iTrEMP project

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu platformu satiksmes datu apkopošanai, izplatīšanai un pārvaldei, kas varētu kalpot par pamatu jaunu produktu izstrādei, kuri atbalstītu videi draudzīgāku un efektīvāku pilsētu pārvaldību. Projekts finansēts no ERAF 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” – 2.kārtas. Atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijai un Frascati P&A klasifikācijai Projekts tiks realizēts nozares “Dabaszinātnes” 1.2.apakšaktivitātes “Datorzinātne un informācijas zinātne” un nozares “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” 2.2.apakšnozares “Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas” ietvaros. Projekta īstenošanas joma atbilst Viedās specializācijas jomai “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, kā arī pirmajam un otrajam tautsaimniecības transformācijas virzienam un izaugsmes prioritātēm. Projekts ir ar saimniecisku darbību saistīts, un tiks īstenots par Projekta īstenotāja privātajiem finanšu līdzekļiem. Projekta īstenošanas laikā mērķa grupai būs pieejams atbalsts un plānots attiecināt Projektā iesaistītā personāla atalgojumu, iekļaujot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas, materiālu un inventāra izmaksas, un komandējumu izmaksas. Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: Rūpnieciskie pētījumi: (1) Sensoro datu modeļa un ieguves metožu izstrāde; (2) Mašīnmācīšanās pielietošana datu analīzei un lēmumu pieņemšanai; (3) Lielapjoma (video) datu ieguves risinājumi. Eksperimentālā izstrāde: (4) Platformas prototipa izstrāde.


Projekta jaunumi

2019-04-01 Uzsākts projekts iTrEMP EDI sadarbībā ar SIA WeAreDots 2019. gada 1. aprīlī uzsākt kopīgu projektu “iTrEMP: Itemiģentā transporta un pārkāpumu menedžementa sistēma”. Projekts finansēts no ERAF 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” – 2.kārtas. Projekta kopējais finansējums: 878 510,21 € Plānotais laikposms: 01.04.2019 – 30.09.2020


2019-06-28 Noslēgts līgums par projekta iTrEMP finansēšanu WeAreDots, SIA  2019.gada 24.aprīlī  noslēdza līgumu Nr.1.1.1.1/18/A/183 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, kurā kā sadarbības partneris piesaistīts Elektronikas un datorzinātņu institūts. Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu platformu satiksmes datu apkopošanai, izplatīšanai un pārvaldei, kas varētu kalpot par pamatu jaunu produktu izstrādei, kuri atbalstītu videi draudzīgāku un efektīvāku pilsētu pārvaldību.   Mūsdienu pilsētās jau eksistē diezgan daudz pieejamu datu avotu. Daļa no šiem datiem ir pieejama atvērtu datu formā, bet daļa caur sensoru izstrādātāju slēgtām saskarnēm, kas nav ērti pieejami automātiskai analīzei un lēmumu pieņemšanas atbalstam. Lai gan vienkāršākajiem analīzes uzdevumiem tas parasti ir pietiekami (piem., indukcijas sensori auto skaitīšanai, lai noteiktu satiksmes intensitāti, vai numurzīmju noteikšana fotoradaru attēlos), tomēr tie neļauj iegūt kompleksāku situācijas pārskatu, jo dažādās sistēmas bieži nav savietojamas un tām nav vienota saskarne, kas ļautu papildināt to funkcionalitāti. Projekta ietvaros radītā platforma kalpos kā visas pieejamās informācijas krātuve un maršrutētājs, kā arī vienkāršotu jaunu sensoru datu ieguvi nodrošinot standartizētas saskarnes, bagātinot datus savā starpā, korekti pārvaldot datus ņemot vērā indivīdu privātuma prasības, tajā pašā laikā kalpojot par pamatu jauniem produktiem un pakalpojumiem nākotnes satiksmes pārvaldībai un analīzei pilsētās. Platforma ļaus pilsētu vadībai sniegt uzņēmumiem, kas rada inovatīvus datu apstrādes risinājumus, piekļuvi konkrētiem datu veidiem, ar nepieciešamo anonimitātes līmeni un standartizāciju, tādējādi liekot pamatus efektīvākai publiskajai/privātajai sadarbībai, kā arī samazinot izmaksas un palielinot sadarbību starp inovatīvajiem uzņēmumiem un iegūstot atbalstu efektīvākai un dabai draudzīgākai lēmumu pieņemšanai. Tā atbalstīs inovācijas kā uzlabotu metadatu ieguvi par satiksmes notikumiem veicinot labāku analīzi, globāla līmeņa satiksmes analīzi par ienākošo un izejošo ikdienas strādājošo satiksmi, kā arī neregulāro tūristu satiksmi, vai arī, uzlabotu anomāliju atklāšanu – agresīvu braukšanu, neatļautu stāvēšanu vai satiksmes negadījumus u.c. Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 878 510,21 EUR apmērā, no tām plānotais ERAF atbalsta apmērs 599 316,15 EUR jeb 68,22% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta faktiski uzsākts ar š.g. 1.aprīli un to plānots īstenot 18 mēnešu laikā, t.i. līdz 2020.gada septembra beigām.  


