Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS), Projekts Nr4. “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”. Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks.

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt pasaules līmeņa kompetenci „gudro” pilsētu tehnoloģiju jomā, kuras var izmantot apkārtējās vides un pilsētas infrastruktūras monitoringam, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošu un uzticamu dzīves vidi, tādejādi radot pamatu konkurētspējīgu pakalpojumu un produktu izveidei.

Šajā ietvarā projektam izvēlēti konkrēti darbības virzieni, kuriem definēti konkrēti mērķi:

 • nodrošināt pilsētas centralizētu monitoringu drošības vajadzībām, balstoties uz datu ievākšanu no video un citiem sensoriem, kas izvietoti visā pilsētas teritorijā, šo datu ātru pārraidi un efektīvu apstrādi, izmantojot augstas veikstspējas datu apstrādes tehnoloģijas, lai atpazītu konkrētus drošības apdraudējumus un brīdinātu par tiem;
 • veicināt tālizpētes (satelītu vai lidmašīnās bāzētu sensoru) datu izmantošanu ārkārtas situāciju kontrolei un pilsētas zaļās zonas dinamiskai monitorēšanai, pārveidojot tajos paslēpto informāciju karšu formā, kurās ilustrēti ārkārtas situāciju vai pilsētvidi raksturojoši parametri un to izmaiņas;
 • attīstīt mobilas uz ultraplatjoslas (UWB) antenu masīvu radaru balstītas attēlveidošanas tehnoloģijas pilsētas pazemes infrastruktūras kartēšanai un drošības sistēmu uzlabošanai darbam apgrūtinātas vai neiespējamas tiešās redzamības apstākļos, t.sk. izskatot iespēju bezvadu radarattēlu datu pārraidei izmantot 60GHz diapazonu;
 • risināt pilsētas ūdensapgādes sistēmas bakterioloģiskā drošuma problēmas, izveidojot specializētu kontroles sistēmu.

Projekta aktivitātes:

31.08.-06.09.2014. projekta izpildītājs V.Plociņš piedalījās konferencē “International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics” (ICINCO 2014) Vīnē, Austrijā, kur prezentēja un apsprieda VPP SOPHIS projekta GUDPils idejas un rezultātus.

15.-16.09.2014. projekta vadītājs I.Mednieks piedalījās konferencē ISAF 2014 Jelgavā, Latvijā, kur prezentēja un apsprieda VPP SOPHIS projekta GUDPils idejas un rezultātus.

29.09.2014. norisinājās projekta GUDPILS seminārs.  Uzstājās G.Šūpols (EDI) ar prezentāciju “Ultraplatjoslas sensori, to darbības principi un pielietojumi”.

06.-08.10.2014. projekta izpildītājs K.Ozols piedalījās konferencē  “The 14th Biennial Conference on Electronics and Embedded Systems” (BEC 2014) Tallinā, Igaunijā, kur uzstājās ar referātu “Design of FIR Decimation Filters with Low Group Delay for Audio Applications”

03.11.2014. notika projekta GUDPILS seminārs.  Uzstājās J.Poriņš (RTU TI) ar prezentāciju “Efektivitātes paaugstināšanas iespēju novērtējums optisko šķiedru pārraides sistēmās” .

01.12.2014. Projekta uzdevumu izpildei izveidotas piecas pētnieku grupas:

– RTU TI pētnieku grupa izstrādās optisko sakaru tīklu risinājumus viedo pilsētu datu pārraidei;

–  EDI BIGDATA grupa izstrādās metodes un programmatūru video un citu sensoru datu apstrādei pilsētas drošības uzdevumu risināšanai;

– EDI REMSENS grupa izstrādās tālizpētes datu apstrādes metodes pilsētvides kontrolei;

– EDI RADAR grupa izstrādās uz ultraplatjoslas radaru tehnoloģiju balstītus risinājumus pilsētas drošības sistēmu vajadzībām;

–  RTU BF pētnieku grupa izstrādās risinājumus pilsētas ūdensapgādes sistēmas kontrolei.

12.12.2014. notika projekta GUDPILS seminārs.  Uzstājās S.Dejus (RTU BF) ar prezentāciju “Pilsētas ūdensapgādes sistēmas bakterioloģiskās kvalitātes kontroles sistēmas izveide”.

5.01.2015. REMSENS grupa izstrādājusi divu dažādu sensoru datu kopīgas  izmantošanas pieeju zemes izmantošanas klasifikācijai pilsētās.

22.01.2015. notika projekta GUDPILS seminārs.  Uzstājās  I.Mednieks (EDI): “Tālizpētes datu veidi un to izmantošana pilsētvides izpētē” un  J.Siņica-Siņavskis (EDI) “Divu dažādu sensoru datu ar dažādu izšķirtspēju kopīga izmantošana klasifikācijai”.

5.02.2015. BIGDATA zinātniskā grupa veikusi video analīzes metožu apskatu un mākslīgo neironu tīklu pielietošana ir identificēta kā perspektīva metode projekta uzdevumu risināšanai. Darba turpinājumā tiek plānota metodes testēšana un eksperimenti, kas saistīti ar projekta video analīzes uzdevumiem.

