Lai arī vasara tradicionāli ir klusāks un mierīgāks laiks, kad vairums cilvēku cenšas atgūt spēkus, izmantojot atvaļinājumu sniegtās priekšrocības, vēl pirms saulgriežiem Valsts pētījuma programmas (VPP) projekta «Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma» dalībnieki paguva sanākt kopā Latvijas Universitātes (LU) Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) viesmīlīgajās telpās uz ceturkšņa kopsapulci, lai kopīgi atskatītos uz projektā paveikto.

Kopsapulcē projekta dalībnieki, pārstāvot Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu (CFI), Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), Latvijas Universitātes (LU) Elektronikas un datorzinātņu institūtu (EDI), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (LBPSC ), Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu (LVKĶI) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA), prezentēja tehnoloģijas, pie kurām tiek strādāts projekta ietvaros, identificēja dažādus izaicinājumus, kā arī diskutēja par nākamajiem projektā veicamajiem uzdevumiem.

Projekta ietvaros tapuši pirmie nozīmīgie prototipi un redzami rezultāti, kas, iespējams, ar laiku, pavērs jaunas iespējas visai pasaulei, tāpēc tiek plānots, ka kuru katru brīdi tiks uzsāktas sarunas par šo prototipu komercializācijas iespējām. Tāpat arī, iesaistot jaunos zinātniekus un studentus, pētnieki, kas strādā šajā projektā, ir sagatavojuši un publicējuši pētnieciskos rakstus starptautiskos zinātniskajos žurnālos, kā arī papildinājuši konferenču rakstu krājumus (piemēram, tādās vietnēs kā «Scopus» un «WoS»).

Tuvāko mēnešu laikā VPP projekta «Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma» ietvaros partneri turpinās darbu pie vairākiem svarīgiem projekta aspektiem. Proti, tiks veicināta sadarbība ar citiem Eiropas partneriem, tostarp ar «Nanopharma» (Čehija), «NanoBioMed» centru (Polija) un IEM (Institut Européen des Membranes) CNRS (Francija).

Tāpat projektā iesaistītie zinātnieki turpinās veikt dažādus testus, optimizēs darba metodes, kā arī veiks eksperimentālu stendu darbības optimizāciju, prezentēs savus rezultātus starptautiskās konferencēs un publicēs attiecīgos materiālus šo konferenču zinātniskajos žurnālos. Vienlaikus tiks testēti un validēti šobrīd izstrādātās infrastruktūras uzraudzības risinājumi. Tiek arī plānots, ka noritēs darbs pie izstrādāto prototipu dizaina un ergonomikas īpašību uzlabošanas.

Lai gan projektā iesaistītie partneri jau šobrīd paveikuši daudz, priekšā vēl ir tikpat daudz izaicinājumu. Tomēr visu četru projekta pētniecisko virzienu pārstāvji aizvadītajā projekta ceturkšņa sapulcē pauda apņēmību sasniegt visus projektā izvirzītos mērķus.

Projekts tiek īstenots Ekonomikas ministrijas izveidotā valsts pētījumu programmā «Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma». Tās mērķis ir veicināt zinātnisko pētniecību, sadarbību starp zinātniskajiem institūtiem, universitātēm un industriju, sekmēt un atbalstīt tehnoloģiju pārnesi, inovatīvu un komercializējumu produktu un tehnoloģiju attīstību atbilstoši industrijas vajadzībām.

Pētījumu finansē Latvijas Zinātnes padome, projekta “Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma” (VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001) ietvaros.