Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts  „3D formu jūtīgs audums” („3D AUDUMS”).

Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/4 un Nr. KC-PI-2017/25)

Projekta atbildīgais par saturisko ieviešanu: Ģirts Smelters (girts.smelters@edi.lv)

Projekta mērķis –ir palielināt Institūtā izstrādātas inovatīvas sensoru sistēmas tehnoloģijas gatavības līmeni, kas kalpos par pamatu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanai.

„3D Audums”  tehnoloģija ietver sevī inovatīvu vadu datu komunikācijas risinājumu, kas ļauj saslēgt vairākus simtus sensoru, nodrošinot vairāku simtu punktu izšķirtspēju virsmas formas atjaunošanai. Izstrādātā tehnoloģija nodrošina virsmas formas atjaunošanu reālā laikā ar atjaunošanas biežumu līdz 100 reizēm sekundē. Datu komunikācijas risinājums ir balstīts uz kombinēta bezvadu un vadu komunikācijas risinājuma, kas nodrošina mazu enerģijas patēriņu (ar tipiska viedtālruņa bateriju nodrošina ~24 h darbību), un nodrošina ērtu datu pārsūtīšanu no mērošās ierīces uz datu analīzēs ierīci, kas atbalsta Bluetooth bezvadu komunikācijas tehnoloģiju (Personālais dators, klēpjdators, planšetdators, viedtālrunis, u.c.).

Šī brīža tehnoloģijas stāvoklis ir TRL4. Lai pierādītu tehnoloģijas spēju darboties ir izstrādāts prototips ar 63 sensoriem un sadarbībā ar rehabilitācijas centru “Mēs esam līdzās” ir veikta šī prototipa aprobācija, un aprobācijas rezultāti prezentēti konferencē “25th European Academy of Childhood Disability”.

Komunicējot ar dažādu nozaru ekspertiem ir konstatēts, ka trīsdimensionālas informācijas iegūšana par objektu formu ir aktuāla dažādās nozarēs un ļauj risināt virkni problēmu, kas padara šo tehnoloģiju universālu un tai ir potenciāls plašā nozaru spektrā: rehabilitācijā, sportā, filmu industrijā, video spēļu industrijā, burāšanas industrijā, apģērbu industrijā u.c.

Pirmajā projekta etapā līdz 2018.gada 31.janvārim tiek veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija, padziļināti izanalizējot tirgus pieprasījumu pēc vairākiem iespējamiem pielietojumiem. Tiks izvelēts tālāk attīstāmais pielietojums (Use Case) ar augstāko ekonomisko potenciālu, lai tālāk virzītu tehnoloģiju komercializēšanai, piesaistot investorus un noslēdzot licences līgumus ar komersantiem par tehnoloģijas tālāku ražošanu.

Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta izpildes termiņš: no 2017.gada 18.jūlija līdz 2018.gada 31.janvārim

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777.78 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000 EUR


Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums” (3D Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25, laika posmā no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada 31. jūlijam

 1. gada vasara bija noslēguma posms projektam, kura laikā pamatā tika veiktas tikai komercializācijas aktivitātes ar mērķi – nodrošināt tehnoloģiju pārnesi.

Maija sākumā tika organizēts tīmekļseminārs, kurš tiešsaistē un vēlāk arī ierakstā bija pieejams visiem interesentiem. Maija vidu noslēdzās otrā izsole, kura tika rīkota ar lejupejošu soli līdz slepenai cenai. Tāpat kā pirmā izsole, arī šī noslēdzās bez iesniegtiem piedāvājumiem. Taču pēc izsoles tika identificēti vairāki interesenti, ar kuriem uzsāktas pārrunas par tehnoloģijas komercializāciju. Visspēcīgāko interesi izrādīja un konkrētu biznesa attīstības vīziju izteica vietējā tirgū bāzēta kompānija.

Ar šo firmu dokumentētu pārrunu un uz godīgu konkurenci balstīta procesa ceļā tad arī tika veiktas sarunas par projekta rezultātu komercializāciju un tehnoloģiju pārnesi. Visbeizot, jūlija noslēgumā arī tika panākta abām pusēm saistoša vienošanās un noslēgts līgums par ekskluzīvu licenci. Secīgi, tika organizēta zinātības un intlektuālā īpašuma nodošana licenciātam, un ar to saistītās darbības. Līdz ar to projekts ir veiksmīgi noslēdzies, un EDI cer izveidot produktīvas ilgtermiņa attiecības ar licences iegādi veikušo komersantu.


Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums” (3D Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25, laika posmā no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. aprīlim

Līdz ar 2021. gada sākumu visas pētniecības un izstrādes aktivitātes projektā tika noslēgtas, lai uzmanības centrā atstātu tikai ar komercializāciju un tehnoloģiju pārnesi saistītos jautājumus un uzdevumus. Februārī tika finalizēta nodevuma pakotnes sagatavošana – pabeigta tehniskā dokumentācija un sagatavoti gan aprakstošie, gan vizuālie materiāli, lai projekta laikā radīto intelektuālo īpašumu un zinātību būtu iespējams nodot pircējiem vai licenciātiem.

Tāpat, tika organizēta tirgus izpēte, lai piesaistītu ekspertu intelektuālā īpašuma jautājumos, kurš varētu asistēt ar komercializējamā objekta vērtības noteikšanu, kā arī cenas noteikšanu dažādiem izsoļu un tehnoloģijas pārneses formātu scenārijiem. Papildus tam, šāds eksperts palīdzētu arī izsoles organizēšanā, un sastādītu licences un atsavināšanas līgumu veidnes. Martā ekspertu izdevās arī piesastīt un izveidot veiksmīgu sadarbību. Tikmēr komercializācijas komanda gatavojās dalībai virtuālajā ASV Roofing Expo – ar virtuālu izstādes stendu. Tika veikti priekšdarbi un uzrunāti gan izstādes dalībnieki, gan apmeklētāji, jo pieeja virtuālajai platformai nodrošināja šādu iespēju jau pāris dienas pirms izstādes. Saistībā ar to, ka šī bija pirmā virtuālā Amerikas jumtu industrijas izstādes versija, apmeklētāju apjoms bija krietni zemāks kā tradicionālā formātā. Līdz ar to arī sagaidītā atdeve no dalības izstādē izrādījās krietni viduvēja. Neskatoties uz to, tika nodibinātas labas attiecības ar ASV jumtu industrijā darbojošiem mediju profesionāļiem, kas savukārt vēlāk ļāva izsūtīt informāciju par projektā radītās tehnoloģijas otro izsoli vairāk kā 6000 industrijas profesionāliem kontaktiem bez maksas.

Februārī notika arī tehnoloģijas prezentācija LIAA ārvalstu ekonomiskajiem pārstāvjiem, lai izmantotu šo tīklu potenciālu sadarbības partneru atrašanā. Tika veiktas vairākas online tikšanās ar kompānijām, tai skaitā Rukki, Orknet u.c. Tāpat tika pieaicināti neformāli eksperti, kas novērtēja aptuvenās izmaksas tehnoloģijas novešanai līdz plug&play risinājumam – šīs būtu izmaksas, ar ko rēķināties tehnoloģiju tiesību pārņēmējiem. Martā notika aktīvs darbs pie intelektuālā īpašuma vērtības noteikšanas un dažādu komercializācijas scenāriju analīze, kā arī aktīva komunikācija ar potenciālajiem interesentiem, un papildus interesentu meklēšana. Tika izveidota izsoles komisija un veikti pirekšdarbi, lai aprīļa sākumā būtu iespējams publicēt pirmo tehnoloģijas izsoli uz pilnīgu intelektuālā īpašuma atsavināšanu ar sākuma cenu 310 000 EUR un augšupejošu soli.

