VPP

Valsts Pētījumu Programmas “Covid-19 seku mazināšana” projekts COVIDzīve
Nr. VPP-COVID-2020/1-0013

“Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē”

 

COVIDzīve logo

 

Par projektu:
Šis projekts risina Valsts Pētījumu Programmas “Covid-19 seku mazināšanai” apakšuzdevumu 6.10. īstenot pētījumus, attīstīt un izstrādāt risinājumus:

6.10.1. veicot Latvijas sabiedrības uzvedības modeļu, vērtību transformācijas, sociālo procesu un iespējamo struktūras izmaiņu izpēti krīzes un pēckrīzes apstākļos, tai skaitā vērtējot izmaiņas mājsaimniecību ienākumos un to avotos, darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējas, nodarbinātības izmaiņu ietekmi un darba devēja lomu attālināto darba formu attīstībā un drošas darba vides nodrošināšanā, valsts un pašvaldību sniegtā sociālā atbalsta pasākumu efektivitāti un pārklājumu un būtisku sociālo pakalpojumu (piemēram, veselības aprūpes, izglītības, sociālo pakalpojumu) ierobežojumu ietekmi uz iedzīvotājiem, krīzes īstermiņa un ilgtermiņa psiholoģisko ietekmi uz indivīdu un ģimenēm starppaaudžu griezumā, primāro, sekundāro un terciāro sociālo kontaktu veidošanu un uzturēšanu, indivīdu psihisko un fizisko veselību, kā arī tālmācības un tehnoloģiju bagātinātās mācīšanās pieejām;

6.10.2. optimālām pieejām sabiedrības medijpratības veicināšanai un dezinformācijas novēršanai, sabiedrības pilsoniskās atbildības un līdzdalības veicināšanai, izvērtējot stratēģisko komunikāciju pandēmijas izraisītām krīzēm, tai skaitā veicot informācijas kanālu un informatīvā atbalsta pasākumu efektivitātes novērtējumu;

6.10.3. izglītības nozares digitālai transformācijai visu līmeņu izglītībā, izmantojot mākslīgā intelekta un paplašinātās realitātes tehnoloģijas un izstrādājot inovatīvas pieejas mācīšanās rezultātu monitoringam, mācīšanas stratēģijām un dizainu prasmju apguvei digitālā un virtuālā vidē, tostarp jaunām metodēm un risinājumiem tradicionālo, digitālo un nododamo prasmju, kā arī sociālo kompetenču attīstībai.

Projekta mērķis:
Tiks veikta sabiedrības veselības izpēte, lai novērtētu COVID-19 ietekmi uz iedzīvotājiem (t.sk. psihisko veselību) un veselības aprūpes sistēmu kopumā, un izstrādātu ieteikumus sabiedrības veselības nozares stiprināšanai nākotnes epidēmiju kontekstā.

EDI uzdevums projektā:
Veikt tehnoloģisko risinājumu izpēti (t.sk. mākslīgā intelekta un paplašinātās realitātes tehnoloģiju) visu augstākās izglītības posmu digitālajai transformācijai, ieskaitot attālināto mācīšanos, studiju satura plānošanu, materiālu izstādi, teorētisko un praktisko studiju aspektus tiešsaistes vidē un vērtēšanas kritēriju izstrādi. Šie rezultāti tiks izmantoti dizaina pamatprincipu vadlīniju izveidei attālināto kursu studiju rezultātu apguvei un vērtēšanai augstākajā izglītībā, ko partneri kopīgi veidos projekta darba pakā WP6.

Projekta partneri:
Rīgas Stradiņa universitāte (Vadošais partneris)
Latvijas Universitāte
Vidzemes Augstskola
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. ing Juris Ormanis
  Mg. sc. ing Juris Ormanis

  Pētnieks

  +371 67558154
  [protected]
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

  Pētnieks

  +371 67558268, Mob. +371 29512306
  Ph.D. Valters Āboliņš
  Ph.D. Valters Āboliņš

  Pētnieks

  +371 67558-136
  [protected]

Saistītās ziņas