Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS), Projekts Nr.2. „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas”. Dr.habil.sc.comp. Jānis Bārzdiņš

Projekta ieguldījums programmas mērķu sasniegšanā un uzdevumu īstenošanā ir saistīts ar ontoloģiju un zināšanu inženierijas tehnoloģiju attīstību. Galvenā uzmanība ir veltīta sekojošu programmai noteikto uzdevumu izpildei

Izstrādāt uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas modelēšanas tehnoloģijas un rīkus zināšanu analīze” – Tiek attīstītas uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas modelēšanas tehnoloģijas un rīki nozares uzkrāto zināšanu formālu, tomēr gala lietotājam viegli saprotamu aprakstu, ontoloģiju veidošanai. Formālie zināšanu apraksti tieši ontoloģiju formā kalpotu arī par pamatu gala lietotājam viegli veidojamu un saprotamu vaicājumu uzdošanai un iegūto atbilžu attēlošanai – uzkrāto zināšanu analīzei. Dabīgajā valodā uzkrāto datu saprašanai tiks attīstītas semantiskā tīmekļa un datorlingvistikas metodes, kā, piemēram, FrameNet situāciju formalizācija kopā ar CDC (Cross Document Corefference) pieeju.

„Izpētīt un izstrādāt semantiskā tīmekļa tehnoloģijas zināšanu formalizācijai, vairākkārtīgai izmantošanai un koplietošanai” – Tiek attīstītas zināšanu struktūru modeļu transformācijas metodes modeļu savietošanai, kā arī metodes modeļu sintakses, semantikas un struktūras analīzei, lai noteiktu modeļu pārklāšanās un savietojamības pakāpi, kā arī metodes specifisko modeļu atdalīšanai, kas radīs iespēju zināšanas koplietot, dalīties ar tām un tās vairākkārtēji izmantot, kā arī automatizēt mācību materiālu izstrādi un zināšanu vērtēšanu.

Tiks pilnveidota zināšanu struktūras modeļu automatizēta analīze, paplašinot intelektuālā rīka I4S funkcionalitāti,  kas ļaus iegūtās zināšanas izmantot pilnvērtīgāk gan lai noteiktu sarežģītu heterogēnu sistēmu funkcionālo stāvokli, gan saistītos riskus un prognozētu iespējamo defektu izraisītās sekas. Tiks attīstītas jaunas metodes un algoritmi šādu uzdevumu risināšanai: elementu nozīmības novērtēšanai, loģisko operatoru atspoguļošanai un secināšanas likumu interpretēšanai, lai veiktu zināšanu par sarežģītu heterogēnu sistēmu funkcionālo un uzvedības struktūru analīzi.

„Attīstīt tehnoloģijas e-pakalpojumu un e-medicīnas datu pārraides un apstrādes risinājumu drošības un pieejamības paaugstināšanai” – Tiek attīstītas uz ontoloģijām balstītas zināšanu pieejas tiesību modelēšanas tehnoloģijas, kas radīs iespēju semantisko tehnoloģiju lietojumiem arī jomās, kur ir nepieciešama paaugstināta datu apstrādes risinājumu drošība, kā piemēram, privāto datu konfidencialitāte e-medicīnas jomā. Tiek attīstītas arī uz ontoloģijām balstītu saistīto datu tehnoloģijas e-pārvaldes un e-medicīnas lietojumiem, lai nodrošinātu ātrāku un precīzāku savstarpēji saistīto, bet fiziski nodalīto datu pieejamību.

Tiks attīstītas metodoloģija un ietvara demonstrācijas prototips semantiskā tīmekļa servisu integrēšanai tradicionālajos tīmekļa lietojumu portālos izmantošanai dažādās problēmsfērās, piemēram, e-loģistikā, kas ļautu nodrošināt pastāvīgu sistēmu strukturālās kvalitātes un savstarpējās savietojamības kontroli, kas, savukārt, ļautu izsargāties no nevēlamiem izmaiņu blakusefektiem, laicīgi konstatējot to iespējamību, kā arī nodrošināt izmaiņām atbilstošu zināšanu plūsmu. Tiks attīstītas metodes liela apjoma datu pieejamībai, kas balstītas uz modeļiem un nozares ontoloģijām, piedāvājot jaunas tīmekļa videi piemērotas datu atlasīšanas un vizualizācijas metodes datortehnikas straujas attīstības un iespēju paplašināšanās situācijā. Tiks attīstītas biznesa procesu modeļu pielietošanas metodes programmas izpildes laika notikumu analīzē, lai paaugstinātu informācijas sistēmu drošības līmeni.

8.jūlijā 2015.g. plkst. 15:00 LU MII (Raiņa b. 29) 413.aud. notika Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS)”  projekta „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas” (vad. Prof. J.Bārzdiņš) seminārs par projekta 1.posmā veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem

 Dienas kārtība:

1. Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas modelēšanas tehnoloģijas un rīki zināšanu analīzei  (LU MII)  – J.Bārzdiņš, A.Šostaks, E.Rencis, M.Grasmanis, A.Sproģis

2. Uz ontoloģijām balstītas dabīgās valodas semantikas izgūšanas metodes (LU MII) –  G.Bārzdiņš, D.Goško, P.Paikens.

3. Semantiskā tīmekļa tehnoloģijas zināšanu formalizācijai, vairākkārtīgai izmantošanai un koplietošanai (RTU DITF) – J.Grundspeņķis, V.Graudiņa, M.Kirikova, A.Novickis

4. Jaunas tīmekļa videi piemērotas datu atlasīšanas un vizualizācijas metodes un ar tām saistītas problēmas (LU DF) – J.Bičevskis, G.Arnicāns, Ģ.Karnītis

2015. gada 7.oktobrī Elektronikas un datorzinātņu institūta  Konferenču zāle norisinājās Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai & viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) 1. posma norises gaitas un rezultātu apspriešanas seminārs

Projekta Nr.2, „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas” pārskats par posmā paveikto, 2.projekta vadītājs Dr.habil.sc comp. Jānis Bārzdiņš (LU MII), apakšprojekta vadītājs Dr.habil sc.ing.  Jānis Grundspeņķis (RTU DITF), apakšprojekta vadītājs Dr.sc.comp. Guntis Arnicāns (LU DF).