Pieredzot zemu intresentu atsaucību pirmajā izsolē tika nolemts lūgt pagarinājumu projekta aktivitātēm par 3 mēnešiem, lai rīkotu papildus izsoles ar lejupejošu cenas soli. Saņemot pagarinājumu tika publicēta otrā izsole – šoreiz ar tādu pašu sākuma cenu, bet ar lejupejošu soli. Lai nodrošinātu informācijas pieejamību par izsoli un tehnoloģiju, komercializācijas komanda sāka plānot informatīva tīmekļsemināra rīkošanu maija sākumā ar mērķi to arī ierakstīt un padarīt vienkārši pieejamu jebkuram interesentam. Tika palaista arī LinkedIn un Facebook informatīvā kampaņa, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju. Ņemot vērā izsoles rezultātus, komanda maija vidū pieņems lēmumu par nākamajiem soļiem komercializācijas uzdevumu realizācijai.


Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums” (3D Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25, laika posmā no 2020.gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim

Novembrī 3D audums komanda saņēma apstiprinājumu no LIAA, ka projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts par 3 mēnešiem. Saistībā ar globālo pandēmiju plānotās komercializācijas aktivitātes nav bijis iespējams realizēt ne tuvu optimālajam, tāpēc 2021. gada pavasara mēneši tiks veltīti, lai ar maksimālu intensitāti uzrunātu potenciālos sadarbības partnerus piedāvājot tehnoloģijas rūpnieciskās intelektuālās īpašumtiesības iegūt licences vai atsavināšanas ceļā.

Lai sasniegtu šos mērķus, komanda pēdējo mēnesi bija strādājusi pie tīmekļsemināra plānošanas un organizēšanas. Tā arī novembra vidū tika noturēts attālināts tiešsaistes pasākums, kas bija pieejams visiem ieinteresētajiem – “DEFLEXIO. Real-time IoT industrial building and bridge monitoring”. Notikums tika aizvadīts ļoti veiksmīgi, komercializācijas ekspertiem izklāstot sadarbības biznesa puses, savukārt pētniekam Ričardam Cacuram ieskicējot relevantos tehniskos aspektus. Kopumā semināra platformā pieslēdzās vairāk kā 20 dažādi dalībnieki no vairākām pasaules valstīm. Semināra ieraksts tika padarīts piejams viedeo vietnē Youtube, kurā tas ir ticis skatīts jau vairāk kā 60 reižu. Ņemot vērā tehnoloģijas šauro specifiku, šis uzskatāms par labu rezultātu. Tāpat, komercializācias eksperti ieguvuši vērtīgu kontaktu datu bāzu, kuru iespējams tālāk apstrādāt.

Tīmekļsemināra ieraksts atrodams šeit:

 

Papildus šim turpināt arī ierastās tirgus izpētes, klientu apzināšanas un uzrunāšanas aktivitātes. Ir noturēti vairāki konferences zvani ar potenciālajiem interesentiem, tanī skaitā ar Somijas jumtu industrijas vadošo spēlētāju Ruukki un pāris Krievijas tirgus pārstāvjiem. Tāpat noris arī netiešās komunikācijas aktivitātes, izmantojot dažādus kanālus un pieejas, kā piemēram, e-pasta kampaņas. Diemžēl, globālo ceļošanas ierbežojumu dēļ tiek atceltas vai pārceltas visas plānotās izstādes ārvalstīs, kas arvien ienes jaunas pārmaiņas komercializācijas aktivitāšu lokā. Izveidota laba sadarbība ar ieinteresētajām LIAA ārvalsti ekonomiskajām pārstāvniecībām, kuras tiek plānots intensīvāk iesaistīt komercializācijas noslēguma fāzē.

Šajā periodā veikti arī pēdējie tehniskie darbi pētniecības un attīstības frontē. Pabeigts darbs pie jauna tehnoloģijas demonstratora izveides jaunu, augstākas precizitātes sensoru (IIS2ICLX) demonstrēšanai. Veikta 3D printētu korpusu projektēšana un izgatavošana IIS2ICLX sensoru demonstratoram, jauno IIS2ICLX spiesto sensorplašu labošana un atkļūdošana, lai būtu vairāk strādājoši sensoru megli. Adaptīvo filtru dažādu algoritmu izstrāde un testēšana temperatūras izmaiņu ienesto noviržu kompensēšanai sensoru mērījumos, kā arī metožu attīstīšana 3D līniju precīzākai atjaunošanai. Lodēšana, testēšana un programmēšana augstākas precizitātes sensoru platēm un Raspberry pi sensor hub board. Izpildīta jauno sensoru testēšana laboratorijas apstākļos, lai salīdzinātu IIS2ICLX sensoru darbību ar iepriekš izmantotajiem BMA456 sensoriem. Tāpat iespēta visu gatavo prototipu atkļūdošana un laboratorijas testēšana, lai tie būtu gatavi nodošanai tehnoloģijas licenciātam vai pircējam.

Visbeidzot, komanda ir pabeigusi darbu pie nodevuma ‘paketes’ sagatavošanas – lietu kopas, kas tiks licencēta vai pārdota sadarbības partneriem. Tāpat ir pabeigta visa projekta tehnisko rezultātu dokumentācija, finalizēti un notestēti visi prototipi. Šīs lietas veidos komercializējamo zinātību un tiks nodotas tehnoloģiju pārneses ceļā potenciālajam sadarbības partnerim.

 

Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25, laika posmā no 2020.gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. oktobrim

Vasaras nogale un rudens ieskaņa projekta komandai tikai aizvadīta gatavojoties ieiešanai projekta fināla fāzē. Ļoti aktīvi strādāts pie demonstrācijas prototipu finalizēšanas, testēšanas, lai tos varētu dot izmēģināt potenciālajiem sadarbības partneriem un licenciātiem. Tāpat aktīvi strādāts pie komunikācijas ar klientiem, veiktas tirgus izpētes par dažādu valstu attiecīgajām nozarēm un sektoriem. Izveidota veiksmīga sadarbība ar LIAA ārvalstu ekonomiskajiem pārstāvjiem, kā arī ar tehnoloģiju skautu. Veikti priekšdarbi, lai sagatavotos vebināram, kura norise tika ieplānota novembra vidū. Piesaistīti patentpilnvarota jurista pakalpojumi, lai veiksmīgāk veidotu zinātības pārneses formālos un juridiskos aspektus. Visbeidzot, komanda uzsākusi darbu pie nodevuma ‘paketes’ sagatavošanas – lietu kopas, kas tiks licencēta vai pārdota sadarbības partneriem.

Oktobra nogalē notika 8. Starptautiskā Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2020, kurā piedalījās arī projekta komanda. 30. oktorbrī institūta pētnieks Ričards Cacurs piedalās starptautiskajā izgudrojumu izstādē, ar prezentāciju par institūtā izstrādāto sensoru sistēmu būvkonstrukciju deformāciju monitoringam, demonstrējot rezultātus ekspertu panelim un tiešraides translācijas auditorijai. Projekts ieguva ekspertu atzinību un izstādes rīkotāju sarūpētu balvu.
Par spīti globālajai pandēmijai oktobrī norisinājās arī ICT industrijas izstāde Ķīpsalā RigaComm, kurā arī dalību ņēma projekta komanda. Tiesa, izstāde šogad nebija pārāk labi apmeklēta veselības risku dēļ, taču neskatoties uz to izstrādātā tehnoloģija spēja piesaistīt dažus interesentus.

