Izglītības un zinātnes ministrija ir izteikusi pateicību par kvalitatīviem ziņojumiem, vadlīnijām un rekomendācijām Rīgas Stradiņa universitātes Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projekta “Dzīve ar COVID-19: novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” (Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) iesniegtajiem izglītības jomas papildu rīcībpolitikas rezultātu nodevumiem un to prezentāciju VPP darba pakas N6 “Izglītības transformācija: COVID -19 sekas un iespējamie risinājumi” zinātniekiem.

Kā norāda Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore, profesore Velta Ļubkina, kura ir minētās VPP darba pakas N6 vadītāja, izglītības darba pakas īstenošanā darbojās 4 partnerorganizāciju zinātnieki, doktoranti un profesionāļi IT jomā (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija; Latvijas Universitāte; Rīgas Stradiņa universitāte un Elektronikas un datorzinātņu institūts).

Darba grupas N6 ietvaros veikts starpdisciplinārus pētījums divās zinātņu nozarēs: IZGLĪTĪBA un INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS, kuram tika izvirzīts mērķis: izstrādāt zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem izglītības transformācijas jomā Latvijā, izstrādāt zinātniski pamatotus ieteikumus kompetenču transformācijai un piedāvāt instrumentārijus piedāvāto risinājumu izvērtēšanai no izglītojošās perspektīvas.

Pētījuma jautājumi saistīti ar diviem virzieniem izglītības transformācijas jomā saistībā ar digitalizācijas procesiem visos izglītības līmeņos: 1. orientācija uz cilvēku; 2. orientācija uz tehnoloģiju bagātinātu vidi.

Darba pakai N6 tika izvirzīti 5 uzdevumi:

  1. Izstrādāt dažādu  digitālo mācību platformu funkcionalitātes novērtējumu un rekomendācijas to ieviešanai tehnoloģiju bagātināta mācību procesa nodrošināšanai (atb. Latvijas Universitāte);
  2. Balstoties uz situācijas un starptautiskās labās prakses izvērtējumu pirmsskolas un vispārējā izglītībā, identificēt vajadzības pirmskolas un vispārējās izglītības pedagogu digitālās prasmes attīstībai un  izstrādāt priekšlikumus grupas ziņojumam  par digitalizācijas un e-risinājumu izmantošanu pirmskolas un vispārējā izglītībā un pedagogu digitālās prasmes pilnveidei (atb. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija);
  3. Veikt akadēmiskā personāla digitālo kompetenču novērtējumu un izstrādāt akadēmiskā personāla digitālo kompetenču pilnveides piedāvājumu studiju procesa kvalitatīvai īstenošanai ( atb. Rīgas Stradiņa universitāte);
  4. Tehnoloģisko risinājumu izpēte studiju rezultātu attālinātai apguvei, veicot attālināto kursu dizaina pamatprincipu vadlīniju izstrādi studiju rezultātu apguvei un vērtēšanai augstākajā izglītībā (atb. Elektronikas un datorzinātņu institūts);
  5. Konceptualizēt priekšlikumus un sagatavot ziņojumu par izglītības nozares digitālo transformāciju izglītības plānotājiem un visu līmeņu izglītībai ( pirmskola, vispārējā izglītība, augstākā izglītība) saistībā ar digitalizācijas un e-risinājumu izmantošanu studiju procesā elastīga un studentcentrēta izglītības procesa nodrošināšanai un īstenošanai.

Darba pakas N6 zinātnieku grupa ir saņēmusi IZM pateicību par iesniegtajiem izglītības jomas papildus veiktajiem uzdevumiem, ko izvirzīja IZM papildus specifiskajos uzdevumos ( 35-38), kā rezultātā:

35. Sagatavotas rekomendācijas dažādu mācību platformu funkcionalitātes izvērtējumam mācību procesa nodrošināšanai.

36. Izpētīti esošie tehnoloģiskie risinājumi (ieskaitot mākslīgo intelektu un paplašinātās realitātes tehnoloģijas) visu augstākās izglītības posmu digitālai transformācijai, ieskaitot attālinātās mācības, digitālā mācību materiāla dizaina izstrādi, mācīšanās teorētiskos un praktiskos aspektus tiešsaistes vidē un vērtēšanas kritēriju izstrādi. Rezultāti izmantoti, lai izstrādātu vadlīnijas attālināto kursu noformēšanai un novērtēšanai augstākajā izglītībā. Atsevišķi rezultāti ir aprakstīti sistemātiskā literatūras apskatā, kas publicēts zinātniskā publikācijā.

37. Novērtētas akadēmiskā personāla digitālās kompetences un izstrādāti priekšlikumi akadēmiskā personāla digitālo kompetenču uzlabošanai, lai īstenotu kvalitatīvu studiju procesu;

38. Sagatavoti konceptualizēti priekšlikumi un ziņojums par izglītības digitālo transformāciju saistībā ar digitalizāciju un e-risinājumu izmantošanu studiju procesā, lai tos varētu pielietot izglītības plānotāji visos izglītības (pirmsskolas, vispārējās izglītības, augstākās izglītības) līmeņos, elastīga un skolēn/studentcentrēta izglītības procesa nodrošināšanai un īstenošanai.

Paldies visiem partneriem par sasniegtajiem rezultātiem un papildus veiktajiem uzdevumiem projekta ietvaros!

Informāciju sagatavoja:

Darba pakas N6 “Izglītības transformācija: COVID -19 sekas un iespējamie risinājumi” vadītāja, RTA profesore, Dr.paed. Velta Ļubkina