2019-09-30 Noslēdzies projekta iTrEMP 1. posms Kā jau iepriekš tika minēts, WeAreDots, SIA  un Elektronikas un datorzinātņu institūts kopīgi ir uzsācis projekta “iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma” (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu platformu satiksmes datu apkopošanai, izplatīšanai un pārvaldei, kas varētu kalpot par pamatu jaunu produktu izstrādei, kuri atbalstītu videi draudzīgāku un efektīvāku pilsētu pārvaldību. Šādas platformas izstrādei projektā definētas 4 aktivitātes, pie kurām Projekta zinātniskais sastāvs ir uzsācis aktīvu darbu:

 1. Sensoro datu modeļa un ieguves metožu izstrāde – šis aktivitātes ietvaros tiek izstrādāts datu modelis, ņemot vērā gan eksistējošo datu avotu īpatnības, gan arī potenciālos nākotnes datu avotus. Tiek meklēti risinājumi tādām problēmām, kā vienkāršai piekļuvei datiem, datu savstarpējai savietojamībai, datu grupēšanai, datu prioritizēšanai līdzīgu vai aizvietojamu datu avotu starpā, kā arī metadatu ieguvei un glabāšanai, gan lai samazinātu glabāto un pārraidīto datu apjomu, gan arī samazinātu privātuma riskus, kas saistīti ar liela apjoma centralizētu datu savākšanu. Tiek pētītas datu ieguves metodes, t.sk. dažādu avotu datu transformācija, pielāgojot tos kopējam datu modelim (frekvence, kļūdu biežums, interpolācija), datu sintēze un sapludināšana virtuālos sensoros, izmantojot eksistējošos datu avotus (piem., apledojuma risks no temperatūras un mitruma datiem), kā arī savstarpēja datu bagātināšana, novedot pie uzticamākas sistēmas un potenciālas redundances. Tiek pētītas un izvērtētas gan klasiskas, gan mākslīgā intelektā balstītas metodes.
 2. Mašīnmācīšanās pielietošana datu analīzei un lēmumu pieņemšanai – lai parādītu, ka piedāvātajai platformai ir priekšrocības, tiek izstrādāti un validēti vairāki rīku izmēģinājumi datu analīzei, sintēzei un lēmumu pieņemšanai. Tā kā pilsētvide ir ļoti dažāda un dinamiska, rīki šādai analīzei var izrādīties ļoti komplicēti, ietverot reāla-laika prasības. Datu dažādība un lielais apjoms liek izmantot (dziļās) mašīnmācīšanās nevis klasiskās metodes, jo pateicoties lielu datu kopu un apjomīgu skaitļošanas resursu pieejamībai pēdējā laikā dziļās mašīnmācīšanās metodes ir sasniegušas labākos rezultātus vairākos datorredzes uzdevumos, t.sk. attēlu atpazīšanā un segmentēšanā.
 3. Lielapjoma (video) datu ieguves risinājumi – ne visi dati, kas pieejami pilsētvidē, ir izmantojami centralizētai un atvērtai sūtīšanai un glabāšanai. Lielapjoma datiem ne tikai nepieciešama dārga un augstas datu caurlaidības infrastruktūra, bet tie arī satur ļoti daudz nevajadzīgas informācijas, kas potenciāli var pārkāpt indivīdu privātuma robežas. Tiek pētīti divi risinājumi – lokālās video datu metadatu izguves metodes iegultā iekārtā (pie kameras), ļaujot pārsūtīt tikai svarīgos metadatus, kā arī izkliedētās mašīnmācīšanās pieejas, kurās daļa analīzes tiek pārnesta prom no centralizētiem serveriem. Abās šajās metodēs daļa datu paliek lokāla pie kamerām, sniedzot drošības, privātuma un datu pārraides ātruma uzlabojumus, tajā pašā laikā samazinot nepieciešamību pēc dārgām centralizētas apstrādes iekārtu jaudām.
 4. Platformas prototipa izstrāde – svarīga problēma šajā pētījumā ir ātrums, jo šādas sistēmas nodrošina nepārtrauktu datu plūsmu un tāpēc tām ir jādarbojas praktiski reālajā laikā. Projekta ietvaros veikto pētījumu virzienu rezultātā iegūtie oriģinālie pētījumu rezultāti tiks pārbaudīti laboratorijas apstākļos un pēc tam izveidoti kā moduļi prototipa sistēmai, kas tiks validēta reālos pilsētas apstākļos.