Tāpat tika veikta sensoru uzstādīšana uz skatītāju tribīnēm Biķernieku sacīkšu trasē, lai testētu tribīņu deformācijas Pasaules Ralijkrosa posma laikā. Tika nodibināta laba sadarbība ar pasākuma organizētājiem un iegūti dati, kurus būs iespējams izmantot pielietojumgadījumu demonstrācijā un analīzē.

Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25, laika posmā no 2020.gada 1. maija līdz 2020. gada 31. jūlijam

Vasaras periods projektam aizritēja, lai pielāgotos globālajām pārmaiņām pēc iespējas efektīvāk. Tika meklētas iespējas piedalīties tiešsaistes izstādēs un semnāros. Tāpat arī aktīvi meklēti attālināti organizētie hakatoni un citas interaktīvas iespējas nonākt kontaktā ar potenciāliem sadarbības partneriem. Prezentāciju materiāli tika pielāgoti tam, lai tos varētu pasniegt digitālā vidē. Komanda tika papildināta ar digitālās komunikācijas speciālistu, ar mērķi sasniegt potenciālos sadarbības partnerus interneta un citos pastarpinātajos mārketinga kanālos. Tika pastiprināta komercializācijas kapacitāte, komandai piesaistot pieredzējušu pārdošanas profesionāli no Vācijas, kurš būs atbildīgs, galvenokārt, par vāciski runājošajiem tirgiem un Krieviju.
Uzsākts plāns pie vebināra rīkošanas septembra beigās vai oktobrī, lai pēc iespējas plašāk izplatītu informācju par tehnoloģiju un iespējām to komercializēt. Proaktīvi un mērķtiecīgi partneru uzrunāšana pārnesta uz sociālo tīklu LinkedIn un e-pastiem.

Jāpiezīmē, ka COVID19 izraisītā stāvokļa dēļ ietekme jūtama arī industriālo un būvniecības kompāniju pētniecības un izstrādes stratēģijās, jo plānotie līdzekļi daudzviet novirzīti citām, operacionāli kritiskākām aktivitātēm. Šī tendence noteikti saglabāsies vēl kādu laiku, un var kalpot kā kavēklis rezultatīvai potenciālo sadarbības partneru ieinteresēšanai sadarboties tehnoloģiju pārneses projektos.

Demonstrācijas prototipa uzstādīšana pie institūta ēkas konstrukcijām.

Tehnoloģijas izstrāde un uzlabojumi vasarā turpinājās pilnā sparā. Tika veiktas prototipa programmatūras uzlabošana un prototipa pielāgošana tās izmantošanai būvniecībā/būvuzraudzībā. Sensoru sistēmas un servera programmatūras uzlabošana. Darbs pie uzlabota centrālā datu savākšanas mezgla koncepta izveides.

Turpināts darbs pie akselerometru mērījumu neprecizitāšu ietekemes novērtēšanas uz līnijas atjaunošanas precizitāti ar mērķi noteikt, kādas deformācijas ir iespējams nomērīt ar tirgū pieejamajiem MEMS sensoriem. Izstrādāta simulācijas programma, lai novērtētu līnijas atjaunošanas precizitāti ar dažādām sensoru trokšņa, izvietošanas biežuma un atjaunojamās virsmas formas vērtībām. Pētīti būvkonstrukciju matemātiskie modeļi.

Pielāgots datu savākšanas mezgla mikroontroliera kods demo prototipa nākamajai versijai, kas ir ar uzlabotu ūdens izturību un kompaktāka. Strādāts pie 3D līniju atjaunošanas izmantojot kvaternionu interpolāciju. Veiktas simulācijas trokšņu un mērījumu neprecizitāšu ietekmes novērtēšanai uz līnijas atjaunošanas precizitāti. Iegūtie rezulāti ļauj teorētiski noteikt sensoru lentas limitācijas attiecībā uz līnijas atjaunošaans precizitāti.
Tāpat arī veikta adaptīvo filtru dažādu algoritmu izstrāde un testēšana temperatūras izmaiņu ienesto noviržu kompensēšanai sensoru mērījumos. Un akselerometra sensora kalibrēšanas metožu meklēšana un pētīšana priekš leņķa noteikšanas, kura precizitāte ir mazāka par 1° grāda leņķi.

Īstenota ultraskaņas vannas testēšana priekš lodpastas noņemšanas no nepiekļūstamām vietām, lai novērstu nevēlamos īssavienojumus platēs. Datu savākšanas mezgla lodēšana un atkļūdošana. Sensoru kalibrācijas un precizitātes noteikšanas metožu pētīšana.
Jauno sensoru plašu montāža, programmēšana un testēšana, jaunu sensoru korpusu ūdrns izturības testēšana. Sensoru korpusu mitrumizturības testēšana, jauna sensoru datu savākšanas mezgla izstrāde, sensoru savienojošo vadu sagatavošana, sensoru centrālā mezgla plates izstrādāšana priekš Raspberry Pi. Akselerometru datu savākšanas mezgla iespiedplašu un to komponentu iepirkumu veikšana, datu savākšanas mezgla lodēšana un atkļūdošana, akselerometru sensoru korpusu sagatavošana testiem.

Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25, laika posmā no 2020.gada 1. februāra līdz 2020. gada 30. aprīlim

26.05.2020

Šī gada pavasara periods tā tāpat kā visā pasaulē arī projektā ieviesa būtiskas izmaiņas plānotajās aktivitātēs. Vēl februāra sākumā projekta komanda devās uz izstādi Vācija, taču jau sākot ar februāra beigām visi darba braucieni tika atcelti un dalības starptautiskos pasākumos atliktas uz nenoteiktu laiku. Krīzes izraisītās sekas būs jūtamas vēl ievērojamu laiku, un kopumā noteikti prasīs izmaiņas projekta īstenošanas plānā.

Februāra otrajā nedēļā EDI pārstāvji – pētnieki Ričards Cacurs, Armands Ancāns un komercializācijas eksperts Ēriks Vītols apmeklēja izstādi “DigitalBAU” Ķelnē. Izstāde bija veltīta jaunākajai informācijai un tehnoloģijām būvniecības industrijā. Darbinieki iepazinās ar jaunākajām tendencēm šajā jomā kā arī veidoja kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Dalības mērķis bija gūt jaunu informāciju un kontaktus projekta ietvaros attīstāmās tehnoloģijas veiksmīgai komercializēšanai.

Marts un aprīlis pagāja cītīgā attālinātā kontaktu veidošanā ar potenciālajiem klientiem. Cita starpā tika veidotas sarunas ar SAVCOR, SWECO, AECOM, COWI, PERI, kā arī aktīva komunikācija ar kompāniju Strandek par iespējamo sadarbību būvniecības monitorēšanā. Tika veikta vienotas prezentācijas formas izstrāde, ar mērķi to izmantot turpmākajās tiešsaistes sapulcēs, apkopojot informāciju par EDI, par tehnoloģiju, komandu un tālākajām aktivitātēm sadarbības veidošanai. Noritēja tiešsaistes tikšanās ar PERI – gan ar pārošanas departamentu, gan ar izpētes departamentu – un vienošanās par tālākajām aktivitātēm.

