Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu platformu satiksmes datu apkopošanai, izplatīšanai un pārvaldei, kas varētu kalpot par pamatu jaunu produktu izstrādei, kuri atbalstītu videi draudzīgāku un efektīvāku pilsētu pārvaldību.
Atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijai un Frascati P&A klasifikācijai Projekts tiks realizēts nozares “Dabaszinātnes” 1.2.apakšaktivitātes “Datorzinātne un informācijas zinātne” un nozares “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” 2.2.apakšnozares “Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas” ietvaros. Projekta īstenošanas joma atbilst Viedās specializācijas jomai “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, kā arī pirmajam un otrajam tautsaimniecības transformācijas virzienam un izaugsmes prioritātēm.
Projekts ir ar saimniecisku darbību saistīts, un tiks īstenots par Projekta īstenotāja privātajiem finanšu līdzekļiem. Projekta īstenošanas laikā mērķa grupai būs pieejams atbalsts un plānots attiecināt Projektā iesaistītā personāla atalgojumu, iekļaujot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas, materiālu un inventāra izmaksas, un komandējumu izmaksas.
Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
Rūpnieciskie pētījumi:
(1) Sensoro datu modeļa un ieguves metožu izstrāde;
(2) Mašīnmācīšanās pielietošana datu analīzei un lēmumu pieņemšanai;
(3) Lielapjoma (video) datu ieguves risinājumi.
Eksperimentālā izstrāde:
(4) Platformas prototipa izstrāde.