Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts “Pašmācošs risinājums aizdomīgo darījumu identifikācijai (AML)” identifikācijas Nr. KC-PI-2020/43

Līgums  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā  Nr.KC-L-2017/14.

Projekta mērķis ir komercializēt aizdomīgo darījumu identifikācijas tehnoloģiju, kuras pamatā ir nevadīta, pašapmācošās datu apstrādes tehnoloģija, kura samazina laiku un resursus, kuri ir jāvelta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai.

Šis mērķis atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijai (RIS3), jo tā ir orientēta uz tādu nozaru nākotnes izaugsmi, kurās pastāv vai var būt produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību. Izveidojamie pakalpojumi tiks balstīti uz jaunas, uzlabotas aizdomīgo darījumu noteikšanas metodes ieviešanu, kurai ir ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem, jo tā nav atkarīga no apmācības datiem, pati ir spējīgi identificēt unikālus, atšķirīgus darījumus un sniegt skaidrojumu datu analītiķiem/atbildīgajām personām par to, kas ir īpašs/netipisks ar šim darījumam. Šī priekšrocība radīs konkurētspējīgus pakalpojumus, kuri var būt pat labi pieprasīti, ja pēc esošajiem Latvijas sarežģījumiem ar “Moneyval” un FATF uzraudzību, tie tiktu veiksmīgi atrisināti. Tādā situācijā valsts sarežģījumus var pārvērst monetāros ieguvumos, palielinot eksportu ar šo jomu saistītiem risinājumiem.

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777.78 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000 EUR

Laika periodā no 01.05.2020. līdz 30.06.2020. tika strādāts pie Tehniski Ekonomiskās Priekšizpētes (TEP) izstrādei nepieciešamo komponentu identifikācijas, kā arī pie informācijas vākšanas un analīzes. AML projektā turpinās darbs pie ieejas datu apstrādes jauniem mākslīga intelekta (AI) algoritmiem. Trūkst datu, nav novērojumu, mainās klientu uzvedība un bankas darbība darbdienās / brīvdienās. Toties jauns AI algoritms ir spējīgs iemācīties jaunu arī pie šādiem ierobežojumiem. Ir saņemta iespēja testēt pašmācoša tīkla algoritmu uz reāliem institūciju datiem.

 

Laika periodā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020. tika strādāts pie Tehniski ekonomiskās priekšizpētes sagatavošanas. Tika izstrādāts komercializācijas aktivitāšu pasākuma plāns, sastādīts projekta budžets un saplānota naudas plūsma projekta īstenošanas periodam. Ir  analizēti arī dažādi komercializācijas modeļi, un izvērtēts to ekonomiskais pamatojums.

Visi projektā plānotie nodevumi un to tulkojumi ir iesniegti LIAA noteiktajā termiņā.

Iesaistītie zinātnieki

    Mg. math. Tamāra Laimiņa

    Zinātniskā asistente

    +371 67558202; +371 67558207.
    [protected]