21.06.2018.

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās 2.kārta”

Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās (projekta saīsinājums – EDI SS3)

Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.5/18/I/015.

Projekta vadītāja: Inga Veisa, e-pasts: inga.veisa@edi.lv, tālr. 67558251

Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos, kas atbilst 1.1.1.5.pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” mērķim.

Specifiskais mērķis ir paaugstināt Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) zinātnisko kapacitāti, sekmējot jaunu starptautisko pētniecības projektu pieteikumu izstrādi un veicinot dalību kopējās tehnoloģiju ierosmēs, ar mērķi attīstīt ilgtermiņa starptautisko partnerību ar vadošajiem pētniecības institūtiem Eiropā un industrijas līderiem nozarē.

EDI ir ilggadīga, sekmīga starptautiskās sadarbības pieredze, tai skaitā Eiropas Savienības „Apvārsnis 2020” programmas kopējo pētījumu projektu koordinēšanā un izpildē. Sekmīgā pieredze tiks izmantota šajā projektā „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”, īstenojot sekojošas projekta aktivitātes:

1) Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmās – „Apvārsnis 2020”, 9.Ietvara programma, pētniecības mobilitātes un citas starptautiskās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās tiks iesniegti 17 virssliekšņu projektu pieteikumi;

2) dalība 28 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta, tīklošanās, mācību un pētniecības mobilitātes pasākumos;

3) dalība 20 starptautiskās zinātniskās konferencēs;

4) noorganizēta augsta līmeņa starptautiska konference Rīgā viedo IKT un elektronikas jomās.

Projekta mērķa grupa ir EDI zinātniskie darbinieki, it īpaši doktoranti un maģistri.

Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts Dzērbenes iela 14, Rīga.

Projekta izpildes termiņš: 2017.gada 1.janvāris – 2022.gada 31.decembris.

Projekta kopējais finansējums: 219 866,67 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 186 886,67 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 32 980,00 EUR.


27.07.2018.

EDI īstenotās aktivitātes no 01.01.2017.-21.06.2018.

Līdz līguma parakstīšanai 22.06.2018. ar ERAF projektu uzraugošo institūciju CFLA., EDI zinātniskais un projekta vadības personāls ir sekmīgi uzsācis projekta „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3) īstenošanu un sasniedzis jau sekojošus rezultātus:

1) Kopumā EDI ir 9 programmas “Apvārsnis 2020” virs kvalitātes sliekšņa projekti, no kuriem četrus Eiropas Komisija (EK) ir apstiprinājusi un tie ir saņēmuši finansējumi, bet pieci – virs kvalitātes sliekšņa projekti, kurus nozares eksperti ir augsti novērtējuši, bet ierobežotā EK finansējuma rezultātā nav saņēmuši finansiālo atbalstu.

2) 6 EDI darbinieki: projekta zinātniskais īstenošanas personāls un projekta vadītājs ir piedalījušies 5 dažādās programmas “Apvārsnis 2020” programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās (ECSEL, ICT 2018 Info diena utt.), lai  meklētu jaunus kontaktus un sadarbības partnerus konkurētspējīgu konsorciju izveidei, kas rezultātos sekmīgos „Apvārsnis 2020” un 9.Ietvara programmas projektu pieteikumos.

3) Viens EDI zinātnieks ir apmeklējis vadošo starptautisko zinātnisko konferenci “2018 IEEE International Symposium of Medical Measurements & Applications” Romā 10.06.-13.06.2018., uzstājies ar prezentāciju un iesniedzis zinātniskā raksta publikāciju. Otrs EDI zinātnieks apmeklēs citu vadošo starptautisko zinātnisko konferenci “2018 International Conference on Mathematics and Statistics (ICoMS 2018)” Porto 14.07.-18.07.2018., kur uztāsies ar prezentāciju un tiks publicēts  zinātniskā publikācija.


28.09.2018.

Paveiktais projektā laika posmā no 2018.gada 22.jūnija līdz 30.septembrim

Laika posmā no 22.06.-30.09.2018. EDI zinātniskais un projekta vadības personāls turpināja sekmīgi īstenot projektu „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3), un pēdējo 3 mēnešu laikā sasniedza sekojošus rezultātus:

1) Ir saņemti jauni EK ekspertu vērtējumi par iesniegtajiem “Apvārsnis 2020” programmas projektu pieteikumiem, no kuriem 3 projekti ir virs kvalitātes sliekšņa projekti: viens ir saņēmis EK finansējumu un divi ir sasnieguši virs kvalitātes sliekšņa projektu punktu skaitu, bet ierobežotā finansējuma rezultātā nav saņēmuši EK finansiālo atbalstu. Kopš EDI SS3 projekta īstenošanas sākuma EDI ir sasniedzis augstus rezultātus – 12 projektu pieteikumi ir sasnieguši virs kvalitātes sliekšņa projektu punktu skaitu, no kuriem 5 ir saņēmuši EK finansējumu un pašreiz tiek īstenoti, bet 7 projekti ir saņēmuši augstu ekspertu novērtējumu, un  ierobežotā finansējuma netiek atbalstīti.

