Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts „Car-Fi – kļūmju-apzinoša, kļūmju-droša, kļūmju-darbojoša V2X komunikāciju tehnoloģijā” (Car-Fi) identifikācijas Nr. KC-PI-2020/60

Līgums  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā  Nr.KC-L-2017/14

Komerciāli pieejamie automobili ar V2X tehnoloģiju radās pavisam nesen, un tie pielieto DSRC tehnoloģiju, kuras pamatā ir 802.11p PHY līmenis. Lai gan šī tehnoloģija jau ir pieejama 10 gadus, joprojām pastāv grūtības. Kā piemēram, specifiski pētījumi par 802.11p bāzētā DSRC rāda, ka pastāv noteikti ierobežojumi, galvenokārt Loģisko saišu kontrolē izmantotās (angl. LLC) CSMA/CA būtības dēļ. Kur šī konkrētā pieeja var krasi samazināt QoS, ja saziņa ir nepieciešama lielam daudzumam transportlīdzekļu. Tas būtu visizplatītākais pilsētas mobilitātes scenārijs, ko rada liels transportlīdzekļu blīvums. Tas galvenokārt ir saistīts ar tehnoloģijas noturīgumu un mērogojamību un tās spēju nodrošināt pieejamu QoS noteiktā izvēršanas līmenī, kas ir sarežģīti un ir iespējams pētniecības virziens. Ņemot vērā iepriekšējos apgalvojumus ir svarīgi uzsvērt, ka komunikācijas sistēmai transportlīdzekļa lietojumā būtu jānodrošina kļūmju apzinoši darbības principi, kas risina mērogojamības jautājumus un QoS degradāciju atkarībā no RF signāla izplatīšanās fiziskajiem aspektiem pilsētas vidē, piemēram, signāla vājināšanas vai iespējamas apzinātas/neapzinātas signāla slāpēšanas.

Lai risinātu šīs problēmas, mēs piedāvājam Car-Fi. Car-Fi ir kļūmju tolerējoša ITS modema ierīce, kas nodrošina kļūmju apzinošu, kļūmju drošu un kļūmju-operacionālu darbības principu. Car-Fi nozīmē “Car Fidelity” analoģiski Wi-Fi jeb Wireless Fidelity, tādā nozīmē, ka tas nodrošina uzticamu V2X un pakalpojumus, kurus nodrošina:
• Kļūmju-apziņošana – sistēma pati spēj konstatēt, ka tās darbībā notikusi kļūme (angl. fail-aware)
• Kļūmju-drošība – sistēma kļūmes gadījumā nenoved pie scenārijiem, kuros cieš cilvēki (angl. fail-safe).
• Kļūmju-darbspēja – sistēma kļūmes gadījumā spēj turpināt darbību pilnā vai daļējā apjomā (angl. fail-operational).

 

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777,00 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000,00 EUR

 

Laika periodā no 01.05.2020. līdz 30.06.2020. tika strādāts pie Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei nepieciešamo komponentu identifikācijas, informācijas vākšanas un analīzes.

Laika periodā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020. tika izstrādāta Tehniski ekonomiskā priekšizpēte, Komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns.
Tika apzināti potenciālie tehnoloģijas lietotāji un sadarbības partneri, dibināti nozīmīgi kontakti ar industrijas pārstāvjiem un rasts tehnoloģijas pielietojums un novirziens.