17. martā  2016.g. LU MII (Raiņa bulv. 29) 210.telpā plkst. 16:00 Notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) Projekta Nr.2. „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas”  Seminārs par  2.posmā (plus īsumā arī 1.posmā) veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem

Dienas kārtība:

2. decembrī 2016.g.  LU MII (Raiņa bulv. 29) 210.telpā plkst. 14:15 Notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) Projekta Nr.2. „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas”  Seminārs par  3.posmā veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem. Semināra programma.

Semināra prezentācijas.

1. Semināra atklāšana – projekta vadītājs Dr.habil.sc.comp. J.Bārzdiņš

2. Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas modelēšanas metodes un rīki zināšanu izguvei  un analīzei (LU MII uzdevumi)  – J.Bārzdiņš, A.Kalniņš, A.Šostaks, E.Rencis, M.Grasmanis, A.Sproģis

3. Uz ontoloģijām un dziļās mašīnapmācības metodēm balstītas dabīgās valodas semantikas izgūšanas metodes (LU MII uzdevumi par dabīgās valodas analīzi) –  G.Bārzdiņš, D.Goško, P.Paikens

4. Semantiskā tīmekļa tehnoloģijas zināšanu formalizācijai, analīzei un  vairākkārtīgai izmantošanai  (RTU DITF uzdevumi) – J.Grundspeņķis, M.Kirikova, A.Novickis, E.Lavendelis

5. Modeļu bāzēta datu vizualizācija un biznesa procesu izpildes laika verifikācija (LU DF uzdevumi) – J.Bičevskis, G.Arnicāns, Ģ.Karnītis

6. jūlijā  2017.g. LU MII (Raiņa bulv. 29) 210.telpā plkst. 14:00 Notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) Projekta Nr.2. „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas”  Seminārs par  4.posmā veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem. Semināra programma.

24. novembrī  2017.g. LU MII (Raiņa bulv. 29) 210.telpā plkst. 14:30 Notika Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) Projekta Nr.2. „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas”  Seminārs par  veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem.

Semināra prezentācijas

„Ontology-based machine learning methods for natural languages semantic processing” G.Bārzdiņš, D.Goško, P.Paikens.

„Linked Data Technologies in e-Government and e-Medicine” Uldis Bojārs.

“Model specialization methods and their usage for building web based DSL tools”. J.Bārzdiņš, A.Kalniņš, A.Sproģis.

“DF uzdevumi” Guntis Arnicāns

Publikācijas in SCOPUS un/vai WoS:

 1. J. Barzdins, E. Rencis and A. Sostaks, Fast Ad Hoc Queries Based on Data Ontologies. In: H.M. Haav, A. Kalja, T. Robal (Eds.), Frontiers of AI and Applications, Vol. 270, Databases and Information Systems VIII, IOS Press, pp. 43-56, 2014. (SCOPUS) http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38187
 2. Kirikova, M. Enterprise Architecture and Knowledge Perspectives on Continuous Requirements Engineering. Proceedings of REFSQ-2015 Workshops, Research Method Track, and Poster Track co-located with the 21st International Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality. Essen, Germany, March 23, 2015. CEUR-WS.org, Vol. 1342, ISSN 1613-0073, pp. 44-51. (SCOPUS) Pieejams: http://ceur-ws.org/Vol-1342/05-CRE.pdf
 3. Bartusevičs, A., Novickis, L., Lesovskis, A. Model-Driven Software Configuration Management and Semantic Web in Applied Software Development. No: Recent Advances in Telecommunications, Informatics and Educational Technologies: Proceedings of the 13th International Conference on Telecommunications and Informatics (TELE-INFO ’14) , Turkey, Istambul, 15.-17. december, 2014. Istambul: WSEAS Press, 2014, 108.-116.lpp. ISBN 978-1-61804-262-0.
 4. Bartusevičs, A., Lesovskis, A., Novickis, L. Semantic Web Technologies and Model-Driven Approach for the Development and Configuration Management of Intelligent Web-Based Systems. No: Proceedings of the 2015 International Conference on Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers, Austria, Vienna, 15.-17. March, 2015. Vienna: 2015, 32.-39.lpp. ISBN 978-1-61804-285-9. ISSN 1790-5117.
 5. Rudolfs Bundulis, and Guntis Arnicans, Concept of virtual machine based high resolution display wall. Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), 2014 IEEE 2nd Workshop on Advances in. pp. 1-6, IEEE, 2014. DOI: 10.1109/AIEEE.2014.7020317, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7020317