Projekta ietvaros veiktā platformas izstrāde sniegs iespēju uzņēmumiem un pētniekiem izstrādāt jaunus un inovatīvus risinājumus viedajām pilsētām efektīvāk pārvaldot to resursus, kā ceļus, stāvvietas, enerģiju un vides resursus, kā arī palielinās iedzīvotāju drošību un tā rezultātā sniegs risinājumus visu mērķa grupu problēmām. Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 878 510,21 EUR apmērā, no tām plānotais ERAF atbalsta apmērs 599 316,15 EUR jeb 68,22% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta faktiski uzsākts ar š.g. 1.aprīli un to plānots īstenot 18 mēnešu laikā, t.i. līdz 2020.gada septembra beigām. Uz šo brīdi projektā ir sagatavoti pirmie divi nodevumi:

 • D1: Datu modeļa dizaina dokuments
 • D2: Ziņojums par lokālo metadatu izguves metodēm


2020-01-02 Veiksmīgi aizvadīta projekta iTrEMP pirmā puse Kā jau iepriekš tika minēts, WeAreDots, SIA  un Elektronikas un datorzinātņu institūts kopīgi ir uzsācis projekta “iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma” (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu platformu satiksmes datu apkopošanai, izplatīšanai un pārvaldei, kas varētu kalpot par pamatu jaunu produktu izstrādei, kuri atbalstītu videi draudzīgāku un efektīvāku pilsētu pārvaldību. Ir veiksmīgi noslēgusies šī projekta pirmā puse. Projektā paralēli norit 4 aktivitātes:

 1. Sensoro datu modeļa un ieguves metožu izstrāde – šīs aktivitātes ietvaros projekta pirmajā pusē ir pabeigta apakšaktivitāte 1.1. kurā izstrādāts datu modelis topošajai platformai. Uz projekta vidusposmu šajā aktivitātē norit divas veiksmīgi uzsāktas apakšaktivitātes: 1.2 “Datu ieguves metožu izstrāde” un 1.3 “Datu sintēžes metožu laboratoriskā validācija”.
 2. Mašīnmācīšanās pielietošana datu analīzei un lēmumu pieņemšanai – šīs aktivitātes ietvaros projekta pirmajā pusē ir pabeigta apakšaktivitāte 2.1 “Mašīnmācīšanās modeļu pielietojamības analīze”, kas noslēgusies ar nodevumu “Atskaiti par pielietojamiem mašīnmācīšanās modeļiem”. Tāpat uz projekta vidusposmu šajā aktivitātē ir uzsāktas vēl divas apakšaktivitātes: 2.2 “Izvēlēto pilota problēmu mašīnmācīšanās modeļu izstrāde” un 2.3 “Mašīnmācīšanās modeļu laboratoriskā validācija”. Šīs aktivitātes rezultātā tiks izstrādādi taicāki mašīnmācīšanās modeļi viedās pilsētas datu analīzei.
 3. Lielapjoma (video) datu ieguves risinājumi – šīs aktivitātes ietvaros projekta pirmajā pusē pabeigtas divas apakšaktivitātes: 3.1 “Lokālas metadatu ieguves metožu analīze” un 3.2 “Dalītas datu apstrādes metožu analīze”. Tāpat šajā akvititātē veiksmīgi uzsāktas un norit vēl divas apakšaktivitātes: 3.3 “Atlasīto lielapjoma datu ieguves un apstrādes metožu izstrāde” un 3.4 “Lielapjoma datu ieguves un apstrādes metožu laboratoriskā validācija”. Šīs aktivitātes rezultātā tiks izstrādāti vairāki lielapjoma datu ieguves un apstrādes modeļi.
 4. Platformas prototipa izstrāde – šīs aktivitātes ietvaros tiek izstrādāts platformas prototips un veikta tā validācija reālā pilsētvidē (Valmieras pilsētā). Uz projekta vidusposmu ir izstrādāta pirmā prototipa versija, kas jau tiek validēta ar reāliem pilsētas datiem.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 878 510,21 EUR apmērā, no tām plānotais ERAF atbalsta apmērs 599 316,15 EUR jeb 68,22% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta faktiski uzsākts ar š.g. 1.aprīli un to plānots īstenot 18 mēnešu laikā, t.i. līdz 2020.gada septembra beigām. Uz šo brīdi projektā ir sagatavoti pirmie četri nodevumi:

 • D1: Datu modeļa dizaina dokuments
 • D2: Ziņojums par lokālo metadatu izguves metodēm
 • D3: Ziņojums par pielietojamiem mašīnmācīšanās modeļiem
 • D4: Ziņojums par izkliedētām datu apstrādes metodēm


2020-01-22 EDI pārstāvji viesojas Valmieras domē Projekta “iTrEMP: Itemiģentā transporta un pārkāpumu menedžementa sistēma” ietvaros EDI pārstāvji kopā ar SIA WeAreDots pārstāvjiem viesojās Valmieras pilsētas domē lai demonstrētu jaunāko projekta gaitā izstrādātās satiksmes datu pārvaldības platformas prototipu, ko paredzēts reālā vidē Valmieras pilsētas ielās. Projekts finansēts no ERAF 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” – 2.kārtas.


2020-04-01

Noslēdzies projekta iTrEMP 2. posms

Kā jau iepriekš tika minēts, WeAreDots, SIA  un Elektronikas un datorzinātņu institūts kopīgi ir uzsācis projekta “iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu platformu satiksmes datu apkopošanai, izplatīšanai un pārvaldei, kas varētu kalpot par pamatu jaunu produktu izstrādei, kuri atbalstītu videi draudzīgāku un efektīvāku pilsētu pārvaldību.

Ir veiksmīgi noslēdzies šī projekta 2. posms. Projektā paralēli norit 4 aktivitātes:

 1. Sensoro datu modeļa un ieguves metožu izstrāde – šīs aktivitātes ietvaros projekta otrajā posmā ir pabeigta apakšaktivitāte 1.2. kā rezultātā apkopotas projektam noderīgākās datu ieguves metodes. Turpinās darbs pie apakšaktivitātes 1.3 “Datu sintēžes metožu laboratoriskā validācija”, kurā tiek validācijai ieviesta noderīgākā datu sintēzes metode, no apakšaktivitātes 1.2.
 2. Mašīnmācīšanās pielietošana datu analīzei un lēmumu pieņemšanai – šīs aktivitātes ietvaros projekta otrajā posmā ir pabeigta apakšaktivitāte 2.1 “Mašīnmācīšanās modeļu pielietojamības analīze”, kas noslēgusies ar nodevumu “Atskaiti par pielietojamiem mašīnmācīšanās modeļiem”. Tāpat šajā aktivitātē norit vēl divas apakšaktivitātes: 2.2 “Izvēlēto pilota problēmu mašīnmācīšanās modeļu izstrāde” un 2.3 “Mašīnmācīšanās modeļu laboratoriskā validācija”. Šīs aktivitātes rezultātā tiks izstrādādi mašīnmācīšanās modeļi viedās pilsētas datu analīzei.
 3. Lielapjoma (video) datu ieguves risinājumi – šīs aktivitātes ietvaros projekta 2. posmā pabeigtas divas apakšaktivitātes: 3.1 “Lokālas metadatu ieguves metožu analīze” un 3.2 “Dalītas datu apstrādes metožu analīze”. Tāpat šajā akvititātē veiksmīgi uzsāktas un norit vēl divas apakšaktivitātes: 3.3 “Atlasīto lielapjoma datu ieguves un apstrādes metožu izstrāde” un 3.4 “Lielapjoma datu ieguves un apstrādes metožu laboratoriskā validācija”. Šīs aktivitātes rezultātā tiks izstrādāti vairāki lielapjoma datu ieguves un apstrādes modeļi.
 4. Platformas prototipa izstrāde – šīs aktivitātes ietvaros tiek izstrādāts platformas prototips un veikta tā validācija reālā pilsētvidē (Valmieras pilsētā). Uz šo brīdi ir izstrādāta pirmā prototipa versija, kas jau tiek validēta ar reāliem pilsētas datiem.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 878 510,21 EUR apmērā, no tām plānotais ERAF atbalsta apmērs 599 316,15 EUR jeb 68,22% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta faktiski uzsākts ar 2019. gada 1.aprīli un to plānots īstenot 18 mēnešu laikā, t.i. līdz 2020.gada septembra beigām.

Uz šo brīdi projektā ir sagatavoti pirmie pieci nodevumi:

 • D1: Datu modeļa dizaina dokuments
 • D2: Ziņojums par lokālo metadatu izguves metodēm
 • D3: Ziņojums par pielietojamiem mašīnmācīšanās modeļiem
 • D4: Ziņojums par izkliedētām datu apstrādes metodēm
 • D5: Ziņojums par datu ieguves metodēm

2020-07-01

Projekts iTrEMP finiša taisnē

 

WeAreDots, SIA un Elektronikas un datorzinātņu institūts kopīgi uzsāktais projekts “iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma” (turpmāk – Projekts) jau aizvadījis 15 no 18 izpildes mēnešiem un tuvojas noslēgumam.

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu platformu satiksmes datu apkopošanai, izplatīšanai un pārvaldei, kas varētu kalpot par pamatu jaunu produktu izstrādei, kuri atbalstītu videi draudzīgāku un efektīvāku pilsētu pārvaldību.

Projektā paralēli norit 4 aktivitātes:

 1. Sensoro datu modeļa un ieguves metožu izstrāde – šīs aktivitāte ir praktiski noslēgusies un no tās rezultātiem izvēlēts dažādu datu avotu – sensoru tīklu apskats, kas aprakstīts zinātniskā publikācijā, kas tiks iesniegta publicēšanai žurnālā Data atbilstoši apakšaktivātes 1.3 uzdevumiem.
 2. Mašīnmācīšanās pielietošana datu analīzei un lēmumu pieņemšanai – šīs aktivitātes ietvaros pabeigta apakšaktivitāte 2.2 “Izvēlēto pilota problēmu mašīnmācīšanās modeļu izstrāde” tās rezultāti šobrīd tiek ieviesti apakšaktivitātē 2.3 “Mašīnmācīšanās modeļu laboratoriskā validācija”, kā arī šīs validācijas rezultāti tiek aprakstīti zinātniskā publikācijā.
 3. Lielapjoma (video) datu ieguves risinājumi – šīs aktivitātes ietvaros pabeigta apakšaktivitāte 3.3 “Atlasīto lielapjoma datu ieguves un apstrādes metožu izstrāde” uz tās rezultātu bāzes norit apakšaktivitāte 3.4 “Lielapjoma datu ieguves un apstrādes metožu laboratoriskā validācija”, kā arī šīs valdiācijas rezultāti tiek aprakstīti zinātniskā publikācijā.
 4. Platformas prototipa izstrāde – šīs aktivitātes jau izstrādāts platformas prototips, kas tiek validēts reālā pilsētvidē (Valmieras pilsētā), kā arī tiek finalizēti datu ieguves, apstrādes un analīzes moduļu prototipi. Validācijas process tiek dokumentētsun ietver gan kvantitatīvo, gan kvalitatīvo validāciju.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 878 510,21 EUR apmērā, no tām plānotais ERAF atbalsta apmērs 599 316,15 EUR jeb 68,22% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta faktiski uzsākts ar 2019. gada 1.aprīli un to plānots īstenot 18 mēnešu laikā, t.i. līdz 2020.gada septembra beigām.