2) EDI zinātnieks Romāns Dinuls 15.07.2018. – 17.07.2018. piedalījās starptautiskajā konferencē „International Conference on Mathematics and Statistics” (ICoMS 2018) Porto, Portugālē, kur prezentēja publikāciju “Nonparametric Classification of Satellite Images”, nodibināja jaunus un vērtīgus kontaktus ar vairākiem potenciālajiem partneriem, lai turpmāk iesaistītos „Apvārsnis 2020” programmas konsorcijos tālizpētes datu apstrādes,  attēlu apstrādes un klasifikācijas, biomedicīnisko pētījumu jomās.

3) Vismaz 7 EDI zinātnieki gatavojas dalībai dažādās programmas “Apvārsnis 2020” programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās, informācijas dienās un starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Eiropas valstīs un ārpus tās, kas notiks  nākamajos 3 mēnešos (MP3 perioda laikā).


02.01.2019.

Paveiktais projektā laika posmā no 2018.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim

Laika posmā no 01.10.-31.12.2018. EDI zinātniskais un projekta vadības personāls ar izciliem rezultātiem īstenoja projektu „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3), un pēdējo 3 mēnešu laikā sasniedza sekojošus rezultātus:


1) Ir saņemti jauni EK ekspertu vērtējumi par iesniegtajiem “Apvārsnis 2020” programmas projektu pieteikumiem, no kuriem 2 projekti: AI4DI (Nr. 826060-2) un COMP4DRONES (Nr.826610-2) ir  saņēmuši  EK finansējumu un par 3 virs kvalitātes sliekšņa projektiem: APPLAUSE (Nr. 826588-2), VIZTA (Nr.826600-2) un Arrowhead Tools (Nr.826452-2) šobrīd norit sarunas par iespējamo finansējuma piešķiršanu to realizācijai, jo visi 3 projekti ir saņēmuši augstu ekspertu vērtējumu. EDI ir jau sasniedzis SS3 projekta pieteikumā plānotos rezultātus – 17 „Apvārsnis 2020”, ECSEL u.c. projektu pieteikumi ir virs kvalitātes sliekšņa projekti, no kuriem 8 ir saņēmuši EK finansējumu un pašreiz tiek īstenoti vai drīzumā tiks uzsākti, 6 projekti ir virs kvalitātes sliekšņu projekti bez EK finansējuma saņemšanas un šobrīd norit sarunas par iespējamo finansējumu saņemšanu  3 ekspertu augsti novērtētiem virs kvalitātes sliekšņa projektiem.

2) Laika posmā no 01.10.-31.12.2018. 11 EDI zinātnieki piedalījās 4 programmas “Apvārsnis 2020” informācijas dienās, partnerības biržās un tīklošanās pasākumos, un 6 EDI zinātnieki piedalījās 5 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Eiropas valstīs un Malaizijā gan ar publikācijām, gan ar ideju prezentācijām.

3) M.Greitāns, K.Ozols un R.Novickis 19.11.-23.11.2018. piedalījās  „Apvārsnis2020”, EK, AENEAS, ARTEMNIS, EPOSS un ECSEL organizētajā „EFECS – European Forum for Electronic Components and Systems” Informācijas dienās Lisabonā, Portugālē, kuru laikā iepazinās ar H2020, ECSEL, EUREKA u.c. 2019.g.darba programmām, uzsaukuma tematiku un  kritērijiem, un vienlaikus nodibināja nozīmīgus kontaktus ar vadošajiem Eiropas pētniekiem un industrijas pārstāvjiem iegulto un kiberfiziskālo sistēmu, lietu interneta, digitālo platformu u.c. jomās.

4) K.Ozols un J.Ārents 27.11.-28.11.2018. piedalījās EK organizētajā „Apvārsnis 2020” Digitising European Industry iniciatīvas Digital Innovation Hubs aktivitātes pasākumā “Digital Innovation Hubs Annual Event 2018” Varšavā, Polijā, kura laikā  iepazinās ar H2020, I4MS u.c. 2019. gada darba programmu uzsaukuma tematiku un paralēli īstenoja tīklošanās aktivitātes „Networking” sesijās ar Eiropas pētniekiem un industrijas pārstāvjiem mākslīgā intelekta, lietu interneta, digitālo platformu, robotikas u.c. jomās.

5) R.Dinuls 02.12.-06.12.2018. piedalījās starptautiskajā pasākumā “European Space Week 2018” (EUSW2018) Marseļā, Francijā, kuras laikā apmeklēja EK Copernicus, EGNOS, GALILEO iniciatīvu,  Apvārsnis 2020, EK Kosmosa programmas, drošības, viedo pilsētu tematiku sesijas. Vienlaikus R.Dinuls nodibināja kontaktus ar vairākiem potenciālajiem „Apvārsnis 2020” programmas partneriem tālizpētes datu apstrādes jomā.

6) Piecu EDI zinātnieki: M.Greitāns, K.Ozols, J.Judvaitis, Kr.Nesenbergs un A.Ļevinskis 04.12.-06.12.2018. piedalījās vienā no nozīmīgākajiem pētniecības un inovācijas IKT pasākumiem Eiropā – IKT informācijas dienā „ICT 2018: Imagine Digital – Connect Europe”, ICT2018 konferencē un „Match Making” pasākumā Vīnē, Austrijā, īstenoja tīklošanās aktivitātes ar Eiropas spēcīgākajiem zinātniskajiem institūtiem un industrijas līderiem kopējai sadarbībai „Apvārsnis 2020” projektos.

7) I.Driķis piedalījās starptautiskajā konferencē “The 16th Biennial Baltic Electronic Conference” 8.10.-10.10.2018 Tallinā, Igaunijā, kur uzstājās ar  publikāciju  “Scalable in-door positioning system for cooperative Micro Intelligent Vehicle algorithm development”.

8) R.Kadiķis un A.Ļevinskis piedalījās starptautiskajā konferencē „GPU Technology Conference” (GTC EUROPE 2018) 8.10.-11.10.2018. Minhenē, Vācijā, kur posteru sesijās abi prezentēja EDI svarīgākos pētnieciskos virzienus un aktualitātes datorredzes, mākslīgo neironu tīklu un autonomo un kooperatīvo auto jomās.

9) Kr.Nesenbergs piedalījās starptautiskajā konferencē “Conference on Mathematics, Informatics and Statistics (CMIS 2018)” 27.10.-01.11.2018. Terengganu, Malaizijā, kur uzstājās ar publikāciju “Equilateral monogonal tessellation of arbitrary polygons – a recursive algorithm”.

10) V.Āboliņš piedalījās starptautiskajā konferencē „International Conference on System Reliability and Safety” 24.11.-26.11.2018. Barselonā, Spānijā, kur uzstājās ar publikāciju „Realiability of loading rate in gait analysis”.

11) R.Novickis piedalījās starptautiskajā konferencē “IP-SoC Days” 04.12.-07.12.2018. Grenoblē, Francijā, kuras laikā prezentēja savu „Apvārsnis2020” ECSEL projekta pieteikuma ideju “Embedded Vision Systems for Autonomy and Safety (EVISION)” un meklēja starptautiskos partnerus projekta konsorcija izveidei.

12)  Lai EDI zinātniskais personāls varētu sevi atraktīvi prezentēt iepriekš minētajos pasākumos, tika izgatavoti  50 gab USB (8GB) ar EDI pētniecības virzienu atslēgvārdu gravējumu.


01.04.2019.

Paveiktais projektā laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.martam

Laika posmā no 01.01.-31.03.2019. EDI zinātniskais un projekta vadības personāls turpināja īstenot projektu „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3) un sasniedza sekojošus rezultātus:


1) Laika posmā no 01.01.-31.03.2019. divi EDI zinātnieki piedalījās programmas “Apvārsnis 2020” divās informācijas dienās, partnerības biržās un tīklošanās pasākumos, lai atrastu jaunus sadarbības partnerus no zinātniskās vides un  elektronikas un IT industriju pārstāvjus tālākai kopīgai sadarbībai  „Apvārsnis 2020” projektu uzsaukumos.

2) R.Novickis piedalījās tīklošanās pasākumā „ECS Brokerage event – a networking event for finding potencial partners for your project idea” 14.01.-16.01.2019. Briselē, Beļģijā,  kuras laikā iepazinās ar „Apvārnis 2020”, ECSEL 2019, EURIPIDES2 / PENTA darba programmām, uzsaukumu tematiku u.c. aktualitātēm. Vienlaikus R.Novickis prezentēja savu „Apvārsnis2020” ECSEL projekta pieteikuma ideju “Embedded Vision Systems for Autonomy and Safety (EVISION)” projekta ideju „pitčošanas” sesijā, lai izveidotu konkurētspējīgu projekta konsorciju.

3) J.Ārents  piedalījās EK SPARC iniciatīvas organizētajā pasākumā “European Robotics Forum 2019” (ERF2019) 20.03.-22.03.2019. Bukarestē, Rumānijā, kura laikā  iepazinās ar H2020, I4MS, Digital Innovations Hubs (DIH) u.c.  darba programmu 2019. gada uzsaukuma tematiku, jaunākajām aktualitātēm un tendencēm mākslīgā intelekta, robotikas un viedās ražošanas jomās. Paralēli J.Ārents īstenoja tīklošanās aktivitātes ar vadošajiem Eiropas pētniekiem un industrijas pārstāvjiem iegulto un kiberfiziskālo sistēmu, mākslīgā intelekta, lietu interneta, digitālo platformu, robotikas u.c. jomās, lai kopīgi startētu nākamajos „Apvārsnis 2020” dažādu apakštematiku uzsaukumos.

