Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana (EDI-APE)

Projekta numurs:2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002

Projekta atbildīgā par saturisko ieviešanu: Ieva Tentere

Projekta vispārīgais mērķis ir Elektronikas un datorzinātņu institūta (turpmāk – EDI un /vai Institūts) Rīcības plānā minēto uzdevumu ieviešana, kas nodrošinās  institucionālās izcilības attīstību, veiktspējas un pārvaldības efektivitātes uzlabošanu un starptautiskā izvērtējuma rekomendāciju ieviešanu. Sagatavojot projekta iesniegumu ņemts vērā informatīvā ziņojumā „Par zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanas rīcības plāna, kas ietver Viedās specializācijas stratēģijas pasākumu plānu un rezultātu rādītāju sistēmas aprakstu, izstrādes progresu” noteiktais.

Projektā paredzētas piecas aktivitātes:

  1. EDI attīstības stratēģijas izstrāde.
  2. Resursu vadības sistēmas pilnveidošana.
  3. Rezultātu pārvaldības sistēmas ieviešana.
  4. Mērķsadarbības pilnveide starp EDI un citām zinātniskajām institūcijām un augstskolām.
  5. Attīstības projekta sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrāde.

Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt EDI attīstības stratēģiju, kas sevī ietver pētniecības programmas izstrādi, kura atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām un EK stratēģijai „ES 2020”, uzlabot grāmatvedības sistēmas funkcionalitāti, paredzot  resursu vadības programmatūras iegādi un ieviešanu, kas nodrošina iespēju aprēķināt katra pētniecības projekta un tā izstrādnes pilno pašizmaksu, ieskaitot mašīnstundu uzskaiti, izstrādāt rezultātu pārvaldības sistēmu, kas nodrošinās EDI stratēģisko mērķu sasniegšanu, kas noteikti Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, īstenot pasākumus, kas vērsti uz mērķsadarbības pilnveidi starp EDI un citām zinātniskajām institūcijām un augstskolām un sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi attīstības projektam no nākamā perioda struktūrfondu līdzekļiem.

Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta īstenošanas ilgums 10 mēneši no 01.03.2015. līdz 31.12.2015.

Projekta kopējais finansējums:219 609 EUR


27.03.2015. Izsludināts iepirkums “Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa konferenču zāles priekštelpas atjaunošana”

12.06.2015. Noslēgts sadarbības līgums ar Transporta un sakaru institūtu par sadarbību zinātniskajā darbībā, studijās un inovāciju jomā

15.06.2015. Izsludināts iepirkums „Institūta finanšu vadības un grāmatvedības politikas sākotnējais ex-ante audits”

15.06.2015. Izsludināts iepirkums „Institūta koplietošanas korpusa, ieejas halles logu un durvju atjaunošana”

18.06.2015. Izsludināts iepirkums „Institūta funkciju un uzdevumu ārējais audits, attīstības potenciāla izvērtējums un rekomendāciju izstrāde attīstības stratēģijai”

25.06.2015. Izsludināts iepirkums „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide”

07.07.2015. Noslēgts līgums ar SIA “Revīzija un vadības konsultācijas” par  Institūta finanšu vadības un grāmatvedības politikas sākotnējā ex-ante auditu ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 ietvaros” Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/11.

14.07.2015. Noslēgts līgums ar SIA “Mondot” par Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveidi

17.07.2015. Noslēgts līgums ar OÜ „Technopolis Group Esti” par Institūta funkciju un uzdevumu ārējā audita, attīstības potenciāla izvērtējumu un rekomendāciju izstrādi attīstības stratēģijai RAF līdzfinansētā projekta Nr. 2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002

20.07.2015. Noslēgts līgums ar SIA “Windows Factory” par Institūta koplietošanas korpusa, ieejas halles logu un durvju atjaunošanu ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 ietvaros.

21.07.2015. Uzņēmums OÜ „Technopolis Group Esti” un pieaicinātais eksperts viesojās Institūtā ar mērķi veikt Institūta funkciju un uzdevumu ārējo auditu, attīstības potenciāla izvērtējumu un rekomendāciju izstrādi Institūta attīstības stratēģijai ERAF līdfinansētā projekta Nr. 2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 ietvaros.

07.08.2015. Uzņēmums OÜ „Technopolis Group Esti” iesniedz ekspertu sagatavoto ziņojumu par EDI organizatorisko struktūru, funkcijām, uzdevumiem un attīstības potenciālu, kā arī rekomendācijas EDI attīstības stratēģijas izstrādei un saturam. Kopsavilkums

07.08.2015. Izsludināts iepirkums „Konferenču zāles aprīkojuma iegāde ERAF līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros”

14.08.2015. VIAA iesniegts pirmais projekta progresa pārskats par periodu no 01.03.2015. līdz 31.07.2015.

21.08.2015. Noslēgts līgums ar SIA “Info-Serv Rīga” par Milestone XProtect Professional licenču piegādi projekta Nr. 2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 ietvaros.

28.08.2015. un 03.09.2015. Noslēgti līgumi ar SIA “NT Piedzīvojumi” un SIA “Sentios” par aprīkojuma iegādi Konferenču zālei.

13.10.2015. Izsludināts kārtējais iepirkums par aprīkojuma iegādi „Konferenču zāles aprīkojuma iegāde ERAF līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros.

19.11.2015. Š.g. 19. novembrī Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros Elektronikas un datorzinātņu institūta direktore Ieva Tentere un Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks parakstīja partnerības līgumu, kas paredz īstenot šādus mērķsadarbības veidus un pasākumus:
1.    zināšanu partnerībā:
1.1. EDI dalību LU promocijas darbu vadībā un promocijas padomju darbībā, kā arī augstskolas studiju programmu vai studiju virzienu padomju darbībā;
1.2. LU iesaisti EDI starptautiskās konsultatīvās padomes darbā;
1.3. LU un EDI sadarbību zināšanu un tehnoloģiju pārnesē;
1.4. EDI dalību LU studiju programmu īstenošanā;
1.5. juridiskā ietvara izstrādi atsevišķu studiju programmu vai to daļu vadības deleģēšanai EDI;
1.6. juridiskā ietvara izstrādi partnerības īstenošanai klasteru, konsorciju, inovāciju kopās, ES pētniecības un inovācijas atbalsta programmās;
1.7. citas aktivitātes, lai nodrošinātu Pušu Attīstības stratēģijās 2015.-2020.gadam definēto mērķu sasniegšanu.
2.    partnerībā kopīga mērķa īstenošanai:
2.1.    Pušu sadarbību, piedaloties klāsteru, konsorciju, inovācijas kopu izveidē, t.sk., “Baltsmarttech ” izveidē;
2.2. Pušu sadarbību inovācijas atbalsta pasākumu sniegšanā;
2.3. Pušu sadarbību pētniecības projektu īstenošanā, t.sk., ES pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 ietvaros;
2.4. sekmēt zinātnieku, doktorantu un maģistrantu sadarbības veicināšanu, paredzot iespēju izmantot pētniecības infrastruktūru, tai skaitā pētnieciskās laboratorijas un iekārtas, kā arī paredzot pētnieciskās prakses apguvi.
3.    resursu partnerībā:
3.1. nodrošināt abpusēju piekļuvi pētniecības infrastruktūrai;
3.2. Pušu koplietošanas pētniecības infrastruktūras izveidē.

 

02.12.2015. Ar Institūta zinātniskās padomes lēmumu apstiprināts Elektronikas un datorzinātņu institūta Starptautiskās konsultatīvās padomes nolikums.

03.12.2015.

Izdevumā “Izglītība un kultūra” Nr.21 (487) 11.lpp publicēts raksts “Uzlabotā EDI pētieciskā darbība palielinās Latvijas tehnoloģiju kapacitāti” par ERAF līdzfinansētā projekta Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002 “Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana (EDI-APE)” īstenošanu Institūtā.

Pilnu rakstu var atrast šeit

11.12.2015. Kanālā Rīga TV 24 18:00 sižets par ERAF līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) īstenošanu EDI.

21.12.2015. tika noslēgts sadarbības līgums starp EDI un RTU ar kopīgu mērķi veicināt EDI UN RTU rīcībā esošās mācību un pētniecības bāzes efektīvu izmantošanu un attīstību elektronikas, telekomunikāciju, datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas nozarēs, kā arī izcilību pētniecībā un studijās, nodrošinot savstarpēju mērķsadarbību šādās jomās:

1.1.1. studējošo apmācība;

1.1.2. zinātniskā, pētnieciskā un inovāciju darbība;

1.1.3. starptautiskā sadarbība.

Iesaistītie zinātnieki