Publikācijas

 1. Barzdins G., Paikens P., Gosko D.. Riga: from FrameNet to Semantic Frames with C6.0 Rules. SemEval 2015 Task 18: Semantic Dependency Parsing. Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015), Association for Computational Linguistics, pp. 960–964. (http://www.aclweb.org/anthology/S15-2160)
 2. Sandis Spolitis, Lilita Gegere, Anita Alsevska, Ilja Trifonovs, Jurgis Porins, and Vjaceslavs Bobrovs „Optical WDM-PON Access System with Shared Light Source” Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2015 in Prague, Czech Republic, 06-09 July, 2015. pp.1–5.
 3. Rudolfs Bundulis, and Guntis Arnicans. “Virtual Machine Based High Resolution Display Wall: Experiments on Proof of Concept” International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (SCSS 14) , Electronic CISSE 2014 Conference Proceedings, 2014. (to be published Innovations and Advances in Computer, Information, Systems Sciences, and Engineering. LNEE, Springer)

Konferences tēzes un prezentācijas

 1. Bartusevičs, A., Lesovskis, A., Novickis, L. Semantic Web Technologies and Model-Driven Approach for the Development and Configuration Management of Intelligent Web-Based Systems. No: Proceedings of the 2015 International Conference on Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers, Austria, Vienna, 15.-17. March, 2015. Vienna: 2015.
 2. Bartusevičs, A., Novickis, L., Lesovskis, A. Model-Driven Software Configuration Management and Semantic Web in Applied Software Development. No: Recent Advances in Telecommunications, Informatics and Educational Technologies: Proceedings of the 13th International Conference on Telecommunications and Informatics (TELE-INFO ’14) , Turkey, Istambul, 15.-17. december, 2014.

Poster sessions.

 1. Rudolfs Bundulis, Guntis Arnicans, and Rihards Gailums. “NVENC Based H.264 Encoding for Virtual Machine Based Monitor Wall Architecture”, GPU Technology Conference, San Jose, Mart 17-20, 2015. Posters:http://ondemand.gputechconf.com/gtc/2015/posters/GTC_2015_Visualization_Large_Scale___Multi_Display_01_P5174_WEB.pdf

IFS User Manual v.1.0. Pieejams pēc pieprasījuma RTU Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedrā.

Publikācijas [2.posms]:

 1. J.Barzdins, E.Rencis, A.Sostaks.  Self-service Ad-hoc Querying Using Controlled Natural Language. Accepted by the 12th International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Riga, Latvia, 4-6 July 2016 (būs SCOPUS)
 2. G.Barzdins, S. Renals, D. Gosko. (2016). Character-level Neural Translation for NextGen Media Monitoring in the SUMMA Project. Accepted by LREC-2016, 23-28 May 2016, Portorož (Slovenia). (būs Web of Science)
 3. A.Spektors, I. Auzina, R. Dargis, N. Gruzitis, P. Paikens, L. Pretkalnina, B. Saulite. (2016). Tezaurs.lv: the Largest Open Lexical Database for Latvian, Accepted by LREC-2016, 23-28 May 2016, Portorož (Slovenia). (būs Web of Science)
 4. Grundspenkis J. Initial Steps towards the Development of Formal Method for Evaluation of Concept Map Complexity from the Systems Viewpoint. Submitted to the 12th International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Riga, Latvia, 4-6 July 2016. (būs SCOPUS)
 5. Lavendelis E. A Conceptual Approach for Knowledge Structure Update and Learning in Multi-Agent Systems. In Proceedings of 16th International Conference on Applied Computer Science (ACS ’16), Istanbul, Turkey, April 15-17, 2016.
 6. Petrovica S., Pudane M. Simulation of Affective Student-Tutor Interaction for Affective Tutoring Systems: Design of Knowledge Structure. Submitted to 7th International Conference on Education and Educational Technologies (EET ’16), Istanbul, Turkey, April 15-17, 2016.
 7. IFS User Manual v.1.0.
 8. Depiction of structural models of control system for winch handling system (CSWHS)
 9. Kirikova, M., Penicina, L., Gaidukovs, A. Ontology based Linkage between Enterprise Architecture, Processes, and Time. ADBIS 2015 short Papers and Workshops BigDap, DCSA, GID, MEBIS, OAIS, SW4CH, WISARD Proceedings. Poitiers – France, September 8-11, 2015. New Trends in Databases and Information Systems. CCIS, Vol. 539. Springer, pp.382-391. In database: (SCOPUS). DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-23201-0_39
 10. Anita Finke. Requirements Inheritance in Continuous Requirements Engineering. Joint Proceedings of REFSQ-2016 Workshops, Doctoral Symposium, Research Method Track, and Poster Track co-located with the 22nd International Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ 2016), March 14-17, 2016, Gothenburg, Sweden. CEUR-WS.org, Vol. 1564. (būs SCOPUS)
 11. Marite Kirikova. Continuous Requirements Engineering in FREEDOM Framework: a Position Paper. Joint Proceedings of REFSQ-2016 Workshops, Doctoral Symposium, Research Method Track, and Poster Track co-located with the 22nd International Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ 2016), March 14-17, 2016, Gothenburg, Sweden. CEUR-WS.org, Vol. 1564. (būs SCOPUS)
 12. Dmitrijs Kozlovs, Kristine Cjaputa and Marite Kirikova. Towards Continuous Information Security Audit. Joint Proceedings of REFSQ-2016 Workshops, Doctoral Symposium, Research Method Track, and Poster Track co-located with the 22nd International Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ 2016), March 14-17, 2016, Gothenburg, Sweden. CEUR-WS.org, Vol. 1564. (būs SCOPUS)
 13. Marite Kirikova, Raimundas Matulevičius, and Kurt Sandkuhl. The Enterprise Model Frame for Supporting Security Requirement Elicitation from Business Processes, accepted by the 12th Baltic Conference on Databases and Information Systems to be held 4-6 July 2016, Riga, Latvia. (būs SCOPUS)
 14. Bartusevics, A., Lesovskis, A., Novickis, L. Semantic Web Technologies and Model-Driven Approach for the Development and Configuration Management of Intelligent Web-Based Systems. No: Proceedings of the 2015 International Conference on Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers, Austrija, Vienna, 15.–17. marts, 2015. Vienna: 2015, 32.–39.lpp. ISBN 978-1-61804-285-9. ISSN 1790-5117 (Springer, Web of Knowledge).
 15. Novickis L., Vinichenko S., Sotnichoks M., Lesovskis A., Graph Models and GeoData Based  Web Portal in Cargo Transportation. In : Scientific Journal of Riga Technical University. Applied Computer Systems, 2015/17, RTU Press, Riga, 2015, pp. 34-39. ISSN 2255-8683 (EBSCO, VINITI).
 16. Novickis L., Mitasiunas A., Ponomarenko V. Towards Knowledge and Information Technology Transfer Concept and Its Validation. In: Procedia Computer Science, ICTE in Regional Development , 2015 , Valmiera, Elsevier, Volume 77, 2015, Pages 48–55 (SCOPUS).
 17. Bartusevics, A., Novickis, L. Model–Based Approach for Implementation of Software Configuration Management Process. In: MODELSWARD 2015. Proceedings of the 3rd International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, France, Angers, 9-11 February, 2015, pp.177-184. ISBN 978-989-758-083-3 (SCOPUS).
 18. Rudolfs Bundulis,  Guntis Arnicans. Use of H. 264 real-time video encoding to reduce display wall system bandwidth consumption. In Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), 2015 IEEE 3rd Workshop on Advances in, pp. 1-6. IEEE, 2015.
 19. Ingars Ribners, Guntis Arnicans. Concept of Client-Server Environment for Agent-Based Modeling and Simulation of Living Systems. In Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyN), 2015 7th International Conference on, pp. 83-88. IEEE, 2015. DOI: 10.1109/CICSyN.2015.25 (būs Scopus)