13.02.2015. notika projekta GUDPILS seminārs.  Uzstājās K.Sudars (EDI):  “Mākslīgo neironu tīklu pielietošana gudro pilsētu drošības uzlabošanai” un  V.Plociņš (EDI) “Mākslīgo neironu tīklu matemātiskie aspekti”.

24.02.2015. RADAR grupa veikusi eksperimentus izmaiņu detektēšanai telpās, ievietojot un izņemot objektus no radara sensora darbības zonas. Veikta signāla (radarogrammas) apstrāde, izmantojot galveno komponenšu analīzi. Veikti eksperimentāli ledus slāņa biezuma noteikšanas pētījumi laboratorijas apstākļos un reālā vidē (Juglas ezerā). Apgūta oktokoptera izmantošana tālizpētes datu ieguvei ar multispektrālā un termālā sensoru palīdzību.

29.03.-02.04.2015. projekta izpildītājs J.Siņica-Siņavskis piedalījās konferencē  “Join Urban RemoteSensing Event” (JURSE) Lozannā, Šveicē, lai veidotu starptautiskus sadarbības kontaktus un kopīgus jaunus projektus.

29.04.2015. Notika projekta 1.posma noslēguma publiskais seminārs. Pētniecisko grupu pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar iegūtajiem rezultātiem šādās prezentācijās:

1. Optiskā WDM-PON piekļuves sistēma ar koplietojamu gaismas avotu /RTU TI grupa/
2. Paveiktais gudro pilsētu signālu analīzei ar mākslīgajiem neironu tīkliem /EDI BIGDATA/
3. Pilsētu tālizpētes datu sapludināšanas algoritma veidošana pēc datu apstrādes divpakāpju principa /EDI REMSENS/
4. Dzeramā ūdens bioloģiskās stabilitātes monitorings: metodes un iekārtas /RTU BF/
5. Impulsveida, tuvas darbības radaru sensoru pielietojumu pētījumi pilsētas drošības monitoringam /EDI RADAR/
6. Tālizpētes datu ieguve un apstrāde, izmantojot bezpilota lidaparātu – oktokopteri /EDI RADAR/

2015. gada 7.oktobrī Elektronikas un datorzinātņu institūta Konferenču zāle norisinājās Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai & viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) 1. posma norises gaitas un rezultātu apspriešanas seminārs

Projekta Nr.4. „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” pārskats par posmā paveikto, 4.projekta vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks (EDI), apakšprojekta vadītājs Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš (RTU TI), apakšprojekta vadītājs Gatis Šūpols(EDI), apakšprojekta vadītājs Sandis Dejus (RTU).

2015.gada 8. decembrī notika projekta GUDPILS seminārs, kurā katra pētnieku grupa prezentēja 2.etapā iegūtos rezultātus:

1. Rolands Šāvelis (EDI RADAR) “Simulācijas modeļa izveide objektu lokalizācijai telpās no uztvertajiem UWB signāliem”;

2. Alīna Nešcerecka (RTU BF) “Dzeramā ūdens bioloģiskās kvalitātes monitorings. 2. posma progress”;

3.Jurģis Poriņš (Prezentēja Sandis Spolītis, Andis Supe (RTU TI)) “Jaunas optiskās datu pārraides tehnoloģijas uzlabošana”;

4. Mārtiņš Puķītis (EDI REMSENS) “Mākoņu un ēnu detektēšana WorldView-2 satelīta attēlos”;

5. Kaspars Sudars (EDI BIGDATA) “Mākslīgo neironu tīklu pielietošana videoanalīzē – Edi pieredze”.

2016.g. 5. janvārī notika projekta GUDPILS seminārs, kurā uzstājās pētnieks G.Šūpols ar prezentāciju “Ievads sintētiskās apertūras radaru (SAR) tehnoloģijās”.

2016.g. 16. martā 10:30 Dzērbenes ielā 14, Rīgā, Elektronikas un datorzinātņu institūta konferenču zālē notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS, Programmas vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns) Projekta Nr.4. „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” (GUDPILS, Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks) seminārs.

Semināra programma.

1. Dr.sc.ing. Rolands Šāvelis / EDI RADAR group/ “Simulācijas modeļa izveide objektu
lokalizācijai telpās no uztvertajiem UWB signāliem”.

2. Mg. Sandis Dejus, Mg. Alīna Nešcerecka / RTU BF group/ “Dzeramā ūdens stabilitāte  pilota mēroga ūdens apgādes sistēmā”.

3. Dr.Sc.Ing. Jurģis Poriņš / RTU TI group / “Jaunas optiskās datu pārraides tehnoloģijas  uzlabošana”.

4. Dr.sc.comp. Ints Mednieks, Mg.sc.ing. Juris Siņica-Siņavskis / EDI REMSENS group1EDI REMSENS group2 / “Par informatīvo spektra joslu  izvēli hiperspektrālo attēlu klasifikācijai”.