Ar PERI tika veikts sadarbības konfidencialitātes (NDA) līguma skaņošanas process. Arī tikšanās ar Strandek notika attālināti, prezentējot tehnoloģijas iespējas. Reaģējot uz krīzes situāciju, komanda gatavoja alternatīvo aktivitāšu plānu tehnoloģijas komercializācijas vajadzībām (skautinga kompāniju piesaiste, digitālo reprezentācijas materiālu izstrāde, mediju piesaiste, citu industrijas profesionāļu algošana projektā identificēto uzņēmumu profila uzunāšanai).

Aprīlī tika strādāts arī pie tehnoloģijas izmantošans potenciāla izpētes dzelzceļa vagonu monitrēšanas vajadzībām pamatojoties uz kompānijas Amsted atsūtīto pieprasījumu. Attālinātās komunikācijas uzturēšana ar PERI, Alto 4.0, SAVCOR un citām kompānijām. Attālināto izstāžu, hakatonu izpēte. Andre Leimbrock no Dynamic Components uzrunāšana, ar mērķi veidot potenciālu sadarbību.

Savukārt tehnoloģijas iztrādes un attīstības soļi ārējo ietekmi juta mazāk. Tika strādāts pie līniju interpolācijas metožu izpētes akselerometru lentas formas atjaunošanai un sensoru izvietošanas biežuma ietekmei līnijas atjaunošanas algoritmu precizitātē. Iegūta metodika, kā teorētiski izvēlēties attālumu starp sensoriem, lai iegūtu noteiktu virsmas atjaunošanas precizitāti. Sensorplašu lodēšana un principiālu kļūdu meklēšana un atkļūdošana, lai nodrošinātu nepārtrauktu sensoru darbību. Turpināta korpusu testēšana termo kamerā, mitrumā bojāto sensoru labošana, sensoru stiprināšanas risinājumu testēšana, gatavošanās testiem Valmieras baseinā, atskaites par sensoru iebetonēšanu sagatavošana. Tiesa, testi peldbaseinā dēļ ārkārtējās situācijas gan tika pārcelti uz nenoteiktu laiku.

Turpināts darbs pie sensorplašu lodēšanas un principiālu kļūdu meklēšanas un atkļūdošanas, lai nodrošinātu nepārtrauktu sensoru darbību. Jaunu mitrumizturīgāku korpusu izstrāde, 3d drukātu korpusu testēšana zem ūdens, mitrumā bojāto sensoru labošana, testa uz Daugavpils tilta atskaites tulkošana.

Strādāts arī pie akselerometru mērījumu neprecizitāšu ietekemes novērtēšanas uz sagāšanās leņķu precizitāti un līnijas atjaunošanas precizitāti ar mērķi noteikt, kādas deformācijas ir iespējams nomērīt ar tirgū pieejamajiem MEMS sensoriem. Jaunu “robustāku” sensoru plašu izstrāde iepriekšējo testos bojāto sensoru aizstāšanai, jauno sensoru plašu un to komponenšu iepirkuma veikšana, tehnoloģijas pielietojuma apzināšana dzelzceļa vagonu monitorēšanai.

Veikta akselerometra sensora kalibrēšanas metožu meklēšana un pētīšana priekš leņķa noteikšanas, kura precizitāte ir mazāka par 1° grāda leņķi. Akselerometra mērījumu normēto vērtību diapazona atrašana atkarībā no mērījumu kļūdas — no normētās vērtības izteiksmes atrastas parciālo kļūdu un pašas normētās vērtības kļūdas anlītiskās izteiksmes. Salīdzinot iegūto analītisko rezultātu ar modelēšanas rezultātiem, konstatēts, ka analītiskā vērtība dažos gadījumos ir mazāka par reālo. Lai saprastu iemeslu, tika veikta padziļināta parciālo kļūdu metodes izpēte. Tika konstatēts, ka parciālo kļūdu metode pat lineāru funkciju gadījumā nedos šo funkciju vērtību maksimālās novirzes. Turpinot izpēti, tika atrasts, ka ar parciālo kļūdu metodi iegūtās novirzes (kļūdas) ir jāpareizina ar kvadrātsakni no funkciju argumentu skaita.


Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D  Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 laika posmā no 2019.gada 1. novembra līdz 2020. gada 31.janvārim

27.02.2020.

Laika posmā no 01.11.2019.-31.01.2020. projekta zinātniskais personāls turpināja strādāt pie prototipa pielāgošanas un algoritmu izstrādes sensoru temperatūras atkarības samazināšanai. Tika veikti gatavošanās darbi testiem Valmierā un digitālās būvniecības nozares izstādes apmeklēšani Vācijā. Tehnoloģija tika demonstrēta arī Tech Industry izstādē Rīgā.

Neplānotas izmaiņas projekta aktivitātēs ieviesa laikapstākļi – viens no attīstāmajiem pielietojuma veidiem 3D formu jūtīgai sensoru lentei ir jumta konstrukciju deformāciju monitorēšana reālā laikā, ar galveno mērķi prognozēt jumta uzturēšanas un tīrīšanas darbus ziemā, kad sniega slodze rada papildus bīstamību uz šīm konstrukcijām. Taču netipiski mūsu klimatiskajiem apstākļiem, šī ziemas sezona izrādījās teju bez nevienas sniega pārslas. Tāpēc gatavošanās paredzētajiem tehnoloģijas validācijas testiem Valmieras peldbaseina jumtam netika novesta līdz īstenošanas fāzei, pieņemot lēmumu pārcelt šī pielietojuma veida testus, paralēli meklējot iespējamos partnerus, ar ko šādus testus veikt, citās valstīs, kur laikapstāķļi to ļautu. Tāpat tika nolemts fokusēt tehnoloģijas attīstības virzienu uz citiem iepriekš identificētajiem un ieplānotajiem pielietojuma veidiem, kamēr jumta slodžu deformāciju monitoringu nebūs iespēja testēt.
Paralēli Valmieras testa organizēšanai komanda tikās arī ar Valsts kultūrvesturiskā mantojuma aizsardzības biedrību, lai izpētītu iespējas veikt sensoru uzstādīšanu vēsturiskajām ēkām ar mērķi tās monitorēt. Novembrī komandas pārstāvji piedalījās LIAA rīkotajā seminārā “Intelektuālā īpašuma tirgus labirinti”. Savukārt decembrī un janvārī komanda gatavojās dalībai būvniecības izstādē DigitalBAU Vācijā, izpētot dalībniekus un tirgu. Tāpat tika arī organizēta web tikšanās ar potenciālo tehnoloģijas licenciātu – ASV kompānijas Trimble Skandināvijas atzara tehnisko direktoru Kim Nyberg. Janvāra beigās komandas pārstāvis piedalījās konferencē Startup Day 2020 Tartu, Igaunijā, kur cita starpā, tikās arī ar Technopol inkubatora vadītājiem, lai apspriestu potenciālo sadarbību un testprojektus ar kādu no Igaunijas viedās pilsētas sektora kompānijām. Komercializācijas eksperts strādāja pie tirgus segmentu izpētes, lai atlasītu potenciālos sadarbības partnerus gan sniega slodžu, gan seismisko aktivitāšu izraisīto deformāciju monitorēšanai ar mērķi sākt kompāniju uzrunāšanu tajos ģeogrāfiskajos tirgos, kur tas ir aktuāli.
Tehnoloģijas attīstības jomā šajos trīs mēnešos tika strādāts pie algoritmu izstrādes sensoru temperatūras atkarības samazināšanai un sensoru prototipa pielāgošana testēšanai reālos apstākļos (moduļu datu pārsūtīšanai integrēšana vienā korpusā). Tika uzlabota programmatūra centrālajam datu savākšanas mezglam, kas nodrošina attālinātu datu nosūtīšanu uz centrālo serveri un datu nosūtīšanas un saņemšanas implementācija ar ZeroMQ tīklošanās bibliotēku. Servera programmatūras izstrāde attālinātai sensoru datu iegūšanai, vizualizēšanai un saglabāšanai. Sensoru sistēmas un servera programmatūras uzlabošana. Tika implementēts datu kompresijas risinājums, lai samazinātu pārraidāmo datu apjomu.

Lai pārbaudītu darbspēju un testētu funkcijas, tika veikta lokanās sensoru lentes iebetonēšana un sensora plates iebetonēšana atsevišķā korpusā. Pēcāk notika iebetonēto sensoru datu uzņēmšana, sensoru izņēmšana no sakaltušā betona un sensoru pārbaude un labošana. Nozarkārbas pielāgošana izmantošanai, kā sensoru datu ievākšanas un pārsūtīšanas mezglam kā arī sensoru virknes testēšana.

Iebetonēšana paveikta veiksmīgi

Tika uzsākt un turpināts darbs pie virsmas atjaunošanas algoritma simulācijām, lai novērtētu teorētisko sensoru attāluma ietekmi uz virsmas atjaunošanas precizitāti 2 dimensijās un vēlāk 3 dimensijās.

Veiktas virsmas atjaunošanas algoritma simulācijas virsmu aproksimējot nevis ar taisniem posmiem, bet augtākas kārtas polinomiem. Simulācijas 2 dimensiju līknes atjaunošanai pie vienādiem sensoru attālumiem uzrādīja augstāku virsmas atjaunošanas precizitāti.


Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D Audums), līguma nr.
KC-PI-2017/25 laika posmā no 2019.gada 1. augusta līdz 31. oktobrim

20.11.2019.

Laika posmā no augusta līdz novembrim projekta komada ņēma dalību dažādās mārketinga un tehnoloģijas popularizēšanas aktivitātēs ar mērķiem izrādīt izstrādes stadijā esošo produktu plašākai sabiedrībai, ievākt atgriezenisko saiti,

EDI telts Inovuss festivālā

iepazīties ar industrijas uzņēmumiem un saprast kopējo tirgu. Tā ietvaros augusta-septembra mijā projekta zinātnieki piedalījās LIAA organizētājā inovāciju festivālā Lucavsalā “Inovuss”, kurš kopumā piesaistīja vairāk kā 16 000 apmeklētāju. Kopā ar citām institūta inovācijām tika izrādīts arī Deflexio prototips, demonstrējot festivāla apmeklētājiem būvkonstrukciju reāla laika monitoring iespējas ar iespēju pašiem notestēt – kā ir strādā tehnoloģijas nonākot kontaktā ar mehānisku spēku.

Tāpat projekta komanda piedalījas divās izstādēs – “Riga Comm 2019” kā daļa no EDI ekspozīcijas, un Londonas “Smart Building Show” kā apmeklētāju delegācija. Galvenie mērķi Londonas izstādei bija:

 • Satikt uzņēmumus, kas piedāvā platformu, kurā apkopoti visi SMART sensoru dati, kurā Deflexio potenciāli varētu integrēt savu sensorus;
 • Satikt uzņēmumus, ar kuriem kopā varētu validēt sensorus (pilot-projektos);
 • Izpētīt tirgu un līdzīgus risinājumus, konkurentus;
 • Atrast potenciālās validācijas metodes (pārbaudīti risinājumi deformāciju noteikšanai);
 • Lielās sensoru kompānijas kontekstā ar Deflexio tehnpoloģijas iegādi/licencēšanu;
 • Apzināties patreizējo situāciju SMART sensoru tirgū un saprast nākotnes tendencies.
Ēriks Vītols, Armands Ancāns un Ričards Cacurs Londonas izstādē

Būtiskākās atziņas no pasākuma bija sekojošas:

 • Ir pieejamas dažādas platformas, pie kurām var pieslēgties ar mērķi uzskatāmāk reprezentēt sensoru datus;
 • Informācijas padošanai uz platformām ir dažādi atvērtie standarti, kurus jāņem vērā kommunicējot datus no sensoriem uz datu-interpretējošām platformām;
 • BMS kontekstā izlieču sensori patreiz netiek lietoti. Jautājot, vai kāds šādus sensorus ražo vai lieto atbilde bija “nē”;
 • Lielās kompāniajs, kā iemēram “Schneider” gan ražo sensorus gan labprāt nodrošina iespēju pieslēgt citus sensorus pie viņu BMS sistēmu, kas var būt kā viens no mārketinga kanāliem globālā kontekstā;
 • Labāk zinot part BMS un SMART buildings dod iespēju plašāk komunicēt ar potenciālajiem DEFLEXIO sensoru lietotājiem, piedāvājot iespēju viņus piejūgt esošajai BMS sistēmai un tās pārvaldības platformai.

Pētnieku komanda septembra sākumā tikās ar pārstāvjiem no tiltu projektēšanas kompānijas SIA Inženierbūves, lai pārrunātu veikto tilta testu Daugavpilī un detalizēti apspriestu produkta funkcionalitāti un turpmāko attīstību. Svarīgākie aspekti un ieteikumi bija:

 • Bizness varētu būt monitoringā, jo ir arī apkope, datu apstrāde un ilgtermiņu līgums ar “triger” sistēmām. Interesē extrēmi (sezonālie ekstrēmi);
 • Gājēju tilti varētu būt variants, kurš ir pateicīgāks testēšanai. Daudz vantīs iekārtu tiltu tiek projektēti;
 • Interesē filtrēšans algoritms, lai samazinātu datu skaitu;
 • Slogošanā temperatūrai nav liela nozīme jo ir momentāns lielums; Ilglaicīgā monitoringā nozīme būtiski pieaug;
 • Lai nokalibrētu sistēmu ieteikums izmantot tērauda tiltu ar vienkāršām deformācijām, stiprinot sensorus pie pašām konstrukcijām;

Paralēli šīm aktivitātēm produkta izpētes un attīstības komanda strādāja, lai uzlabotu prototipa programmatūru, pielāgotu to izmantošanai būvniecībā/būvuzraudzībā: veikta sensoru korpusu testēšana, jauno sensoru plašu

Prototipa testēšana laboratorijā

lodēšana/testēšana, jauno sensoru programmēšana.

Tāpat arī tika veikta lokanās spiestās plates mitrumizolācijas testēšana ūdenī, mitrumizolācijas apvalka testēšana iebetonējot apvalcēto plati, deformācijas monitoringa prototipa labošana un pārprogrammēšana testiem, adaptīvo filtru dažādu algoritmu izstrāde un testēšana temperatūras izmaiņu ienesto noviržu kompensēšanai sensoru mērījumos.


Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D Audums), līguma nr.
KC-PI-2017/25 laika posmā no 2019.gada 1. maija līdz 31. jūlijam

30.08.2019.

Laika posmā no 01.05.-31.07.2019. projekta komanda strādāja pie vēl viena būtiska mērķa sasniegšanas – tehnoloģijas validācijas reālā vidē. Lai to realizētu, tika izveidota sadarbība ar Rīgas Tehniskās Universitātes Civilās būvniecības katedras inženieriem – kopīgi tika apskatītas tehnoloģiskās aktualitātes būvkonstrukciju monitorēšanas lauciņā, kā arī panākta vienošanās par EDI tehnoloģijas integrāciju tilta slogošanas testā.

Izvēlētais tilts atrodas Daugavpilī – jaunuzbūvētais dzezceļa pārvads, kas savieno Smiltenes un Smilšu ielu. Lai pienācīgi sagatavotos uzdevumam, komanda veica sekojošos priekšdarbus:

 • Izstrādāja aprēķinus un simulācijas, lai novērtētu akselerometru sensoru kļūdu ietekmi uz deformāciju mērījumu precizitāti;
 • Analizēja kādus sensorus nepieciešams izmantot, lai sasniegtu vēlamo precizitāti;
 • Veica mērījumus, lai noskaidrotu, kāda ir pašlaik izmantoto sensoru LSM9DS0 precizitāte;
 • Veica sensoru un mikrokontroliera programmas koda optimizāciju;
 • Izpilīja akselometru temperatūras testēšanu klimata kamerā;
 • Piemeklēja mitrumizolējošu materiālu kā arī to testēja;
 • Veica prototipa programmatūras uzlabošanu, prototipa pielāgošanai tās izmantošanai būvniecībā/būvuzraudzībā kā arī specifisku programmatūras pielāgošanu sensoru sistēmas testiem Daugavpils Smiltenes ielas pārvadā;
 • Izstrādāja programmatūru Raspberry pi mini datora platformai, lai nodrošinātu reāla laika datu ievākšanu un saglabāšanu no sensoru sistēmas;
 • Izgatavoja 50m garu sensoru virtenes prototipu tilta slodzes mērījumu veikšanai nesen uzceltajam pārvadam Daugavpilī;
 • Izstrādāja sensoru korpusu un to savienojošos vadus, secīgi tos pārbaudot, lai sagatavotu Dugavpils tilta slodzes testiem;
 • Veica tehnoloģijas uzstādīšanas plānošanas darbus (sensoru skaits, izvietojums).

Paralēli šim tika organizēta arī filmētāju komanda, kura spētu iemūžināt tilta slogošanas testus un vizuāli ilustrētu tehnoloģijas darbību reālā vidē. Tika sagatavots pavadošais teksts angļu valodā, lai tehnoloģiju būtu iespējams demonstrēt arī ārvalstu potenciālajiem investoriem un sadarbības partneriem. Video materiālam tanī skaitā tika izmantoti kadri, kas filmēti no drona lidojuma, tādējādi radot kopiesapidu par būvkonstrukcijas mērogiem. Tāpat veikta īsa intervija ar projektu komandas pētnieku Ričardu Cacuru. Video pieejams EDI Youtube kanālā.

Brauciens uz Daugavpili un testi izdevās gana veiksmīgi. Tilta slodzes testu laikā kopā ar RTU inženieru komandu tika ievākti dati par tilta deformācijām pie dažādām dinamiskām un statiskām slodzēm. Šobrīd noris darbs pie iegūto datu apstrādes un interpretācijas.

Tāpat šinī laikā noritēja darbi pie sensoru mērījumu temperatūras atkarības izpētes, izmantojot datus no temperatūras kamerā veiktajiem testiem. Vismazākā mērījumu temperatūras atkarība konstatēta BMA456 sensoram, bet vislielāka – pašreiz izmantotajam, LSM9DS0 sensoram. Tika meklēta sakarība starp akselerometru asu rādījumu un temperatūras izmaiņām, kā arī pārbaudīta hipotēze, ka temperatūras ietekmē akselerometru rādījumi izmainās atbilstoši vienam noteiktam rotācijas kvaternionam par rotācijas leņķi, kas lineāri (vai nelineāri) atkarīgs no temperatūras.

Paralēli tam aktīvi ir strādāts pie tehnoloģijas zīmola un vizuālās identitātes izveidošanas: saturiski papildināta un uzlabota mājaslapa, izveidota Facebook lapa un Linkedin konts, lai radītu aptverošu, integrētu un uzrunājošu tehnoloģijas komercializācijas piedāvājumu.


Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D Audums), līguma nr.
KC-PI-2017/25 laika posmā no 2019.gada 1.februāra līdz 30.aprīlim

30.04.2019.

Laika posmā no 01.02.-30.04.2019. projekta zinātniskais personāls finalizēja demonstrācijas prototipa izstrādi tehnoloģijas izmantošanai būvniecībā/būvuzraudzībā un tā testēšanas izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos  (mitrumā) aktivitāti, turpināja strādāt pie prototipa pielāgošanas izmantošanai būvniecībā/būvuzraudzībā saskaņā ar identificētajām tirgus prasībām, dibināja jaunas kontaktus ar industrijas pārstāvjiem un piedalījās starptautiskos pasākumos.

Projekta zinātniskā komanda veica akselerometru ķēdes prototipa pielāgošanu un uzstādīšanu uz T/C Spice jumta konstrukcijām sniega slodzes radīto deformāciju monitoringam un salīdzināšanai ar Ruki sensoru datiem. Iegūtie dati tika analizēti un iegūtie rezultāti norādīja, ka ir nepieciešamība pēc precīzākiem sensoriem ar mazāku temperatūras atkarību. Kā rezultātā tika veikta tirgus izpēte par komerciāli pieejamiem akselerometriem un iegādātas trīs dažādas akselerometru sensoru izstrādes plates, kas ir piemērotākas precīzākiem deformāciju mērījumiem. Šobrīd trīs jaunie akselerometru sensori (IIS2DLPC, BMA456, MMA8451) tiek testēti, lai izvēlētos vienu sensoru ar vislabākajiem parametriem, kurš tiks tālāk izmantots mērījumos.

Paralēli pētnieki strādāja pie programmatūras izstrādes, lai Matlab vidē nolasītu un reālā laikā apstrādātu mērījumus no 3 jaunajiem akselerometriem un ārējo temperatūras datu sensoriem. Pētnieki veica temperatūras ietekmes mazināšanas algoritmu izstrādi, lai uzlabotu akselerometra mērījumu precizitāti plašā temperatūras diapazonā. Jauno akselerometru sensoru darbība tika testēta klimata temperatūras kamerā, iegūtie dati tika apstrādāti un analizēti ar mērķi novērtēt temperatūras ietekmi, proti, temperatūras ietekmes kompensācijas algoritmi tika testēti ar reāliem datiem. Lai nodrošinātu sensoru mērījumu validāciju prototipu testos ārpus laboratorija vides, Solar-2-30-2-RS232 inklinometrs tika  integrēts platformā.

Paralēli zinātniskais personāls veica rotācijas kvaterniona komponenšu vērtību diapazona atrašanu, atkarībā no akselerometra mērījumu normēto vērtību kļūdu diapazona, vektora varbūtīgo stāvokļu noteikšanu pēc tā transformācijas ar rotācijas kvaternionu, atkarībā no kvaterniona komponenšu vērtību kļūdu diapazona. Iegūtie teorētiskie dati tika salīdzināti ar modelēšanas rezultātiem. Tika strādāts pie no akselerometru datiem iegūtās virsmas un tās mezglu punktu varbūtīgo stāvokļu noteikšanas, atkarībā no vektoru varbūtīgajiem stāvokļiem, kas savieno 2 secīgus mezglus.