Publikācijas [3.posms]:

SCOPUS: SNIP>1

 1. Lavendelis E. A „Cloud Based Knowledge Structure Update and Machine Learning Framework for Heterogeneous Multi-Agent Systems”. In: International Journal of Artificial Intelligence Vol 14 (2), October, 2016 CESER Publishing, pp. 157-170.

SCOPUS

 1. Peteris Paikens. „Deep Neural Learning Approaches for Latvian Morphological Tagging. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications”, Volume 289: Human Language Technologies – The Baltic Perspective, I. Skadiņa and R. Rozis (Eds.). IOS Press, 2016, pp 160-166. DOI 10.3233/978-1-61499-701-6-160 URL http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/45531 (SCOPUS);
 2. N. Gruzitis and G. Barzdins. „The role of CNL and AMR in scalable abstractive summarization for multilingual media monitoring. Controlled Natural Language”, Controlled Natural Language 5th International Workshop, CNL 2016, Davis, Brian, Pace, Gordon J., Wyner, Adam (Eds.), LNAI, Volume 9767, pp. 127-130, Springer 2016.  doi = “10.1007/978-3-319-41498-0” (SCOPUS);
 3. A.Kalnins, J.Barzdins, „Metamodel Specialization for DSL Tool Building”. // In: G.Arnicans, V.Arnicane, J.Borzovs, L.Niedrite (Eds.), Databases and Information Systems, 12th International Baltic Conference, DB&IS 2016, Riga, Latvia, July 4-6, 2016, Proceedings, Communications in Computer and Information Science Vol. 615, Springer, pp.68-82, 2016. (SCOPUS);
 4. A.Sprogis, „DSML Tool Building Platform in WEB”. // In: G.Arnicans, V.Arnicane, J.Borzovs, L.Niedrite (Eds.), Databases and Information Systems, 12th International Baltic Conference, DB&IS 2016, Riga, Latvia, July 4-6, 2016, Proceedings, Communications in Computer and Information Science Vol. 615, Springer, pp.99-109, 2016. (to be indexed SCOPUS);
 5. A.Kalnins, J.Barzdins, „Metamodel specialization for graphical modeling language support”. // In: Proceedings of the ACM/IEEE 19th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems. ACM, pp.103-112, 2016. (to be indexed SCOPUS);
 6. J.Barzdins, M.Grasmanis, E.Rencis, A.Sostaks, J.Barzdins, „Ad-Hoc Querying of Semistar Data Ontologies Using Controlled Natural Language”. // In: G.Arnicans, V.Arnicane, J.Borzovs, L.Niedrite (Eds.), Frontiers of AI and Applications, Vol. 291, Databases and Information Systems IX, IOS Press, pp. 3-16, 2016. (to be indexed SCOPUS), http://ebooks.iospress.com/volumearticle/45695
 7. A.Kalnins, J.Barzdins, „Metamodel Specialization for Diagram Editor Building”. // In: G.Arnicans, V.Arnicane, J.Borzovs, L.Niedrite (Eds.), Frontiers of AI and Applications, Vol. 291, Databases and Information Systems IX, IOS Press, pp. 87-100, 2016. (to be indexed SCOPUS), http://ebooks.iospress.com/volumearticle/45702
 8. A.Sprogis, „ajoo: WEB Based Framework for Domain Specific Modeling Tools”. // In: G.Arnicans, V.Arnicane, J.Borzovs, L.Niedrite (Eds.), Frontiers of AI and Applications, Vol. 291, Databases and Information Systems IX, IOS Press, pp. 115-126, 2016. (SCOPUS), http://ebooks.iospress.com/volumearticle/45704
 9. Bicevska, Z., Bicevskis, J., Karnitis, G. „Models of event driven systems”. // In: G.Arnicans, V.Arnicane, J.Borzovs, L.Niedrite (Eds.), Databases and Information Systems, 12th International Baltic Conference, DB&IS 2016, Riga, Latvia, July 4-6, 2016, Proceedings, Communications in Computer and Information Science Vol. 615, Springer, pp. 83-98, 2016. (SCOPUS);
 10. Bicevskis, J., Bicevska, Z., Oditis, I. „Self-management of information systems”. // In: G.Arnicans, V.Arnicane, J.Borzovs, L.Niedrite (Eds.), Databases and Information Systems, 12th International Baltic Conference, DB&IS 2016, Riga, Latvia, July 4-6, 2016, Proceedings, Communications in Computer and Information Science Vol. 615, Springer, pp. 167-180, 2016. (SCOPUS);
 11. R.Bundulis and G.Arnicans. „Conclusions from the evaluation of virtual machine based high resolution display wall system”.  // In: G.Arnicans, V.Arnicane, J.Borzovs, L.Niedrite (Eds.), Databases and Information Systems, 12th International Baltic Conference, DB&IS 2016, Riga, Latvia, July 4-6, 2016, Proceedings, Communications in Computer and Information Science Vol. 615, Springer, pp. 211–225, 2016. (SCOPUS);
 12. Rudolfs Bundulis, Guntis Arnicans. „Infiniviz – Virtual Machine Based High-Resolution Display Wall System”. // In: G.Arnicans, V.Arnicane, J.Borzovs, L.Niedrite (Eds.), Frontiers of AI and Applications, Vol. 291, Databases and Information Systems IX, IOS Press, pp. 225-238, 2016. (to be indexed SCOPUS);
