Yu. Artyukh, V. Bespalko, K. Lapushka, A. Rybakov. PMT signals caused range-bias correction at the SLR Station Riga-1884. 12th International Workshop on Laser Ranging. Matera, Italy, 13-17 November 2000.