ERA-NET projekts Nr.112068

HydroG(re)EnergY-Env projekts

Projekta HydroG(re)EnergY-Env virsuzdevums ir efektīvas ūdeņraža ražošanas
tehnoloģijas, balstītas uz ūdeņraža iegūšanu no atjaunojamiem dabas resursiem
(saules un vēja enerģija), izstrādāšana un pārbaudīšana ar mērķi izmantot enerģētikas
nozarē. Tiks izstrādāta ūdeņraža ražošanas tehnoloģijā integrēta specializēta mākslīgā
intelekta (MI) kontroles sistēma ūdeņraža ražošanas procesa automātiskai pārraudzībai
un optimizācijai. Šī sistēma tiks demonstrēta uz maza, vidēja un liela ūdeņraža
ražošanas apjoma prototipiem. Svarīgākās no piedāvātās uz dziļo mašīnmācīsanos
balstītās MI sistēmas funkcijām ir nodrošināt ūdeņraža ražošanas parametru
optimizāciju, kā arī veikt uz elektrolīzes iekārtu plūstošā ūdens kvalitātes monitoringu.
Līdzīgos projektos uz MI balstītie modeļi tika izmantoti ūdeņraža uzglabāšanas un
injicēšanas optimizācijai, bet ne tā ražošanas automātiskai pārraudzībai. Salīdzinot ar
piedāvāto MI risinājumu, klasiskās optimizācijas procedūras nav efektīvas saražotās
elektroenerģijas apjoma mainības un no atjaunojamajiem dabas resursiem ražotās
enerģijas pieejamības dēļ. Izstrādātā tehnoloģija tiks kalibrēta un pārbaudīta reālā laika
darbības režīmā; tā tiks pielāgota saules un vēja enerģijas ražošanai.
Projekta rezultātā tiks sasniegts augstāks digitalizācijas līmenis zaļās enerģijas
sektorā, kas ir saskaņā ar European Green Deal politiku par CO2 ražošanas neitralitāti
līdz 2050. gadam.

Iesaistītie zinātnieki

    Dr. sc. comp. Kaspars Sudars

    Pētnieks

    [protected]