4) Vairāki EDI zinātnieki strādāja pie jaunu „Apvārsnis 2020” programmu projektu pieteikumu sagatavošanas un izstrādes.


28.06.2019.

Paveiktais projektā laika posmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam

Laika posmā no 01.04.-30.06.2019. EDI zinātniskais un projekta vadības personāls turpināja īstenot projektu „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3) un sasniedza sekojošus rezultātus:


1) Laika posmā no 01.04.-28.06.2019. seši EDI zinātnieki piedalījās piecās “Apvārsnis 2020” u.c. starptautisko pētniecības programmu informācijas dienās, partnerības biržās un tīklošanās pasākumos, lai atrastu jaunus sadarbības partnerus elektronikas, IT, drošības, mākslīga intelekta jomās tālākai kopīgai sadarbībai  „Apvārsnis 2020” u.c. starptautisko pētniecības projektu uzsaukumos.

2) Kr.Nesenbergs 11.04.2019. piedalījās  EK un Eiropas Aizsardzības Aģentūras (EDA) rīkotajā „Defence Research InfoDay 2019 and Brokerage”  informācijas dienā, kuras laikā iepazinās ar EDA „Preparatory Action on Defence Research” (PADR) uzsaukumu tematiku un kritērijiem, pārrunāja projektu idejas ar zinātnisko institūciju un uzņēmumu pārstāvjiem no Itālijas, Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes, Rumānijas un Grieķijas.

3) Kr.Nesenbergs 12.04.2019. piedalījās Center for Defence, Space & Security rīkotajā Ziemeļeiropas kiberdrošības klastera (NECC) rīkotajā kibernozares sanāksmē Kopenhāgenā, kuras laikā  iepazinās ar NECC dalībvalstu kiberdrošības un pētniecības plāniem un nākotnes vajadzībām. Vienlaikus tika nodibināti jauni vērtīgi kontakti ar drošības jomas pārstāvjiem no Dānijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas un pārrunātas iespējas kopīgu projektu sagatavošanā  un iesniegšanā kiberdrošības jomā.

4) K.Ozols 28.05.2019. piedalījās „Apvārsnis2020” programmas organizētajā informācijas un tīklošanās dienā “H2020 Call on European Network of Artificial Intelligence Excellence Centres: Information and Brokerage day” Briselē, kur ieguva plašu informāciju par uzsaukuma “ICT-48-2020: Towards a vibrant European network of AI excellence centres” tematiku, mākslīgā intelekta jomas aktualitātēm un nākotnes izaicinājumiem pētniecības un industrijas savstarpējā sadarbībā. Paralēli K.Ozols nodibināja jaunus kontaktus ar vadošajām zinātniskajām institūcijām un industrijas pārstāvjiem no Spānijas, Zviedrijas, Polijas u.c. valstīm ar mērķi iesaistīties „Apvārsnis 2020” projektos  mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanās, neironu tīklu u.c. jomās.

5) R.Kadiķis un K.Sudars 11.06.-12.06.2019. piedalījās EK organizētajā IKT nozares konferencē un tīklošanās pasākumā „CHIST-ERA 2019” Tallinā, kuras laikā iepazinās ar uzsaukuma “Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence” tematiku, mākslīgā intelekta balstīta uz mašīnmācīšanos jomas aktualitātēm un nākotnes izaicinājumiem. Paralēli abi pētnieki dibināja jaunus starptautiskus kontaktus, lai iesaistītos CHIST-ERA projektu konsorcijos mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās jomās.

6) K.Ozols un R.Novickis 17.06.-19.06.2019. piedalījās „Apvārsnis2020” ECSEL programmas organizētajā informācijas dienā “ECSEL Symposium 2019” Buharestē (Rumānijā), kuras laikā iepazinās ar ECSEL darba programmas 2019-2020.g. uzsaukumu tematiku, elektronikas un sistēmu komponenšu projektu aktualitātēm un nākotnes izaicinājumiem pētniecības un industrijas savstarpējā sadarbībā. Abi pētnieki ieguva padziļinātas zināšanas par ECSEL programmas aktualitātēm elektronikas, sistēmu komponenšu, IT, mākslīgā intelekta, nākotnes interneta, augstas veiktspējas datoru un viedās mobilitātes jomās. Paralēli abi pētnieki tikās ar esošajiem ECSEL projektu partneriem un nodibināja jaunus sadarbības kontaktus, lai sekmīgi startētu nākamajos  „Apvārsnis 2020” ECSEL programmas uzsaukumos iegulto un kiber-fizikālo sistēmu, elektronikas, lietu interneta, digitālo platformu, viedās mobilitātes u.c. jomās un sekmīgi startētu vismaz vienā starptautiskā projektā.

7) Vairāki EDI zinātnieki strādāja pie jaunu „Apvārsnis 2020” u.c. starptautisku pētniecības un inovācijas programmu projektu pieteikumu sagatavošanas un izstrādes.


30.09.2019.

Paveiktais projektā laika posmā no 2019.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim

Laika posmā no 01.07.-30.09.2019. EDI zinātniskais un projekta vadības personāls turpināja īstenot projektu „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3). Vairāki EDI zinātnieki strādāja pie jaunu „Apvārsnis 2020” u.c. starptautisku pētniecības un inovācijas programmu projektu pieteikumu sagatavošanas un izstrādes, tiekoties un sadarbojoties ar potenciālajiem projektu partneriem.

No 19. Līdz 20.septembri seši EDI zinātnieki M.Greitāns, K.Ozols, J.Judvaitis, R.Balašs, D.Justs un A.Ļevinskis piedalījās vienā no nozīmīgākajiem pētniecības un inovācijas IKT pasākumiem Eiropā – IKT informācijas dienās „ICT 2019″ un „Match Making” pasākumā Helsinkos, Somijā, īstenojot tīklošanās aktivitātes ar Eiropas spēcīgākajiem zinātniskajiem institūtiem un industrijas līderiem kopējai sadarbībai „Apvārsnis 2020” projektos.


30.12.2019.

Paveiktais projektā laika posmā no 2019. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim

Laika posmā no 01.10.2019. – 31.12.2019. EDI zinātniskais un projekta vadības personāls turpināja īstenot projektu „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3) un sasniedza šādus rezultātus:

no š.g. 19. līdz 21. novembrim divi EDI zinātnieki Kaspars Ozols un Rihards Novickis piedalījās Avārsnis 2020, EK, AENEAS, ARTEMNIS, EPOSS un ECSEL organizētajā informācijas dienā „EFECS” – European Forum for Electronic Components and Systems.

Zinātnieki apmeklēja izstādi, pasākuma prezentācijas, ideju prezentēšanas un partneru meklēšanas sesijas tostarp iepazinās ar “Apvārsnis 2020” un ECSEL darba programmu 2020. gada uzsaukumu tematiku, elektronikas un sistēmu komponenšu projektu aktualitātēm un nākotnes izaicinājumiem pētniecības un industrijas savstarpējā sadarbībā.

Šajā laikā tika satikti daudzi jau esošie starptautiskie sadarbības partneri, piemēram, Valeo (Francija), CEA (Francija), ZAPUNI (Čehija), Sioux CCM (Nīderlande), ITML (Grieķija), Infineon (Vācija), Virtual Vehicle (Austrija), TTTech (Austrija), TeraGlobus (Lietuva), Tampere university (Somija), Spinverse un Murata (Somija), LTU (Zviedrija) un daudzi citi.

Tāpat tika nodibināti vairāki jauni nozīmīgi starptautiski sadarbības kontakti ar vadošajām pētniecības institūcijām un industrijas pārstāvjiem, tādiem kā, Infineon Technologies (Vācija), Institut fur Automation und Kommunikation e.V (Vācija), Valeo (Francija), Steinbeis 2i GmbH (Vācija), Murata Integrated Passive Solutions (Francija), MunEDA GmbH (Vācija), BEIA Consult International (Rumānija), Senergia (Somija), Infineon Technologies (Vācija), University of Sassari (Itālija), Indara (Spānija) u.c.

Ar jaundibinātajiem un esošajiem kontaktiem tika diskutēts par aktuālajām zinātnes problēmām, apspriesti  EDI jaunākie pētījumu rezultāti un sasniegumi, kā arī ģenerētas un apspriestas idejas jaunu projekta pieteikumu gatavošanai.

Š.g. 26. novembrī EDI zinātnieks Juris Ormanis piedalījās info dienā “H2020 upcoming calls on Robotics and AI: Information and Brokerage day”.

Tika apmeklētas vairākas konferences sesijas par tuvākajiem H2020 projektiem. Noprezentētas EDI kompetences un Projekta ideja “Trustworthy explainable AI for Smart Hospitals”.

Šajā laikā, iesaistoties diskusijās par aktuālām zinātnes problēmām šajā jomā un par sadarbības iespējām, tika satikti jau esošie un nodibināti jauni starptautiski kontakti ar speciālistiem un biznesa pārstāvjiem kopējai „Apvārsnis 2020” projektu ideju attīstīšanai. Šobrīd notiek pārrunas saistība ar H2020 projekta iesniegšanu (ICT-12).


31.03.2020.

