ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTĀ ar 1.janvāri 2011.gadā ir uzsākta ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe)  īstenošana. Vienošanās Nr. 2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078.

Projekta zinātniskais vadītājs  Dr.sc.comp.  Kārlis Krūmiņš.

Projekta vispārīgais mērķis ir radīt energoefektīvu tuvdarbības lokācijas tehnoloģiju ar augstu jūtību un izšķiršanas spēju, kuru iespējams izmantot galvenokārt mobilās iekārtās.

Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt superplatjoslas radiofrekvenču lokācijas tehnoloģiju un eksperimentālo prototipu ar šo tehnoloģiju sasniedzamo iespēju demonstrēšanai.

Projekts un pētījums atbilst prioritāram zinātnes virzienam „Inovatīvi materiāli un tehnoloģijas”, ir starpdisciplinārs, jo aptver inženierzinātnes un datorzinātnes nozares – elektronikas un signālu apstrādes tehnoloģijas. Projekta rezultātiem ir tieša pozitīva ietekme uz prioritārām tautsaimniecības nozarēm – elektronisko un optisko iekārtu ražošana, kuras saskaņā ar Ekonomikas atveseļošanas plānu dos vislielāko ieguldījumu izaugsmē līdz 2015. gadam.

Projekts tiek īstenots Elektronikas un datorzinātņu institūtā, veidojot sinerģisku efektu ar ESF 1.1.1.2 aktivitātes projektu „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs”.

Projekta izpildes termiņš: 2011. gada 1. janvāris – 2013. gada 31. decembris.
Projekta kopējais finansējums: 277907 LVL, no tā ERAF finansējums 257063 LVL un EDI ieguldījums 20844 LVL.

14.04.2011.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe). Vienošanās Nr.  2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 progresa dokumenti par 1.pārskata periodu no 01.01.2011.g līdz 31.03.2011.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 1.pārskata periodu no 01.01.2011.g līdz 31.03.2011.g.

14.07.2011.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe). Vienošanās Nr.  2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 progresa dokumenti par 2.pārskata periodu no 01.04.2011.g līdz 30.06.2011.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 2.pārskata periodu no 01.04.2011.g līdz 30.06.2011.g.

Projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija”
Nr. 2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 izpildītāji

Strobējamie komparatori, pētījumi pasaulē.

HIGH SENSIVITY COMPARATOR TYPE SAMPLING CONVERTER

14.10.2011.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe). Vienošanās Nr.  2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 progresa dokumenti par 3.pārskata periodu no 01.07.2011.g līdz 30.09.2011.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 3.pārskata periodu no 01.07.2011.g līdz 30.09.2011.g.

13.01.2012.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe). Vienošanās Nr.  2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 progresa dokumenti par 4.pārskata periodu no 01.10.2011.g līdz 31.12.2011.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 4.pārskata periodu no 01.10.2011.g līdz 31.12.2011.g.

16.05.2012.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe). Vienošanās Nr.  2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 progresa dokumenti par 5.pārskata periodu no 01.01.2012.g līdz 30.04.2012.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 5.pārskata periodu no 01.01.2012.g līdz 30.04.2012.g.

14.09.2012.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe). Vienošanās Nr.  2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 progresa dokumenti par 6.pārskata periodu no 01.05.2012.g līdz 31.08.2012.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 6.pārskata periodu no 01.05.2012.g līdz 31.08.2012.g.

15.01.2013.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe). Vienošanās Nr.  2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 progresa dokumenti par 7.pārskata periodu no 01.09.2012.g līdz 31.12.2012.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 7.pārskata periodu no 01.09.2012.g līdz 31.12.2012.g.

15.05.2013.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe). Vienošanās Nr.  2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 progresa dokumenti par 8.pārskata periodu no 01.01.2013.g līdz 30.04.2013.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 8.pārskata periodu no 01.01.2013.g līdz 30.04.2013.g.

24.07.2013. raidījumā “Eiropas josta” Latvijas Radio 2, plkst. 12.30. ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe). Nr.2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 zinātniskais vadītājs  Dr.sc.comp.  Kārlis Krūmiņš stāsta par sasniegtiem rezultātiem projekta izpildē. http://www.latvijasradio.lv/program/2/2013/07/20130724.htm

13.09.2013.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe). Vienošanās Nr.  2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 progresa dokumenti par 9.pārskata periodu no 01.05.2013.g līdz 31.08.2013.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 9.pārskata periodu no 01.05.2013.g līdz 31.08.2013.g.

29.01.2014.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe). Vienošanās Nr.  2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 progresa dokumenti par 10.pārskata periodu no 01.09.2013.g līdz 31.12.2013.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 10.pārskata periodu no 01.09.2013.g līdz 31.12.2013.g.

Publikācijas:

1. M. Greitans, E. Hermanis, V. Aristov ” Amplitude–Frequency Band Control for Oscilloscopes and Signal Converters “. Automatic Control and Computer Sciences, Vol.45, Issue 4, 2011. pp.218–222.М. Грейтанс, В. Аристов и Э. Херманис “Контроль амплитудно-частотной полосы осциллографов и преобразователей сигналов, Выпуск  No.4, 2011  (Vol. 45) с.49-54.
http://www.springerlink.com/
http://www.scopus.com/

2. Э. Бейнер и К. Круминьш „Исследование динамики стробируемого балансного компаратора”, АВТОМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, Выпуск  No.6, 2011  (Vol. 45)c.21-30. E. Beiner and K. Krumin’sh “Research of dynamics of a gated balanced comparator “Automatic Control and Computer Sciences Volume 45, Number 6 (2011), pp.314-321.
http://www.springerlink.com/
http://www.scopus.com/

3. М. Грейтанс, В. Аристов и Т. Лайминя „Применение преобразования Карунена-Лоэва в биорадиолокации: Моделирование дыхания”, АВТОМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. Выпуск  No.1, 2012  (Vol. 46)c.28-36. Greitans, M., Aristov, V., Laimina, T., “Application of the Karhunen-Loeve transformation in bio-radiolocation: Breath simulation” Automatic Control and Computer Sciences. Vol.46, Number 1, 2012. pp.18-24.
http://www.springerlink.com/
http://www.scopus.com/

4. K. Kruminsh and V. Plotsinsh. “Signal distortions in comparator pulse gate transformation using the statistical method for a low number of samples”. Automatic Control and Computer Sciences. Volume 46, Number 3 / May 2012, pp.139-145.
http://www.springerlink.com/
http://www.scopus.com/

5. Грейтанс Модрис, Херманис Эвалдс, Аристов Владимир, “ОБРАБОТКА ЗАШУМЛЕННОГО СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА МЕТОДОМ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ”.  Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2012. № 8. (63) , c. 30-35. ISSN 1993-5552. http://www.gramota.net/materials/1/2012/8/

6.M. Greitans and V. Aristov, “Conservation of the Law of Phase Modulation for UWB Pulse Signals in the First Principal Component”, “Automatic Control and Computer Sciences” Vol.46, Number 4, 2012 , Allerton Press, Inc.  pp.179-184. М.Грейтанс и В. Аристов, „Сохранение закона фазовой модуляции UWB импульсного сигнала в первой главной компоненте”, ”Автоматика и вычислительная техника” – АВТ, Выпуск  No.4, 2012, с.47-54. http://www.springerlink.com/
http://www.scopus.com/

7. N. Agafonovs and G. Supols. “Design and evaluation of a stroboscopic signal converter based on discrete transistor clocked comparator”. 2012 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012) October 3-5, 2012,Tallinn, Estonia. pp. 69-73.
http://www.ieee.org/conferences_events/index.html
http://www.elin.ttu.ee/bec/12/?leht=vorm18-Programme.html

8. V. Karklinsh, “The Adaptive „Up-and-Down” Method with a Variable Step”, “Automatic Control and Computer Sciences” – AC&CS, Vol.46,  Number 5, 2012, , Allerton Press, Inc., pp.232-237.В. Карклиньш, “Адаптивный метод “up-and-down” с переменным шагом, ”Автоматика и вычислительная техника” – АВТ. Выпуск  No. 5,  2012  (Vol. 46) с.70-78. http://www.springerlink.com/, http://www.scopus.com/

9.K. Kruminsh and V. Plotsinsh  „Adaptive k-Up-and-Down Method for Comparator Type Equivalent Time Conversion, “Automatic Control and Computer Sciences” – AC&CS, Vol.46,  Number 6,  2012 Allerton Press, Inc. pp.280-287.  К. Круминьш и В. Плоциньш,  “Адаптивный k-up-and-down метод при компараторном стробоскопическом преобразовании сигналов UWB радиолокации”, “Автоматика и вычислительная техника”, Рига, 2012,( Vol.46)No.6, c.58-68. http://www.springerlink.com/http://www.scopus.com/

10. Грейтанс М.,  Аристов В „Извлечение информации из СШП импульсного   сигнала с использованием  преобразования Карунена-Лоэва” , Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, Радіоелектроніка та телекомунікації, № 738 (2012), c 38-42. http://vlp.com.ua/taxonomy/term/3251http://vlp.com.ua/node/9823

11. Селиванов А. Компьютерно-управляемая система дискретного стробоскопического преобразователя сигналов”  Вестник НТУ “ХПИ” ПИМ-2012, Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика i моделювання. –  Харків:  НТУ  “ХПІ”, 2012.  –  № 62 (968), с.177-184. http://pim.net.ua/Archive.php?Vest=arch_pim_12.htm

12. V.Aristovs „Импульсный локатор и метод главных компонент как средства анализа параметров дыхания”, Альманах современной науки и образования. Тамбов:, Грамота, 2013. № 3, lpp.20-23 (ISSN 1993-5552) http://www.gramota.net/materials/1/2013/3/

13. Vladimir Aristov, “UWB radar “sees” a human’s breathing in the space of principal components”, Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development, 1st International Scientific conference, 21-22th March 2013, Stuttgart, Germany. (ISSN 2195-2183) lpp. 138-139. http://www.ortpublishing.de/

14. Vladimirs Aristovs, Mārtiņš Kalējs, Kārlis Krūmiņš ”Radiolokators slimnīcā”. Elektroniskais žurnāls Terra 2.0 (www.terra.lu.lv), http://www.lu.lv/terra2/raksti/t/23978/

15.K. Krumin’sh, V. Plotsin’sh, “Combined adaptive up-and-down method for equivalent time signal transformation”, pp. 283-288.,“Automatic Control and Computer Sciences” – AC&CS Vol. 47,  Number 5,  2013, Allerton Press, Inc. К. Круминьш , В. Плоциньш. “КОМБИНИРОВАННЫЙ АДАПТИВНЫЙ UP-AND-DOWN МЕТОД СТРОБОСКОПИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ”. – Автоматика и вычислительная техника. Рига.  – 2013. (Vol. 47) – No.5. – С.80-88. http://www.springerlink.com/
http://www.scopus.com/

16. K. Kruminsh, V. Plotsinsh „Speed of operation of equivalent time methods for conversion of noisy signals: A review”,  pp. 318-325. “Automatic Control and Computer Sciences” – AC&CS Vol. 47,  Number 6,  2013 Allerton Press, Inc.  К. Круминьш, В. Плоциньш “Быстродействие стробоскопических методов преобразования зашумленных сигналов (обзор)” – АВТОМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. – 2013. – No.6. – С.42-52. http://www.springerlink.com/
http://www.scopus.com/


Stenda referāta tēzes:

Modris Greitans, Vladimir Aristov. Retrieval information from the UWB pulse signal using the Karhunen Loeve trasform. 11th International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science”. TCSET’2012, 21-24 February 2012, Lviv-Slavske, Ukraine.
http://ieeexplore.ieee.org
http://www.scopus.com/

Rezultāti prezentēti starptautiskās konferencēs:

Konference “Проблемы информатики и моделирования (ПИМ-2012)”24-30 Sept. 2012.g. Jalta, Ukraina http://www.pim.net.ua/ “Computer manageable system of discrete stroboscopic signal converter”, (A.Selivanovs)

13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia, “Design and evaluation of a stroboscopic signal converter based on discrete transistor clocked comparator” (N.Agafonovs)

Patents:

Iesniegts starptautiskā patenta pieteikums 02.05.2012.g. Nr. PCT/LV2012/000007 „ULTRA-WIDEBAND SHAPENER FOR EXCITATION A SYMMETRIC ANTENNA”. Izgudrotāji: Modris Greitāns, Vladimirs Aristovs, Kārlis Krūmiņš. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. 4.02.2013.g. saņemts PCT (Patent Cooperation Treaty) pozitīvs atzinums. International Publication Date: 7.11.2013.; International Publication Number: WO 2013/165229 A1; ApplicationNo/Patent No: 127229227.7-1805  PCT/LV2012000007; EP2695297.

Reģistrēts patents Nr. 14641 „Komparatora tipa stroboskopiskais pārveidotājs”, Izgudrotaji Kārlis KRŪMIŅŠ, Elmārs BEINERS, Vilnis PĒTERSONS. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts oficiālajā izdevumā 20.02.2013.g.

Reģistrēts patents Nr. 14730 „Strobējams komparators”. Izgudrotaji Kārlis KRŪMIŅŠ, Elmārs BEINERS, Vilnis PĒTERSONS. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts oficiālajā izdevumā 20.11.2013.g.

Iesniegts Latvijas patenta pieteikums 25.11.2013.g. Nr. P-13-186 „Strobējams komparators ar aizkaves līniju”. Izgudrotaji Kārlis KRŪMIŅŠ, Elmārs BEINERS, Vilnis PĒTERSONS, patents reģistrēts ar Nr. 14803, publicēts oficiālajā izdevumā 20.01.2014.g.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

  Pētnieks

  +371 67558128
  [protected]
  Mg. math. Tamāra Laimiņa

  Zinātniskais asistents

  +371 67558202; +371 67558207.
  [protected]
  Dr.Sc.Ing. Vladimirs Aristovs

  Vadošais pētnieks

  +37167558141
  [protected]