Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts „Dzelzceļa pārbrauktuves automatizēta uzraudzības sistēma” (PAKS) identifikācijas Nr. KC-PI-2020/14

Līgums  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā  Nr.KC-L-2017/14

Projekta mērķis ir sagatavot komercializācijai dzelzceļa pārbrauktuvju automatizēto uzraudzības sistēmu lai nodrošinātu drošu dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanu, tā būtiski samazinot negadījumu iespējamību tieši uz pārbrauktuves.

Tehnoloģija ir balstīta uz FMCW radara sensora, ar šādu tehnoloģiju ir iespējams  lielos attālumos un ar augstu precizitāti noteikt dažādu objektu kustības ātrumu, virzienu un attālumu. Izmantojot vairāku raidītāju, uztvērēju un antenu kombināciju, ar vienu statisku, nekustīgu radaru ir iespējams noteikt arī objekta leņķi, attiecībā pret radaru, kas gala rezultātā sniedz raksturlielumus par objekta izmēru, novietojumu telpā un pārvietošanās ātrumu.

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777,00 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000,00 EUR

 

Laika periodā no 01.04.2020. līdz 30.06.2020. tika strādāts pie Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei nepieciešamo komponentu identifikācijas, informācijas vākšanas un analīzes.

Laika periodā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020. tika strādāts pie Tehniski ekonomiskās priekšizpētes sagatavošanas, pabeigšanas, formatēšanas un tulkošanas. Tāpat tika izstrādāts komercializācijas aktivitāšu pasākuma plāns, sastādīts projekta budžets un saplānota naudas plūsma projekta īstenošanas periodam. Tika analizēti arī dažādi komercializācijas modeļi, un izvērtēts to ekonomiskais pamatojums.

Veikta padziļināta tirgus izpēte, potenciālo lietotāju atgriezeniskās saites apkopošana un komunikācija ar potenciālajiem projekta rezultātu licenciātiem. Tika apskatīti arī dažādi intelektuālā īpašuma aizsardzības veidi un iezīmēta stratēģija to īstenošanai.

Visi projektā plānotie nodevumi un to tulkojumi ir iesniegti LIAA noteiktajā termiņā.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg.sc.ing. Dans Laksis
  Mg.sc.ing. Dans Laksis

  Zinātniskais asistents

  [protected]
  Mg. sc. ing. Eduards Lobanovs
  Mg. sc. ing. Eduards Lobanovs

  Zinātniskais asistents

  371 67558197
  [protected]
  Dr.Sc.Ing. Vladimirs Aristovs
  Dr.Sc.Ing. Vladimirs Aristovs

  Vadošais pētnieks

  +37167558141
  [protected]