Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS), Projekts Nr.3. „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings”. Projekta zinātniskais vadītājs Dr.habil.fiz. Jānis Spīgulis.

Projekts saistīts ar inovatīvu attēlošanas un attēlu apstrādes tehnoloģiju un biofotonikas tehnoloģiju attīstību un galvenā uzmanība ir veltīta sekojošu programmai noteikto uzdevumu izpildē.

1. „Izstādāt un eksperimentāli aprobēt jaunas attēlošanas un attēlu apstrādes tehnoloģijas, t.sk. biometrijai un audu stāvokļa kvantitatīvam novērtējumam”

Tiks izstrādātas un aprobētas jaunas attēlošanas metodes un ierīces, kuru darbība balstās uz fotonikas – vienas no ES identificētās atslēgtehnoloģijas, principiem, bet attēlojamie objekti ir dzīvi audi vai citi bio-objekti. Šī uzdevuma risināšana notiks kopā ar 1.projektu (pētniecība attēlu veidošanas un apstrādes metožu izstrādē viedām transporta sistēmām) un ar 4.projektu (attēlu apstrādes metodes iepriekš definētu pilsētas drošības notikumu scenāriju atpazīšanai video signālos).

3.projekta pētnieciskajā daļā tiks attīstīta principiāli jauna tehnoloģija vairāku monohromatisku spektrālo attēlu iegūšanai no viena RGB attēla datiem. Pētījumi dos iespēju veidot efektīvu iegultu multiomodālu biometrijas sistēmu ar uzlabotu drošību un vienkāršotu attēlu ieguvi.

2. „Radīt inovatīvas biofotonikas tehnoloģijas neinvazīvai (t.sk. bezkontakta)  klīniskai diagnostikai un monitoringam, t.sk izstrādāt jaunas koncepcijas, metodiku un algoritmus un īstenot tās eksperimentālās maketierīcēs un klīniski aprobēt”

Bioobjektu attēlu apstrāde tiks attīstīta un integrēta konkrētos pielietojumos klīniskā diagnostikā, tai skaitā izstrādājot funkcionējošas optiskās diagnostikas un monitoringa maketierīces. Izstrādātās maketierīces un programmatūra tiks aprobētas gan laboratorijas, gan klīniskos apstākļos.

Tiek plānots attīstīt inovatīvus risinājumus vairākos virzienos, paplašinot uz infrasarkano spektra diapazonu videoattēlošanas tehnoloģiju sirdsdarbības un asinsrites parametru bezkontakta monitoringam, kā arī attīstot infrasarkanā diapazona attēlošanas tehnoloģijas audu stāvokļa kvantitatīvam novērtējumam. Klīniski nozīmīgākā daļa šajā projektā būs jaunradītās un pilnveidotās uz attēliem bāzētas optiskās diagnostikas tehnoloģijas, kas būtiski paātrinās un uzlabos diagnostiskās procedūras dermatoloģijā, anestezioloģijā, kardioloģijā u.c. medicīnas jomās.

Projekta aktivitātes:

Novembris/Decembris 2014: Projekta dokumentācijas sagatavošana un apstiprināšana, resursu plānošana, uzdevumu definēšana, eksperimentālo iekārtu atjaunošana, jaunāko publikāciju apskats par projekta galvenajām tēmām. Pastiprināts darbs pie aktivitātes A1.1.a „Tehnoloģija vairāku monohromatisku spektrālo attēlu iegūšanai no viena RGB attēla datiem”, kuras ietvaros tika izveidots trīs lapaspušu garš tehniskais apkopojums, kas  iesniegts OSA kongresam „Optics in the Life Sciences”

Janvāris 2015: Projekta zinātniskās grupas nokomplektēšana sešu cilvēku sastāvā, koncentrējoties uz projekta aktivitātēm A1.1.b „Videoattēlošanas tehnoloģija tuvajā infrasarkanajā spektra diapazonā sirdsdarbības un asinsrites parametru bezkontakta monitoringam”, A1.1.c „Infrasarkanā diapazona attēlu sensoru izmantošana audu stāvokļa kvantitatīvam novērtējumam” un A1.3.d „Prototipa ierīces ādas multimodālai attēlošanai „SkImager” pilnveidošana”. Rezultāti apkopoti un iesniegti uz starptautiskajām konferencēm „Developments in Optics and Communications” un „Northern Optics and Photonics”.

Februāris 2015: Dalība pasaules lielākajā fotonikas pasākumā „Photonics West” BIOS 2015 ietvaros. Projektu rezultātu prezentēšana Latvijas Universitātes 73.zinātniskajā konferencē un LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta zinātniskajā seminārā. Ziņojums kongresā „Optics in the Life Sciences”, kuru apstiprināja OSA.

2015.gada 18.jūnijā LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā, Šķūņu ielā 4, 4.stāva auditorijā notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) Projekta Nr.3 „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings” 1.gada atskaites seminārs Semināra programma.

Semināra prezentācijas

Ievads: projekta mērķi un 1.gada uzdevumi (J.Spīgulis)

Vairāku monohromatisku spektrālo attēlu iegūšana ādas hromoforu kartēšanai ( J.Spīgulis un I.Ošiņa)

Videoattēlošana infrasarkanā apgaismojumā sirdsdarbības un asinsrites monitoringam (O.Ļašuka un U.Rubīns)

Audu stāvokļa novērtējums infrasarkanajā spektra diapazonā (G.Tunēns un I.Saknīte)

Ādas multimodālās attēlošanas prototipa ierīces „SkImager” pilnveidojumi (J.Bauers un E.Kviesis-Kipge)

2015. gada 7.oktobrī Elektronikas un datorzinātņu institūta Konferenču zāle norisinājās Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai & viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) 1. posma norises gaitas un rezultātu apspriešanas seminārs

Projekta Nr.3. prezentācija „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings” pārskats par posmā paveikto, 3.projekta vadītājs Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis (LU ASI), Inga Saknīte (LU ASI), apakšprojekta vadītājs Dr.phys. Uldis Rubīns (LU ASI).

17.03.2016. 09:00 Seminar presentation, 2nd part of the project no.3 „Biophotonics: imaging, diagnostics and monitoring”  of the National Research Programme „Cyber-physical systems, ontologies and biophotonics for safe&smart city and society.” (SOPHIS).  Venue: UL Institute of Atomic Physics and Spectroscopy. Šķūņu street 4, 4th floor auditorium

Programm

9:00-9:15 „Introduction: goals of the project and tasks for the 2nd period” (U.Rubīns).

9:15-9:30 „Prototype device for rapid mapping of skin chromophores at laser illumination” (A1.3.a, U.Rubīns, J.Zaharans).

9:30-9:50 „Prototype device and software for non-contact monitoring of skin blood flow pulsations under near-infrared illumination” (A1.3.b, U.Rubīns, E.Kviesis-Kipge).

9:50-10:10 „Prototype device for assessment of skin moisture and its distribution in the infrared spectral range, clinical tests” (A1.3.c, I.Saknīte, G.Tunēns).

10:10-10:30 „Improvements of the multimodal skin imaging prototype device „SkImager” (A1.3.d, E.Kviesis-Kipge, O.Rubenis).

10:30 Discussion

2016. gada 1.decembrī plkst. 09:00 LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā, Šķūņu ielā 4, 4.stāva auditorijā notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) Projekta Nr.3 „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings” 3.posma atskaites seminārs. Semināra programma.

Semināra prezentācijas:

1. “Ievads: VPP projekta 3.posma uzdevumi un galvenie rezultāti” (J.Spīgulis);

2. “Ādas hromoforu ātra kartēšana lāzeru apgaismojumā: ierīču pilnveidojumi, laboratorijas/klīniskie mērījumi un datu apstrāde” (J.Spīgulis, I.Ošiņa);

3.“Ādas asinsrites pulsāciju bezkontakta monitorings tuvā infrasarkanā diapazona apgaismojumā: ierīču pilnveidojumi,  laboratorijas/klīniskie mērījumi un datu apstrāde” (U.Rubīns, E.Kviesis-Kipge);

4.“Ādas mitruma un tā sadalījuma attēlošana infrasarkanajā spektra diapazonā: modeļu aprēķini un laboratorijas/klīniskie mērījumi” (G.Tunēns);

5. “Ādas multimodālās attēlošanas prototipa ierīces „SkImager” klīniskā aprobācija”(I.Kuzmina).

No 27. līdz 29. augustam 2017.g. Latvijas Universitātes galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 norisinājās 2. starptautiskā konference “Biophotonics Riga – 2017”, kurā 10 valstu vadošie zinātnieki prezentēja jaunākos sasniegumus optisko metožu pielietojumos slimību diagnostikā un dzīvības procesu monitoringā, kā arī dzīvo audu attēlošanas tehnoloģijās.

Konferenci “Biophotonics Riga – 2017” organizē LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts ar Valsts pētījumu programmas SOPHIS atbalstu. Konferences mājas lapa: www.lu.lv/bpr17

2017.g. 28.septembrī  plkst.9:00 LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā Šķūņu ielā 4, 4.stāva auditorijā notika Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS), Projekta Nr.3. “Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings”  seminārs par sasniegto un paveicamo līdz projekta noslēgumam. Provizoriskā semināra programma.

2017.g. 30.novembrī plkst.9:00 LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā Šķūņu ielā 4, notika Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS), Projekta Nr.3. “Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings”  seminārs. Prezentācija.

Projekta prezentācija 5.12.2017.g. Programmas SOPHIS noslēguma pasākumā.

SCOPUS. SNIP>1:

1. Saknite I, Zavorins A, Jakovels D, Spigulis J, Kisis J. “Comparison of single-spot technique and RGB imaging for erythema index estimation”, Physiological Measurement, Volume 37 (2016), Number 3. pp.333-346. doi:10.1088/0967-3334/37/3/333. http://dx.doi.org/10.1088/0967-3334/37/3/333 [2.posms] (SCOPUS);

2. J.Spigulis, I.Oshina, A.Berzina, A.Bykov, “Smartphone snapshot mapping of skin chromophores under triple-wavelength laser illumination”, J.Biomed.Opt., submitted 2016. [3. posms] (SNIP=1.181);

3. Janis Spigulis, Ilze Oshina, Anna Berzina, Alexander Bykov, “Smartphone snapshot mapping of skin chromophores under triple-wavelength laser illumination,” J. Biomed. Opt. 22(9), 091508 (2017), doi: 10.1117/1.JBO.22.9.091508. [4. posms] (SNIP>1).

4. Janis Spigulis “Multispectral, fluorescent and photoplethysmographic imaging for remote skin assessment” Sensors 2017, 17, 1165; doi:10.3390/s17051165. http://www.mdpi.com/journal/sensors. [4. posms] (SNIP>1).

5.A.Lihachev, l.Lihacova, E.V.Plorina, M.Lange, A.Derjabo, J.Spigulis, “Differentiation of seborrheic keratosis from basal cell carcinoma, nevi and melanoma by RGB autofluorescence imaging”, Biomed.Opt. Express (submitted 2017).[4. posms] (SNIP>1)

6. Alexey Lihachev,  Ilze Lihacova, Emilija V. Plorina,  Marta Lange, Alexander Derjabo and Janis Spigulis “Differentiation of seborrheic keratosis from basal cell carcinoma, nevi and melanoma by RGB autofluorescence imaging” Journal “Biomedical Optics Express” Vol. 9,Issue 4, pp. 1852-1858 (2018) https://doi.org/10.1364/BOE.9.001852

Publikācijas SCOPUS vai WoS:

 1. Janis Spigulis, Ilze Oshina, “3×3 Technique for RGB Snapshot Mapping of Skin C hromophores“ (online publication:10.1364/BODA.2015.JT3A.39), Bio-Optics: Design and Application 2015, Vancouver Canada, 12–15 April 2015. ISBN: 978-1-55752-954-1. [1.posms] (SCOPUS)
 2. Inga Saknīte, Aleksejs Zavorins, Janis Spigulis, Janis Kisis “Skin Erythema Assessment by an RGB Imaging Device: a Clinical Study”, Conference OSA Frontiers in Optics and Laser Science, 18–22 October 2015, San Jose, CA, USA.  in Frontiers in Optics 2015, OSA Technical Digest (online), JTu4A.16, https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=FiO-2015-JTu4A.16. Poster session [2. posms] (SCOPUS)
 3. J. Spigulis, I. Oshina, Z. Rupenheits, “Smartphone single-snapshot mapping of skin chromophores,” in Biomedical Optics 2016, OSA Technical Digest (online), JTu3A.46, https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=Cancer-2016-JTu3A.46.J [3.posms] (SCOPUS)
 4. Edgars Kviesis-Kipge, Uldis Rubīns. „Portable remote photoplethysmography device for monitoring of blood volume changes with high temporal resolution” Proc. of  BEC2016, the 15th Biennial Conference on Electronics and Embedded Systems. Tallinn, Estonia on October 3-5, 2016. pp. 55-58.[3.posms] (SCOPUS)
 5. U.Rubins, J.Spigulis, A.Miscuks, “Photoplethysmography imaging algorithm for continuous monitoring of regional anesthesia”, ESTIMedia’16 Proceedings of the 14th ACM/IEEE Symposium on Embedded Systems for Real-Time Multimedia, pp. 67-71 (2016). [3. posms] (SCOPUS)
 6. Inga Saknite, Aleksejs Zavorins, Ilona Zablocka, Janis Kisis, Janis Spigulis “Comparison of a near-infrared reflectance spectroscopy system and skin conductance measurements for in vivo estimation of skin hydration: a clinical study” Journal of Biomedical Photonics & Engineering. Vol 3, No 1 (2017). http://jbpe.ssau.ru/index.php/JBPE/article/view/3166/3068 [4. posms] (SCOPUS)
 7.  U. Rubins, A. Miscuks and M. Lange “Simple and convenient remote photoplethysmography system for monitoring regional anesthesia effectiveness”. European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC’17 & NBC’17); Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physic(NBC) 11-15 June 2017, Tampere, Finland. IFMBE Proceedings Vol. 65, pp. 378-381;  DOI: 10.1007/978-981-10-5122-7_95; http://embec2017.org [4. posms]
 8. Janis SPIGULIS, In vivo skin imaging prototypes “made in Latvia”; Journal  “Frontiers of Optoelectronics” (2017); pp 1–12;  https://doi.org/10.1007/s12200-017-0717-5. [4. posms]
 9. Ilze Oshina, Janis Spigulis, Uldis Rubins, Edgars Kviesis-Kipge and Kalvis Lauberts “Express RGB mapping of three to five skin chromophores” Proc. of SPIE-OSA Vol. 10413 104130M-4 https://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2285995 [4. posms]
 10. U.Rubins, Z.Marcinkevics., «Comparison of remote photoplethysmography signals acquired by ultra-low noise camera and conventional camera during physiological tests”, Proc. SPIE 10411, 104110T (2017); doi: 10.1117/12.2284657Proc. http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2284657 [4.posms]
 11. U.Rubins, A.Miscuks, Z.Marcinkevics, M.Lange. „Remote photoplethysmography system for unsupervised monitoring of regional anaesthesia effectiveness”. Proc.SPIE 10592, 1059203 (2017) (SCOPUS)[4.posms]
 12. I.Kuzmina, U.Rubins, I.Saknite, J.Spigulis. „Rosacea assessment by erythema index and principal component analysis segmentation maps”,  Proc.SPIE 10592, 1059204 (2017) (SCOPUS) [4.posms]

Publikācijas:

Konferenču ziņojumi/tēzes

 1. Jacob Bauer, Ville Heikkinen, Janis Spigulis “Spectral reflectance estimation with an optical non contact device for skin assessment”, Northern Optics & Photonics 2015 (NOP 2015), 2-4 June 2015, Lappeenranta, Finland. [1.posms]
 2. Ilze Oshina, Janis Spigulis, “Snapshot mapping of skin chromophores at triple-wavelength illumination” , 11th International Young Scientist Conference, Developments in Optics and Communications 2015, Latvia, April 8-10, p.21, 2015. [1.posms]
 3. Gatis Tunens, Inga Saknite, Janis Spigulis, “Modeling diffuse reflectance spectrum of skin in the near-infrared spectral range by Monte Carlo simulations”, 11th International Young Scientist Conference, Developments in Optics and Communications 2015, Latvia, April 8-10, p.20, 2015. [1.posms]
 4. Jacob Bauer, Ville Heikkinen, Janis Spigulis, “Spectral reflectance estimation with an optical non contact device for skin assessment”, 11th International Young Scientist Conference, Developments in Optics and Communications 2015, Latvia, April 8-10, p.12, 2015. [1.posms]
 5. Ilze Oshina, Janis Spigulis, “Image processing for snapshot RGB mapping of skin chromophores”, Conference IONS Karlsruhe 2015, 26-29 June 2015. Poster session. [1.posms]
 6. J.Spigulis, I.Oshina “Monochomatic spectral imaging: principles and application for skin chromophore mapping”. The 2nd Israeli Biophotonics Conference (IBPC-2), December 1-2, 2015, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel. Presentation [2.posms]
 7. G.Tunens, I.Saknite, J.Spigulis. Modelling skin diffuse reflectance spectra in the near-infrared and visible range. 12th International Young Scientist Conference, Developments in Optics and Communications 2016, Latvia, March 21-23, p.28, 2016. [2.posms]
 8. I.Oshina, Z.Rupenheits, J.Spigulis. Mapping of skin chromophores by snapshot taken with a smartphone. 12th International Young Scientist Conference, Developments in Optics and Communications 2016, Latvia Riga, March 21-23, p.31, 2016. [2.posms]
 9. I. Saknite, G. Tunens, J. Spigulis. Study on near-infrared reflectance spectroscopy of skin for noninvasive estimation of skin hydration. LU 74.konference, 25.01.2016. Stenda referāts. [2.posms]
 10. R. Janovskis, I. Saknite, J. Spigulis. Infrared spectroscopy and imaging for estimation of skin hydration. 12th International Young Scientist Conference, Developments in Optics and Communications, Riga, March 21-23, p.39, 2016. [2.posms]
 11. Inga Saknite, Aleksejs Zavorins, Ilona Zablocka, Janis Spigulis, Janis Kisis, “Comparison of Optical and Conductance Methods for Estimation of Skin Hydration”, Norwegian Electro-Optics Meeting 2016, April 13-15, 2016, Voss, Norway. http://electrooptics.no/. Poster presentation. [3.posms]
 12.  Inga Saknite, Aleksejs Zavorins, Ilona Zablocka, Janis Spigulis, Janis Kisis,”Near-Infrared Reflectance Spectroscopy System for Noninvasive Estimation of Skin Hydration”, The 2nd Biomedical Imaging and Sensing Conference 2016, May 17-20, 2016, Yokohama, Japan. http://opicon.jp/conferences/bisc16/. Poster presentation. [3.posms]
 13. Janis Spigulis ”Multi-laser illumination designs for skin chromophore mapping”.  International Conference “Advanced Laser Technologies” (ALT16), 12-16 September 2016, Galway, Ireland. http://altconference.org/alt16, Presentation. [3.posms]
 14. Edgars Kviesis-Kipge, Uldis Rubīns. „Portable remote photoplethysmography device for monitoring of blood volume changes with high temporal resolution”.  BEC2016, the 15th Biennial Conference on Electronics and Embedded Systems. Tallinn, Estonia on October 3-5, 2016. Presentation.[3.posms]
 15. Janis Spigulis, Ilze Oshina, and Zigmars Rupenheits, “SMARTPHONE SINGLE-SNAPSHOT MAPPING OF SKIN CHROMOPHORES”, Biomedical Optics Congress 2016 (Brain, Cancer, OTS, Translational) Fort Lauderdale, Florida United States,  25 – 28 April 2016.Poster presentation. [3.posms]
 16. U.Rubins, J.Spigulis, A.Miscuks, “Photoplethysmography imaging algorithm for continuous monitoring of regional anesthesia”, ESTIMedia’16, the 14th ACM/IEEE Symposium on Embedded Systems for Real-Time Multimedia, Pittsburgh, USA, 6-7/10/2016. Photoplethysmography imaging algorithm for continuous monitoring of regional anesthesia. [3.posms]
 17. Gatis Tunens, Inga Saknite, Janis Spigulis “Modelling Skin Diffuse Reflectance Spectra in the Near-infrared Spectral Range”, Simpozijs “SPIE BIOS” San Francisco, California, United States 28 January – 2 February 2017. Poster. [4.posms]
 18. Janis Spigulis “Remote optical assessment of in-vivo skin: methods, prototype devices and clinical applications” European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC’17 & NBC’17); Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physic(NBC) 11-15 June 2017, Tampere, Finland. http://embec2017.org;[4.posms]
 19. M.Lange, U.Rubins, A.Miscuks, “Simple and convenient remote photoplethysmography (rPPG) system for monitoring regional anesthesia effectiveness”,  EMBEC’17 & NBC’17, Tampere, Finland, 11-15 June 2017 (young researcher award). http://embec2017.org/[4.posms]
 20. Janis Spigulis “Hyperspectral and multispectral skin imaging”,  Summer School on Optics & Photonics; June 1-3, 2017, Oulu, Finland; http://www.oulu.fi/photonics2017/; [4.posms]
 21. I.Oshina, J.Spigulis, U.Rubins, E.Kviesis-Kipge, K.Lauberts, “Express RGB mapping of three to five skin chromophores”, ECBO’2017, Munich, Germany, 26-29 June 2017. http://www.osa.org/en-us/meetings/topical_meetings/european_conferences_on_biomedical_optics/[4.posms]
 22. U.Rubins, Z.Marcinkevics. «Comparison of remote photoplethysmography signals acquired by ultra-low noise camera and conventional camera during physiological tests», ECBO’2017, Munich, Germany, 26-29 June 2017. http://www.osa.org/en-us/meetings/topical_meetings/european_conferences_on_biomedical_optics/[4.posms]
 23. U.Rubins, A.Miscuks, Z.Marcinkevics, M.Lange, «Remote photoplethysmography system for unsupervised monitoring of regional anaesthesia effectiveness», Biophotonics Riga – 2017,  27-29 August 2017 (invited). https://www.lu.lv/eng/research/biophotonics-riga-2017/ [4.posms]
 24. I.Kuzmina, U.Rubins, I.Saknite, J.Spigulis. «Rosacea assessment by erythema index and principal component analysis segmentation maps», Biophotonics Riga – 2017,  27-29 August 2017. https://www.lu.lv/eng/research/biophotonics-riga-2017/[4.posms]
 25. J.Spigulis, I.Oshina, «Multi-spectral-line imaging: applications in biophotonics and forensics», SFM Symposium Optics and Biophotonics 2017, Saratov, Russia, 26-29 September 2017, internet presentation:  http://sfm.eventry.org/report/3054. [4.posms].
 26. U.Rubins, Z.Marcinkevics., «Comparison of remote photoplethysmography signals acquired by ultra-low noise camera and conventional camera during physiological tests»,  Proc. SPIE-OSA, 10411, 104110T (2017). – http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2284657 SCOPUS, [4.posms].
 27. E.V.Ploriņa, A.Lihachev, A.Derjabo, M.Lanģe “Non-invasive evaluation of skin pathologies by RGB autofluorescence imaging”, Summer School on Optics & Photonics, Oulu, Somija, 1-3/06/2017 (poster) http://www.oulu.fi/university/node/45631. [4.posms].
 28. I. Oshina, “Skin chromophore mapping and oxygen saturation measurements in human skin using polychromatic illumination”, Summer school “Biophotonics ’17” , Ven, Zviedrija, 2017. gada 10. – 17. Jūnijā (poster) https://www.biophotonics.world/event/15 [4.posms].
 29. J.Spigulis, I.Oshina, “Monochromatic spectral imaging as a tool for counterfeit detection”, Int.Conf. “Forensics 2017”, Caparica, Portugal, 19-23 November 2017 (oral) [4.posms].

Monogrāfija

“Progress in Biomedical Optics and Imaging”, SPIE Proceedings vol. 10592 (ed. Janis Spigulis), SPIE Press, Bellingham, USA (2017); ISBN: 9781510616769 [4.posms].

Patenti

Latvijas patents Nr. 15106 B „Paņēmiens un ierīce hromoforu kartēšanai vairāku spektralīniju apgaismojumā”. Publicēts 20.03.2016.g. Izgudrotāji: Jānis Spīgulis, Ilze Ošiņa. Īpasnieks: Latvijas Universitāte. [2.posms]

Iesniegts Latvijas patenta pieteikums 28.03.2017.g. Nr. P-17-17 “Ierīce no spekliem brīvu attēlu iegūšanai izkliedētu lāzeru staru apgaismojumā” Izgudrotaji U.Rubīns, E.Kviesis-Kipge, J.Spīgulis. [4.posms]

International  patent application number PCT/EP2017/063565. “DEVICE FOR SPECKLE- FREE IMAGING UNDER LASER ILLUMINATION” has been submitted to EPO, to protect the intellectual property rights of the project’s novel research. Submission number  5333351.  Inventors: Uldis RUBINS, Edgars KVIESIS-KIPGE, Janis SPIGULIS. Date of receipt 02 June 2017.[4.period].

Iesniegts Latvijas patenta pieteikums 28.11.2017.g. Nr. P-17-78 “Metode krāsainu viltojumu atklāšanai” Izgudrotaji: Jānis SPĪGULIS, Ilze OŠIŅA. Pieteicējs LATVIJAS UNIVERSITĀTE [4.posms]

Ieguldījums izglītībā:

Aizstāvēts promocijas darbs:

1. I.Saknīte, “Ādas bilirubīna, hemoglobīna un ūdens optiska neinvazīva noteikšana un kartēšana”. (vad. J.Spīgulis) LU 11.12.2015. [2.posms]

2. Vanesa Lukinsone, promocijas darbs “In vivo ādas autofluorescences kinētika nepārtrauktā un impulsveida lāzeru ierosmē /Kinetics of in-vivo skin autofluorescence under continuous and pulsed laser excitation. ”.(vad. J.Spīgulis) Iesniegts 4.09.2017. Aizstāvēšana 12.12.2017. [4.posms]

Aizstāvētie maģistra darbi:

 1. Olga Ļashuka. „Determination of pulse wave velocity by the non-contact photoplethysmography method”, (Supervisor Dr. Uldis Rubīns.) [1.posms]
 2. Jacob Bauer. “Spectral reflectance estimation with an optical non contact device for skin assessment” – University of Eastern Finland, (Supervisors Prof. Ville Heikkinen and Prof. Janis Spigulis) [1.posms]
 3. Reinis Janovskis  “INFRASARKANĀ SPEKTROSKOPIJA UN ATTĒLOŠANA ĀDAS MITRUMA NOVĒRTĒJUMAM” (Darba vadītāji: Prof., Jānis Spīgulis, Dr. Phys., Inga Saknīte ). [3.posms]
 4. Ilze Ošiņa “Ādas hromoforu kartēšana 3, 4 un 5 spektrālo līniju apgaismojumā / Mapping of skin chromophores under illumination by 3, 4 and 5 spectral lines” Defended LU FMF 31.05.2017 Supervisor Dr. habil. phys., prof. Jānis Spīgulis. [4.posms]
 5. Antra Dzērve  “Ādas fluorescences un izkliedes kinētikas mērījumi pikosekunžu lāzera ierosmē/ Skin fluorescence and scattering kinetics measurements at picosecond laser excitation”  Defended LU FMF 31.05.2017 Supervisor Dr. habil. phys., prof. Jānis Spīgulis. [4.posms]
 6. Gatis Tunēns “Optiskā starojuma izplatības modelēšana veselā un patoloģiskā ādā/ “Modelling of optical radiation propagation in healthy and pathologic skin”. Defended LU FMF 31.05.2017.Supervisor Dr. habil. phys., prof. Jānis Spīgulis. [4.posms]

Aizstāvētie bakalaura darbi:

 1. I.Ošiņa, (2015) „Ādas hromoforu kartēšana trihromātiskā lāzeru apgaismojumā” (vadītājs Prof. J.Spīgulis)Latvijas Universitāte.[1.posms]
 2. G.Tunēns (2015) “Montekarlo simulācijas tuvajā infrasarkanajā spektra diapazonā ādas mitruma novērtējumam” (vadītājs Dr. Phys. I.Saknīte). [2.posms]
 3. Emīlija Ploriņa “Ādas patoloģiju novērtēšana, izmantojot autofluorescences attēlošanas metodi ar RGB kameru /Evaluation of skin pathologies using the method of autofluorescence imaging by RGB camera.”(Vadītājs A.Ļihačovs) (RTU, 2017). [4.posms]
 4. K.Lauberts  “Ādas hromoforu kartēšanas ierīces izveide un eksperimentāla pārbaude/  Development and experimental test of a device for skin chromophore mapping. (vadītājs J.Spīgulis LU, 2017) [4.posms]

Tehnoloģiskā Prognoze

Projekts Nr.3. „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings”