2 tiek atgriezts caur atiestatīšanas ķēdi 3 kabeļu aiztures līnijas veidā un komparatoru 4. Rezultātā tiek ģenerēts izejas impulss 6, kura ilgumu nosaka atiestatīšanas ķēdes 3 unkomparatora 4 aiztures. Komparatora 4 aiztures vērtību šajā shēmā var regulēt, mainot sprieguma avota 5 līmeni komparatora inversajā ieejā. Sprieguma avota 5 līmeņa izmaiņu var padarīt atkarīgu no temperatūras, piemēram, izmantojot termorezistorus. Ja ir zināma monostabilā multivibratora izejas impulsa ilguma temperatūras atkarības raksturlīkne, tad sprieguma avota 5 līmeņa temperatūras atkarību uzdod tā, lai kompensētu multivibratora 6 izejas impulsa ilguma izmaiņas no temperatūras. Šādā veidā tiek nodrošināts multivibratora precīzijas raksturojums, jo tā izejas impulsa ilgumam ir augsta stabilitāte.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20130620_0.pdf