 13. Janis Bicevskis, Zane Bicevska, Girts Karnitis. „Executable Models of Event Driven Systems”. // In: G.Arnicans, V.Arnicane, J.Borzovs, L.Niedrite (Eds.), Frontiers of AI and Applications, Vol. 291, Databases and Information Systems IX, IOS Press, pp. 101-114, 2016. (to be indexed SCOPUS);
 14. Janis Bicevskis, Zane Bicevska, Ivo Oditis. „Implementation of Self-Management”. // In: G.Arnicans, V.Arnicane, J.Borzovs, L.Niedrite (Eds.), Frontiers of AI and Applications, Vol. 291, Databases and Information Systems IX, IOS Press, pp. 169-182, 2016. (to be indexed SCOPUS);
 15. Grundspenkis J. (2016). „Towards the Formal Method for Evaluation of Concept Map Complexity from the Systems Viewpoint. Databases and Information Systems IX”, G. Arnicans et al. (Eds.), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 291. IOS Press, pp. 341-354. (to be indexed SCOPUS);
 16. Jurenoks A., Novickis L. Adaptive Method for Assessing the Life Expectancy of a Wireless Sensor Network in Smart Environments Applications. In: Proceedings of 14th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDES 2016, Brno University of Technology: 2016, pp.93-98.(IEEExplore);
 17. Jurenoks A., Novickis L. Simulation-Based Experimental Research of Wireless Sensor Network Life Expectancy Reconfiguration Method in Transport Logistics Area. In: 2nd International Conference on Systems Informatics, Modelling and Simulation, Riga: 2016, pp.135-140. ISBN 978-1-5090-2693-7. (IEEExplore);
 18.  Kirikova, M., Matulevičius, R., Sandkuhl, K.Application of the Enterprise Model Frame for Security Requirements and Control Identification. Databases and Information Systems IX, G. Arnicans et al. (Eds.). IOS Press. 12th International Baltic Conference, DB&IS 2016, Riga, Latvia, July 4-6, 2016, pp.129-142. (to be indexed SCOPUS)

 Publikācijas:

 1.  Guntis Barzdins, Didzis Gosko. RIGA at SemEval-2016 Task 8: Impact of Smatch Extensions and Character-Level Neural Translation on AMR Parsing Accuracy. Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2016), Association for Computational Linguistics, pp. 1143-1147. URL https://aclweb.org/anthology/S/S16/S16-1176.pdf. (to be indexed ACL);
 2. J.Barzdins, M.Grasmanis, E.Rencis, A.Sostaks, A.Steinsbekk, Towards a More Effective Hospital: Helping Health Professionals to Learn from their Own Practice by Developing an Easy to use Clinical Processes Querying Language. // J.E.Q. Varajão et. al. (Eds.), Procedia Computer Science, Vol. 100, Elsevier, pp. 498-506, 2016;
 3. Grundspenkis J. (2016). Historical Retrospection on Success and Failures during the Development of Concept Map Based System IKAS. Proceedings of the 7th International Conference on Concept Mapping, Tallinn, Estonia, September 5-9, 2016, Vol. 2, pp. 113-119.;
 4. Novickis L., Mitasiunas A., Ponomarenko V. Information Technology Transfer Model as a Bridge between Science and Business Sector.In:Procedia Computer Science 2016, ICTE 2016, December, 8 p. (submitted);
 5. Bartusevics A.,  Novickis L., Lesovskis A. An approach for development of reusable function library for automation of continuous processes. In:Procedia Computer Science 2016, ICTE 2016, December, 8 p. (submitted);
 6. Businska L., Kirikova M., The Goal-Based Selection of the Business Process Modeling Language. 9th IFIP WG 8.1. Working Conference, PoEM 2016, Skövde, Sweden, November 8-10, 2016. Vol. 267 of the series Lecture Notes in Business Information Processing, pp 307-316. In database: SpringerLink. DOI: https:/doi.org/10.1007/978-3-319-48393-1_22;
 7. Kirikova, M. Towards Framing the Continuous Information Systems Engineering. Joint Proceedings of the BIR 2016 Workshops and Doctoral Consortium, co-located with 15th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2016), September 14–16, 2016. Prague, Czech Republic. B. Johansson and  F. Vencovský (Eds.). Managed Complexity. CEUR-WS.org,  Vol. 1684.;
 8. Lavendelis E. A Conceptual Approach for Knowledge Structure Update and Learning in Multi-Agent Systems. In: International Journal of Computers. Vol. 1, pp. 141-147. IARAS Publishing, 2016.;
 9. Bartusevics A. Automation of Continuous Services: What Companies of Latvia says about it? In:Procedia Computer Science 2016, ICTE 2016, December, 8 p (submitted);
 10. Petrovica, S., Pudane, M. Emotion Modeling for Simulation of Affective Student-Tutor Interaction: Personality Matching. International Journal of Education and Information Technologies, 2016, Vol.10, pp. 159.-167.;
 11. Peņicina L. Controlling Business Object States in Business Process Models to Support Compliance. PoEM 2016, Doctoral Consortium, Skövde, Sweden, November 8-10, 2016. (in press  Ceur-ws.org)

Publikācijas [4.posms]:

Publikācijas in SCOPUS un/vai WoS:

 1. Petrovica, S. “Multi-level adaptation of an educational game to individual student’s gameplay, knowledge and emotions”. Proceedings of the 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona (Spain), 3rd – 5th of July, 2017. (būs ISI Web of Science). https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/25663/attachments/3026[4.posms]
 2. Pudāne, M. “Affective Multi-Agent System for Simulating Mechanisms of Social Effects of Emotions”. Proceedings of the ACII 2017. [4.posms] (iesniegts)
 3. Novickis, L., Ponomarenko, V., Mitasiunas, A. “Information Technology Transfer Model as a Bridge between Science and Business Sector”. Procedia Computer Science, 2017, Vol.104, pp.120-126. ISSN 1877-0509. Available from: https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.083 (Scopus) [4.posms]
 4. Bartusevičs, A. Novickis, L., Lesovskis, A. “An Approach for Development of Reusable Function Library for Automation of Continuous Processes”,  Procedia Computer Science, 2017, Vol.104, pp.112-119. ISSN 1877-0509. Available from: https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.082 (Scopus)[4.posms]
 5. Bartusevičs, A. Automation of Continuous Services: What Companies of Latvia Says about it?. Procedia Computer Science, 2017, Vol.104, pp.81-88. ISSN 1877-0509. Available from:https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.075 (Scopus)[4.posms]
 6. Ponomarenko, V., Novickis, L. A Review of Information Technology Transfer Process, Its Topicality, and Related Models. In: Rezekne Academy of Technologies. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, Volume II, 2017, 128.-132.lpp. ISSN 1691-5402. Available from: http://dx.doi.org/10.17770//etr2017vol2.2544 (Scopus)[4.posms]

Publications

 1. Bartusevičs, A., Lesovskis, A., Ponomarenko, V. Model-Driven Approach and Library of Reusable Source Code for Automation of IT Operations. Applied Computer Systems. Vol.21, 2017, pp.5-12. ISSN 2255-8691. Available from:      https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/acss.2017.21.issue-1/acss-2017-0001/acss-2017-0001.pdf (DOAJ (Directory of Open Access Journals, EBSCO (relevant databases))[4.posms]
 2. Ponomarenko V., Novickis L. Sustainable development and improvement of the Semantic Web Portal. In:on-line open access International Jornal of Computers, Volume 2, 2017, pp. 74–79, ISSN: 2367-8895, Available from:  http://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijc/2017/006-0012(2017).pdf (ISI Thomson Reuters ReseacherID, Google Scholar)[4.posms]

Konferences tēzes un prezentācijas

 1. Petrovica, S. “Multi-level adaptation of an educational game to individual student’s gameplay, knowledge and emotions”.  9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona (Spain), 3rd – 5th of July, 2017. https://iated.org/edulearn/ [4.posms]
 2. A.Grocevs.”The capabilities of automated functional testing of programming assignments”. 2nd International Conference on Higher Education Advances, HEAd´16, 21-23 June 2016,València, Spain[4.posms]
 3. A.Jurenoks  . “Adaptive Method for Assessing the Life Expectancy of a Wireless Sensor Network in Smart Environments Applications”. 14th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDES 2016, Czech Republic, Lednice, 5-7 October,  https://www.aconf.org/conf_84146.html [4.posms
 4. A.Jurenoks. “Simulation-Based Experimental Research of Wireless Sensor Network Life Expectancy Reconfiguration Method in Transport Logistics Area”. 2nd International Conference on Systems Informatics, Modelling and Simulation, Latvia, Riga, 1-3 June, 2016. http://sims2016.info [4.posms]
 5. V. Ponomarenko. “Information Technology Transfer Model as a Bridge between Science and Business Sector”. Riga Technical University 57th International Scientific Conference, Computer Science, Applied Computer Systems, 14-18 October 2016, Riga. [4.posms]
 6. A. Bartusevics. “Automation of Continuous Services: What Companies of Latvia says about it?” Riga Technical University 57th International Scientific Conference, Computer Science, Applied Computer Systems, 14-18 October 2016, Riga. [4.posms]
 7. A. Jurenoks. “Sensor Network Data Flow Control Method with Priority Tag within Internet of Things In Smart House”.   Riga Technical University 57th International Scientific Conference, Computer Science, Applied Computer Systems, 14-18 October 2016, Riga. [4.posms]
 8. A.Grocevs. “The capabilities of automated functional testing of programming assignments”. Riga Technical University 57th International Scientific Conference, Computer Science, Applied Computer Systems, 14-18 October 2016, Riga. [4.posms]
 9. A.Jurenoks. “Transfer and Validation of Adaptive Method for Assessing the Life Expectancy of a Wireless Sensor Network in Smart Environments Applications.” Presentation at the 2016 International Conference on Communications and Computers ICCC’16, 5-7 November, 2016,Rome. [4.posms]
 10. V. Ponomarenko .” Information Technology Transfer Model as a Bridge between Science and Business Sector”. Presentation on seminar in conjuction with Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference, 23-24 November, 2016, Brussel[4.posms]
 11. V. Ponomarenko.”Sustainable development and improvement of the Semantic Web Portal”. Presentation at the 16th International Conference on TELECOMMUNICATIONS and INFORMATICS (TELE-INFO ’17), May 10-12, 2017, Barcelona, Spain,  http://wseas.org/cms.action?id=14689 [4.posms]

