Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts „Bezkontakata ledus biezuma mērītājs” (EDI-ICE) identifikācijas Nr. KC-PI-2020/40

Līgums  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā  Nr.KC-L-2017/14

Projekta mērķis – sagatavot komercializācijai bezkontakta ledus biezuma mērīšanas tehnoloģiju.

Projekta uzdevumi (sadalīti pa aktivitātēm):

 • Tehnoloģijas pētniecības un izstrādes aktivitātes:
  • Veikt testēšanu reālos apstākļos (divos posmos) laikā, kad dabā ūdenstilpnes sedz ledus.
  • Veikt iekārtas uzlabošanu, pilnveidojot gan shēmtehniku, gan programmējumu, gan tās ergonomiskumu.
  • Izstrādāt specializētu aplikāciju lietotājam, kas nodrošinātu maksimālu iekārtas pielietojuma efektivitāti un ieguldījumu atdevi.
  • Noteikt EMS atbilstību normām.
 • Komercializācijas aktivitātes:
  • Veikt komercializācijas piedāvājumu sagatavošana un virzīšana
  • Piedalīties izstādēs/virtuālos expo
  • Sagatavot licences/pārdošanas līgumu

Demo lapa: https://girtssmelters.wixsite.com/polareyed

Atsauce uz projekta pirmo posmu: https://www.edi.lv/projects/bezkontakta-ledus-biezuma-meritajs-edi-ice/

Projekta kopējais finansējums: līdz 250696.21 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 225626.59 EUR

 


Laika periodā no 01.06.2021. līdz 31.08.2021.

paveiktais:

Tehnoloģijas pētniecības un izstrādes aktivitātēs:

 • Turpinās darbs pie nākamās ledus biezuma mērītāja iekārtas prototipa iterācijas aparatūras izstrādes.
 • Veikta dažādu biezumu ledus imitācijas betona plākšņu izgatavošana un eksperimentāla testēšana, izmantojot esošo ledus biezuma prototipa versiju.
 • Turpināti sagatavošanās darbi, lai sagatavotu mākslīgi iegūtus (sasaldētus) jūras ledus gabalu paraugus.
 • Pilnveidotas modulārā radara prototipa moduļu korpusu un stiprinājumu koncepta skices.
 • Izveidots prototipa barošanas (LiIon akumulatora) bloka korpusa tehniskais rasējums.
 • Izveidots akumulatora bloka un radara prototipa elektriskā savienojuma daļas tehniskais rasējums.
 • Iesākta ledus biezuma mērītāja iekārtas prototipa nākamās iterācijas antenu variantu izpēte un skiču izveide.
 • Veikta biezuma mērītāja esošās prototipa programaparatūras koda pārskatīšana, sakārtošana un atkļūdošana.
 • Izveidots modulārā ledus biezuma mērītāja kaskādē slēgto moduļu programmaparatūras ielādes (bootloader) protokols un veikta tā testēšana izmantojot pieejamos izstrādes rīkus.
 • Sākta programmaparatūras dokumentācijas izveide, izmantojot Doxygen rīku.

Komercializācijas aktivitātēs:

 • Tehnoloģijas demonstrācija (fiziski vai virtuāli).
 • Mārketinga materiālu gatavošana iekļaujot testos iegūtos rezultātus
 • Komunikācija ar Skandināvu partneriem par iespējamiem komercializācijas un sadarbības modeļiem.
 • Komunikācija ar industrijas pārstāvjiem no Krievijas par sālsūdens ledus mērīšanu.
 • Turpinās sadarbība ar LIAA ārvalstu pārstāvjiem (Zviedrija, Somija, Norvēģija, ASV, Krievija).

Laika periodā no 01.03.2021. līdz 31.05.2021.

paveiktais:

Tehnoloģijas pētniecības un izstrādes aktivitātēs:

 • Veikti kontakta veida ledus biezuma mērījumi Ķīšezerā ar esošo EDI-ICE ledus biezuma mērītāja koncepta pārbaudes prototipu.
 • Veikta Radara prototipa programmaparatūras (firmware) un mikrodatora programmatūras pielāgošana Drona use-case validācijai.
 • Veikti bez kontakta veida ledus biezuma mērījumi Ķīšezerā ar esošo EDI-ICE ledus biezuma mērītāja prototipu uzmontētu uz lidojošas platformas (quad-copter).
 • Apkopota EDI-ICE pirmā (koncepta pārbaudes) prototipa tehniskā informācija.
 • Apkopoti iepriekš veikto eksperimentālo mērījumu dati un veikta to pēcapstrāde.
 • Pilnveidots sākotnējais ledus biezuma mērīšanas algoritms balstoties uz iepriekš iegūtiem reālas vides un mākslīgi realizētas vides datiem.
 • Izstrādāts jauns un uz iepriekš iegūtiem eksperimentāliem datiem notestēts ledus biezuma noteikšanas algoritms.
 • Python GUI pilnveidošana. Esošajam Python GUI tika pievienotas jaunas opcijas: apstrādāto datu attēlošana un B-scan attēlošana.
 • Iesākta nākamās ledus biezuma mērītāja iekārtas prototipa iterācijas aparatūras izstrāde
 • Sākta nākamās ledus biezuma mērītāja iekārtas prototipa iterācijas korpusa koncepta izveide un materiālu atlase. Izveidotas modulārā radara protitipa moduļu korpusu un stiprinājumu koncepta skices.
 • Veikta ledus biezuma mērītāja kalibrācijas (lineārā) stenda mehānisko komponentu atlase un korpusu rasējumu izveide Solidworks vidē.
 • Uzprojektēti un izgatavoti (3D printēti) prototipa moduļu stiprinājuma elementi dažādām kastēm
 • Veikti priekšdarbi mākslīgi sagatavota jūras ledus biezuma eksperiementāliem mērījumiem
 • Izveidots ledus imitācijas stends, kurā kā ledus imitācijai tiek izmantotas betona plāksnes bez armatūras.

Komercializācijas aktivitātēs:

 • Tehnoloģijas demonstrācija (fiziski vai virtuāli).
 • Mārketinga materiālu gatavošana iekļaujot testos iegūtos rezultātus
 • Komunikācija ar potenciālajiem klientiem. Atgriezeniskās saites veidošana ar klientiem un lietotājiem, lai uzlabotu produkta funkcionalitāti un lietojamību – definēti 2 produka veidi dažādiem tirgus segmentiem, definētas to funkcionalitātes un tehniskie parametri, saņemta pirmā validācija no potenciālajiem sadarbības partneriem.
 • Sadarbība ar LIAA ārvalstu pārstāvjiem (Zviedrija, Somija, Norvēģija, ASV, Krievija). No abām pusēm parakstīts NDA ar Somijas kompāniju.

Laika periodā no 01.01.2021. līdz 28.02.2021.

 • Apkopotas iepirekšējo aparatūras, programmatūras un programmaparatūras iestrādes.
 • Veikta esošā prototipa – portatīvas ierīces sagatavošanas testēšanai reālos apstākļos.
 • Veikta prototipa darbības testēšana laboratorijas apstākļos (EDI telpās).
 • Veikta esošā prototipa aparatūras, programaparatūras un programmatūras pilnveidošana.
 • Izstrādāta ekperimentālo mērījumu veikšanas metodika.
 • Veikta datu apstrādes algoritma pielāgošana esošajam EDI-ICE prototipam
 • Veikti Ķīšezera ledus biezuma mērīšanas eksperimenti, pie dāžadiem klimatiskiem apstākļiem, uz Ķīšezera un Bābelītes ezera.
 • Apstrādāti iegūtie mērījumu dati un izdarīti secinājumi, apkopoti nepieciešami aparatūras un programmatūras labojumi.
 • Veikta ledus biezuma mērīšanas metodikas pilnveidošana.
 • Veikta drona pielietojumgadījuma konceptuāla validācija kopā ar Rīgas Pašvaldības policiju.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. ing. Madars Mileiko

  Zinātniskais asistents

  +371 67558141
  [protected]
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

  Pētnieks

  +371 67558128
  [protected]