Valsts pētījumu programma „INOVATĪVO DAUDZFUNKCIONĀLO MATERIĀLU, SIGNĀLAPSTRĀDES UN INFORMĀTIKAS TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDE KONKURĒTSPĒJĪGIEM ZINĀTŅU IETILPĪGIEM PRODUKTIEM”,
vadītājs Dr. A. Šternbergs

Projekts Nr. 2 „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai”, vadītājs Dr. M. Greitāns

Projekta mērķis ir oriģinālu signālapstrādes tehnoloģiju izstrāde un izpēte, kuras orientētas uz praktiskiem pielietojumiem aktuālu tautsaimniecisku problēmu risināšanai un dod iespēju konkurētspējīgu zinātņu ietilpīgu produktu ražošanai.

Projektā tiek izstrādātas perspektīvas signālu reģistrācijas un apstrādes tehnoloģijas iegulto sistēmu efektivitātes (kopdarbība, enerģija, veiktspēja u.c.) un mobilitātes paaugstināšanai, ekstrēmi precīzu (pikosekunžu) laika mērījumu sistēmu izveidošanai, ultraplatjoslas signālu ģenerēšanai un superjūtīgai detektēšanai, bioloģiskas izcelsmes (t.sk. smadzeņu) signālu apstrādei, sensoru tīklu (t.sk transportlīdzekļu) datu pārraidei, iesaistot sensoru un citu moderno materiālu izmantošanu.

Minēto uzdevumu veikšanā paredzēts aktīvi sadarboties ar citiem programmas projektiem, lai izmantotu tajos radītos jaunos sensoru, efektīvas enerģijas ieguves, nanoelektronikas u.c. materiālus, kā ari piedāvāt inovatīvu signālu apstrādes paņēmienu izmantošanu materiālzinātnē, jaunradīto inovatīvo materiālu nesagraujošā kontrolē un bezkontakta diagnostikā.

Projekta pētījumu grupas:

Elektronikas un datorzinātņu institūts:

Diskrētās signālu apstrādes laboratorija,

Laika mērīšanas laboratorija,

Stroboskopijas laboratorija,

Iegulto sistēmu laboratorija.

Rīgas tehniskā universitāte:

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte:

Radioelektronikas institūts,

Transporta elektronikas un telemātikas katedra.

Projekta 1.posma (2010. gada janvāris – decembris) veicamie uzdevumi:

 • Dažāda veida notikumu plūsmu racionāla kodēšana un iegūto diskrēto datu ātrdarbīgas apstrādes paņēmienu attīstīšana.
 • Transportlīdzekļu datu bezvadu tīkla komunikāciju efektivitātes paaugstināšana, mezglpunktu maketa izstrāde, ietverot datu pārraides virzienorientēšanu.
 • Platjoslas signālu reģistrēšanas jūtības un dinamiskā diapazona paaugstināšanas optimālu adaptācijas principu un ultraplatjoslas impulsu veidošanas paņēmienu izpēte.
 • Biometriskas attēlveidošanas (imaging) paņēmienu attīstība izmantojot kompleksās salāgotās filtrēšanas pieeju – attēlu ieguves pilnveidošana un ātrdarbīgu apstrādes algoritmu modelēšana.
 • MAC līmeņa traucējumu ad-hoc tīklos novērtēšanas metodes un paņēmieni to ietekmes mazināšanai lielas intensitātes datplūsmu gadījumos.
 • Uz rotācijas leņķiem balstītas vispārinātas signālu analīzes metožu attīstība un algoritmu modelēšana.
 • Transporta līdzekļu pozicionēšanas precizitāte bezvadu sakaru tīklos – kļūdu rašanās analīze un pieejas to koriģēšanai.

Pirmā  posma (2010.gada janvāris – decembris)  zinātniskais pārskats

Pirmā  posma (2010.gada janvāris – decembris) zinātniskā atskaite ar pielikumiem.

Cietvielu Fizikas institūtā (CFI) 23.11.2010.g. notika Valsts pētījumu programmas „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem” Projekta Nr.2. „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai” seminārs.

Projekta Nr.2.  „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai”  prezentācija.

Projekta 2.posma (2011. gada janvāris – decembris) veicamie uzdevumi:

 • Notikumu reģistrācijas moduļu izstrāde uz specializētas mikroshēmas bāzes un tās eksperimentālie pētījumi jaunu digitālas apstrādes algoritmu pārbaudei.
 • Ultraplatjoslas impulsu ģenerēšanas moduļa izveide (t.sk. tā salāgošana ar UWB antenām) un ar platjoslas stroboskopisko pārveidotāju iegūto signālu analīze (t.sk. izmantojot vairākas uztverošās iekārtas).
 • Transportlīdzekļu kā sensoru un aktuatoru mezglpunktu attīstīšana viedu transporta sistēmu izveidei, ietverot dažāda veida iegulto sistēmu pielietojamības izpēti, precīzas pozicionēšanas, adaptīvās kruīzkontroles, efektīvas bezvadu komunikācijas izstrāde.
 • Bioloģiskas izcelsmes signālu ieguves un to ievades apstrādes sistēmās paņēmienu un apstrādes algoritmu attīstīšana, ieskaitot laika kodēšanas pieeju un kompleksās salāgotās filtrēšanas uzlabojumus.
 • Uz rotācijas leņķiem balstītas vispārinātas signālu analīzes metožu attīstība, algoritmu realizācija, moduļu izstrāde un pielietojamības izpēte  (t.sk. materiālzinātnē).
 • Tuvas darbības sakaros izmantojamo radioviļņu izplatīšanās modeļu nepilnību un zemas ticamības novērtēšana
 • Trafika piekļuves sistēmas buferatmiņas apjoma un kanāla caurlaidspējas novērtēšanas algoritma un programmatūras izstrāde informācijas pārraides ātruma uzlabošanai, rīku izstrāde transporta līdzekļu pozicionēšanas precizitātes paaugstināšanai, kas kopā ļaus palielināt transporta plūsmu vadības efektivitāti.
 • Datplūsmu efektīvas pārraides risinājumu izpēte mobilos bezvadu ad-hoc tīklos (MANET) ievērojot m-pakalpojumu kvalitātes (QoS) nodrošināšanas kritērijus sadarbības scenārijiem.

Otrā posma (2011.gada janvāris – decembris) zinātniskā atskaite.

2011.gadā 12.oktobrī Elektronikas un datorzinātņu institūtā Rīgā, notika Valsts pētījumu programmas „INOVATĪVO DAUDZFUNKCIONĀLO MATERIĀLU, SIGNĀLAPSTRĀDES UN INFORMĀTIKAS TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDE KONKURĒTSPĒJĪGIEM ZINĀTŅU IETILPĪGIEM PRODUKTIEM (IMIS)” Projekta Nr. 2 „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai” gada rezultātu pārskata seminārs. Semināra prezentācijas.

Projekta 3.posma (2012. gada janvāris – decembris) veicamie uzdevumi:

 • Laika notikumu mērīšanas sistēmas prototipu izveide, lai demonstrētu iespējas nodrošināt pikosekunžu precizitāti dažādos pielietojumos (satelitlāzerlokācijā, fluorescences raksturojošo laiku mērījumu spektroskopija, time-of-flight masas spektroskopija u.c.).
 • Superlatjoslas tuvdarbibas impulsu radara vairākantenu prototipa izstrāde un tā iegūto signālu efektīvas apstrādes optimizācija.
 • Viedo transporta sensoru tīklu, tai skaitā, auto mezglpunktu un satiksmē iesaistīto objektu ārpus auto, izstrāde, iekļaujot iegultu sistēmu pielietošanu un energo-efektīvas programmatūras izveidi.
 • Biomedicīnas signālu registrācijas iekārtu prototipu izstrāde, iesaistot sensoru tīkla tenoloģijas un attīstīto signālapstrādes algoritmu adaptāciju konkrētiem pielietojumiem.
 • Uz rotācijas leņķiem balstītas (ar vispārināto OFDM) datu pārraides iekārtas prototipa izveide. Jaunu pārveidojumu, tiem atbilstošu algoritmu/moduļu izstrāde un to pielietojamības izpēte signālapstrādē  (radaros, attēlu apstrādē, u.c., t.sk. materiālzinātnē).
 • Radioviļņu daudzceļu izplatīšanās modeļu uzlabošana izplatīšanās apstākļos ar gariem koridoriem un dzelzbetona griestu pārsegumiem
 • Starpautomobiļu komunikācijas sistēmas struktūras un eksperimentālā modeļa izstrāde datu pārraides ātrumu starp kustīgā objekta iekārtām un bāzes stacijām novērtēšanai, kā arī mobilo objektu vietas noteikšanas ar satelītu sistēmu precizitātes pētījumi, izmantojot reāllaika kinemātikas datu apstrādi, komplekso datu apstrādi un vairāku frekvenču uztvērēju.
 • Efektivitātes paaugstināšana daudzu ceļu datplūsmu sadarbības scenārijiem mobilos bezvadu ad-hoc tīklos (MANET) izmantojot OSI starp-līmeņu saites un viedo (cognitive) radio tīklu tehnoloģijas.

Projekta 3.posma atskaites prezentācija.

Projekta 3.posma atskaites prezentācija(pdf).

Trešā posma (2012.gada janvāris – decembris) zinātniskā atskaite.

Projekta 4.posma (2013. gada janvāris – decembris) veicamie uzdevumi:

 • Laika notikumu reģistrācijas un mērīšanas sistēmas prototipu aprobācija dažādos reāliem apstākļiem pietuvinātos scenārijos, kur nepieciešama pikosekunžu precizitāte.
 • Superplatjoslas impulsu tuvdarbības radara sistēmas prototipu aprobācija reāliem apstākļiem pietuvinātos scenārijos zemgarozas kartogrāfijā un objektu fiksēšanā caur EM caurlaidīgu sienu.
 • Viedo transporta sistēmas sensoru tīklu prototipu aprobācija reāliem apstākļiem pietuvinātos scenārijos, kas saistīti ar 3D datorredzes pielietošanu, sensoru datu ieguvi un apstrādi, kā arī ar ceļa infrastruktūras attīstību.
 • Plaukstas attēlu un ķermeņa muguras formas datu reģistrācijas un informācijas apstrādes sistēmu aprobācija.
 • Uz rotācijas leņķiem balstītas datu pārraides iekārtas prototipa aprobācija reāliem apstākļiem pietuvinātos scenārijos.
 • Elastīgas antenas izstaroto signālu parametru novērtēšana.
 • Komunikācijas sistēmas prototipa aprobācija reāliem apstākļiem pietuvinātos scenārijos, kas saistīti ar mobilo objektu vietas noteikšanu ar augstu precizitāti,  kā arī bezvadu datu apmaiņu starp kustīgiem objektiem un attālinātiem serveriem.
 • Viedo radio tīklu sistēmas modeļa izveide un aprobācija reāliem apstākļiem pietuvinātos scenārijos, kas saistīti ar efektīvu daudzu ceļu video datplūsmu pārraidi mobilos bezvadu ad-hoc tīklos, t.sk., izmantojot viedas antenas savstarpējo traucējumu samazināšanai.

2013.gada 30. oktobrī Valsts pētījumu programmas „INOVATĪVO DAUDZFUNKCIONĀLO MATERIĀLU, SIGNĀLAPSTRĀDES UN INFORMĀTIKAS TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDE KONKURĒTSPĒJĪGIEM ZINĀTŅU IETILPĪGIEM PRODUKTIEM”,  Projekta Nr. 2 „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai” norises gaitas un rezultātu apspriešanas SEMINĀRS.

Semināra Prezentācijas.

„Uz plaukstas asinsvadu tīklojuma balstīta, biometriska autorizācijas sistēma”. Agris Mucenieks

„Valkājams sensoru tīkls stājas monitoringam”. Alīna Taranovska

„Laika notikumu reģistrācijas un mērīšanas sistēmas prototipu aprobācija dažādos reāliem apstākļiem pietuvinātos scenārijos, kur nepieciešama pikosekunžu precizitāte”. Armands Mezeriņš

“Vairākantenu ultra-platjoslas tuvdarbības radarsistēma”. Valters Skrastiņš

„Objektu 3D sekošana izmantojot pasīvo stereo redzi uz mobilas platformas”. Harijs Grīnbergs

„Dinamisku objektu augstas precizitātes datu iegūšana un pārraide” . Jānis Klūga un Nikolajs Bogdanovs

„Uz rotācijas leņķiem balstītu ortogonālu transformāciju pētījumu rezultāti. Sasniegumi un perspektīvas” P.Misāns

6.11.2013.g. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā, Rīgā Ķengaraga ielā 8 notiek Valsts pētījumu programmas (VPP) „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem” (IMIS) rezultātu izvērtēšanas konference. Par projekta „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai” gaitu un sasniegumiem stāsta projekta vadītājs Institūta vadošais pētnieks Dr.sc.comp. M. Greitāns. http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/10458.html, Atskaites anotācija par 2. apakšprojektu.

Informatīvs Ziņu raidījums  “Dienas ziņas” 9.11.2013.g. http://www.ltv.lv/lv/raksts/09.11.2013-dienas-zinjas.id20236/ septitajā minutē informē par Elektronikas un datorzinātņu institūta sasniegumiem VPP IMIS projektā „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai”.

Projekta 4.posma atskaites prezentācija(pdf).

Ceturtā posma (2013.gada janvāris – decembris) zinātniskā atskaite.

2014.gada 29. aprīlī. Valsts pētījumu programmas „INOVATĪVO DAUDZFUNKCIONĀLO MATERIĀLU, SIGNĀLAPSTRĀDES UN INFORMĀTIKAS TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDE KONKURĒTSPĒJĪGIEM ZINĀTŅU IETILPĪGIEM PRODUKTIEM”,  Projekta Nr. 2 „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai”(pagarinājums no 1.01.2014-30.04.2014.g.) norises gaitas un rezultātu apspriešanas SEMINĀRS. Semināra programma.

Semināra prezentācijas.

Publicēti raksti, 2010. gads:

1. Modris Greitans, Rolands Shavelis “Reconstruction of sequences of arbitrary-shaped pulses from its low-pass or band-pass approximations using spectrum extrapolation”, Proceedings of the 18th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2010, Aalborg, Denmark, Aug., 2010, pp. 1607-1611.

2. M. Greitans, M. Pudzs, R. Fuksis. ”Palm Vein Biometrics Based on Infrared Imaging and Complex Matched Filtering”, The 12th ACM Multimedia and Security Workshop MM&Sec, Rome, Italy, 9-10, September 2010.g. pp. 101-106.

3. O. Nikisins, M. Greitans, R. Fuksis, M. Pudzs, Z. Serzane. “Increasing the Reliability of Biometric Verification by using 3D Face Information and Palm Vein Patterns”, BIOSIG2010, Darmstadt, Germany, 09.-10. September.2010.g.133-138.

4. Modris Greitans, Evalds Hermanis, Gatis Supols. “Analytic Model and Bilateral Approximation for Clocked Co mparator”, 7th IEEE International Conference on Signals and Electronic Systems – ICSES 2010, Glivice, Polija, 7-10. September 2010.g. pp.185-188.

5 .M. Greitans, V.N. Aristov, E. Hermanis.”Pulse former with picosecond front on impact avalanche transit-time diode”, Automatic Control and Computer Sciences, 2010.,Vol.44, No.5, pp.15-23.

6. R.Fuksis, M.Greitans, O.Nikisins, M.Pudzs. „Infrared Imaging System for Analysis of Blood Vessel Structure” „Electronics and Electrical Engineering”- Kaunas: Technologija, 2010, No.1(97), pp.45-48.

7. A. Rybakov. Reconstruction of the Corrective Component of the Transfer Function of the Interpolator in the process of Calibration of the Precision Event Timer,  Automatic Control and Computer Sciences, 2010, Vol. 44, No. 1, pp. 11–21.

8. A. Rybakov, V. Vedin. Precision Event Timing Based on Digital Processing of the Responce of Harmonic Ocsillator, Automatic Control and Computer Sciences, 2010, Vol. 44, No. 6, pp. 338-347.

9. Yu. Artyukh, I. Bilinskis, S. Roga,  K. Sudars. Digital Representation of Analog Signals leading to their Energy-efficient Processing. Proceeding of Annual International Conference on Green Information Technology, 25-26 October 2010, Singapore. ISBN: 978-981-08-7240-3.

10. K.Sudars. Data Acquisition Based on Nonuniform Sampling: Achievable Advantages and Involved Problems, Automatic Control and Computer Science, 2010, Vol. 44, No. 4, pp. 199-207.

11. I.Bilinskis, A.Skageris. Experimental Studies of Signal Digitizing Based on Sine-wave Reference Crossings, Electronics and Electrical Engineering, 2010, No 4(100), pp. 69-72.

12. I.Bilinskis., K.Sudars, M.Min, P.Annus. “Advantages and limitations of an approach to bioimpedance data acquisition and processing relying on fast low bit rate ADCs”, Proceedings of Baltic Electronic Conference BEC 2010, Tallinn, Estonia, 2010. pp.245-248.

13. M. Greitans, V.N. Aristov, E. Hermanis. “Study of Ultra–Wideband Pulse Shapers”, Automatic Control and Computer Sciences, 2010, Vol. 44, No. 6, pp. 331–337

14. K. Kruminsh, A. Lorencs and V. Plocinsh. Mathematical abstractions and practical implementation of the method “up-and-down. Automatic Control and Computer Sciences, 2010, Vol. 44, No. 4, pp. 191-198.

15. V. Karklin’sh, K. Krumin’sh. Adaptive methods in the discrete stroboscopic signal conversion. Automatic Control and Computer Sciences, 2010, Vol. 44, No. 5, pp. 266-271.

16. Artis Mednis, Girts Strazdins, Martins Liepins, Andris Gordjusins, and Leo Selavo. RoadMic: Road Surface Monitoring Using Vehicular Sensor Networks with Microphones, Proc. Of the second International Conference, NDT 2010, Prague, Czech Republic, Part II, CCIS 88, pp.417–429, 2010., Springer.

17. V.Belinska, A.Kluga, J.Kluga. Aplication of Least Square Method with Variable Parameters for GPS Accuracy Improvement. Electronics and Electrical Engineering”- Kaunas: Technologija, 2010, No.8 (104), pp.109-112.

18. A.Kluga, V.Bistrovs. Distance Estimation Error Decreasing using Intelligent Fusion of Navigation Data. Electronics and Electrical Engineering”- Kaunas: Technologija, 2010, Nr.5 (101), pp.47-52.

19. A.Aboltins, D.Klavins, “Synchronization and Correction of Channel Parameters for an OFDM Based Communication Systems”, Automatic Control and Computer Sciences, 2010, Vol. 44, No. 4, pp. 170-179.

Publicēti raksti, 2011. gads:

1. A.Severdaks, G. Supols, M. Greitans, L. Selavo.Wireless Sensor Network for Distributed Measurement of Electrical Field” „Electronics and Electrical Engineering”- Kaunas: Technologija, 2011, No.1(107), pp.7-10.

2. G. Strazdins, A. Mednis, G. Kanonirs, R. Zviedris, and L. Selavo, “Towards Vehicular Sensor Networks with Android Smartphones for Road Surface Monitoring”, The Second International Workshop on Networks of Cooperating Objects (CONET 2011), Electronic Proceedings of CPSWeek 2011, Chicago, USA, April, 2011.g.

3. A. Mednis, G. Strazdins, R. Zviedris, G. Kanonirs, and L. Selavo. Real Time Pothole Detection using Android Smartphones with Accelerometers (to appear). Proc. of the 2nd International Workshop on Mobility in Wireless Sensor Networks (MobiSensor 2011), Barcelona, Spain, pp.1-6, June, 2011.

4. G. Strazdins, A. Mednis, R. Zviedris, G. Kanonirs, and L. Selavo, “Virtual Ground Truth in Vehicular Sensing Experiments: How to Mark it Accurately,” in The 5th International Conference on Sensor Technologies and Applications (SENSORCOMM 2011), (Nice, France), pp. 295–300, August 2011.

5. I.Bilinskis, A.Skageris, K.Sudars. Method for Fast and Complexity-Reduced Asymmetric Image Compression,  Electronics and Electrical Engineering, 2011, No. 4(110), pp.117-120.

6. A.Rybakov,  V.Vedin.  Precise  Measurement  of  Event  Flow  Time  Coordinates  Based on the Digital Processing of a Triggered Relaxation Oscillator Wave Train, Automatic Control and Computer Sciences, 2011, Vol. 45, No. 3, pp. 162–173.

7. A.S.Rybakov.  Improvement  of  the  Accuracy  of  the  Temporal  Position  Estimation  of  the  Gravity  Center  of  an  Analog  Signal  on  the  Basis  of  Discrete  samples,  Automatic Control and Computer Sciences, 2011, Vol. 45, No. 6, pp. 301–313.

8. Yu.Artyukh, E.Boole. Jitter Measurement on the Basis of High-precision Event Timer, Metrology and Measurement Systems, 2011, No.3, pp.453-460.

9. M.Pudzs,  M.Greitans,  R.Fuksis.  “Generalized  Complex  2D  Matched  Filtering  for Local  Regular  Line-Like  Feature  Detection”.  19th  European  Signal  Processing Conference (EUSIPCO 2011), Barcelona, Spain, August 29 – September 2, 2011.

10. M.Pudzs,  M.Greitans,  R.Fuksis.  “Complex  2D  Matched  Filtering  Without  Halo Artifacts”.  18th  International  Conference  on  Systems,  Signals  and  Image  Processing, IWSSIP 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June 16-18, 2011, pp. 109-112.

11. G.  Strazdins,  A.  Gordjusins,  G.  Kanonirs,  V.  Kurmis,  A.  Mednis,  R.  Zviedris,  L. Selavo,  “Team  “Latvia”  GCDC  2011  Technical  Paper”,  in  The  Grand  Cooperative Driving Challenge (GCDC 2011), associated with Automotive Week 2011, Helmond, Netherlands, May 15-16, 2011.

12. A. Aboltins, “Comparison  of  Orthogonal  Transforms  for  OFDM  Communication System”, Proc. Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: Technologija, 2011, No 5, 2011, pp.77-80.

13. P. Misans, U. Derums, “Introduction into the novel two dimensional discrete orthogonal transforms based on  rotation angles”, Proc. Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: Technologija, 2011, No. 6, pp.95-100.

14. U. Derums, P. Misans, “Virtual Image Analyzer-Synthesizer Based on the Novel Discrete  Orthogonal  Transforms”, Proc. Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: Technologija, 2011,

15. G. Valters, U. Derums, K. Osmanis, P. Misans, “Experimental Image Analyzer-Synthesizer based on the  Novel Discrete Orthogonal Transforms”, Proc. Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: Technologija, 2011, No. X, 6 pages, in press.

16. G. Valters, ”Initial version of MATLAB/SIMULINK based tool for VHDL code generation  and  FPGA  implementation of Elementary Generalized Unitary Rotation”, accepted for publication in proc. of 29th IEEE Norchip 2011 Conference, 6 pages.

17. A.Kluga, J.Kluga. Dynamic Data Processing with Kalman  Filter. Electronics and Electrical  Engineering-  Kaunas: Telecommunications  Engineering. – No. 5(111). (2011) pp. 33-36.

18. A. Ipatovs, E. Petersons, J. Jansons. Model for Wireless Base Station Goodput Evaluation in Vehicular  Communication Systems  // Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: Technologija, 2011. No. 5(111). pp. 19–22.

19. G. Balodis EMC emission and imunity testing. Public Service Review. European Union. Nr. 21, 2011, pp. 368-369.

20. G. Balodis  H. Zeiļaks SDR in Riga Technical university. Public Service Review. European Union. N.22, 2011, pp. 622-623.

21. V.Bistrovs, A.Kluga. MEMS INS/GPS Navigation Data Fusion using Particle Filter. Electronics and Electrical Engineering, Automatıon, robotıcs. – No. 6(112).(2011) pp. 77-80.

22. L. Cikovskis, S. Vdovins, I. Slaidins. Multipath Routing with Adaptive Carrier Sense for Video Applications in Wireless Ad-hoc Networks. Elektronika ir Elektrotechnika. (Lithuania). 2011, Nr. 6(112), p.37-42.

23. K. Kruminsh, V. Petersons and V. Plocinsh, “Experimental Investigation of Noise Suppression Using the Modified Up-and-Down Method” Vol. 45, Issue 1, 2011, pp. 47-52.

Publicēti raksti, 2012. gads:

Zinātniskās publikācijas.

Publikācijas, kas atrodamas SCI, SCOPUS vai Web of Science datu-bāžu izdevumos

1. N. Agafonovs, G. Strazdins, M.Greitans, “Accessible, Customizable, High-Performance IEEE 802.11p Vehicular Communication Solution”, in Proc. of International Workshop on Vehicular Communications and Applications (VCA 2012), Aiya Napa, Cyprus, pp. 127-132, June 19, 2012.

2. A. Aboltins, “Carrier Frequency Offset Estimator Based on Unique Word Cross-correlation”, presented at the IEEE TELFOR’2012, Conference, Nov. 20-22, 2012, Belgrad, Serbia in Proc. of TELFOR’2012 conf., 6 pages.

3. M. Greitans, V. Aristov, and T. Laimina “Application of the Karhunen–Loeve Transformation in Bio_Radiolocation: Breath Simulation”. ISSN 0146_4116, Automatic Control and Computer Sciences, 2012, Vol. 46, No. 1, pp. 18–24. © Allerton Press, Inc., 2012.

4. V. Karklinsh “The “Up_and_Down” Method with a Variable Step in Digital Sampling Conversion”, ISSN 0146_4116, Automatic Control and Computer Sciences, 2012, Vol. 46, No. 1, pp. 34–40. © Allerton Press, Inc., 2012.

5. Jansons J., Bogdanovs N., Ipatovs A. Vehicle-to-Infrastructure Communication based on IEEE 802.11g // International Journal of Digital Information and Wireless Communications. – Vol. 2, No.1. (2012) 858.-862. lpp.

6.Ipatovs A., Pētersons E., Bogdanovs N. Evaluation of the Rate of the Data Transfer between Vehicles and Base Stations in Wireless Networks // Автоматика и вычислительная техника. − 2012. − No.2. , : Институт электроники и вычислительной техники, 2012. – pp 31-41.

7.M. Greitans and V. Aristov, “Conservation of the Law of Phase Modulation for UWB Pulse Signals in the First Principal Component”, “Automatic Control and Computer Sciences” Vol.46, Number 4, 2012 , Allerton Press, Inc.  pp.179-184. М.Грейтанс и В. Аристов, „Сохранение закона фазовой модуляции UWB импульсного сигнала в первой главной компоненте”, ”Автоматика и вычислительная техника” – АВТ, Выпуск  No.4, 2012, с.47-54. http://www.springerlink.com/, http://www.scopus.com/

8. Cikovskis L., Slaidins I.  “Analysis Of Wireless Ad-Hoc Network Parameters For Efficient Multipath Video Transmission // The Second International Conference on Digital Information Processing and Communications, Lithuania, Klaipeda, 10.-12. July, 2012. – pp. 17-22. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6257288&isnumber=6257260

9. Ipatovs A., Pētersons E., Bogdanovs N. “Evaluation of the Rate of the Data Transfer between Vehicles and Base Stations in Wireless Networks”, “Automatic Control and Computer Sciences” Vol.46, Number 2, 2012 , Allerton Press, Inc.  pp.76-82. http://www.springerlink.com/ http://www.scopus.com/

10.  J.Jansons, “Goodput Analysis in Short Range Vehicle Network depends on Auto Traffic Parameters”, The Second International Conference on Digital Information Processing and Communications (ICDIPC2012): Proceedings, Lietuva, Klaipeda, 10.-12. jūlijs, 2012. lpp. 22.-25.

11.  Jansons J., Bogdanovs N., Ipatovs A. “Vehicle-to-Infrastructure Communication Based on IEEE 802.11g”, International Journal of Digital Information and Wireless Communications. – Vol.2, No.1. (2012), pp.858.-862.

12.  Jansons J., Pētersons E., Bogdanovs N. “Vehicle-To-Infrastructure Communication Based on 802.11n Wireless Local Area Network Technology”, 2nd Baltic Congress on Future Internet Communications (BCFIC 2012): IEEE Conference Proceedings: IEEE Xplore Digital Library, Lietuva, Vilnius, 25.-27. aprīlis, 2012. pp. 26.-31.

13.  P. Misans, U. Derums, V. Kanders, “FPGA Implementation of Elementary Generalized Unitary Rotation with CORDIC Based Architecture: Preliminary results “, accepted for the 30th presentation at IEEE Norchip 2012 Conference and including in Proc. of Conf., Copenhagen, Denmark, Nov.12-13, 2012, 6 pages. (Inspec, IEEE MDL, SCOPUS)

14.  M. Terauds, “Implementation of FPGA Based DSP Module for CW Doppler radar: Preliminary results”, accepted for the presentation at 30th IEEE Norchip 2012 Conference and including in Proc. of Conf., Copenhagen, Denmark, Nov.12-13, 2012, 6 pages. (Inspec, IEEE MDL, SCOPUS)

15.  V. Vedins, A. Mezeriņš. “Reliability enhancement of event timer calibration by using a dual PLL for the calibrating signal generation”. Proc. 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia, pp.113-114.

16.  Yu. Artyukh, E. Boole, J.Bule. “High-precise determination of correction function for reducing integral non-linearity of DSP-based event timer.” Proc. 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia, pp.303-306.

17.  A.Hermanis, K. Nesenbergs. “Grid shaped accelerometer network for surface shape recognition”, Proc. 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia, pp.203-207.

18.   A. Aboltins “Block Synchronization Using a Unique Word for a Generalized Unitary Rotation Based Communication System”, Proc. 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia, pp. 149-152. (Inspec, IEEE MDL, SCOPUS)

19.  P. Misans, M. Terauds, D. Liepkalns, “Development of CW Doppler Radar Prototyping Environment Used for Vehicle Recognition and Parameter Estimation”, Proc. 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia,, pp. 165-168. (Inspec, IEEE MDL, SCOPUS)

20.  Jansons J., Pētersons E., Bogdanovs N. ”A Measurement, Study of WLAN Link Recovery Using WDS in a Vehicular Environment” Proc. 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia, lpp.173.-174.

21.  Klūga A.,Klūga J., Mitrofanovs I. „GPS Receiver with Phase Measuring Precision Estimation” Proc. 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia, pp.169.-172.

22.  Beļinska V., Klūga A., Klūga J. „Application of Rauch-Tung-Striebel Smoother Algorithm for Accuracy Improvement”, Proc. 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia,  pp.157.-160.

23.  Ahrems J. „Algorithms for determination of safety intersections” Proc. 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia, pp. 175.-178.

24.  P. Misans, M. Terauds, “CW Doppler Radar Based Land Vehicle Speed Measurement Algorithm Using Zero Crossing and Least Squares Method”, Proc. 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia, pp. 161-164. (Inspec, IEEE MDL, SCOPUS)

25.   A. Ribakov „Compression Functions Used in the Algorithms for the Estimation of Signal Arrival Time under High-Precision Event Timing” “Automatic Control and Computer Sciences” Vol.46, Number 6, 2012 , Allerton Press, Inc.  pp. 288-298. A.Рыбаков. „Использование сжимающих функций в алгоритмах оценивания времени прихода сигналов при прецизионном таймировании событий”. – ”Автоматика и вычислительная техника” – АВТ, Выпуск  No.6, 2012, с.69-82.

Citos zinātniskos izdevumos (2012)

 1. Artis Mednis. “A Multimodal Approach for Determination of Vehicle Position”. L. Niedrite et al. (Eds.):  BIR 2011 Workshops, LNBIP 106, pp. 223–235, 2012. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012.
 2. R.Shavelis and M.Greitans, “Signal Sampling According to Time-Varying Bandwidth”, 20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2012), Bucharest, Romania, August 27-31, 2012. (Electronic Proceedings) pp. 1164-1168.
 3. Грейтанс Модрис, Херманис Эвалдс, Аристов Владимир, “ОБРАБОТКА ЗАШУМЛЕННОГО СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА МЕТОДОМ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ”.  Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2012. № 8. (63) , c. 30-35. ISSN 1993-5552. http://www.gramota.net/materials/1/2012/8/
 4. Artis Mednis, Atis Elsts, and Leo Selavo. “Embedded Solution for Road Condition Monitoring Using Vehicular  Sensor Networks”. Proceedings of the 6th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT 2012), Georgia, Tbilisi, 17-19 October 2012, pp. 248-252.
 5. Bogdanovs N., Pētersons E., Jansons J. “Modeling Results of Vehicular Network for File Transfer”, The 7th International Conference on Electrical and Control Technologies, Lietuva, Kaunas, 3.-4. maijs, 2012. 60.-63. lpp.
 6. Bogdanov N., Sarkovskis S.,Petersons E. “Modelling of Vehicular Network for short range”, Proceedings of the 12th International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication”(RelStat’12), 17–20 October 2012, Riga, Latvia, p.p.195–203.

Stenda referāts:

Modris Greitans, Vladimir Aristov. “Retrieval information from the UWB pulse signal using the Karhunen Loeve transform”. 11th International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science”.  TCSET’2012, 21-24 February 2012, Lviv-Slavske, Ukraine.

Publicēti raksti, 2013. gads:

Zinātniskās publikācijas.

Publikācijas, kas atrodamas SCI, SCOPUS vai Web of Science datu-bāžu izdevumos

1. I.Bilinskis, A.Skageris, K.Sudars, “Experimental Evaluation of Conditions for Short-Distance Transmission of Event Timing Data” Electronics and Electrical Engineering, Vol 19, No 4 (2013), lpp. 57-60. (ISSN: 1392-1215) http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/4055/2434

2. Jansons, J., Pētersons, E., Bogdanovs, N. Analyses and Evaluation of Wireless Local Area Network in Vehicular Mobility Scenarios. Electronics and Electrical Engineering, 2013, Vol.19, No.2, 97.-100.lp. http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/issue/view/148

3. Bogdanovs, N., Pētersons, E., Jansons, J. Two Layer Model for Performance Evolution of V2I Network. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, 2013, Vol.19, No.3, 98.-101. lp. http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/issue/view/149

4. Jansons J., Pētersons E., Bogdanovs N. WiFi for Vehicular Communication Systems // IEEE 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, Spānija, Barselona, 25.-28. marts, 2013. – 425.-430. lp. http://www.aina-conference.org/2013

5. Bogdanovs, N., Pētersons, E., Jansons, J. Simulation to Evaluate Performance of Two Layer Vehicular Networks. No: The International Conference on Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer Engineering (TAEECE2013), Turcija, Konya, 9.-11. maijs, 2013. Konya: Mevlana University, 2013, 548.-553.lpp. ISBN 9781467356114. http://sdiwc.net/conferences/2013/taeece2013/

6. V. A. Bespal’ko and A. S. Rybakov, “Correlation Method for Estimation of Event Timing Precision”, “Automatic Control and Computer Sciences” – AC&CS, Allerton Press, Inc., Vol.47,  Number 1,  2013, pp. 38-47. В.А. Беспалько и А.С. Рыбаков, „Корреляционный метод оценки точности таймирования событий”, ”Автоматика и вычислительная техника” – АВТ, Выпуск  No. 1,  2013  (Vol. 47) с. 53-65.

7. K.Ozols, M.Greitans, R.Shavelis. “Amplitude Adaptive Asynchronous Sigma-Delta Modulator”, 8th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2013), Trieste, Italy, September 4-6, 2013 Conference Proceedings pp.460-464 http://www.isispa.org/, http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

8. M.Greitans and R.Shavelis, “Extended Fourier series for time-varying filtering and reconstruction from level-crossing samples”, EUSIPCO 2013, Marrakech, Morocco, 9-13 September, 2013. http://www.eusipco2013.org/

9. A.Hermanis, R. Cacurs, K. Nesenbergs un M. Greitāns. “Efficient Real-Time Data Acquisition of Wired Sensor Network with Line Topology”,  2013 IEEE Conference on Open Systems, Kuching, Malaysia, 2-4 dec., 6lpp

10. K. Nesenbergs, A. Hermanis, M. Greitans, ” A Method for Segment Based Surface Reconstruction from Discrete Inclination Values”, 17th International Conference ELECTRONICS 2013, Palanga, Lithuania, June 17-19, 2013. 4 lpp. (ISI, EBSCO)

11. R.Shavelis and M.Greitans, “Extended Fourier Series Representation of Signals With Time-Varying Bandwidth”, ICICS 2013, Tainan, Taiwan, 10 – 13 December, 2013. http://www.icics.org/2013/

12. Asars, A., Grabs, E., Pētersons, E. “Analysis of Wavelet Estimation of Self-Similar Traffic Parameters in the Simulink Model”, Automatic Control and Computer Sciences, 2013, Vol.47, No.3, pp.132-138. ISSN 0146-4116. Available from: doi:10.3103/S0146411613030024

13. Belinska V., Kluga A., Kluga J., Bricis A. “Accuracy Estimation of TOPCON GRS-1 GNSS Receiver Parameters in Static and Dynamic Mode”, The 17th International Conference ELECTRONICS 2013, Lietuva, Palanga 17.-19. jūnijs, 2013.

14. Ahrems J. “Appraisal of Feasibility of Using Vehicle-to-Vehicle Communications for Safe Passage of Unsignalled Road Intersection under Varying Conditions”, IFAC/IEEE PDeS 2013 conference, 12th conference on programmable devices and embedded systems, September 25-27, 2013, Velke Karlovice, Čehija.

15. Kluga A., Kluga J., Bricis A., Mitrofanovs I. “Multiple Frequencies Precise GNSS RTK System Research in Dynamic Mode”, IFAC/IEEE PDeS 2013 conference, 12th conference on programmable devices and embedded systems, September 25-27, 2013, Velke Karlovice, Čehija.

16. Āboliņš A., Misāns P. “Removal of Super-Imposed Synchronization Sequence Using Matched Filter” Radioelektronika 2013: 23th International Conference (MAREW 2013) Pardubice University of Pardubice 2013, pp.84-88. WebofSc Scopus IEEEXpl

17. Nikolajs Agafonovs, Andrejs Skageris, Girts Strazdins, and Artis Mednis. IMilePost: Embedded Solution for Dangerous Road Situation Warnings. The 1st International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation (AIMS 2013), Proceedings of the 1st International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation (AIMS 2013). Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia), 3-5 Dec.2013.g. http://aims2013.info/

18. Harijs Grinbergs, Artis Mednis, and Modris Greitans. Real-time object tracking in 3D space using mobile platform with passive stereo vision system. Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Imaging Engineering (ICSPIE 2013), Hammamet, Tunisia, October 4-6, 2013.

Citos zinātniskos izdevumos (2013)

1. A. Hermanis, K. Nesenbergs,  R. Cacurs and M. Greitans „Wearable Posture Monitoring System with Biofeedback via Smartphone”. Journal of Medical and Bioengineering, (ISSN: 2301-3796), March 2013, Vol. 2, No. 1, pp.40-44. http://www.jomb.org/

2. M.Greitāns, V.Aristovs, V.Petersons  „Регистрация дыхания человека по форме сшп импульсного сигнала на первой главной компоненте”, НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА Научно-аналитический журнал (ISSN 2077-3153) 2 (36), 2013, lpp.71-73. http://www.naupers.ru/

3. Artis Mednis. “Implementation of Participatory Sensing Approach in Mobile Vehicle Based Sensor Networks”, Baltic Journal of Modern Computing, vol. 1, Issue 1-2, August 2013, p. 1-8.

4. G. Strazdins, A. Elsts, K. Nesenbergs, L. Selavo, “Wireless Sensor Network Operating System Design Rules Based on Real-World Deployment Survey”, Journal of Sensor and Actuator Networks, 2013, 2(3):509-556.

5. “Veste uzlabo cilvēka stāju”,  ILUSTRĒTĀ ZINĀTNE,  11.2013. lpp.12.

 Publicētas konferenču tēzes (2010-2013):

1. Girts Strazdins, Atis Elsts, Leo Selavo, Extended Poster Abstract: MansOS: Easy to Use, Portable and Resource Efficient Operating System for Networked Embedded Devices, the 8th International ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys’10), pp.427-428., 2010.

2. Karlis Prieditis, Ivars Drikis, and Leo Selavo. Extended Poster Abstract: SAntArray: Passive element array antenna for wireless sensor networks, the 8th International ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys’10), pp.433-434., 2010.

3. Beļinskis R., Klūga A., Krūmiņš A. Research of Temperature Regulation at Variable Air Volume // The 7th International Conference on Electrical and Control Technologies, Lietuva, Kaunas, 3.-4. maijs, 2012. – 87.-90. lpp.

4. Klūga A., Beļinskis R., Krūmiņš A. Room Climate Control Systems Research Using PID Controller Parameters // International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2012), Lietuva, Kaunas, 24.-25. maijs, 2012. – IV-152..-IV-159. lpp.

5. Pētersons E., Bogdanovs N. Bandwidth Calculation of Short Range Communication Vehicular Network // International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2012), Lietuva, Kaunas, 24.-25. maijs, 2012. – III-145.-III-151. lpp.

6. Jansons J., Pētersons E., Bogdanovs N. IEEE802.11n Standard’s Capability to Support Wireless Device in Vehicular Environment // Electrical and Control Technologies (ECT-2012): The 7th International Conference , Lietuva, Kaunas, 3.-4. maijs, 2012. – 44.-47. lpp.

 Rezultāti prezentēti starptautiskās konferencēs (2010-2013):

 • The 14th International Conference “ELECTRONICS’2010”, 18-20 May 2010, Kaunas (A. Skaģeris, V.Pētersons).
 • Annual International Conference on Green Information Technology (GREEN IT 2010), 25-26 October 2010, Singapore (K.Sudars).
 • Baltic Electronic Conference BEC 2010, Tallinn, Estonia, 4.-6. October 2010 (K.Sudars)
 • The 18th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2010, Aalborg, Denmark, Aug., 2010 (M.Greitāns).
 • The 8th International ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems , SenSys’10, Zurich, Switzerland, 3-5. November 2010 (Ģ.Strazdiņš, K.Priedītis)
 • The 12th ACM Multimedia and Security Workshop MM&Sec, Rome, Italy, 9-10 September 2010.g. (M.Greitāns).
 • BIOSIG2010, Darmstadt, Germany, 09.-10. September.2010.g.
 • The 7th IEEE International Conference on Signals and Electronic Systems – ICSES 2010, Glivice, Polija, 7-10. September 2010.g.
 • The Second International Conference on „Networked Digital Technologies” – NDT 2010, Prague, Czech Republic, July 7-9, 2010.
 • The  15th  International  Conference  “ELECTRONICS’2011”,  17-19  May  2011, Kaunas. I.Bilinskis, A.Skageris, K.Sudars. Method for Fast and Complexity-Reduced Asymmetric Image Compression.
 • 17th International Workshop on Laser Ranging, Bad Kötzting (Germany), May 16-20, 2011.  Yu.Artyukh,  V.Bespal’ko,  E.Boole,  V.Stepin,  D.Stepin,  V.Vedin.  Main Directions of Riga Event Timer Development and Current Results.
 • G. Strazdins, A. Mednis, G. Kanonirs, R. Zviedris, and L. Selavo, “Towards Vehicular Sensor  Networks  with  Android  Smartphones  for  Road  Surface  Monitoring,”  in  The Second  International  Workshop  on  Networks  of  Cooperating  Objects  (CONET’11), Cyber Physical Systems’ Week (CPSWeek’11), April 11-14, 2011.
 • The Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC 2011), associated with Automotive Week 2011, Helmond, Netherlands, May 15-16, 2011.
 • G. Strazdins,  A.  Mednis,  R.  Zviedris,  G.  Kanonirs,  and  L.  Selavo,  “Virtual  Ground Truth  in  Vehicular  Sensing  Experiments:  How  to  Mark  it  Accurately,”  in  The  5th International Conference on Sensor Technologies and Applications (SENSORCOMM 2011), Nice, France, August 20-27, 2011.
 • A.Kluga,  J.Kluga.  Dynamic  Data  Processing  with  Kalman  Filter.  The  15th  International  Conference  Electronics’2011,  Kaunas  University  of  Technology,  May 17-19, 2011.
 • V.Bistrovs,  A.Kluga.  MEMS  INS/GPS  Navigation  Data  Fusion  using  Particle  Filter. The  15th    International  Conference  Electronics’2011,  Vilnius  Gedeminas  Technical University, May 17-19, 2011.
 • Aboltins,  A.,  “Comparison  of  Orthogonal  Transforms  for  OFDM  Communication System”,  presented  at  the  15th  International  Conference  Electronics,  May  17-19, 2011, Kaunas, Lithuania.
 • U. Derums,  P.  Misans,  “Virtual  Image  Analyzer-Synthesizer  Based  on  the  Novel Discrete  Orthogonal  Transforms”,  presented  at  the  15th  International  Conference Electronics, May 17-19, 2011, Kaunas, Lithuania.
 • G. Valters,  U.  Derums,  K.  Osmanis,  P.  Misans,  “Experimental  Image  Analyzer-Synthesizer  based  on  the  Novel  Discrete  Orthogonal  Transforms”,  presented  at  the 15th International Conference Electronics, May 17-19, 2011, Kaunas, Lithuania.
 • N. Vasilevskis, P. Misans, “Using of Novel Haar Like Transforms for the Detection of Epileptic Spikes”, presented at the 15th International Conference Electronics, May 17-19, 2011, Kaunas, Lithuania.
 • G. Valters,  ”Initial  version  of  MATLAB/  SIMULINK  based  tool  for  VHDL  code generation  and  FPGA  implementation  of  Elementary  Generalized  Unitary  Rotation”, accepted  for  oral  presentation  at  29th  IEEE  Norchip  2011  Conference,  Nov.  14-15, Lund, Sweden.
 • L. Cikovskis, S. Vdovins, I. Slaidins. (prezentē L. Cikovskis). Multipath Routing with Adaptive  Carrier  Sense  for  Video  Applications  in  Wireless  Ad-hoc  Networks.  The 15th International Conference Electronics-2011, Kaunas, Lithuania, May, 2011.
 • Workshop on Challenges in Sensor Network Programming (CSNP 2012)”, Imperial College London, UK. 27.01.2012.g. “Sensor Node Programming: Experience and Future Evolution”  (Ģ.Strazdiņš)
 • 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia, “Reliability enhancement of event timer calibration by using a dual PLL for the calibrating signal generation” (A. Mezeriņš).
 • 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia, “Determination of correction function for reducing integral non-linearity of DSP-based event timer.” (J.Bule).
 • 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), October 3-5, 2012, Tallin, Estonia, “Grid shaped accelerometer network for surface shape recognition” (A.Hermanis)
 • 6th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT 2012), Georgia, Tbilisi, 17-19 October 2012. “Embedded Solution for Road Condition Monitoring Using Vehicular  Sensor Networks”.  (Artis Mednis)
 • 20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2012), Bucharest, Romania, August 27-31, 2012. “Signal Sampling According to Time-Varying Bandwidth” (M.Greitans)
 • 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP),  11-13. April. 2012.Vienna, Austria, „Reduced Complexity Automatic Face Recognition Algorithm Based on Local Binary Patterns”(M.Greitans)
 • 2nd International Conference on Medical Information and bioengineering  (ICMIB 2013), March 16-17, 2013, Bali Island, Indonesia, ,  „Wearable Posture Monitoring System with Biofeedback via Smartphone”(A.Hermanis) http://www.icmib.org/index.htm
 • Kluga A., Kluga J., Bricis A., Mitrofanovs I. Multiple Frequencies Precise GNSS RTK System Research in Dynamic Mode// IFAC/IEEE PDeS 2013 conference, 12th conference on programmable devices and embedded systems, September 25-27, 2013, Velke Karlovice, Čehija
 • Ahrems J. Appraisal of Feasibility of Using Vehicle-to-Vehicle Communications for Safe Passage of Unsignalled Road Intersection under Varying Conditions // IFAC/IEEE PDeS 2013 conference, 12th conference on programmable devices and embedded systems, September 25-27, 2013, Velke Karlovice, Čehija.
 • Jansons J., Pētersons E., Bogdanovs N. WiFi for Vehicular Communication Systems // IEEE 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, Spānija, Barselona, 25.-28. marts, 2013. – 425.-430. lp. http://www.aina-conference.org/2013
 • Bogdanovs, N., Pētersons, E., Jansons, J. Simulation to Evaluate Performance of Two Layer Vehicular Networks. No: The International Conference on Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer Engineering (TAEECE2013), Turcija, Konya, 9.-11. maijs, 2013. Konya: Mevlana University, 2013, 548.-553.lpp. ISBN 9781467356114. http://sdiwc.net/conferences/2013/taeece2013/
 • Belinska V., Kluga A., Kluga J., Bricis A. Accuracy Estimation of TOPCON GRS-1 GNSS Receiver Parameters in Static and Dynamic Mode // The 17th International Conference ELECTRONICS 2013, Lietuva, Palanga 17.-19. jūnijs, 2013.
 • Harijs Grīnbergs „Real-time object tracking in 3D space using mobile platform with passive stereo vision system”, „International Conference on Signal Processing and Imaging Engineering 2013” Tunisija, Hammamet – Institut Superieur des Etudes  Technologiques, 3. līdz 7. oktobrim 2013.gada.
 • K.Ozols, M.Greitans, R.Shavelis. “Amplitude Adaptive Asynchronous Sigma-Delta Modulator”, 8th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2013), Trieste, Italy, September 4-6, 2013.
 • A.Hermanis, R. Cacurs, K. Nesenbergs un M. Greitāns. “Efficient Real-Time Data Acquisition of Wired Sensor Network with Line Topology”,  2013 IEEE Conference on Open Systems, Kuching, Malaysia, 2-4 dec. 2013.
 • M.Greitans and R.Shavelis, “Extended Fourier series for time-varying filtering and reconstruction from level-crossing samples”, EUSIPCO 2013, Marrakech, Morocco, 9-13 September, 2013.
 • K. Nesenbergs, A. Hermanis, M. Greitans, ” A Method for Segment Based Surface Reconstruction from Discrete Inclination Values”, 17th International Conference ELECTRONICS 2013, Palanga, Lithuania, June 17-19, 2013.
 • Nikolajs Agafonovs, Andrejs Skageris, Girts Strazdins, and Artis Mednis. IMilePost: Embedded Solution for Dangerous Road Situation Warnings. The 1st International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation (AIMS 2013), Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia), 3-5 Dec.2013.g.
 • R.Shavelis and M.Greitans, “Extended Fourier Series Representation of Signals With Time-Varying Bandwidth”, ICICS 2013, Tainan, Taiwan, 10 – 13 December, 2013.
 • Valters Skrastins, Modris Greitans, Gatis Supols, Arturs Selivanovs, Nikolajs Agafonovs, Rudolfs Cirulis  “Development of multi-channel UWB radar system”, CETC 2013 “Conference on Electronics, Telecommunications and Computers”, Portugāle, Lisabona, no 5. līdz 6. decembrim 2013.g.

Patenti:

Reģistrēts LR patents Nr. 14280. “PIKOSEKUNŽU IMPULSU FORMĒTĀJS AR IMPATT DIODI”. Izgudrotāji: Vladimirs ARISTOVS, Modris GREITĀNS, Evalds HERMANIS. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts 20.02.2011.g.

Reģistrēts LR patents Nr. 14358  „Interpolācijas „laiks-kods” pārveidotāja kalibrēšanas metode”. Izgudrotāji:V.Bespaļko, J.Artjuhs, J.Buls, A.Mezeriņš. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts 20.06.2011.g

Reģistrēts LR patents Nr. 14622 . „ZIGZAG ANTENA, KAS KONSTRUKTĪVI IR SAJŪGTA AR KOAKSIĀLO KABELI” Izgudrotāji: Modris GREITĀNS, Vladimirs ARISTOVS, Gatis ŠŪPOLS. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts 20.02.2013.g.

Reģistrēts LR patents Nr. 14691, “Monostabils multivibrators”. Izgudrotāji:V.Bespaļko, A.Mezeriņš. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts 20.09.2013.g.

Reģistrēts LR patents Nr. 14767 “Simetriskas ultra-platjoslas (UWB) antenas triecienierosmes impulsa formētājs”. Izgudrotāji: Modris GREITĀNS, Vladimirs ARISTOVS, Gatis ŠŪPOLS. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts 20.11.2013.g.

Reģistrēts LR patents Nr.14764 “Precīzu mērītāju gadījuma kļūdu novērtēšanas metode”. Izgudrotāji: Vladimirs Bespaļko, Aleksands Ribakovs, Jevgenijs Buls, Andrejs Skaģeris. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts 20.11.2013.g.

Faili:

AccGrid android aplikācija

SmartWear android aplikācija

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

  Pētnieks

  +371 67558128
  [protected]
  Dr. sc. comp. Artis Mednis

  Pētnieks

  +371 67558135
  [protected]
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

  Pētnieks

  +371 67558268, Mob. +371 29512306
  Mg. math. Tamāra Laimiņa

  Zinātniskais asistents

  +371 67558202; +371 67558207.
  [protected]
  Mg. sc. comp. Uldis Grunde

  Pētnieks

  +371 67558130
  [protected]