Uz šo brīdi projektā ir sagatavoti pirmie deviņi nodevumi:

 • D1: Datu modeļa dizaina dokuments
 • D2: Ziņojums par lokālo metadatu izguves metodēm
 • D3: Ziņojums par pielietojamiem mašīnmācīšanās modeļiem
 • D4: Ziņojums par izkliedētām datu apstrādes metodēm
 • D5: Ziņojums par datu ieguves metodēm
 • D6: Publikācija par 1. aktivitātes rezultātiem – iesniegta publicēšanai (gaida izvērtējumu)
 • D7: Divi mašīnmācīšanās modeļi datu analīzei un lēmumu pieņemšanai tiek validēti un gatavoti publicēšanai
 • D8: Divi lielapjoma datu ieguves vai analīzes modeļi tiek validēti un gatavoti publicēšanai
 • D9: Platformas prototips (tiek gatavota pavaddokumentācija un tas tiek validēts reālā pilsētvidē


2020-09-30

Projekts iTrEMP veiksmīgi pabeigts

WeAreDots, SIA  un Elektronikas un datorzinātņu institūts kopīgi uzsāktais projekts “iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma” (turpmāk – Projekts) pēc 18 mēnešu izpildes ir veiksmīgi noslēdzies.

Projekta mērķis bija izstrādāt inovatīvu platformu satiksmes datu apkopošanai, izplatīšanai un pārvaldei, kas varētu kalpot par pamatu jaunu produktu izstrādei, kuri atbalstītu videi draudzīgāku un efektīvāku pilsētu pārvaldību.

Projektā paralēli noritēja 4 aktivitātes:

 1. Sensoro datu modeļa un ieguves metožu izstrāde;
 2. Mašīnmācīšanās pielietošana datu analīzei un lēmumu pieņemšanai;
 3. Lielapjoma (video) datu ieguves risinājumi;
 4. Platformas prototipa izstrāde un validācija reālā pilsētas vidē.

Projekta faktiski veiktās attiecināmās izmaksas ir 874 610.93 EUR apmērā, no tām ERAF atbalsta apmērs 596 659.58 EUR jeb 68,22% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekts faktiski uzsākts ar 2019. gada 1.aprīli un to pabeigts 18 mēnešu laikā, 2020.gada 30. septembrī (pēdējā diena).

This image has an empty alt attribute; its file name is New_ERAF_logo.jpg

 

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs
  Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs

  Pētnieks

  +371 67558230
  [protected]
  Dr. sc. comp. Artis Mednis
  Dr. sc. comp. Artis Mednis

  Pētnieks

  +371 67558135
  [protected]
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

  Pētnieks

  +371 67558268, Mob. +371 29512306
  Mg. sc. ing. Didzis Lapsa
  Mg. sc. ing. Didzis Lapsa

  Pētnieks

  +371 67558230
  [protected]
  Mg. sc. comp. Jānis Judvaitis
  Ph.D Jānis Judvaitis

  Pētnieks

  [protected]

Saistītās ziņas