Populārzinātniskās publikācijas:

 1. Petroviča, S., Pudāne, M., Anohina-Naumeca, A., Lavendelis E.  «Kāpēc datorsistēmām nepieciešams emocionālais intelekts?» Populārzinātnisks raksts RTU pētniecības platformu žurnālā latviešu un angļu valodās, 2017 [4.posms] (Iesniegts).
 2. G.Bārzdiņa intervija laikraksta «Diena» pielikumā «SestDiena» 11.06.2017, https://www.diena.lv/raksts/sestdiena/intervijas/neuzskata-vairs-par-kertu-14174110 [4.posms]
 3. G.Bārzdiņš konsultants mākslas filmai «Tas, ko viņi neredz» http://www.tvnet.lv/izklaide/kino/622295-noskaties_tokalova_filmas_tas_ko_vini_neredz_reklamas_rulliti [4.posms]

Ieguldījums izglītībā:

PhD thesis:

 1. Armands Šlihte. Integrētā priekšmetiskās vides modelēšana: pieeja un rīku kopa topoloģiskā funkcionēšanas modeļa iegūšanai. (Aizstāvēts RTU promocijas padomē P-07 8.06.2015);
 2. Pēteris Rudzājs. Izglītības pieprasījuma un piedāvājuma informācijas monitoringa sistēmas modeļa izstrāde. Aiztāvēts RTU promocijas padomē P-07 2015. gada septembrī. Zinātniskā vadītāja – prof. M. Kirikova [2.posms];
 3. Artūrs Bartusevičs. Programmatūras konfigurācijas pārvaldības modeļvadāmu risinājumu izstrāde un realizācija. Aiztāvēts RTU promocijas padomē P-07 2015. gada septembrī. Zinātniskais vadītājs – prof.  L.Novickis [2.posms];
 4. Raita Rollande “Individualizētas studiju plānošanas kā pedagoģiskā moduļa sastāvdaļas izpēte un realizācija”/ The Research and Implementation of Personalized Study Planning as a Component of Pedagogical Module.” RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2015. gada 18. maija. Zinātniskais vadītājs Dr. habil. sc. ing., profesors J. Grundspeņķis. [2.posms];
 5. Ivo Odītis, Biznesa procesu izpildes laika verificēšana. // Business process run-time verification. (Aizstāvēts LU promocijas padomē 2016. gada 2. septembrī)[3.posms];
 6. Aleksejs Jurenoks, Bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma novērtēšanas modeļa un metožu izstrāde un izpēte. (Aizstāvēts RTU promocijas padomē 2016. gada 6. jūnijā) [3.posms].
 7. Uldis Locāns «Nākotnes procesoru arhitektūru pielietojums precīzu daļiņu paātrinātāju modelēšanā» / «Future Processor Hardware Architectures for the Benefit of Precise Particle Accelerator Modeling»; Scientific supervisor Dr.sc.comp. G.Bārzdiņš. –23.03.2017, VZKK submitted [4.posms];

Aizstāvētie maģistra darbi:

 1. Svetlana Otto. Daudzaģentu sistēmu un ontoloģiju projektēšanas metožu integrēšanas metodoloģiju analīze (Zinātniskais vadītājs prof. J.Grundspeņķis. Aizstāvēts RTU DITF 15.06.2015)
 2. Emil Bikjanov. Zināšanu bāzu un deduktīvo datu bāzu salīdzināšanas analīze (Zinātniskais vadītājs prof. J.Grundspeņķis. Aizstāvēts RTU DITF 15.06.2015)
 3. Andrejs Gaidukovs. Laika dimensija biznesa procesu un uzņēmumu arhitektūras modelēšanā (Zinātniskais vadītājs prof. M.Kirikova. Aizstāvēts RTU DITF 16.06.2015)
 4. Edgars Kirkiļevičs. Sadarbojošos procesu testēšana (Zinātniskais vadītājs prof. J.Bičevskis. Aizstāvēts LU DF 02.06.2015)
 5. Dace Damberga. Uzraudzītas mašīnmācīšanās klasifikatoru izpēte un empīriska salīdzināšana (Zinātniskais vadītājs prof. Guntis Bārzdiņš. Aizstāvēts LU DF 05.06.2015)
 6. Zane Siliņa. Latviešu valodas sintaktiskā analizatora ‘Čankeris’ modernizācija (Zinātniskais vadītājs prof. Guntis Bārzdiņš. Aizstāvēts LU DF 01.06.2015);
 7. Andrejs Gaidukovs. Laika dimensija biznesa procesu un uzņēmumu arhitektūras modelēšanā. Maģistra darbs aizstāvēts 2015. gadā. Zinātniskā vadītāja – prof. M. Kirikova. ;
 8. Artūrs Znotiņš, Jēdzientelpas uun to pielietojumi. // Word embeddings and their applications. (2. vieta Latvijas augstskolu datorikas bakalaura un maģistra darbu konkursā “ZIBIT 2016”) (Zinātniskais vadītājs prof. Guntis Bārzdiņš. Aizstāvēts LU DF 06.2016)
 9. Roberts Darģis, Liela apjoma datu kopu klasterēšanas algoritmi. // Clustering algorithms for large scale data sets. (Zinātniskais vadītājs prof. Guntis Bārzdiņš. Aizstāvēts LU DF 06.2016)
 10. Reinholds Pīrāgs, Automātiska teksta konspektēšana izmantojot jēdzientelpu. // Automatization of Text Summarization. (Zinātniskais vadītājs prof. Guntis Bārzdiņš. Aizstāvēts LU DF 06.2016)
 11. Aleksandrs Riļins, Efektīva tīmekļa lietotņu izstrāde augstas izšķirtspējas monitoru sienām. // Web application effective development for high-resolution monitor walls. (Zinātniskais vadītājs prof. Guntis Arnicāns. Aizstāvēts LU DF 06.2016)
 12. Normunds Pureklis, Liela apjoma datu vizualizācija uz augstas izšķirtspējas displeju sienas. // Big data visualization on the high-resolution display wall. (Zinātniskais vadītājs prof. Ģirts Karnītis. Aizstāvēts LU DF 06.2016)
 13. Elīna Kauķe, Testēšanas modeļa izveide testējamās sistēmas uzlabošanai. // Testing model development to improve the system under the test. (Zinātniskais vadītājs prof. Jānis Bičevskis. Aizstāvēts LU DF 06.2016)
 14. Jānis Peisenieks, Rīgas pilsētas dzīvojamības novērtēšana, izmantojot atvērtus datu avotus. // Livability evaluation of Riga city using open data. (Zinātniskais vadītājs prof. Ģirts Karnītis. Aizstāvēts LU DF 06.2016)
 15. Vladislavs Maksimčuks, Labvēlīgas laikapstākļu prognozes noteikšana lidošanai ar paraplānu. // Analysis and display of weather forecasts in iOS application. (Zinātniskais vadītājs prof. Ģirts Karnītis. Aizstāvēts LU DF 06.2016)
 16. Parshu Ram Dhungyel. Dzongkha valodas vārdu segmentēšanas metožu analīze. // Analysing the Methods of Segmentation of Dzongkha Words. (Zinātniskais vadītājs prof. J. Grundspeņķis. Aizstāvēts RTU DITF 06.2016)
 17. Royal Imanli. Spieta intelekta analīze robotizētām sistēmām un to vadība lietojot nestriktu loģiku.// Analysis of swarm intelligence for robotic systems and their control using fuzzy logic (Zinātniskais vadītājs prof. J. Grundspeņķis. Aizstāvēts RTU DITF 06.2016)
 18. Yan Kuchin. Urbumu ģeofizikālo datu interpretācija ar neironu tīkliem. // Interpretation of Drill Hole Geophysical Data with Neural Networks (Zinātniskais vadītājs prof. J. Grundspeņķis. Aizstāvēts RTU DITF 06.2016)
 19. Nail Karimov. Uz daudzaģentu pieeju balstītas siltumnīcas vadības un monitoringa sistēmas projektēšana un izstrāde.// Design and Development of Control and Monitoring System for Greenhouses Based-On Multi Agent Approach (Zinātniskais vadītājs prof. J. Grundspeņķis. Aizstāvēts RTU DITF 06.2016)
 20. Arjan Chakma. Datu informācijas un zināšanu plūsmas organizāciju informācijas sistēmās. // Data Information and Knowledge Flows in Organizations Information Systems (Zinātniskā vadītāja prof. M. Kirikova. Aizstāvēts RTU DITF 06.2016)
 21. Sangay Dorji. Datu, informācijas un zināšanu modelēšana darbsistēmu tīklos. // Data, Information and Knowledge modeling in work system networks (Zinātniskā vadītāja prof. M. Kirikova. Aizstāvēts RTU DITF 06.2016)
 22. Rakesh Parthasarathy. Informācijas loģistikas atsauces modeļa izstrāde. // Development of Information Logistics Reference Model (Zinātniskā vadītāja prof. M. Kirikova. Aizstāvēts RTU DITF 06.2016)
 23. Elmārs Sirovatskis. Vispārīga ostas informācijas sistēmas modeļa izstrāde. // Development of Generic Ports Information Systems Model  (Zinātniskā vadītāja prof. M. Kirikova. Aizstāvēts RTU DITF 06.2016)
 24. Nauris Dorbe «Bezpilota mašīnu apmācība, izmantojot stimulētās mācīšanās mākslīgos dziļos neironu tīklus kooperatīvās braukšanas sistēmā» / «Driverless cars tuition using reinforcement learning artificial deep neural networks within cooperate driving system»; Zinātniskie vadītāji  Dr.sc.comp. G.Bārzdiņš un I.Ribners, aizstāvēts 31.05.2017.g. [4.posms];

Tehnoloģiskā Prognoze

Projekts Nr.2. „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas