29.05.2020.

Paveiktais ERAF projektā “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums Nr. 1.1.1.1/18/A/139, laika posmā 01.03.2020. – 31.05.2020.:

Izstrādāts atvieglota svara antenu moduļa pie drona stiprināmā korpusa konceptuālais makets. Izveidots tā 3D modelis un izdrukāti vairāki varianti, iteratīvi veicot dažādas izmaiņas un uzlabojumus.

Veikti uzlabojumi raidītāja testa maketa darbībā.

Veikta uztvērēja moduļa izstrāde un veikta tā parametru pārbaude.

Izstrādāti uz drona stiprināmu korpusu 3D modeļi radara raidītāja maketam un uztvērēja maketam.

Drons aprīkots ar izstrādātajiem antenu moduļu maketiem un veikti testa lidojumi ar mērķi novērtēt izgatavoto korpusu praktisko pielietojamību.

Izveidota Python programma radara datu attēlošanai portatīvā datorā, izmantojot WiFi savienojumu ar ePC uz Radaru. EPC sistēma pārlikta uz Raspberry Pi 4, lai izmantotu tā iebūvēto WiFi moduli datu attēlošanai.

Tika implementēta iespēja sūtīt radara konfigurāciju no ePC, ievadot parametrus Python skriptā, nevis atjaunot radara MCU kodu.

 

28.02.2020.

Paveiktais ERAF projektā “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums Nr. 1.1.1.1/18/A/139, laika posmā 01.12.2019. – 29.02.2020.:

Veikta piemērota āra telpas testa poligona vietu izpēte.

Veikta drona un radara raidošo un uztverošo iekārtu savstarpējās elektromagnētiskās saderības pārbaude, veicot lidojuma testu ar ieslēgtu radaru.

Veikti EDI ēkas telpu skenēšanas eksperimenti, skenēšanu veicot caur ēkas ārsienām.

Veikta skenējošā drona vadīšanas (pozicionēšanās) precizitātes  uzlabošana, izmantojot atbalsta dronu un optiskos marķierus idejas pārbaudei.

Izstrādāti vairāki antenu un raidītāju testa maketi un veikti to darbības eksperimentālā pārbaude gan antenu testa maketā, gan veicot eksperimentālu EDI iekštelpu caur sienu skenēšanu.

 

 


 

29.11.2019.

Paveiktais ERAF projektā “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums  Nr. 1.1.1.1/18/A/139, laika posmā 01.09.2019. – 30.11.2019.:

Veikta projekta mērķu realizācijai iespējamo alternatīvu risinājumu apzināšana.

Veikta potenciāli izmantojamo antenu testēšana, izmantojot ķēžu analizatoru.

Sākts darbs pie platjoslas, impulsu radaru antenu testa stenda izveides.

Veikti telpu izmaiņu noteikšanas eksperimentālie pētījumi, izmantojot pieejamo aparatūru.

Veikti iekštelpu un āra telpas skenēšanas (attēlu veidošana) eksperimentālie pētījumi, izmantojot pieejamo aparatūru.

Apzināti radioviļņu skenēšanas metožu tehnoloģiskie ierobežojumi un noteikti izstrādājamo radaru sensoru moduļu tehniskie parametri.

Izpētītas dronu spietu vadības iespējas (esošā situācija) un  iespējamie attīstības virzieni.

Veikti telpu un areālu skenēšanai nepieciešamo maršruta precizitātes noteikšanas eksperimentālie pētījumi, izmantojot pieejamos GPS sensorus.

 


29.11.2019.

ERAF projekts “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums Nr. 1.1.1.1/18/A/139

SIA “DATI Group”, SIA  2019. gada 4. jūnijā noslēdza līgumu Nr. 1.1.1.1/18/A/139 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, kurā kā sadarbības partneri piesaistīti Elektronikas un datorzinātņu institūts un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par mobilu sensoru datu savākšanu slēgtās telpās no ārienes un to pārraidi zemas kvalitātes datu pārraides tīklojuma apstākļos. Iegūtās zināšanas paredzēts praktiski pārbaudīt jaunas paaudzes mobilo sensoru platformās, izveidojot prototipu un aprobējot tā lietojamību reālu uzdevumu veikšanā.

Projekta rezultātā, atrisinot pastāvošo problemātiku un iegūstot nepieciešamās zināšanas, veicot tālāku tās komercializāciju (nodrošinot ilgtspēju), vairāki publiskie un privātie dienesti iegūtu savā rīcībā jaunas paaudzes areālu un telpu apsekošanas iekārtas (risinājumus), kas ļaus uzlabot pakalpojumu kvalitāti un, operatīvi reaģējot uz skenēšanas sistēmas konstatētajām izmaiņām, spēs preventīvi novērst pretlikumīgas darbības, vai risinātu procesu optimizācijas uzdevumus. Iegūto zināšanu komerciālu pēctecību plānots nodrošināt licencējot izstrādāto dzini kā pievienojamu līdzīga pielietojuma spietu sistēmās, kā arī pēc atbilstošas lokalizācijas izveidojot eksportam paredzētas versijas un sniedzot produkta atbalsta pakalpojumus, gan komercializējot ar sensoriem aprīkojot robotu spietu datu savākšanas pielietojumos.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 876 428,71 EUR apmērā, no tām plānotais ERAF atbalsta apmērs 597 563,98 EUR jeb 68,18% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta faktiski uzsākts ar š.g. 1. septembri un to plānots īstenot 24 mēnešu laikā, t.i. līdz 2021. gada augusta beigām.

 

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. ing. Maksis Celitāns

  Asistents

  +371 67558115
  [protected]
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

  Pētnieks

  +371 67558128
  [protected]
  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

  Pētnieks

  +371 67558110
  [protected]
  Mg. sc. ing. Romāns Maļiks

  Asistents

  +371 67558172
  [protected]