5. Dr.sc.comp. Kaspars Sudars, Mg.sc.ing. Roberts Kadiķis, Mg.sc.ing. Ričards Cacurs / EDI BIGDATA group/ “Lielapjoma pilsētvides video analīze, izmantojot dziļo apmācību un HPC resursus”.

30.11.2016. plkst. 10:00 Elektronikas un datorzinātņu institūtā  (Dzērbenes ielā 14, Rīgā), “A” auditorijā notika Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) projekta “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” seminārs par projekta 3.posmā veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem. Semināra programma.

Semināra programma.

1. R.Šāvelis (EDI RADAR) “Ultraplatjoslas (UWB) radaru sensoru signālu apstrāde objektu izsekošanai”.

2. S.Dejus (RTU BF) “Dzeramā ūdens piesārņojuma konstatēšana un identificēšana tiešsaistes režīmā”.

3. A.Supe (RTU TI) “Optiskās šķiedras nelineārā koeficienta mērījuma metodes”.

4. I.Mednieks (EDI REMSENS) “Pilsētu teritoriju applūšanas modelēšana, izmantojot LIDAR datus”.

5. M.Puķītis (EDI REMSENS) “Pilsētu zemes izmantošanas un veģetācijas izplatības karšu veidošana”.

6. K. Sudars (EDI BIGDATA) “Attēlos redzamu objektu reprezentēšana ar vektoriem: seju atpazīšanas gadījums”.

7. R. Kadiķis (EDI BIGDATA) “Marķētu datu ieguve ar spēļu dzinēju”.

2017.g. 14. martā 10:00 “A” auditorijā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, Elektronikas un datorzinātņu institūta notika VPP SOPHIS Projekta Nr.4. „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” (GUDPILS seminārs par sasniegto un paveicamo līdz projekta noslēgumam).

2017.g. 29. septembrī 10:00 “A” auditorijā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā notika VPP SOPHIS Projekta Nr.4. „ “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” (GUDPILS) seminārs par 4.etapa sasniegumiem. Semināra programma.

30.11.2017. plkst. 10:00 Elektronikas un datorzinātņu institūtā  (Dzērbenes ielā 14, Rīgā), “A” auditorijā notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) projekta “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” seminārs par projekta veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem.

Semināra prezentācijas.

„Tālizpētes datu apstrādes metodes pilsētvides kontrolei” I.Mednieks.

„UWB radaru grupas kopsavilkums” Rūdolfs Cīrulis.

“Pilsētvides video un citu sensoru signal savākšana un analīze” K.Sudars.

“Neironu tīkls kustīgu objektu skaitīšanai video” Roberts Kadiķis.

„Dzeramā ūdens piesārņojuma trauksmes izziņošanas sistēma III” Sandis Dejus, Alīna Neščerecka.

„Šķiedru optikas pārraides sistēmas eksperimentālie modeļi viedo pilsētu vajadzībām” RTU ETF.

Publikācijas

SCOPUS. SNIP>1

 1. Alina Nescerecka, Talis Juhna, Frederik Hammes, “Behavior and stability of adenosine triphosphate (ATP) during chlorine disinfection”, Water Research, Volume 101, 15 September 2016, Pages 490-497, ISSN 0043-1354, http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2016.05.087.
 2. A. Lorencs, I. Mednieks & J. Sinica-Sinavskis (2018) “Selection of informative hyperspectral band subsets based on entropy and correlation, International Journal of Remote Sensing”, (Published online: 01 May 2018) DOI: 10.1080/01431161.2018.1468107; https://www.tandfonline.com/eprint/vMtIQgShNTtCe7AReK3v/full
 3. Nescerecka, A., Juhna, T., Hammes, F., “Identifying the underlying causes of biological instability in a full-scale drinking water supply system”. A Journal of the International Water Association (IWA) “Water Research”, Volume 135 (15 May 2018), Pages 11–21. ISSN: 0043-1354; https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.02.006;https://www.sciencedirect.com/journal/water-research/vol/135/suppl/C

Publikācijas SCOPUS vai/un WoS:

 1. K. Krumin’sh , V. Peterson, V. Plotsin’sh. „The influence of thermal hysteresis of a clocked comparator on the operation of the comparator type sampling converter”, Automatic Control and Computer Sciences, July 2015, Volume 49, Issue 4, pp. 245-253. http://link.springer.com/article/10.3103%2FS0146411615040070
 2. E. Hermanis, M. Greitans , V. Aristov. „Identification of characteristics of two-terminal networks from the pulse response of the current” Automatic Control and Computer Sciences, July 2015, Volume 49, Issue 4, pp 239-244. http://link.springer.com/article/10.3103%2FS0146411615040057
 3. Aristov, V.; Shavelis, R.; Shupols, G.; Cirulis, R., “An investigation of non-traditional approach to narrowing the GPR pulses,” in Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), 2015 25th International Conference , vol., no., pp.373-375, 21-22 April 2015 doi: 10.1109/RADIOELEK.2015.7129043 (MAREW 2015) http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7129043&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel7%2F7115433%2F7128969%2F07129043.pdf%3Farnumber%3D7129043
 4. K. Ozols “Implementation of reception and real-time decoding of ASDM encoded and wirelessly transmitted signals.” Microwave and Radio Electronics Week 2015 (MAREW2015), Pardubice, Czech Republic, April 21-23, 2015. DOI: 10.1109/RADIOELEK.2015.7129020 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7129020
 5. Sandis Spolitis, Lilita Gegere, Anita Alsevska, Ilja Trifonovs, Jurgis Porins, and Vjaceslavs Bobrovs „Optical WDM-PON Access System with Shared Light Source” Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2015 in Prague, Czech Republic, 06-09 July, 2015.pp.1–5.
 6. K.Sudars, I.Bilinskis, E.Buls, Discrete Fourier Transform of the signals recovered by using high-performance Event Timers, Baltic Electronics Conference 2016, Tallinn, Estonia (IEEE Xplore, SCOPUS). [3.posms]
 7. A. Lorencs A, Mednieks I, Siņica-Siņavskis J. 2016  “Selection of Informative Bands for Classification of Hyperspectral Images Based on Entropy”, Proc. of  BEC2016, the 15th Biennial Conference on Electronics and Embedded Systems. Tallinn, Estonia on October 3-5, 2016. pp. 135-138 (IEEE Xplore, SCOPUS). [3.posms]
 8. Aristov, V. (2016) Optimization of the transmitter pulse duration by the criterion of the radiation spectrum maximization at a given frequency. Automatic Control and Computer Sciences. 50(4), 220-225. . (SCOPUS) Springer Link. [3.posms]
 9. Sergejs Olonkins, Vjaceslavs Bobrovs, Girts Ivanovs “FOPA Pump Phase Modulation and Polarization Impact on Generation of Idler Components”, Elektronika ir Electrotechnika, Vol.77, No.4, 2016, pp. 77-81, ISSN 1392-1215 (to be included in SCOPUS). [3.posms]
 10. Lavrinoviča, I., Poriņš, J., Brūklītis, E., Supe, A. Evaluation of Effective Area and Nonlinearity Coefficient of Erbium-Ytterbium Doped Optical Fibers. In: Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2016): Proceedings, China, Shanghai, 8-11 August, 2016. Shanghai: The Electromagnetics Academy, 2016, pp.1-5. ISBN 78-1-934142-30-1. ISSN 1559-9450. e-ISSN 1559-8985 (to be included in SCOPUS).[3.posms]
 11. Nescerecka, A., Hammes, F., Juhna, T., 2016. A pipeline for developing and testing staining protocols for flow cytometry, demonstrated with SYBR Green I and propidium iodide viability staining. Journal of Microbiological Methods 131, 172–180. doi:10.1016/j.mimet.2016.10.022. [3.posms]
 12. K.Sudars, Face Recognition Face2vec Based on Deep Learning: Small Database Case, Automatic Control and Computer Science (accepted). (to be included in SCOPUS). [3.posms]
 13. Roberts Kadiķis “Recurrent Neural Network Based Virtual Detection Line”. 2017 The 10th International Conference on Machine Vision (ICMV 2017), November 13-15, 2017, Vienna, Austria.[4.posms] http://www.icmv.org/ (pieņemts publicēšanai SCOPUS)
 14. I.Bilinskis, E.Boole, K.Sudars «Combination of periodic and alias-free non-uniform signal sampling for wideband signal digitizing and compressed transmitting based on picosecond-resolution event timing», 2017 Signal Processing Symposium.  (SPSympo 2017) September 12-14, 2017. Debe, Poland. (pieņemts publicēšanai SCOPUS)[4.posms] https://signalprocessingsociety.org/blog/spsympo-2017-2017-signal-processing-symposium
 15. Dejus, S., Nescerecka A., Kurcalts, G., Junha, T. “Detection of Drinking Water Contamination Event with Mahalanobis Distance Method, Using On-line Monitoring Sensors and Manual Measurements Data”, Proceedings of the 9th IWA Eastern European Water Professionals Conference, Budapest, Hungary, 2017, p.226-233 (SCOPUS) [4.posms]
 16. Dejus, S., Nescerecka, A., Juhna, T., On-line Drinking Water Contamination Event Detection Methods, Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, Volume I, Rezekne, Latvia, 2017, p.77-81, ISSN 1691-5402 (SCOPUS) http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/2627/2497[4.posms]
 17. J.Putrina, S.Olonkins, V.Bobrovs “Investigation of amplification span length impact on the quality of the signal in WDM transmission systems with erbium-doped fiber amplifiers”, The 38th PIERS in St Petersburg, Russia 22 – 25 May, 2017, PIERS2017 Proceedings (tiks publicēts SCOPUS un IEEEXplore datubāzēs); [4.posms] http://piers.org/piers2017StPetersburg/ 
 18. S.Olonkins, I.Stankunovs, D.Pilats, V.Bobrovs “Suppression of CC-FWM Inter-channel Crosstalk Using Unequal Channel Spacing in an 8-channel WDM Transmission System with Parametric Amplification” ”, The 38th PIERS in St Petersburg, Russia 22 – 25 May, 2017, PIERS2017 Proceedings (tiks publicēts SCOPUS un IEEEXplore datubāzēs); [4.posms] http://piers.org/piers2017StPetersburg/ 
 19. OZOLS., K, SHAVELIS., R, Amplitude Adaptive ASDM without Envelope Encoding, The 2016 European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2016), Budapest, Hungary, August 29 -September 2, 2016. DOI: 10.1109/EUSIPCO.2016.7760231[4.posms] http://ieeexplore.ieee.org/document/7760231/
 20. Shavelis R., Ozols K., Greitans M., Amplitude Adaptive ASDM circuit, 2017 3rd International Conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing, Madeira, Portugal, May 24-26, 2017, DOI: 10.1109/EBCCSP.2017.8022815 [4.posms] http://ieeexplore.ieee.org/document/8022815/
 21. V. Aristov ”Distance localization of the moving object by applying the Karhunen–Loeve transform to ultra-wideband impulse signals” Automatic Control and Computer Sciences September 2017, Volume 51, Issue 5, pp 294–300; [4.posms] DOI https://doi.org/10.3103/S0146411617050029 https://link.springer.com/article/10.3103/S0146411617050029.
 22. K. Sudars, “Face Recognition Face2vec Based on Deep Learning: Small Database Case”, Automatic Control and Computer Sciences, 2017 (2) R. January 2017, Volume 51, Issue 1, pp 50–54[4.posms]
 23. Kadikis, “Recurrent neural network based virtual detection line”, the 10th International Conference on Machine Vision ICMV 2017 , November 13-15, 2017 | Vienna, Austria.[4.posms] pieņemts publicēšanai.

Publikācijas

 1. Dejus S., Nescerecka A., Nazarovs S., Juhna T., „Review on Existing and Emerging Biological Contamination Detection Tools for Drinking Water Distribution Systems” (DWDS) Online Monitoring, Proceedings of the 7th IWA Eastern European Water Professionals Conference for young and senior water professionals, Belgrade, 2015, p.320-332.
 2. Ingrīda Lavrinoviča un Jurģis Poriņš “An Improvement of EDFA efficiency by using Ytterbium co-doped optical fibers”, IEEE BlackSeaCom’2016 (submitted).
 3. Jūlija Putrina and Vjačeslavs Bobrovs “Evaluation of Erbium Doped Fiber Amplifier Application in Fiber Optics Transmission Systems”, PIERS 2016 (submitted).
 4. Vladislavs Bičkovs and Vjačeslavs Bobrovs “Performance Evaluation of a 40 Gbps WDM Transmission System with a Single-pump Raman Amplifier”, PIERS 2016 (submitted).
 5. V.Aristovs, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КАРУНЕНА ЛОЕВА КАК ИНСТРУМЕНТ УМЕНЬШЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОСТИ СИГНАЛА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДВИЖЕНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ЦЕЛЕЙ”. Sciences of Europe.  Nr. 2 (2), april 2016. Vol. 2. pp. 53-57. http://european-science.org/
 6. Dejus, S., Rusenieks, R., Nescerecka, A., Nazarovs, S., Juhna, T., “Long Term Drinking Water Quality Monitoring in Drinking Water Supply Systems by On-Line Sensors”, Book of Abstracts, 8th Eastern European Young Water Profesionals Conference, Gdansk, Poland, 2016, p.73-74, ISBN 978-83-7493-936-2[3.posms]
 7. Aristov V. Karhunen Loeve Transform As a Tool to Eliminate Signal’s Redundancy, When Small Targets Detection. Sciences of Europe. Vol 2, № 2 , 2016. Praha, Czech Republic.[3.posms]
 8. Dejus, S., Nescerecka, A., Kurcalts, G., Juhna, T., Drinking Water Contamination Detection by On-line Monitoring: Pilot Scale Studies, Book of Abstracts, 9th IWA Eastern European Young Water Professionals Conference, Budapest, Hungary, 2017, p.161-162, ISBN 978-963-313-256-2 [4.posms]

Konferenču tēzes un prezentācijas:

 1.  Aivars Lorencs, Ints Mednieks, Juris Sinica-Sinavskis “Classification of Multisensor Images With Different  Spatial Resolution”. The 19th International Conference ELECTRONICS 2015, Palanga, Lithuania, 15-17 June, 2015.
 2. S. Spolitis, L. Gegere, A. Alsevska, I. Trifonovs, J. Porins, and V. Bobrovs „Optical WDM-PON Access System with Shared Light Source” Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2015 in Prague, Czech Republic, 06-09 July,
 3. Dejus S., Nescerecka A., Nazarovs S., Juhna T., „Review on Existing and Emerging Biological Contamination Detection Tools for Drinking Water Distribution Systems” (DWDS) Online Monitoring, Proceedings of the 7th IWA Eastern European Water Professionals Conference for young and senior water professionals, Belgrade, 2015, p.320-332
 4. K. Ozols “Implementation of reception and real-time decoding of ASDM encoded and wirelessly transmitted signals.” Microwave and Radio Electronics Week 2015 (MAREW2015), Pardubice, Czech Republic, April 21-23, 2015 (arī prezentācija).
 5. Aivars Lorencs, Juris Siņica- Siņavskis “Spectral channel selection using variance”, LU 74th conference, Riga, February, 2016.
 6. Dejus S., Nescerecka A., Nazarovs S., Juhna T., „Review on Existing and Emerging Biological Contamination Detection Tools for Drinking Water Distribution Systems” (DWDS) Online Monitoring, Proceedings of the 7th IWA Eastern European Water Professionals Conference for young and senior water professionals, Belgrade, 2015, p.320-332.
 7. Nescerecka A., The application of adenosine-triphosphate (ATP) measurements for determination of bacterial viability in chlorinated drinking water, How Dead is Dead Conference IV, Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Duebendorf/Zurich, Switzerland, 21–22 May 2015.
 8. Nescerecka, A., Juhna, T., Hammes, F., 2015. „Automated Flow Cytometry Approaches for Assessment of Chlorination Efficacy on Aquatic Bacterial Communities”, How Dead is Dead IV conference, Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Duebendorf/Zurich, Switzerland, 21–22 May 2015. Poster session.
 9. Nescerecka, A., Juhna, T., Hammes, F., 2015. „The Application of Adenosine- Triphosphate Measurements for Determination of Bacterial Viability in Chlorinated Drinking Water”, How Dead is Dead IV conference, Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Duebendorf/Zurich, Switzerland, 21–22 May 2015. Poster session.
 10. Aivars Lorencs, Ints Mednieks, Juris Sinica-Sinavskis “Selection of Informative Bands for Classification of Hyperspectral Images Based on Entropy”, BEC2016, the 15th Biennial Conference on Electronics and Embedded Systems. Tallinn, Estonia on October 3-5, 2016. Presentation.[3.posms].
 11. K. Sudars, I.Bilinskis, E.Buls, Discrete Fourier Transform of the signals recovered by using high-performance Event Timers, Baltic Electronics Conference 2016, Tallinn, Estonia. [3.posms].
 12. Shakya, S., Supe, A., Lavrinoviča, I., Spolītis, S., Poriņš, J. Different Optical Fiber Nonlinear Coefficient Experimental Measurements. No: Proceedings of 6th International Workshop on Fiber Optics in Access Networks (FOAN 2016), 2016, 1.-4.lpp (to be included in SCOPUS). [3.posms].
 13. I.Bilinskis, E.Boole, K.Sudars «Combination of periodic and alias-free non-uniform signal sampling for wideband signal digitizing and compressed transmitting based on picosecond-resolution event timing», 2017 Signal Processing Symposium.  (SPSympo 2017) September 12-14, 2017. Debe, Poland. Poster session.  https://signalprocessingsociety.org/blog/spsympo-2017-2017-signal-processing-symposium [4.posms]
 14. Dejus, S., Nescerecka, A., Kurcalts, G., Juhna, T., “Drinking Water Contamination Detection by On-line Monitoring: Pilot Scale Studies”, 9th IWA Eastern European Young Water Professionals Conference, Budapest, Hungary, 24-27 May, 2017 [4.posms] http://iwa-ywp.eu/
 15. Dejus, S., Nescerecka, A., Juhna, T., “On-line Drinking Water Contamination Event Detection Methods”, ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES ,11th International Scientific and Practical Conference. June 15-17, 2017, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia [4.posms] http://conferences.ru.lv/index.php/ETR/index/announcement

RTU ŪPL gurpas rezultāti tika prezentēti vairākās starptautiskās konferencēs:

 1. RTU 57th international scientific conference in the “Heat, Gas and Water Technology” subsection (12th October, Riga, Latvia) [3.posms].
 2. RTU 57th international scientific conference in the “Smart Biotechnologies” subsection (17th October, Riga, Latvia) [3.posms].
 3. IWA Microbial Ecology in Water Engineering & Biofilms 2016 (4-7th September, Copenhagen, Denmark) [3.posms].
 4. IWA 8th Eastern European Young Water Professionals Conference, Gdansk, Poland, 12-14 May 2016 [3.posms].

 

Poster sessions.

 1. Vladimir Aristov, Rolands Shavelis, Gatis Shupols and Rudolfs Cirulis. „An Investigation of Non-traditional Approach to Narrowing the GPR Pulses”. MAREW 2015. Microwave and Radio Electronics Week 2015. 25th International Conference “Radioelektronika 2015”. Pardubice, Czech Republic, April, 21-22, 2015. Poster session.

Patents:

 • LR patents Nr.15068 B. “STROBOSKOPISKAIS PĀRVEIDOTĀJS ULTRAPLAT­JOSLAS RADIOLOKĀCIJAS SIGNĀLU ATKLĀŠANAI”. Izgudrotāji: Kārlis KRŪMIŅŠ, Vilnis PĒTERSONS, Valdemārs PLOCIŅŠ, Aivars ŠEVERDAKS . Īpašnieks Elektronikas un datorzinārņu institūts. Publicēts 20.11.2015.
 • LR patents Nr.15224. Publicēts oficiālajā izdevumā 20.04.2017.g. Izgudrojuma nosaukums “Sistēma un metode telekomunikāciju optiskās šķiedras nelinearitātes koeficienta mērījumiem/System and method for telecommunications optical fiber nonlinearity coefficient measurements”, Izgudrotaji Andis Supe, Jurģis Poriņš, Vjačeslavs Bobrovs. Pieteikums Nr. P-16-104   iesniegts 16.12.2016.g. [4.posms]
 •  LR patents Nr.15236.  Publicēts oficiālajā izdevumā 20.05.2017.g  Izgudrojuma nosaukums “Dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma/ Dispersion compensated spectrum sliced wavelength division multiplexed optical communication system”. Izgudrotaji Sandis Spolītis, Vjačeslavs Bobrovs, Ģirts Ivanovs  Anita Alševska, Lilita Ģēģere. Pieteikums Nr. P-16-108 iesniegts 23.12.2016.g. [4.posms]
 •  Iesniegts Latvijas patenta pieteikums 4.04.2017. g. Nr.P-17-20. Izgudrojuma nosaukums “WDM-PON pārraides sistēma ar pilnīgi optisku kanālu izdalīšanas un pievienošanas funkciju/ WDM-PON transmission system with all optical channel add-drop function”, Izgudrotaji Sandis Spolītis, Andis Supe, Jurģis Poriņš, Vjačeslavs Bobrovs, Ģirts Ivanovs. [4.posms] 
 • LR patents Nr. 15273 B, „IERĪCE ATTĀLINĀTA KUSTĪBĀ ESOŠA OBJEKTA LOKALIZĒŠANAI”. Izgudrotāji: Vladimirs ARISTOVS (LV), Rolands ŠĀVELIS (LV). Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts oficiālajā izdevumā 20.11.2017.g.[4.posms]

 

Izstādes:

No 7. līdz 8 oktobrim 2016.g. Vladimirs Aristovs, Rūdolfs Cīrulis, Valdemārs Plociņš piedalijās Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2016 Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina centrā, Ķīpsalas ielā 6 ar  Ierīci attālinātai dzīvības pazīmju (elpošanas, sirdsdarbības) noteikšanai. Plakāts. http://www.connectlatvia.lv/izstade-minox-2016/

Ieguldījums izglītībā:

Aizstāvēts promocijas darbs:

Sandis Spolitis “Development and evaluation of high-speed optical access systems”, RTU.  (vadītājs Dr.sc.ing., prof. Ģirts Ivanovs (2015);

Kaspars Ozols “Asynchronous data acquisition of electroencephalogram signals/ Elektroencefalogrammas signālu asinhrona datu ieguve”. Vadītājs Dr.sc.comp., vadošais pētnieks M.GREITĀNS. (Defended RTU Promotion Council P-08 16.06.2017) [4.posms];

Alīna Neščerecka “Biological stability in chlorinated drinking water distribution networks /Bioloģiskā stabilitāte hlorētos dzeramā ūdens sadales tīklos” Vadītāji Professor Dr. sc. ing Tālis Juhna, Dr.Frederik Hammes. (Defended RTU Promotion Council P-12 16.06.2017) [4.posms].

Andris Skrastiņš “Resursu un atļauju vadība nākošās paaudzes tīklos/ Resource and Admission Management in Next Generation Networks”, diploma numurs Nr. D 0637. (Zinātniskais vadītājs profesors Dr. sc. ing.G. LAUKS). RTU [4.posms].

Aizstāvētie maģistra darbi:

 1. Matīss Viekalis „Dispersijas kompensācijas metožu analīze un pielietojums ātrdarbīgajās WDM-PON sistēmās”, konsultants Prof. Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs;
 2. Viktors Romans „Hromatiskās dispersijas kompensācijas plāna izpēte un novērtējums garajās OŠL”, konsultants Prof. Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš;
 3. Ilona Ābola „Hromatiskās dispersijas kompensācijas metožu novērtējums WDM-PON sistēmā”, konsultants Prof. Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs;
 4. Alvis Meņģo „Pilnīgi optiska viļņa garuma pārveide viļņgarumdales blīvēšanas sistēmās” konsultants Prof. Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs;
 5. Zane Upeslace “Evaluation of DB and DSPK Modulation Formats in WDM Transmission Systems”, Ms.sc.ing;
 6. Agris Silis „Optisko signālu reģenerācijas pilnīgi optiskā ceļā”, konsultants Prof. Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš;
 7. Mārtiņš Puķītis “Daudzdimensiju sadalījumu lietošanas aspekti multispektrālu attēlu analīzē” (Zinātniskais vadītājs prof. Aivars Lorencs, aizstāvēts LU FMF 08.06.2015).
 8. Valts Dilendorfs “Effectiveness Evaluation of Dispersion Compensation Methods in FOTS ” (Supervisor Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs), defended 2016;
 9. Jūlija Putrina ” EDFA Characteristics and Working Principle Evaluation in FOTS” (Supervisor Prof. Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs), defended 2016];
 10. Reinis Grūnvalds “Dispersion analysis in OPGW transmission lines” (Supervisor Prof. Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš) defended 2016;
 11. Vladislavs Bičkovs “Research of RAMAN Amplification in Fiber-optic Communication Systems” (Supervisor Prof. Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs), defended 2016.
 12. Vjačeslavs Stankevičs “Dzeramā ūdens kvalitātes tiešsaistes monitoringa sistēmu ieviešana ūdens apgādes tīklos/ On-line water quality monitoring system integration in water distribution network” (Vadītājs S.Dejus) 2017 [4.posms]
 13. Toms Salgals “ Nākamās paaudzes spektrāli efektīvu optisko sakaru sistēmu izpēte un novērtējums/Evaluation and Investigation of Next-generation Spectrally Efficient Optical Communication Systems”, diploma Nr. MDE3103; (Zinātniskais vadītājs S.Spolītis).  RTU[4.posms]
 14.  Vadims Sereda “Intensitātes un fāzes modulētu WDM-PON piekļuves sistēmu novērtējums/Evaluation of Intensity and Phase Modulated WDM-PON Access Systems”, diploma Nr. MDE3105 (Zinātniskais vadītājs S.Spolītis).  RTU. [4.posms]
 15.  Dagne Cēsniece “Četru viļņu mijiedarbes efekta pielietojuma izpēte WDM piekļuves sistēmās/Research and Application of Four Wave Mixing Effect in WDM Access Systems”, diploma Nr. MDE3089 (Zinātniskais vadītājs S.Spolītis).  RTU[4.posms]
 16.  Monta Peciņa “Intensitātes un fāzes modulētas WDM-PON pārraides sistēmas izstrāde un novērtējums/ Development and Evaluation of Intensity and Phase Modulated WDM-PON Transmission System”, diploma Nr. MDE3100 (Zinātniskais vadītājs S.Spolītis).  RTU[4.posms]
 17. Ģ.Kurcalts “Dzeramā  ūdens piesārņojuma konstatēšsana tiešsaistes režīmā / Online pollution detection in drinking water” (Zinātniskais vadītājs S.Dejus), aiztāvēsies 2018, RTU.

Aizstāvētie balalaura darbi:

 1. Abajs, M. (2015). Ultra-Wideband Pulse Radar Sensor Application in Security Systems (Unpublished bachelor thesis). Riga Technical University. https://nda.rtu.lv/en/view/14134
 2. Lielpinka, M. (2015). Remote Sensing Data Acquisition and Processing Using Unmanned Aircraft (Unpublished bachelor thesis). Riga Technical University. https://nda.rtu.lv/en/view/14023
 3. Maurins, M. (2015). Non-dectructive Ice Thickness Monitoring (Unpublished bachelor thesis). Riga Technical University. https://nda.rtu.lv/en/view/14130.
 4. Raitis Bērziņš (2016)”Konstrukciju izpēte, izmantojot zemes zondēšanas un sienas zondēšanas radaru”. Zinātniskais vadītājs Mg.sc.ing. G. Šūpols.
 5. Eduards Lobanovs (2016) “Telpu izmaiņu un objektu kustības noteikšanas sensoru risinājumi”. Zinātniskais vadītājs Mg.sc.ing. G. Šūpols.
 6. Romans Maļiks (2016) “Kvadrotoru lidojuma stabilizācijas realizācija, izmantojot proporcionāli-integrāli-diferencējošo (PID) kontrolieri”. Zinātniskais vadītājs Mg.sc.ing. G. Šūpols.
 7. Atvars Trams (2016) “Hiperspektrālu attēlu dimensiju skaita redukcijas metodes”. Zinātniskais vadītājs J.Siņica-Siņavskis.
 8. Iveta Albertiņa (2017) “Sekošana objektiem daudzkameru vide/Object tracking from multiple video cameras” Zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. K.Sudars. [4.posms]

Bigdata grupas aprobētās tehnoloģijas apraksts

Viedo pilsētu datu savākšanas punkta specifikācija

Ultraplatjoslas radaru izmantošana automašīnu skaitīšanai. Tehnoloģijas lietošanas apraksts.

Dzeramā ūdens kvalitātes monitorēšanas sistēma

Plūdu situāciju lokālas simulēšanas programma “AdazuPludi”. Lietošanas apraksts.

Tehnoloģiskā prognoze

Projekts Nr4. “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis
  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

  Pētnieks

  +371 67558184
  [protected]
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

  Pētnieks

  +371 67558128
  [protected]
  Dr. sc. comp. Kaspars Sudars
  Dr. sc. comp. Kaspars Sudars

  Vadošais pētnieks

  [protected]
  Mg. math. Mārtiņš Puķītis
  Mg. math. Mārtiņš Puķītis

  Zinātniskais asistents

  +371 67558278
  [protected]
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks

  Vadošais pētnieks

  +371 67558112
  [protected]