LR patents Nr.14998. “Ierīce ādas melanomas atšķiršanai no labdabīgas dzimumzīmes”. Izgudrotāji: Aivars Lorencs, Ints Mednieks, Juris Siņica-Siņavskis, Dainis Jakovels, Dmitrijs Bļizņuks. Īpašnieks Elektronikas un datorzinārņu institūts, Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts. Publicēts 20.08.2015.
1. Ierīce ādas melanomas atšķiršanai no labdabīgas dzmumzīmes, kas sastāv no gaismas avotiem (101), (102) un (103) ar atšķirīgiem izstarotās gaismas centrālajiem viļņu garumiem λ 1 , λ 2 , λ 3 , kuri secīgi apstaro pētāmoādas objektu (104), un detektora (105), kas uztver no objekta difūzi atstaroto gaismu un pārveido to optiskā blīvuma attēlos, un kas atšķiras ar to, ka:

-detektora (105) izeja pieslēgta pie atmiņas bloku (106), (108), (109) attiecīgajām ieejām (5), (6) un (7);

-atmiņas bloku (106), (108), (109) izejas attiecīgi pieslēgtas pie atmiņas bloku (110), (111), (112) datu ieejām;

-atmiņas bloka (106) izeja pieslēgta pie segmentācijas bloka (107) ieejas;

-segmentācijas bloka (107) izeja pieslēgta pie atmiņas bloku (110), (111), (112) vadības ieejām;

– atmiņas bloku (110), (111), (112) izejas (13), (14), (15) pieslēgtas pie vidējās vērtības aprēķina bloku (113), (115), (117)un standartnovirzes aprēķina bloku (114), (116), (118) attiecīgajām ieejām;

– vidējās vērtības aprēķina bloku (113), (115), (117) izejas (16), (18), (20) pieslēgtas attiecīgi pie komparatoru (119), (121), (123 p)irmajām ieejām, bet uz komparatoru (119), (121), (123) otrajām ieejām (51), (53), (55) attiecīgi padotas konstantas sliekšņu vērtības;

– standartnovirzes aprēķina bloku (114), (116), (118) izejas (17), (19), (21) pieslēgtas attiecīgi pie komparatoru (120), (122), (124) pirmajām ieejām, bet uz komparatoru (120), (122), (124) otrajām ieejām (52), (54), (56) attiecīgi padotas konstantas sliekšņu vērtības;

– komparatoru (119), (121), (123) izejas pieslēgtas pie summatora (125) ieejām; – komparatoru (120), (122), (124) izejas pieslēgtas pie summatora (126) ieejām;

– summatora (125) izeja pieslēgta pie reizinātāja (127) pirmās ieejas, bet uz reizinātāja (127) otro ieeju (57) padota konstanta reizinātāja vērtība;

– summatora (126) izeja pieslēgta pie reizinātāja (128) pirmās ieejas, bet uz reizinātāja (128) otro ieeju (58) padota konstanta reizinātāja vērtība;

– reizinātāju (127) un (128) izejas pieslēgtas summatora (129) ieejām; – summatora (129) izeja pieslēgta komparatora (130) pirmajai ieejai, bet uz komparatora (130) Otro ieeju padota konstanta vērtība;

– komparatora (130) izeja ir aparāta izeja.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20150820.pdf