Paveiktais projektā laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. martam

Laika posmā no 01.01.2020. – 31.03.2020. EDI zinātniskais un projekta vadības personāls turpināja īstenot projektu „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3) un sasniedza šādus rezultātus:

Š.g. 14. un 15. janvārī divi EDI zinātnieki Kaspars Ozols un Rihards Novickis piedalījās AENEAS, ARTEMNIS, EPoSS un PENTA organizētajā „ECS Brokerage Event 2020” tīklošanās pasākumā.

Zinātnieki apmeklēja pasākuma informatīvās sesijas, ideju prezentēšanas un partneru meklēšanas sesijas, kā arī plakātu prezentēšanas sesijas, kur Rihards Novickis pārstāvēja projekta ideju “EVISION – Embedded Systems for Autonomy and Safety” un uzstājās ar prezentāciju “Pitch” sesijā, kā arī informēja interesentus pie projekta plakāta.

Tāpat zinātnieki iepazinās ar “Apvārsnis 2020” un ECSEL darba programmu 2020. gada uzsaukumu tematiku, elektronikas un sistēmu komponenšu projektu aktualitātēm, nākotnes izaicinājumiem pētniecības un industrijas savstarpējā sadarbībā.

Šajā laikā tika satikti daudzi jau esošie starptautiskie sadarbības partneri, piemēram, CEA (Francija), ZAPUNI (Čehija), Sioux CCM (Nīderlande), ITML (Grieķija), Virtual Vehicle (Austrija), TTTech (Austrija), Tampere university (Somija), Spinverse (Somija), Centria (Somija), LTU (Zviedrija), IMEC (Beļģija), Institut für Automation and Kommunikation (Vācija) un daudzi citi.

Tāpat tika nodibināti vairāki jauni nozīmīgi starptautiski sadarbības kontakti ar vadošajām pētniecības institūcijām un industrijas pārstāvjiem, tādiem kā, Philips (Nīderlande), VDI|VDE|IT (Vācija), Inovasyon Muchendislik (Turcija), IMEC (Nīderlande), Fraunhofer (Vācija), University of West Bohemia (Čehija) u.c.

Ar jaundibinātajiem un esošajiem kontaktiem tika diskutēts par aktuālajām zinātnes problēmām, apspriesti  EDI jaunākie pētījumu rezultāti un sasniegumi, kā arī ģenerētas un apspriestas idejas jaunu projekta pieteikumu gatavošanai.

No š.g. 25. janvāra līdz 1. februārim EDI zinātnieks Mārtiņš Puķītis piedalījās FSTA 2020 (Fuzzy Set Theory and Applications) konferencē, kur uzstājās ar referātu un prezentāciju “Fuzzy classification of satellite images: fusion of supervised and unsupervised methods”.

Tāpat Mārtiņš Puķītis piedalījās konferences rīkotajos pasākumos, lekcijās un semināros. Iesaistījās diskusijās, iepazīstināti līdzīgi domājošus zinātniekus ar dažiem NevKlas projektā iegūtiem rezultātiem un, veicinot EDI atpazīstamību starptautiskajā pētniecības telpā, veidoja jaunus starptautiskas sadarbības kontaktus.


30.06.2020.

Paveiktais projektā laika posmā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam

Laika posmā no 01.04.2020. – 30.06.2020. saistībā ar Covid-19 Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju no 12.03.2020. līdz 09.06.2020. un citviet pasaulē pieņemtajiem ierobežojumiem EDI zinātniskais un projekta vadības personāls bija ļoti ierobežots projekta „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3) īstenošanā un rezultātu sasniegšanā.


30.09.2020.

Paveiktais projektā laika posmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim

Laika posmā no 01.07.2020. – 30.09.2020. saistībā ar Covid-19 ieviestajiem ierobežojumiem Latvijā un citviet pasaulē EDI zinātniskais personāls bija ļoti ierobežots projekta „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3) īstenošanā un rezultātu sasniegšanā. Taču jau š.g. oktobrī ir plānots piedalīties attālināti vairākās starptautiskās konferencēs.


04.01.2021.

Paveiktais projektā laika posmā no 2020. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim

Š.g. oktobrī EDI zinātnieki: Jānis Ārents, Vitālijs Feščenko, Kristaps Māris Greitāns, Ivars Namatēvs, Līva Ozola un Anatolijs Zencovs laika periodā 05.10. – 09.10.2020. attālināti piedalījās starptauskā konferencē GPU Technology Conference.

Konferences laikā tika iegūta pieredze un zināšanas, tika apmeklēti  webināri par dažādām ar AI saistītām tēmām, no kurām tika uzzināta jaunākā informācija par AI pielietojumiem robotikā, datu apstrādē un veselības aprūpē, kā arī par jaunāko aparatūru AI pielietošanā.

