Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts „Silīcija Intelektuālā Īpašuma Izstrādes Nams” (SilHouse) identifikācijas Nr. KC-PI-2020/12

Līgums  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā  Nr.KC-L-2017/14

 

Tādiem mūsdienu tehnoloģiju pielietojumiem kā pašbraucošajie auto, cilvēku un robotu mijiedarbības uzdevumi un bezpilota lidaparāti ir ļoti augstas determinētības un energoefektivitātes prasības. Mūsu piedāvātā tehnoloģija risina augstāk minētās problēmas, migrējot bieži pielietojamos attēlu apstrādes algoritmus no programmatūras uz silīcija pusvadītājelektroniku, pēc būtības atslogojot processoru, uzlabojot sistēmas kopējo veiktspēju un samazinot energopatēriņu.

Praktiski jebkurš attēlu apstrādes uzdevums sākas ar lēcas ienesto kropļojumu korekciju, pēc kuras attēli bieži vien tiek izmantoti reģistrācijas, sapludināšanas un rekonstrukcijas nolūkiem, kas savukārt paredz attēlu transformāciju, lai tie atbilstu kādai virtuālai koordinātu sistēmai. Tas parasti tiek panākts ar perspektīvas transformācijas aprēķinu . Tieši šos algoritmus arī izmanto EDI izstrādātais lēcu kropļojumu korekcijas un vispārīgās attēla transformācijas IP kodols un tā darbības piemērs ir parādīts attēlā:

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777,00 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000,00 EUR

 

Laika periodā no 01.05.2020. līdz 30.06.2020. tika strādāts pie Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei nepieciešamo komponentu identifikācijas, informācijas vākšanas un analīzes.