Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts „Industriāli inerciālais bezvadu sensors” (IIBS) identifikācijas Nr. KC-PI-2020/58

Līgums  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā  Nr.KC-L-2017/14

 

Industriāli inerciālais bezvadu sensors (IIBS) veic mehatroniskās iekārtas kustību mērījumus. Kustību mērījumi ļauj reģistrēt informāciju par iekārtas pozīcijas izmaiņām – dodot iespēju, pēc datu apstrādes, novērtēt iekārtas absolūto pozīciju, vibrācijas vai citas fiziskas dabas izmaiņas.

Piedāvātā tehnoloģija, mehatronikas un robotikas kontekstā, risina vairākas industriālās ražošanas problēmas. Attīstoties Industrija 4.0 konceptam, kur dažādas mehatroniskas un robotiskas sistēmas tiek aprīkotas ar sensoriem, lai uzlabotu to veiktspēju un ražošanas efektivitāti, industrijās parādās nepieciešamība pēc jauniem un uzticamiem sensoriem. Vēl vairāk, tā kā daudzas no šīm mehatroniskām un robotiskām sistēmām ir ar kustīgām un rotējošām komponentēm, uzstādot sensorus uz tām nav iespējams pievilkt vadus sensora barošanas un komunikācijas nodrošināšanai, tāpēc industrijā strauji pieaug pieprasījums pēc bezvadu sensoriem, kas aprīkoti ar enerģijas avotu un radio komunikācijas moduli.

Galvenais mērķis ir paaugstināt tehnoloģijas gatavības līmeni līdz TRL7 līmenim – pierādot, ka mūsu tehnoloģija ir uzticama un var tikt lietota industriālās robotikas, mehatronikas industrijā.

 

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777,00 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000,00 EUR

 

Laika periodā no 01.05.2020. līdz 30.06.2020. tika strādāts pie Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei nepieciešamo komponentu identifikācijas, informācijas vākšanas un analīzes.

Laika periodā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020. tika izstrādāta Tehniski ekonomiskā priekšizpēte, Komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns.
Tika apzināti potenciālie tehnoloģijas lietotāji un sadarbības partneri, dibināti nozīmīgi kontakti ar industrijas pārstāvjiem un rasts tehnoloģijas pielietojums un novirziens.