Tajā pašā laikā  EDI zinātnieki: Daniels Jānis Justs un Ansis Skadiņš laika periodā 06.10.-08.10.2020. piedalījās starptauskā konferencē 17th Biennial Conference on Electronics and Embedded Systems BEC2020 video conference.

Konferencē Ansis Skadiņš veiksmīgi prezentēja publikāciju: Edge pre-processing of traffic surveillance video for bandwidth and privacy optimization in smart cities, tika iegūtas zināšanas par jaunākajām tendencēm un iespējamajām pārmaiņām atmiņu tehnoloģijās.

Savukārt š.g. novembrī EDI zinātnieks Raimonds Rava laika periodā 14.-15.11.2020. piedalījās starptautiskā konferencē 2020 7th Intl. Conference on Soft Computing & Machinne Intelligence (ISCMI 2020) 14.-15.11.2020.

Konferencē tika iegūts plašāks un pilnvērtīgāks priekšstats un izpratne par mākslīgā intelekta un nestingrās datošanas pielietojumiem un jaunumiem pasaulē, kā ar gūta pieredze publikācijas prezentēšanā.

Š.g. decembrī EDI zinātnieks Oskars Vismanis laika periodā 15.-16.12.2020. piedalījās starptautiskā konferencē Virtual ROS-Industrial Conference 2020.
Konferencē tika iegūtas jaunas zināšanas par aktualitātēm attiecīgās programmatūras attīstībā un izmantošanā gan industrijā, gan zinātnē.

Visās konferencēs tika veicināta EDI atpazīstamība, kā arī EDI pētniecības rezultātu izplatīšana starptautiskajā pētniecības telpā, veidojot jaunus starptautiskas sadarbības kontaktus.


31.03.2021.

Paveiktais projektā laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. martam

Laika posmā no 01.01.2021. – 31.03.2021. saistībā ar Covid-19 ieviestajiem ierobežojumiem Latvijā un citviet pasaulē EDI zinātniskais personāls bija ļoti ierobežots projekta „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3) īstenošanā un rezultātu sasniegšanā, tomēr iespēju robežās tiek plānots piedalīties attālināti vairākos/dažādos starptautiskos zinātniskos pasākumos.


30.06.2021.

Paveiktais projektā laika posmā no 2021. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam

Laika posmā no 01.04.2021. – 30.06.2021. Covid-19 ieviestie ierobežojumi visā pasaulē arī EDI zinātnisko personālu ļoti ierobežoja projekta „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3) īstenošanā un rezultātu sasniegšanā. Tomēr ar cerīgu skatu nākotnē tiek plānots piedalīties starptautiskos zinātniskos pasākumos klātienē.


30.09.2021.

Paveiktais projektā laika posmā no 2021. gada 1. augusta līdz 30. septembrim

Laika posmā no 01.07.2021. – 30.09.2021. lai arī saistībā ar Covid-19 ieviestajiem ierobežojumiem Latvijā un citviet pasaulē EDI zinātniskais personāls bija ļoti ierobežots projekta „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3) īstenošanā un rezultātu sasniegšanā, tomēr septembra beigās divi EDI zinātnieki: Kaspars Ozols un Roberts Kadiķis piedalījās klātienē TTTech rīkotajā pasākumā pieteikuma “Hover”  gatavošanai “Apvārsnis Eiropa” uzsaukumam CL5-D6-01-01.

Pasākuma laikā abi zinātnieki piedalījās diskusijās par jaunām “Apvārsnis Eiropa” projekta idejām viedo transporta sistēmu, mobilitātes un izskaidrojama mākslīgā intelekta jomās, lai iesniegtu konkurētspējīgus “Apvārsnis Eiropa” projektu pieteikumus.

Tika nodibināti un padziļināti vairāki  nozīmīgi  un starptautiski sadarbības kontakti ar pētniecības institūcijām un industrijas pārstāvjiem, tādiem kā, George Dimitrakopoulos no Infineon, Paolo Burgio no Unimore un Omar Veledar no AVL. Ar jaundibinātajiem un esošajiem kontaktiem tika diskutēts par aktuālajām zinātnes problēmām, EDI pētījumu rezultātiem un sasniegumiem šajās jomās, ģenerētas un apspriestas idejas projekta pieteikumam.


30.12.2021.

Paveiktais projektā laika posmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim

Laika posmā no 01.10.2021. – 31.12.2021. kaut arī saistībā ar Covid-19 ieviestajiem ierobežojumiem Latvijā un citviet pasaulē EDI zinātniskais personāls bija ļoti ierobežots projekta „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3) īstenošanā un rezultātu sasniegšanā, tomēr novembra sākumā divi EDI zinātnieki: Modris Greitāns un Kaspars Ozols devās uz Helsinkiem Somijā, kur klātienē tika organizēts pasākums “Tikšanās ar Spinverse, VTT un Forum Virum”(02.-03.11.2021.).

Pasākuma laikā abi zinātnieki tikās ar Spinverse, VTT, Forum Virum, Nokia Bell Labs un Alto Universtātes pārstāvjiem. Satikti jau esošie un nodibināti jauni, starptautiski kontakti. Piedalījās diskusijās ar potenciālajiem partneriem par aktuālajām zinātnes problēmām, tika apspriesti EDI jaunākie pētījumu rezultāti un sasniegumi. Tāpat tika prezentēta sagatavotā prezentācija par EDI un EDI interesējošiem uzsaukumiem Apvārsnis Eiropa 2022. gada darba programmā.


31.03.2022.

Paveiktais projektā laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. martam

Laika posmā no 01.01.2022. – 31.03.2021. Covid-19 ieviestie bargie ierobežojumi Latvijā un visā pasaulē arī EDI zinātnisko personālu ļoti ierobežoja projekta „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (projekta saīsinājums – EDI SS3) īstenošanā un rezultātu sasniegšanā. Tomēr ar cerīgu skatu nākotnē tiek plānots piedalīties starptautiskos zinātniskos pasākumos gan attālināti, gan klātienē.


30.06.2022.

Paveiktais projektā laika posmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam

Laika posmā no 01.04.2022. – 30.06.2021. Atsākoties klātienes pasākumiem pēc Covid-19 ieviestajiem ierobežojumiem Latvijā un citviet pasaulē, aprīļa otrajā pusē EDI zinātnieks Maksims Ivanovs laika periodā 18.-22.04.2022. devās komandējumā un piedalījās starptautiskā konferencē “International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications” (IPTA) 2022, Zalcburgā, Austrijā, ar prezentāciju “CNN for Hand Washing Movement Classification: What Matters More — the Approach or the Dataset?”

Konferencē nolasītais referāts tiks iekļauts IEEE Xplore, kā arī indeksēts EI. Konferences laikā tika nodibināts kontakts ar pētnieku datorredzes un mašīnmācīšanās jomā, Klāgenfurtes Universitātes (Austrijā) asociēto profesoru Klaus Schoeffmann, un tika panākta vienošanās, ka tuvākajā laikā mēs varētu atrast piemērotu projektu konkursu un kopīgi sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu par mūs interesējošo tēmu (medicīnisko attēlu apstrāde, klasifikācija un analīze, izskaidrojamais mākslīgais intelekts, utt.).

Savukārt maija sākumā EDI zinātnieks Kaspars Ozols laika periodā 03.-04.05.2022. devās komandējumā un piedalījās starptautiskā pasākumā “Apvārsnis Eiropa” KDT-JU programmas organizētajā informācijas un tīklošanās dienā “KDT Kick-off and Brokerage 2022” Briselē, Beļgijā.

Pasākuma laikā K. Ozols apmeklēja visas sesijas, t.sk. ideju prezentēšanas sesijas, kā arī tīklošanās pasākumus. Iepazinās ar KDT darba programmas 2022. gada uzsaukumu tematiku, elektronikas un sistēmu komponenšu projektu aktualitātēm un nākotnes izaicinājumiem pētniecības un industrijas savstarpējā sadarbībā. Nodibināja jaunus kontaktus un satika jau esošos.


30.09.2022.

Paveiktais projektā laika posmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim

Laika posmā no 01.07.2022. – 30.09.2021. Septembra otrajā pusē EDI zinātnieks Valters Āboliņš laika periodā 20.-23.09.2022. devās komandējumā un piedalījās starptautiskā konferencē “Workshop – Current Research in Motor Control”, tostarp darbnīcā, kas norisināsies 21. – 22.09.2022. Vislā, Polijā. Pasākuma laikā V. Āboliņš izveidoja jaunus kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem un apsprieda kopīgas sadarbības iespējas nākotnē. Tāpat tika satikti jau esošie sadarbības partneri, ar kuriem apsprieda esošos pētniecības rezultātus.

Savukārt septembra beigās EDI zinātnieks Oskars Teikmanis laika posmā 26.-28.09.2022. devās komandējumā un piedalījās “The Autonomous” partneru (TTTech, Infineon, Nvidia, Mercedes-Benz, Bosch) tikšanās pasākumā Vīnē, Austrijā.

Pasākuma laikā O. Teikmanis piedalījās darbnīcā par pašbraucošo auto prasībām un to izvērtēšanu. Tāpat piedalījās darbnīcā par Eiropas projektiem, kas veicina savienotās, inteliģentās mobilitātes attīstību. Nodibināja jaunus kontaktus ar dažādu projektu koordinatoriem, Austrijas likumdošanas pārstāvjiem, industrijas pārstāvjiem, kas ražo sensorus un citas autonomās braukšanas sistēmas.


 

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

  Pētnieks

  +371 67558268, Mob. +371 29512306
  Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis

  Vadošais pētnieks

  +371 67558134
  [protected]