2.5.1.Projekta nosaukums: “Daudzkanālu sensoru sistēmu radīšana biomedicīnisko, ekoloģisko un industriālās ražošanas datu iegūšanai un ievadīšanai datorizētās sistēmās” projekta vadītājs  Dr. hab. sc.comp. I.Biļinskis.

Projekta ietvaros iegūtie lietišķo pētījumu rezultāti paver iespēju izstrādāt dažāda veida specifiskas, uz konkrētiem  pielietojumiem orientētas aparāt/datorprogrammu sistēmas daudzkanālu datu ieguvei no biomedicīniskiem  un industriāliem objektiem. Izstrādātās, izgatavotās un eksperimentāli pārbaudītās datu ieguves pilot-sistēmas ir oriģinālas un tās parāda, ka ir iespējams ievērojami palielināt datu ieguves kanālu skaitu, salīdzinot ar patreiz ražotajām līdzīgām sistēmām, un iegūt arī citas, praktiski vērtīgas priekšrocības.

Pie projekta rezultātu tālākas izmantošanas un praktiskas pielietošanas plānošanas ņemts vērā, ka daudzkanālu datu ieguves sistēmas vajadzīgas gan kā daudzmaz universāli lietojamas autonomas ierīces, kas pievienojamas tieši datoriem, gan arī kā citu, sarežģītāku sistēmu sastāvdaļas. Tādēļ šie rezultāti pamatā ir izmantojami divējādi: vispirms kā jaunu IKT produktu pilotsistēmas, kuras var modificēt, kā vajadzīgs pie konkrēto ražojamo produktu izveides; otrkārt, kā būtisku zinātniski-tehnisku iestrādi, kuras izmantošana dod iespēju radīt jaunas, komplicētas un efektīvas IKT sistēmas.

Lai īstenot abas šīs pieejas, svarīgi iesaistīt partnerus un tas, savukārt, ir iespējams tikai informējot rūpniecības un jaunu tehnoloģiju radošās organizācijas. Šim nolūkam publicējam brošūru, kura satur nosauktā projekta gaitā iegūto rezultātu konspektīvu apkopojumu.

Work on the Project Nr. VDP1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000024/012
“Development of multi-channel systems for acquisition of data
from biomedical, ecological and industrial systems and
transferring them to computerized systems” has been carried out at the Institute of Electronics and Computer Science (2006-2008).
The project has been co-sponsored by European Union.
The Summary of the obtained results follows.

Iesaistītie zinātnieki

    Dr. sc. comp. Modris Greitāns

    EDI direktors, vadošais pētnieks

    +371 67554500
    [protected]