Tika strādāts pie 3D Audums tehnoloģijas mājaslapas www.deflexio.com izstrādes, kurā tiks izplatīti un publicēti projekta  pētniecības rezultāti.

Projekta pētnieku komanda un komercizalizācijas eksperts 28.03.2019. piedalījās “Būvniecības Dienā”, kurā tika demonstrēts projekta izstrādātais sensoru prototips būvniecības konstrukciju deformāciju monitoringam. Pasākuma laikā tika dibināti jauni kontakti ar būvniecības nozares pārstāvjiem un norisinājās konsultācijas ar starptautiskajiem komercializācijas ekspertiem Paul Finch un Rayan Jawad par 3D tehnoloģijas komercializācijas potenciālu.

15.04.2019. pētnieks R.Cacurs kopā ar komercializācijas ekspertu Ē.Vītolu devās uz Varšavu (Poliju), lai prezentētu projekta tehnoloģijas ideju MIT Enterprise Forum CEE, pārrunātu 3D tehnoloģijas perspektīvas un potenciālu ieiešanai Polijas u.c. Austrumeiropas tirgos ar MIT Enterprise Forum Central & Eastern Europe pārstāvjiem  Grzegor Majewski un Angelika Krawczyk. Dalības mērķis akseleratorā bija iegūt mentoringa atbalstu 3D Audums tehnoloģijas komercializācijai, kā arī veidot  mentoru un potenciālo sadarbības kontaktu tīklu Polijā u.c. Austrumeiropas valstīs.


Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D  Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 laika posmā no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.janvārim

31.01.2019.

Laika posmā no 01.11.2018.-31.01.2019. projekta zinātniskais personāls turpināja strādāt pie demonstrācijas prototipa izstrādes un pielāgošanas izmantošanai būvniecībā/būvuzraudzībā un tā testēšanas aktivitātēm.

Zinātniskā komanda strādāja pie sensoru sistēmas komunikācijas programmatūras izstrādāšanas un attīstīšanas attālinātai sensoru sistēmas datu pārsūtīšanai un glabāšanai (no 10m līdz vairākiem 100km). Programmatūras izstrādāšana Rapsberry Pi ierīces, sensoru datu lokālai saņemšanai un attālinātai pārsūtīšanai uz serveri. Rezultātā zinātniskā komanda izstrādāja eksperimentālo maketu automātiskai lāzera sensora datu nolasīšanai un pārsūtīšanai uz datoru (Raspberry Pi).

Vienlaikus projekta zinātniskais personāls pabeidza  darbu pie lokanās lentas LSM9DS0 sensoriem izstrādes un uzsāka tehnoloģijas pielāgošanu jumta konstrukciju slodzes monitoringam – tika notestēts sensoru stiprināšanas iespējas pie metāla jumta profiliem. Tika notestēta ilglaicīga sensoru datu savākšana, lai identificētu problēmas ne tikai sensoru mērījumu precizitātē, bet arī sistēmas drošības aspektā.  Tika pielāgota programmatūra pirmajam salodētajam lokanās lentas sensoram, kā arī sadarbībā ar RTU, tiek pētītas sensoru lentas validācijas metodes ar lāzeru sensoru un tenzometriem.
Vienlaikus zinātnieku komanda strādāja pie akselerometra mērījumu rezultātā iegūtā paātrinājuma un gravitācijas spēka vektoru veidotā leņķa vērtību diapazona atrašanas,  atkarībā no akselerometra mērījumu normēto vērtību kļūdu diapazona. Iegūtie teorētiskie rezultāti tika salīdzināti ar modelēšanas rezultātiem.

Projekta komanda tikās ar t/c Spice tehnisko direktoru, kurā tika apspriesta lielveika pieredze ar Ruki Smart Roof sensoriem un pārrunātas iespējas uzstādīt projektā izstrādāto sensoru sistēmu uz t/c  “Spice” jumta, lai monitorētu jumta deformācijas, kuras radušās sniega noslodzes rezultātā. Projekta  komanda arī piedalījās LIAA organizētajās apmācībās pētījumu rezultātu komercializācijai.


31.10.2018.

Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D  Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 laika posmā no 2018.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim

Laika posmā no 01.08.-31.10.2018. projekta zinātniskais personāls turpināja strādāt pie demonstrācijas prototipa izstrādes, risinājumu izvēles lokanās lentas izstrādei un  sensoru prototipa pielāgošanas izstrādei uz lokanās lentas.

Zinātniskā komanda strādāja pie sensoru lentas elektriskās shēmas optimizācijas, sensoru mezglu datu pārsūtīšanas algoritma pārveidošanas, lai sensoru programma nebūtu atkarīga no izmantoto sensoru skaita, pie sensoru lentas trokšņaino MEMS sensoru mezglu atlasīšanas un aizstāšanas ar mazāk trokšņojošiem sensoriem. Tika strādāts pie virsmas izliekuma eksperimentāli uzņemto datu apstrādes un iegūto rezultātu salīdzināšanas ar lāzera atbalsta mērījumiem. Rezultātā tika konstatēta laba atbilstība starp aprēķinātajiem izliekumiem un lāzera mērījumiem un secināts, ka jāveic akselerometru trokšņu ienesto kļūdu analīze, lai noteiktu sensoru koordinātu varbūtīgos intervālus atkarībā no attāluma līdz izvēlētajam atbalsta sensoram.

Vienlaikus zinātniskais personāls strādāja pie lokanās plates izstrādes specifikācijas sagatavošanas un projektēšanas. Sadarbībā ar lokano plašu izstrādātājiem, tika precizēti lokanās sensoru lentas dizaina jautājumi (sensoru skaits uz lentas, attālums starp sensoriem u.c)  un izgatavošanas tehnoloģija, tika strādāts pie lokanās sensoru lentas korpusa projektēšanas, izgatavošanas un pielāgošanas ar mērķi nodrošināt aizsardzību no putekļiem un mehāniskā spiediena.

Projekta zinātniskais personāls un komercializācijas eksperts sniedza interviju portāla “Labs of Latvia” žurnālistiem priekš raksta “Latvijas zinātnieki meklē sadarbības partnerus unikāla deformāciju sagatavošanas rīka testēšanai” publicēšanas.
Komercializācijas eksperts devās komandējumā uz Pekinu  un Tianjinu (Ķīnu) 11.09.-16.09.2018., lai tiktos ar Plug and Play Tech Center China, SinnoLabs, Vanke Group jaunuzņēmumu akseleratoru pārstāvjiem; ar Proteus Growth vadošo partneri William Paul Peckham un piedalītos 2 konferencēs „ICI Annual Conference” un  „She Loves Tech”. Komandējuma laikā tika popularizēta un demonstrēta „3D formu jūtīgs audums”  tehnoloģija un pārrunātas 3D tehnoloģijas potenciālu ienākšanai Ķīnas tirgū un investīciju piesaistes iespējas ar Ķīnas akseleratoru starpniecību.

Tika apmeklēts seminārs “BIMrīts: Digitālās tehnoloģijas būvniecībā“ ar mērķi uzzināt jaunākās tendences Latvijas būvniecības sektorā un popularizētu projektā izstrādāto 3D tehnoloģiju.


10.09.2018.

Par projekta komandas paveikto – izstrādātā 3D lentas ar iestrādātiem sensoriem prototipa potenciālo pielietojumu būvju konstrukciju deformāciju monitorēšanā lasi intervijā Labs of Latvia! 


31.07.2018.

Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D  Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 laika posmā no 2018.gada 1.g. maija līdz 31.jūlijam.

2018.gada 23.maijā Elektronikas un datorzinātņu institūta “EDI dienā” – pasākumā par institūta zinātniskajām aktualitātēm inovāciju un komercializācijas jomās – klātesošie tika iepazīstināti ar projektā „3D formu jūtīgs audums” pašreiz izstrādātā prototipa versiju pielietojumam būvniecībā un būvuzraudzībā.

Laika posmā no 01.05.-31.07.2018. projekta zinātniskais personāls turpināja strādāt pie demonstrācijas prototipa izstrādes tehnoloģijas pielietošanai būvniecībā & būvuzraudzībā un tās testēšanas izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos. Tika veikti sensora lentes pielāgošana eksperimentālā maketa izveidošanas testiem RTU MKI, lai sensoru lentas slodzes mērījumus salīdzinātu ar video kameras mērījumiem. Sensoru mērījumi satur ievērojamu troksni, taču pēc datu filtrēšanas ir iespējams noteikt pat ļoti nelielas deformācijas (sensoru rotācija zem 0,5 grādiem), kas ir būtiski sensora lentas izstrādes procesā.

Vienlaikus zinātniskais personāls strādāja pie sijas slodzes datu analīzes no akselerometriem, veica MEMS akselerometru iespējamo trokšņu avotu izpēti. Tika konstatēta no akselerometru datiem atjaunotās virsmas izliekuma neatbilstība virsmas patiesajai formai, tāpēc tika meklēti ienestās kļūdas avoti. Rezultātā tika atklāts, ka atsevišķi sensoru mezgli dod stipri trokšņojošus mērījumus, kuru savlaicīgai atklāšanai tika izstrādāta Matlab programma akselerometru mērījumu kvalitātes novērtēšanai reāllaikā. Zinātniskais personāls noskaidroja mērījumu kļūdu ietekmi uz virsmas atjaunošanas precizitāti, izpētīja datu filtrēšanas metodes mērījumu precizitātes uzlabošanai, veica sensoru virknes pielāgošanu un novērsa novirzes.  Strādāja pie sensoru signālu apstrādei nepieciešamās programmas izstrādes virsmas izliekuma aprēķinam, iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar eksperimentāli iegūtajiem datiem. Uzsāka darbu pie sensoru korpusu dizaina izstrādes esošajai sensoru sistēmai, kas nodrošinātu daļēju mitrumizturību.

Komercializācijas eksperts piedalījās  start-up un inovācijas konferencē „Unbound 2018” Londonā 18.07.-19.07.2018., lai iepazītos ar jaunākajām tendencēm inovācijas, lietu interneta, viedo pilsētu attīstības, digitalizācijas, e-komercijas, nākamās paaudzes inovācijas, digitālā mārketinga attīstības, IPR, investoru piesaistes jomās un tiktos  ar industrijas ekspertiem Rayan Jawad un Paul Finch. Abu tikšanās laikā tika identificēti vairāki potenciālie 3D Audums tehnoloģijas lietotāji. Tikšanās laikā ar StartupBootCamp pārstāvi Liam Gray tika pārrunātas tehnoloģijas perspektīvas un potenciāls dalībai kādā no StartupBootCamp programmām. Konferences laikā eksperts iepazinās ar vairākiem investoriem atgriezeniskās saites iegūšanai par turpmākajām investīciju piesaistēm 3D Audums tehnoloģijas komercializācijai.

Komercializācijas eksperts nodibināja kontaktus ar Ķīnas akseleratoriem, kā rezultātā saņēma uzaicinājumu prezentēt 3D Audums tehnoloģiju konferencē „„ICI Annual Conference”  Pekinā 11.09.-16.09.2018., kuras laikā tiksies ar Plug and Play Tech Center China Ventures, SinnoLabs un Vanke akseleratoru pārstāvjiem,  Proteus Growth vadošo partneri William Paul Peckham.


27.04.2018.

Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D  Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 laika posmā no 2018.g. 1. februāra līdz 30.aprīlim.

Pirmais īstenošanas etaps ERAF līdzfinansētajā komercializācijas projektā „3D formu jūtīgs audums” (3D Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 noslēdzās 31.01.2018., kad LIAA tika iesniegts vērtēšanai tehnoloģijas tehniskā ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākuma plāns nākamiem 2,5 gadiem.

2018.gada 27.martā projekta pētnieks Ričards Cacurs  un komercializācijas eksperts Kristiāns Karlsons LIAA ekspertu panelim  aizstāvēja projekta idejas dzīvotspēju,  3D Auduma tehnoloģijas pielāgošanu komercializācijai un tās  komercializācijas potenciālu. LIAA eksperti atzinīgi novērtēja pirmajā projekta īstenošanas periodā EDI projekta komandas paveikto un pozitīvi novērtēja 3D Auduma tehnoloģijas tirgus potenciālu, 29.03.2018. piešķirot ERAF finansējumu 309,97 tūkstošu EUR apmērā (ERAF līdzfinansējums – 278,98 tūkst. EUR, EDI līdzfinansējums – 30,99 tūkst. EUR).

Laika posmā no 01.02.-30.04.2018. projekta zinātniskais personāls aktīvi strādāja pie demonstrācijas prototipa izstrādes tehnoloģijas izmantošanai būvniecībā & būvuzraudzībā un tās testēšanas izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos aktivitātes. Proti, pētnieciskais darbs projektā notika pie demonstrācijas prototipa izstrādes, lokano spiesto lenšu piegādātāju apzināšanas, sensoru lentas eksperimentālā maketa izveidošanas mērījumu veikšanai vertikālā un horizontālā sensoru virknes izvietojumā, maketa kalibrācijas algoritmu izpētes precīzākai lentes formas atjaunošanai, tika veikti testi vertikālu un horizontālu būvkonstrukciju deformāciju noteikšanai, pie mērījumu salīdzināšanas ar lāzera tālmēri, demonstratora programmas izstrādes sensoru sagāšanās leņķu vizualizācijai laikā.

EDI pētnieks Ričards Cacurs un komercializācijas eksperts Kristiāns Karlsons sekmīgi prezentēja 3D Audums tehnoloģiju 2018.g. 13.aprīlī starptautiskās zinātniskās start-up konferences “Deep Tech Atelier” ekspertu panelī, tādējādi sekmējot jaunu kontaktu veidošanos sekmīgai tehnoloģijas virzībai tirgū.

Lai 3D Auduma tehnoloģija tiktu izmantota ēku, tiltu, torņu un citu būvju strukturālā monitorēšanā, projekta komercializācijas eksperts Kristiāns Karlsons intensīvi strādāja pie jaunu kontaktu dibināšanas ar vairākiem Latvijas būvniecības un būvuzraudzības uzņēmumiem, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un RTU.


02.10.2017.

 

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis
  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

  Pētnieks

  +371 67558184
  [protected]
  Dr. sc. ing. Armands Ancāns
  Dr. sc. ing. Armands Ancāns

  Pētnieks

  +371 67 558 221
  [protected]